Historisk Årbog 2016

Charlotte Boje H. Andersen og Lisbeth M. Imer: En genfunden runesten

Svend Sørensen: Thisted Amts Rejsebio

Flemming Skipper: Med Babette og Olsen på optagelse i Thy

Jytte Nielsen og Michael Vandet: Strindberg og Lodbjerg Fyr

Jørgen Vestergaard: Vagt ved havet

Ib Nord Nielsen: En tilståelse

Jens Jørgen Søgaard Andersen: Møllerfamilien i Sjørring

Michael Riber Jørgensen: J.P. Jacobsen - en rammefortælling

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: Vestervig Klosters dunkle sider

Marianne Sørensen: Et museum samler da på gamle ting

Mo Michelsen Stochholm Krag: (conditoriet)

Evald Harbo: Hjem til Hanstholm ad omveje

Villy Dall: Farvel til Øland

Stefan Pajung og Lone Liljefalk: Næsbo - et "glemt" herredsting i Nordjylland

Olaf Berg Nielsen: Vraggods fra en verdenskrig 2

Jimmy Munk Larsen: En medalje for druknedes redning

Flemming Skipper: Her fra egnen

Jørgen Holm Jacobsens Fenger: Ind i hovedet på middelalderens borgkonstruktør

Jimmy Munk Larsen: Brødrekærlighed i 100 år

Svend Sørensen: Skorstensfejning i Thisted

Jørgen Kjærgaard: Generalforsamling og beretning 2015-16

Anne Frandsen: Lokalhistorisk litteratur 2015-2016 - et udvalg

 

Historisk Årbog 2012

 

Flemming Skipper: En revolutionær bulderbasse

Knud Holch Andersen: Et drømmebillede

Svend Sørensen: Telegram fra Niry

Anne Marie Holmehave: Præst med sans for skuespil og lokalhistorie

Villy Dall: Bondens hoved - og ikke præstens hale

Svend Sørensen og Niels Vestergaard Larsen: Indbrud i Hørdums skolehus i 1791

Else Bisgaard: Familiebillede - et essay om et billede og en tid

Elly Skaarup Karlsmose: Hamborg - oplevet i børnehøjde

Flemming Skipper: Den amerikanske thybo

Aksel Kristensen: Fem landlige historier

Else Grønlund: Karl d. 12 som superdegn i Skjoldborg skole

Charlotte Bøje Hilligsøe Andersen: Et "erkjentlighedstegn"

Michael Riber Jørgensen: Skjoldborg Skole 1955-2011

Mie Buus: Da skolen lukkede og slukkede

Anne-Louise Haack Olsen: En krigergrav fra Øster Vandet

Kristian Visby: Sommerudflugten 2012

Kristian Visby: Formandsberetningen 2012-12

Anne Frandsen: Lokalhistorisk litteratur 211-2012 - et udvalg

 

 

Historisk Årbog 2013

 

Michael Riber Jørgensen:  Da verden kom til Vangså – en strandingshistorie

Flemming Skipper: Strandingslig og flerstemmig salmesang

Jytte Nielsen: Kong Neptun i Stenbjerg

Hans E. Nørgaard og Villy Dall: Britisk krigshelt fra Agger blev (nok) japansk spion

Jens Andersen: Tyskerne og havgusen

Aksel Kristensen: Om Stendalhøj i Gærup

Svend Sørensen: Hannæs – et værtshus i Thisted

Tonni Brun: Musik på Hjardemål Klit Hotel

Gitte Nystrup Jørgensen: Breve fra Amerika – thyboer i midtvesten

Knud Holch Andersen og Flemming Skipper: Partikammerater

Flemming Skipper: En fotograf stiger til vejrs

Jørgen Miltersen: Museet, en vigtig del af mit liv

Charlotte Boje H. Andersen: I korsets tegn – nye fund fra Thy

Michael Vandet: Naturforskeren Japetus Steenstrup 1813-1897

Charlotte Boje H. Andersen, Svend Sørensen og Jytte Nielsen: Ulven fra Thy

Anne Lei: A.B. Hansens Fotoatelier (1870-1975)

