Matrikelnr/beskrivelse Billeder Kort

Klitmøller Ålekiste
Matr. nr. 75
Klitmøller

Salmonsens Konversations Leksikon:
“Aalekiste, et redskab til fangst af aal, benyttes baade i mindre vandløb eller bække i en meget primitiv form som en kasse, stillet paa tværs i løbet, hvori aalen under sin vandring opfanges, og i de større aaløb, hvor de i reglen anbringes ved møller eller fabrikker paa saadanne steder, hvor der er større vandkraft end den, der benyttes til driften af fabrikken. Her er da sluser anbragte tværs over løbet, og naar disse aabnes (mere eller mindre efter forholdene), styrter vandet igennem dem ud i et kasseformet rum med plankebelagt gulv og foran et gitterværk af træ. I gulvet er en firkantet aabning, der fører ned til en gennemhullet fangstkasse, som optager den fisk, navnlig aal, som følger med vandet gennem de aabne sluser”.

Aalekisten i Klitmøller ligger tæt ved ejendommen matr. Nr. 67a, Kvadderkjær 25, der i 1600tallet tilhørte Nystrup gods.
1684 overtog Kronen gaarden Nystrup og den i Klitmøller liggende aalekiste og indlemmede begge i det ryttergods, der blev oprettet i Thy og paa Mors. I 1715 var rytterbonden paa Nystrup Niels Jørgensen og han købte gaarden med hartkorn 6-1-1-0 og aalekisten med hartkorn 1-4-3-0, i alt hartkorn 7-6-0-0. Sønnen Peder Nielsen Nystrup maatte i 1720 overlade gaarden til Ulstrup gods og han blev fæster under samme. I 1785 solgte Adolph C. Bruun til Ulstrup gaarden Nystrup og aalekisten i Klitmøller til Anders Tøfting i Diernis.
Justitsprotokol Hillerslev-Hundborg Herreder 1777-1788:
Dom af 16 Marts 1784 i sagen: Ejerne af Nystrup contra en del Klitmøller beboere vedr. aalekisten.
Sagen paabegyndtes ved stævnemaal af 16. Novbr. 1781 anlagt af “nu afgangne Hr. Peder Mortensen, Ejer af Ulstrup” og derunder sorterede Nystrup, mod følgende Klitmøller beboere:
1. Niels Jensen Krogh (1755-1834)
2. Christen Olesen Odde (1757-1801)
3. Jens Olesen Odde (1763- )
4. Peder Andersen Broe (1734-1786)
5. Niels Nielsen Skræder (1762- )
6. Anders Pedersen Broe (1769- )
7. Christen Larsen (1742-1794)
8. Christen Jensen Trilling (1761-1849)
9. Christen Christensen Krogh (1732-1801)
10. Gl. Niels Christensen Krogh (1721-1788)
11. Niels Pedersen Skræder (1716-1794)
12. Niels Olesen Brandi (1740-1812).

Disse 12 mænd blev 8. Novbr. 1781 af Nystrup mænd paagrebet under aalefiskeri østen for aalekisten og stævnet for retten, De hævdede, at de var i deres gode ret dertil, men Peder Mortensen af Nystrup fremlagde et kgl. Skøde af 10/8 1716, der viste, at Nystrup gaard med dens aalekiste var solgt og skødet fra Fr. IV til daværende beboer paa Nystrup (Niels Jørgensen), og dette var senere stadfæstet ved skiftebrev af 27/5 1720 og skøde af 26/4 1776. Vidner i sagen var følgende:
Christen Olesen Drasbeeh (ved Broe) (1716-1786)
Christen Andersen af Jannerup
Ole Christensen Drasbech (1758-1795)
Zidsel Jensdatter Odde (1752-1827), Peder Hassings tjenestepige
Ole Poulsen Drasbech (1757-1843)
Christen Brandi
Jens Pedersen Skræder (1718-1795) og søn
Christen Jensen Skræder (f. 1762)
Niels Mogensen (1725-1805)
Christen Poulsen Drasbech (1758-1841)
Maren Jensdatter Odde (1725-1809)

Det ulovlige aalefiskeri var tidligere blevet paatalt jfr. sager ved Hillerslev-Hundborg Herreders ret d. 27/9 1768 og 8/12 1778. Sagen, der idelig forhaledes ved udsættelser, sluttede med dom af 16/3 1784, der i hovedsagen gav Nystrup manden medhold, uden at de anklagede dog straffedes for deres ulovlige aalefiskeri. Den meget vidtløftige vidneførsel giver et meget interessant nærbillede af forholdene i Klitmøller i de paagældende aar.
Carl Thousig Møller og Peder Konge Mortensen betragter stigbordet ved aalekisten.

Paa matrikelkortet 1813 er aalekisten en særlig lille parcel med et stykke paa hver side af aaen. Der findes intet beboelseshus paa grunden. Ejerne var:
Christen Pedersen Hausgaard, der boede pa matr. Nr. 28
Peder Andersen Krogh,der boede paa matr. nr. 33
Lars Nielsen, Øster Mølle, der boede paa matr. nr. 36.
Matr. Nr. 75, hartkorn 0-0-0-3/4.

Skøde- og panteprotokol:
Madame Tøfting i Diernis hendes Skiøde af 30 Juni 1813 til Peder Krogh, Christen Kløvborg (Hausgaard) og Laurs Nielsen i Klitmøller paa en Aalekiste med Fiskeret paa Strømmen fra Vestervandet Sø til bemeldte Aalekiste ved Klitmøller for 500 Rdl. S.V.

Lars Nielsens Skiøde af 17 Juli 1818 til Hans Christian Hansen paa 1/3 Part i ovenstaaende Fiskerettighed.

Peder Kroghs Skiøde af 27 Novbr. 1836 til Søn Christen Brandi Krogh paa bl.a. 1/3 Deel i Aalekisten paa Strømmen fra Vestervandet til Klitmøller.

Forening af 15 Juli 1821 og 1 Febr. 1852 imellem Klitmøller Byes Beboere ang. Aalefiskeriet i Aaen, som løber fra Vestervandet Søe til Klitmøller.

Kirkeprotokol for V. Vandet kirke:
Vedrørende opførelsen af Klitmøller kirke fol. 155:
1871. Afgifter af en i Byen i Fællesskab tilhørende Aalegaard ved Vandløbet fra Vester Vandet Sø til Havet, hvilken i en lang Række Aar har giort en aarlig Forpagtningsafgift af 150-190 Rdl. Heraf skænker Beboerne 2 Mark aarlig pr. Lod af de 73 Lodder, hvori Indtægten af Aalegaarden deles, blive 24 Rdl. 2 M. aarlig.

Matriklen 1885:
Matr. Nr. 75, Klitmøller. Ejere: Beboerne, der ejer Aalekisten, upriv. 0-0-0-3/4.

Vurdering til Ejendomsskyld 1945:
Matr. Nr. 75, Klitmøller. Andelsselskabet Klitmøller Aalekiste ved Johs Nielsen. 0-0-0-3/4, Skur. Ejendomsskyld 1500.

Matr. Nr. 76, Klitmøller, 0-3 1 -2½, ubebygget. Ejendomsskyld 2000, tilhører samme Selskab.

17 alm. vurdering 1981.
Matr. Nr. 75. Carl Chresten Nielsen Kvadderkjær
Fællesareal for matr. nr.
66a, 67a, 35c.

Parcel af 75:
Matr. Nr.66a,67a Carl Chresten Nielsen Kvadderkjær
Matr. Nr. 35c Knud Pedersen Holler Strandfogedvej 5
Matr. Nr. 33f Edith Irene Hede Vangvej 23
Matr. Nr. 28a Emmy Martine Jensen Ørhagevej 86

*******

Aa1borg Stiftstidende 11/3 84.

Ålekiste med langt liv
Ålekistelauget i Klitmøller har generalforsamling 20 marts, og det har lauget haft hvert år siden 1814. Da ophørte Nystrupgård med at eje ålekisten, der har fungeret, hvor Klitmøller å løber i havet som forbindelse til Vandet sø. Det er en tradition helt tilbage til 1700-årene.
De 46 parthavere, der udgør lauget, har en særrettighed, der gør ålekisten i Klitmøller til noget enestående. På hele thykysten er i hvert fald ikke andre. Det særlige består i, at de må stemme hele åløbet op i månederne fra august til november, da ålen går i havet.
- Det vil sige, vi må fra solnedgang til solopgang, siger laugets formand Svend Dragsbæk, Klitmøller. De andre ålekister må kun stemme op i den halve del af løbet. Ålen skal have chance for at vælge den side, der ikke render i kisten.
Der har ikke været udbetalt overskud i de sidste 30 år. Hvad ålesalget indbringer, går til oprensning og vedligeholdelse. Det er ejerne af de oprindelige matrikler i Klitmøller, der ejer ålekisten, udstykningerne er ikke med. Det begrænser kredsen. Vi synes, det er hyggeligt at blive ved. Nogle tror, at det er drønende generalforsamlinger, der holder sammen på det, men kaffebordet med det bløde brød, der er hyggeligt nok, er nu ikke rygraden i foretagendet. Det er traditionen og omsorgen for det gamle Klitmøller.

*********

KRONENS SKØDER No. 3, 1689-1719.

10 August 1716.
Skøde til Niels Jørgensen i Nystrup, fhv. Rytterbonde for 821 Rd. 48 sk. Kroner, hvoraf den ene Halvdel er betalt til Viborg Amtstue og den anden Halvdel fyldestgjort ved Køberens til Kronen udgivne Panteobligation - paa følgende af det saakaldte Stürckske eller 3. jyske Regiments Ryttergods, som er blevet solgt ved offentlig Auction: i Dueholm, Ørum og Vestervig Amter, Hundborg Hd., Vang S., den af Køberen paaboede Bg. Nystrup, Htk. 6-1-1-0 og af en Aalekiste Htk. 1-4-3-0, ialt Htk. 7-6-0-0 ( a 106 Rd. Td.). Alle Restancer til d. 1. April 1716, fra hvilken Tid den købende har antaget sig Godset med alle dets Indkomster, skal følge dette, og det skal efter den om dette Ryttergodses Forhandling udgangne trykte Plakat af 21. Febr. 1715 følge den købende, ligesom andre Proprietærer nyder og besidder deres Gods, saa vidt Lovens 20. Art. Pag. 733 bevilger og tillader, og det uden nogen Kronen dertil forbeholdt Reluitions- eller Indløsningsrettighed, og da Køberen, som var Rytterbonde, selv har købt sin paaboende Gaard, saa skal han og hans Arvinger i Henhold til nævnte Plakat, saa længe de beboer samme Gaard, være befriede for at svare Familieskat af deres der paa havende Familie og ej videre i Folkeskat end andre Fæstebønder betaler; ligeledes bliver de fæstende fri for at indrulleres til Soldater ved alle Udskrivninger, naar Besidderne af Gaarden svarer i Udskrivning lige med andet Gods. Skb. A, 231 (Brg. 233); Kp.

**********

Tirsdagen den 6 October 1812.
Var den til i Dag opsadte Sag anlagt af Madame Tøfting til Diernis contra Sr. Peder Krogh, Christen Kløvborg og Møller Lars Nielsen, alle af Klitmøller, mødte paa de sidstnævntes Vegne Prokurator Overgaard af Thisted, som anmeldte: at ligesom hans Principaler, ved contra Begegnelsen af benævnte Sag, aldrig har havt til Hensigt at dispotere Sitantinden hendes saavel paa Adkomster som Hævder grundede Ejendoms Ret til den i Klitmøller Aae værende Aalekiste og den dertil hørende Fiskeret, men kuns søgt at læmpe den mod dem anlagte Sag til dens muelige Frifindelse for Sitantindens Tiltale i Hensyn til det af dem brugte Fiskerie i Aalebet, saaledes har de ogsaa, for at vende en Sag, hvis Udfald ved Domstolen ikke fuldkommen kunde øjnes, indgaaet Forlig med Sitantinden, velbemelte Madame Tøfting, om Sagens Hævelse ved Kiøb og Slutning om bemelte Aalekiste og det dertil hørende Aalefiskerie i Aaløbet fra Vester Vandet Søe til Aalekisten, under følgende Vilkaaer:

a.
At de Indstævnte som Kiøbere betaler Sitantinden, som Sælger, den akkorderede Kiøbesumma for indbemelte Aalekiste og Fiskeret D.C. 2000, skriver toe tusinde Rigsdaler, tilligemed et Aars Rente 4 p. Ct., udi næstkommende Viborg Snapstings Termin god Betalingstid i Thisted, imod at Sitantinden meddeler Indstævnte frie Skiøde paa ovenmelte Ejendom eller Fiskeret, hjemlet ved de Adkomster, som Sitantinden derpaa har i Hænde, hvilke Adkomster, forsaavidt de in Species vedkommer Aalekisten og Fiskerettigheden extraderes og overleveres Kiøberen med Skiødet, hvorimod disse forbeholdes Ret til, forsaavidt Adkomsterne vedkommer andre Ejendomme og altsaa ikke kan overleveres med Skiødet, enten deraf at erholde Notarial Afskrivter eller Udskrivter af vedkommende Skiøde og Pante Protokol, imod at de selv bekoster samme.

b.
At de indstævnte fra Dato af erholder frie Brug og Afbenyttelse af den omhandlede Aalekiste og Fiske Rettighed, samt at de til saadant Ende betinge dem det under Litra a omtalte Skiøde, i Fald det skulde fornødiges forinden Snapstinget, mod at de afgiver til Sitantinden den fornødne Sikkerhed for Kiøbesummen og Renter.

c.
Som naturlig Følge af Handelen holder Sitantinden Kiøberne frie for Fæsteren af Nyestrupgaard hans Prætention paa titnævnte Aalekiste og Fiskeret i Henseende til hans derpaa havendes Fæste Rettighed og

d.
Hvad Processens Omkostninger angaaer, da ere disse saaledes ophævede imellem Parterne, at enhver betaler sin Sagfører og bekoster Retsgebyhrerne for de Akter og Retsforhandlinger, som fra enhvers Side maatte være begiært eller foranlediget.

Da Parterne iøvrigt selv er tilstæde for Retten, saa ventede Overgaard deres Erklæring og Vedtagelse af de ved ham, som Grundlag til Forliget, fremsadte Vilkaar. Af Parterne var mødt Lars Nielsen Møller af Klitmøller paa egne samt Skpr. Peder Krogh og Christen Kløvborg deres Vegne, saa og Proprietair Poul Tøfting paa sin Moder Madame Tøftings Vegne, hvilke begge erklærede, efter at det passerede for dem var oplæst, at Forliget saaledes, som de fremsadte Vilkaar indeholde, forud imellem dem er aftalt og indgaaet, at de herved igien og vedtager samme, og da Sagen saaledes i Mindelighed er afgiort og forligt, saa begiærede de den herved Retten hævet, som giensidig frafaldet.

I Følge disse Parternes Erklæring blev denne Sag, der i lang Tid har staaet under Behandling, herved Retten hævet.

Hillerslev Hundborg Herreders Justitsprotokol B 33 D - 18, side 618a.
Se endvidere side 398b, 407b, 440a, 452a, 477a, 482a, 497a, 510a, 537a, 545a, 571b, 588a, 593a, 599a.

********

SKIØDE.
Underskrevne Kierstine Marie Willemoes Sal. Anders Tøftings til Diernis tilstaaer og hermed vitterliggiør, at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skiøder og afhænder med fuldkommen Eiendoms Ret fra mig og mine Arvinger til Skipperne og Skude Handlerne hr. Peder Krogh og Christen Pedersen Kløvborg samt Møller hr. Laurs Nielsen, alle ved Klitmøller, den Nyestrup Gaard hidtil underlagte Aalekiste med Eiendels Ret og Fiskerettigheder paa Strømmen fra Vester Vandet Søe til bemeldte Aalekiste ved Klitmøller, alt med samme Ret, Rettighed og Herligheder, som jeg den selv haver eyet.
Og da Kjøberne, velbemeldte Peder Krogh, Christen Kløvborg og Laurs Nielsen efter Omskrivningsforholdet har betalt mig den derfor ved Forlig inden Retten den 6te Octb. 1812 accorderede Kjøbesumma 500 Rdl. S. V, skriver fem Hundrede Rigsbankdaler Sølv Værdi, saa fraskriver jeg herved mig og mine Arvinger ald videre Lod, Deel, Ret og Rettighed til og udi bemeldte Aalekiste og forpligter mig og mine Arvinger, at hjemle Kjøberne denne Eiendom for hver Mands Lovgrundede Paaetale. Foruden den Adgang, som Kjøberne ved Forliget er betinget til de i min Værge værende Hjemmelsbreve og den hermed forbeholdte, overleveres dem hermed en Domsact med vedføiede originale Documenter indeholdende en Dom afsagt under Hillerslev Hundborg Herreders Ret d. 16 May 1784.
Diernis d. 20 Junii 1813.
K.M. Willemoes Sal. And. Tøftings

Som Laugværge S. Tøfting

I Anledning af denne Handel er givet 1 Rdl. 4 M. til Vang og Thorup Fattige.
Testerer Vang d. 2 Octbr. 1814.
Steenstrup

At ingen videre skrivtlig Contract end den ved Retten 6 Octbr. 1812 indgaaede Forlig er oprettet imellem os eller andre paa vore Vegne dette Kjøb betræffende, det kan og vil vi om og naar forlanges med Lovens Eed bekræfte, som hermed tilstaaes under vore Hænder.
Daturn d. 28 Novb. 1814.
K.M. Villemoes Sal. And. Tøftings.
Christen Kløvborg P. Krogh L. Nielsen

Efter Hillerslev Hundborg Herreders Pantebogs Udvisende sees det hermed solgte ej af Sælgeren med Pant behæftet.
Thisted den 9 May 1815.
O.G. Høegh

Fremlagt, læst og publiceret inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret d. 9 May 1815.
test. Lützhøft

(Skøde- og Panteprotokol side 390)
Hillerslev Hundborg Herreders Justitsprotokol B.33 D.30

*********

SKØDE.
Underskrevne Bestyrelse for Klitmøller Aalekiste skøder og overdrager herved til Husejer Chr. Nielsen af Klitmøller den Aalekisten tilhørende Parcel, skyldsat under:

Matr. nr. 75 af Klitmøllerhuse i V. Vandet Sogn af Hartkorn 3/4 Alb.

Og skal nævnte Parcel herefter være Chr. Nielsens retmæssige Ejendom med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt Aalekisten. Køberen betaler Skatter og offentlige Afgifter, der herefter opkræves af Parcellen.
Der forbeholdes Ret til for Aalekisten til enhver Tid at have fornøden Kørsels- og Færdselsvej fra Vejen i nordre Side af Køberens Ejendom op til Aalekisten, der hvor Køberen maatte anvise Vejen, samt til altid at have et Materialskur staaende paa Grunden og benytte Jorden til Reparation af Aalekisten og Gravning af en Kanal ved dens Hovedreparationer. Nærværende Bestemmelser bedes læst som servitutstiftende paa Parcellen.
Omkostningerne ved nærværende Adkomstberigtigelse bekostes med halvdelen af Aalekisten og Halvdelen af Køberen. Retsanmærkning frafaldes ved Thinglæsningen om, at Aalekisten mangler thinglæst Adkomet, og iøvrigt i enhver Henseende. Der ydes ikke noget Vederlag for Købet, men paa Tro og Love ansættes Værdien i Handel og Vandel til 100 Kr.
Jeg Huse jer Chr. Nielsen indgaar paa nærværende Handel. Til Bekræftelse under vore Navne vidnesfast.
Klitmøller den 12. December 1919.
I Aalekistens Bestyrelse: Som Køber:
Chr. Andersen Kristian Larsen Chr. Nielsen

Til Vitterlighed:
A.C. Clemmensen N.I. Mortensen

Reg. Nr. L.58/1916. Vurderingssum 3000 Kr.
Skatterne er betalt indtil April Termin 1919 inkl.
Hvid

Læst i Retskreds Nr. 74 i Thisted Købstad m.v. den 23. December 1919 og indført i Pantebog for Hillerslev Herred Nr. 5/1662.

***********

Klitmøller pr. Thisted den 11 Sept. 1911.

Hr. Statskonsulent Løfting,
Kjøbenhavn.

Da en Assistent i afvigte Sommer paa Hr. Statskonsulentens Vegne indfandt sig hos en af Ejerne af Fiskerirettigheden i Aaløbet fra Vester Vandet Sø til Havet, udtalte han, at Fiskeriet i nævnte Aa næppe var lovligt, idet der fiskes i Aalekisten fra Sol Nedgang til Sol Opgang i Maanederne Maj og Juni, samt August - Sept. og Oktober. Assistenten lovede at frembringe Sagen for Hr. Statskonsulenten og maatte vi saa derfra afvente nærmere Oplysning. Man har imidlertid ikke senere erholdt nærmere Besked, og tillader os derfor ærbødigst at forespørge, om Retten til at drive Fiskeriet som før kan omtvistes, da Rettigheden til nævnte Fiskeri ved Proces er erhvervet i Aaret 1843, og af os betragtes som de i Fiskeriloven paragr. 2, 2den S. omtalte ældre Rettigheder, hvor Fiskeriet maa drives som hidtil. Forventende den ærede Statskonsulents Svar
tegner med særdeles Agtelse
Paa Lodsejernes Vegne
N.I. Mortensen
Det bemærkes, at Aalepas eller Trappe nu er anbragt ved alle Stemmeværker fra Søen til Havet.

*********

Højeste Rets slutningsbog 1820.
Onsdagen den 9de Februarii
No. 55.

Klingenberg Skipperne Peder Krogh og Christen Klouborg, samt Møller Laurs Nielsen
contra
Treschon Lars Christensen Draxbech.

Ved udtagne Høyeste Rets Stevning, af 14de Martii 1818 paaanker Citanterne i Følge Kongelig Bevilling af 7de November f. A., enten til at kjendes uefterrettelig at være, eller til Underkjendelse, Tilsidesættelse og Forandring, 3de af Lands Over Retten i Viborg, under 14de Julii f. A. afsagte Domme, udi en Sag, betræffende Indstevntes formeentligen urettelig udøvede Aalefiskerie i Aaen fra Vestervandet Søe til Aalekisten ved Klitmøller, og det af Citanterne i den Anledning iværksatte Forbud, m.v.
Derom er ved bemeldte Domme saaledes kjendt for Ret:

/: Den første :/
Det af Indstevnte, Skipperne Peder Krogh og Christen Klouborg, samt Møller Lars Nielsen, under 26de October 1815 hos Appellanten Lars Christensen Draxbek af Klitmøller mod Aalefiskerie for hans Grund udi den fra Vestervandet Søe løbende Aae iværksatte Forbud bør være ophævet. - Processens Omkostninger for begge Retter betale de Indstevnte, een for alle og alle for een, til Appellanten med 20 Rdl. S.V., samt til Justitz Kassen saameget som Dom og Segl ved Over Retten koster, hvilket udredes inden 8te Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse, under Adfærd efter Loven.

/: Den anden :/
Appellanten Lars Christensen Draxbek bør for de Indstevntes, Peder Kroghs, Christen Klovborgs og Lars Nielsen af Klitmøller, deres Tiltale i denne Sag frie at være, hvorimod bemeldte Indstevnte, een for alle og alle for een, bør at bøde til Thisted Amts Fattigkasse 50 Rdl. S.V., samt paa lige Maade erstatte Appellanten den ham Natten imellem den 11te og 12te September 1814 egenmægtig fratagne Ruse efter uvillige dertil af Retten udmeldte Mænds Skiøn, saa og betale ham i Processens Omkostninger for begge Retter 40 Rdl. S.V., og til Justitz Kassen saa meget som Dom og Segl ved Overretten koster.
At efterkomme inden 8te Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse, under Adfærd efter Loven.

/: Den tredie :/
Appellanten Lars Christensen Draxbech bør for de Indstevntes, Peder Kroghs, Christen Klouborgs og Lars Nielsen af Klitmøller, deres Tiltale i denne Sag frie at være. Udi Processens Omkostninger for begge Retter betale fornævnte Indstevnte til Appellanten 40 Rdl. S.V., saa betale de og til Justitz Kassen saa meget Dom og Segl ved Lands Over Retten koster.
At efterkommes inden 8te Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse, under Adfærd efter Loven.

Ved de inden Hillerslev - Hundborg Herreders Ret, af Herredsfogden Krigs Assessor Jes Lützhøft under 23de Januarii 1816 afsagte 3de Domme, er saaledes kjendt for Ret:

/: Den første :/
Det paastevnte Forbud af 26de October f. A. bliver herved som lovlig gjort og forfulgt, confirmeret og stadfæstet. Sagens Omkostninger ophæves og Parternes Paastande forøvrigt ikke kundet billiges.

/: Den anden :/
Contra Citanten Lars Christensen Draxbek bør som han og herved tilpligtes at betale en Mulct af 10 Rdl. S.V. til Thisted Amts Fattigkasse og for fremtiden ganske entholde sig fra Aalefiskerie i den fra Vestervandet Søe til Hoved Citanternes Aalekiste ved Klitmøller løbende Aae. Hoved Citanterne Peder Krogh, Christen Klouborg og Lars Nielsen tilpligtes in solidum at tilbagelevere Contra Citanten den ham fratagne Ruse, eller betale sammes Værdie efter uvillige Mænds Taxation.
Iøvrigt friefindes Parterne for hinandens Tiltale under denne Sag. Sagens Omkostninger ophæves.
Det idømte og tilpligtede udredes og efterkommes forinden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens videre Tvang.

/: Den tredie :/
Indstevnte Lars Christensen Draxbek bør, som han og herved tilpligtes, forinden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, at betale en Mulct af 10 Rdl. S.V. til Thisted Amts Fattigkasse, og for Fremtiden endtholde sig fra Aalefiskeriet i den fra Vestervandet Søe til Aalekisten ved Klitmøller løbende Aae. Iøvrigt friefindes Parterne for hinandens Tiltale under dennes Sag, og det til Sagen henhørende stemplet Papiir befindes forbrugt. Sagens Omkostninger ophæves.

DOM.
De paaankede Lands Over Rets Domme bør ved Magt at stande, dog saaledes, at Processens Omkostninger for alle Retter ophæves. Til Justitz Kassen betale Citanterne, som tabende, 5 Rdl. Sølv.