Jørgen Kjærgaard: Bestyrelsesberetningen 2012-2013

Anne Frandsen: Lokalhistorisk litteratur 2012-2013 – et udvalg

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1907

Indholdsfortegnelse

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1915

Indholdsfortegnelse

Christensen, Severin: Klage til Kong Frederik den Fjerde fra Sennels Sogns beboere

Christensen, Severin: Om de gamle degne

Ditlevsen, S.: Sagn fra Thy og Mors

Ditlevsen, S.: Skude- og Strandhandel

Hald, P. L.: Minder fra det gamle Thisted

Hansen, C. B. V.: Hjælpens Bjerg i Kobberød, Gjettrup Sogn

Jensen, Otto: Det gamle pengeskrin i Kettrup Kirke

Musæet for Thy og V. Han Herred

Sodborg, N.: Præsterne i Øsløs, Vesløs og Arup siden reformationen

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1919

Indholdsfortegnelse

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1920

Indholdsfortegnelse

Christensen (lærer): Gildesskikke og folkeliv i middthy

Christensen, C. Petresch: Visitatsindberetninger Vester Han Herred og Thy 1739-63

Ditlevsen, S.: Synsforretning over Snedsted præstegård

Hald, P. L.: Vig gods i Thy

Hald, P. L.: Kæmnervæsen og kæmnere i Thisted

Skadhauge, Povl: Sagn fra Thy

Smidt, P. P.: Gamle minder fra Tilsted Sogn

Sodborg, N.: Krejlerliv på Limfjorden

Sodborg, N.: Anders Møller i Tovsig Veteran fra Treårskrigen

Sortfeldt, S. C.: Flyvesandets ødelæggelser i Thy

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1921

Indholdsfortegnelse

Behrend, C.: Thisted og Thy for 100 år siden

Billeskov-Jansen, H.: En ligsten fra Thisted kirke

Christensen, A.: En foregangsmand i Thy

Christensen, Chr. Petresch: Visitatsindberetninger. Han Herred og Thy 1739-63

Hald, P. L.: Indskrift fra Nors Kirke

Hald, P. L.: Sjørring Volde

Hald, P. L.: Vestervig Kirke

Jakobsen, Anton: Spøgeri i Mellem Mølle. Tømmerby Sogn

Klitgård, C.: Et gammelt bryllupsdigt

Larsen, Anthon: Minder fra barndoms- og ungdomsårene i min fødeby Thisted

Sortfeldt, S. C.: Gamle stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1924

Indholdsfortegnelse

Hald, P. L.: Besættelseshistorien

Hald, P. L.: Forskellige lister

Hald, P. L.: Havnen og Limfjordssejladsen

Hald, P. L.: Kongebesøg i Thisted

Hald, P. L.: Købstadens Jorder

Hald, P. L.: Medlemmer af Borgerrepræsentation og Byråd 1838-1924

Hald, P. L.: Præstegården

Hald, P. L.: Rådhuset

Hald, P. L.: Skolevæsenet i Thisted

Hald, P. L.: Thisted By 1550-1769

Hald, P. L.: Thisted By 1769-1840.

Hald, P. L.: Thisted Bys historie til ca. 1550

Hald, P. L.: Thisted Bys Topografi

Hald, P. L.: Thisted efter 1840

Hald, P. L.: Thisted Kirke

Hald, P. L.: Thisted Latinskole

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1927

Indholdsfortegnelse

Christensen, A.: Rosholms saga

Ditlevsen, S.: En Thylands rejse

Hansen, C. B. V. F. T.: Nogle minder, navnlig som medlem af Thisted byråd

Jacobsen, J. C.: En veteran fra 64

Knudsen, P. C.: Taterkvinden Sirena fra Grup. Et blad af taterfolkets historie i Thy (fortsat)

Larsen, Henrik: Agerbruget i Thisted Amt 1683 

Sortfeldt, S. C.: Om de gamle degne

Svalgaard, A. C.: Fra de gamle sognearkiver. Fattigforsørgelse i Tømmerby og Lild

Aaberg, M.: Østersfiskeriet i Limfjorden II

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1930

Indholdsfortegnelse

Billeskov-Jansen, H.: Hellig Kilde Kapellet i Rær

Ellekilde, Hans: Guldskibet i Hjælpensbjerg

Hald, P. L.: Nye Bøger vedrørende Egnens Historie

Historisk Møde i Fjerritslev

Hovmøller, Johan P. : Jomfru Anne Sehested til Sindbjerggaard

Jacobsen, J. C.: Aagaard og dens Ejere

Jensen, A. C.: Da Fjenden var i Nors i Aaret 1864

Sodborg, N.: For Vester Han Herreds Provsteret

Sortfeldt, S. C. : Bidrag til Kallerup Sogns Historie

Sortfeldt, S. C.: En Kæmpevise

Svalgaard, Anders C.: Et Marked der ønskedes flyttet

Svalgaard, Anders C.: Natmænd og Rakkere i Thy og Hanherred

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1932

Indholdsfortegnelse

Ellekilde, H.: En Møllerkarls Levnedsbeskrivelse

Gadegaard, A.: Gaarde i Søndbjerg Sogn

Heilskov, Chr.: En Indskrift i Heltborg Kirke

Jacobsen, J. C.: Aagaard og dens Ejere

Klitgaard, C.: Bidrag til Aagaards Bygningshistorie

Kristiansen, Kristiane: Barndomsminder fra Kjelstrup i Hillerslev

Pedersen, N. P.: Veir og Vind i Klitmøller 

Schmidt, August F.: Fra Klim Sogn

Schmidt, August F.: Lærer Johannes Nielsen Randrup og hans indsamling af folkeminder

Sodborg, N.: Landsbyspillemænd paa Hannæs

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1933

Indholdsfortegnelse

Ellekilde, Hans: Jens Glob den Haarde

Gadegaard, A.: Gaarde i Søndbjerg Sogn

Hald, P. L.: Kolds Hus

Klastrup, Kristen: Kvægpesten i Thy 1748-1749

Klastrup, Kristen: Sognefogder i Thy i Aaret 1774

Kristiansen, Kristiane: Barndomsminder fra Kjelstrup i Hillerslev

Pallesen, C.: Thybanens Indvielse for 50 Aar siden.

Sodborg, N.: Et gammelt Hus i Amtoft

Sodborg, N.: Just Jensen fra Klim

Sortfeldt, S. C.: Præsterne i Skjoldborg og deres Tid

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1937

Indholdsfortegnelse

Balle, Thorstein: Skov i Thy

Beretning om Historisk Samfunds Virksomhed

Faye, Gerhard: Et opraab fra 1807

Hansen, N. og Foged J.: Den nye Naturfredningslov

Hvidtfeldt, Johan: Hvornaar er Tisted blevet købstad

Larsen, Chr.: Deligencen fra Thisted til Oddesund og Overfarten ....

Laursen, Henr.: Amtsprovst Bendix

Moldrup, P.: Kampen ved Nabe

Nielsen, Søren: Havhesten

Overgaard, Anders: Gamle Talemaader Sejer og Vendinger fra .......

Pedersen, Henry E.: Adelige ejere af Nystrup

Rønn Christensen, P.: En stranding ved Torup Strand 1725

Sloth, Odgaard J.: Gravgaard

Sodborg, N.: Fra de gamle Kirkebøger for Vester Han Herred

Sodborg, N.: Gamle Bolette Mari fortæller

Toft, E.: En smuk og interessant Nyerhvervelse til Museet i Thisted

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler