Matrikelnr/beskrivelse Billeder Kort

Hausgaard
Matr. nr. 47
KlitmøllerMatr. nr. 47 var en af de betydeligste skudehandlergaarde i Klitmøller i sidste del af 1700-tallet. Fra gammel tid havde skudefarten sin faste lade- og losseplads paa det sted af kysten, som i matriklen fik nr. 77, og over Hausgaard, der var dens nærmeste nabo mod øst, gik vejen og trafikken til ladepladsen. Det var den bedst tænkelige plads for en skudehandlergaard, og indehaveren synes da ogsaa paa folketællingens tid i 1787 at have været den rigeste mand paa stedet.
Indtil 1780 ejedes stedet af Nebel gods i Vester Vandet.

I 1700-tallet var Peder Andersen Møller (1736-1800) fæster af stedet under Nebel gods. Han var søn af Anders Nielsen Poulsen og Maren Pedersdatter (matr. nr. 42). I 1765 blev han gift med Dorthe Christensdatter Bach (1736-1800), datter af Christen Christensen Kløvborg Bach og Bodil Christensdatter (matr.nr. 25).
Peder Andersen Møller ombyggede huset og i 1780 købte han det, tilligemed et engskifte, af Petronelle Søltoft paa Nebel, for 50 rd. Han var skipper og skudeejer og nævnes 1776 med part i sandskuden “St. Peder”, i 1782 som rheder for sandskuden “St. Jacob” og i skiftet 1800 ejede han 2/3 part i galeasen “Dorthea Marie”. Det er sikkert ham der gav stedet navnet “Hausgaard”, et navn der ikke tidligere forekom i Klitmøller. I kirkebogen er der ved navnet Peder Andersen Møller tilføjet Hausgaard.
Peder Andersen Møller døde 1/7 1800 paa hustruens begravelsesdag. Boet efter dem blev opgjort til 4367 rd., det største i Klitmøller i mange aar.
Deres datter, Bodil Pedersdatter Møller (1776-1830), blev 1800 gift med:
Jørgen Larsen Holm (1774-1857), søn af Lars Jensen og Maren Jørgensdatter i Hansted. Han overtog stedet og blev ofte kaldt Hausgaard. Han var skipper paa galeasen “Dorthea Marie” og rheder for kreierten “St. Jacob”, slupperne “Fortuna” og “Jørgine Dorthea”.
Den 18/8 1817 tegnede han brandforsikring paa huset:

Nr. 416/3. Et Sted, Ejes og Bruges af Handelsmand Jørgen Larsen Hausgaard.
a. Stuehuuset Øster og vester 20 fag 7 Al. dyb, deels Eeg og dels fyrre Tømmer, klinede Vægge og beklædt med fjæl og Straatækt, indrettet til 3 Stuer, Kamre, Klokken og Brøggers, med Loft, Vinduer og Døre, samt en Bielægger Kakkelovn, Plade i Skorsten,
og Kiedel paa 3/4 Td. Skorsten og Bageovn afbrændte Sten. 550 Rd.
b. Et Huus i Nord fra Lit. a af samme Materiale, indrettet til
Korn og Kreatur 150 Rd.
700 Rd.
Forsvarlig mod Ildsfare og ej tilforn forsikret.

En datter af Jørgen Larsen Holm, Dorthe Jørgensdatter Hausgaard (1802-1848), blev 1838 gift med Otto Graversen Nørgaard (1814-1883), søn af Gravers Jensen Nørgaard og Mette Marie Jensdatter i Stenbjerg. Han overtog stedet efter svigerfaderen og sejlede en del aar som skipper med dennes jagt “Jørgine Dorthea”.

Sørullen v. Vandet:
1828. Sølimitsted nr. 57, Klitmøller. Husmand Jørgen Larsen Holm, 54 Aar, ej i Rullen, Fripas 1818. 1839 Indsidder Otto Graversen Nørgaard, 24 Aar. 1842 Indsidder er nu Beboer og Jørgen Larsen Holm er paa Aftægt.

Den 27/8 1845 blev brandforsikringen fornyet:
Et Sted, forhen ejet og beboet af Jørgen Larsen Hausgaard,
men nu af Skipper Otto Nørgaard og forsikret under No. 37-11
for 700 Rd., befandtes nu saaledes forandret:
a. Stuehuuset i Øster og Vester, ganske ombygget, bestaar nu af
28 Fag 10 al. dyb. Grundmuuret paa søndre side og begge Ender
og Ræsten Bindingsværk med klinede Vægge, beklædt med Fiæl,
indrettet til 2 Stuer, en deel Kamre, Kiøkken og Bryggers. samt
Loe, Lade, Stald, Fæehuus og Faarestie. I Stuerne og Kamrene er
fielle Guld og over 25 Fag er Loft, 2 forsvarlige Skorstene
og Baggerovn, Taxeret til N.V. 1200 Rd., er forhøjelse Sølv 650 Rd.
b. et Huus i Nord fra Lit.a, Taxeret til N.V.200 Rd., er forhøjelse Sølv 50 Rd.
c. en Qvist udbygget fra søndre Siden afLit.a, 4 fag 8 al. dyb.
Grundmuuret med fyrre Overtømmer og Tegl Tag, indrettet til
Sove Kammer, med fielle Gulv, Loft, Vinduer og Døre.
Taxeret til N.V. 350 Rd., er Sølv 350 Rd.
d. et Huus i sønder for Lit.a, 8 fag 8 al. dyb, fyrre under
og overtømmer, klinede Vægge, beklædt med flæl og Straaetag,
indrettet til Material Huus.
Taxeret til Navne Værdie 250 Rd., er Sølv 250 Rd.
1300 Rd.

Forsvarlig mod Ildsfare, og Stedet som meldt forhen forsikret for 700 Rd., altsaa nu for 2000 rd. Sølv.

Matriklen 184: 01. Htk. 0-1-0-0, nyt Htk. 0-0-3-13/4.
Otto Graversen Nørgaard blev 1849 gift anden gang med Dorthe Christensdatter Møller Hausgaard (1818-1890), datter af Christen Pedersen Møller Hausgaard og Inger Madsdatter (matr. nr. 28).
I 1852 købte Otto Graversen Nørgaard Matr. nr. 33 i Klitmøller og ægteparret flyttede dertil.
I 1856 solgte de “Hausgaard” til:
Niels Andreas Svendsen Frost Brandi (1812-1895), der boede paa matr. nr. 57.
I 1862 bemærkes det, at stedet “tilhørte det forrige Hausgaard, hvor Bygningerne ere nedbrudte”.
Paa Hausgaards jorder lavede Niels Andreas Svendsen Brandi Frost det saakaldte “Vandingsanlæg”, gravede render, der førte vandet fra Nors aa ind over omraadet, og derved skabte et frugtbart stykke land. Da Nors aa senere blev sænket, sandede omraadet til.

Vurdering til ejendomsskyld 1945:
Der anføres kun matr. nr. 47c + 77b, Strandgrund, tilhørende E. Schouboe Poulsen, København.

13 alm. vurdering pr. 1/8 1965:
47c. Grosserer Schouboe Poulsen, København.

******

Skjøde
Jeg underskrevne Petronelle Kirstine Søltoft Sal. Provst Riibers giør Vitterligt, at jeg haver solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine Arfvinger et mig tilhørende Huus ved Klitmøller i Vester Vandet Sogn og Hillerslef Herred til Velagte Mand Peder Andersen Møller og hans Arfvinger, hvilket Huus bemelte Peder Andersen Møller hidtil har haft i Fæste og beboed og af ham selv er sat og bygged paa Een ham af mig i Fæste overladt og mig tilhørende Grund og Ejendom neml. den ½ deel af et Enge Skifte, som forhen har lagt til Gaarden i Vester Vandet, som Jens Nielsen beboer, beliggende paa Sand Odde ved Klitmøller og ansat for Hartkorn 1 Fj. 2 Alb.. Og skal forbemelte Huus med ovenførte ½ Eng Skifte H.korn 1 Fj. 2 Alb. og alt hvad det Rette tilhører, intet i nogen Maade undtaget, saaledes som haver mig tilhørt og som hand hidtil i Fæste havt haver, følge Kiøberen bemelte Peder Andersen Møller og hans Arfvinger til fuldkommen Eiendom for den Accorderede Suma 50 Rdl., skriver Halvtredsens Tyge Rigsdaler Dansk Courant, hvor for og herved frasiger mig og mine Arfvinger ald Ret og Rettighed til forommeldte Huus ved Klitmøller og dets tilliggende Enge Skifte og H.korn 1 Fj. 2 Alb. og alt hvad det med Rette tilhører og tillagt haver og han i Fæste hidtil havt haver i alle navnlige Deeler, hvilket alt han og Arfvinger, som Ejere af samme, maae giøre og saa nyttig og fordeelagtige, som han og de paa lovlig Maade bæst viide, ville og kunde.
Det til ydermeere Bekræftelse haver jeg dette mit udgivent Skiøde, der til Tinge maae læses og protocolleres, uden mig derom noget dertil at give, egenhændig underskreved og forsegled, saa og formaaed Velagte Mænd Niels Andersen Møller og Christen Olufsen Draxbeck ved Klitmøller, dette mit egenhændigt Skiøde med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle.
Nebel d. 30te Decbr. 1780.
Petronelle Kierstine
Sl. Riibers

Som Laugværge
N. Eeg

Til Vitterlighed
Niels Andersen Møller Christen Olufsen Draxbeck

At ingen Kiøbe Contract, skriftlig Conditioner eller Dokumente om dette Kiøb, som dette Skiøde omformælder, af Kiøber eller Sælger har væred opretted enten af os selv eller andre paa vore Veigne, ville vi naar forlanges med Eed stadfæste.
Petronelle Kierstine Sal. Riibers Peder Andersen Møller

Fremlagt, læst og publiceret for Retten inden Hillerslef Hundborg Herreders Ting den 20 Marti 1781.
test. R. Steensen Vürnfeld

(L.A. Viborg: B 33 B - SP 5 side 429)

********

Skøde
Jeg underskrevne handelsmand Otto Nørgaard af Klitmøller i Wester Wandet Sogn tilstaar og siden vitterliggiør at have solgt og afhendet til Skipper Niels A. Frost af Klitmøller efternævnte mig ifølge Skjøde af 2 Mai 1842 tilhørende Eiendomme, nemlig:

a. Stedet Hausgaard kaldet i Klitmøller By med tilhørende umatrikulerede Eiendomme.
b. et huus i Klitmøller med Ejendomme af gl. htk. 1 Fjk. som tidligere har tilhørt Kirsten Chr. Møll.
c. Konge Korn Tiende af fornævnte Ejendomme, hvilke Eiendomme i den nye Matricul under nr. 47 er ansat for 3 Fjk. 13/4 Alb., Glskat 60 Sk.
for den imellem os accorderede Kiøbesum 1000 Rd.

Og da Kiøberen hr. Skipper Niels Andreas Frost har betalt mig Kiøbesurnrnen 1000 Rd. saa skiøde og overdrager jeg saa hermed fornævnte Ejendomme med de samme Rettigheder Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har eiet samme.
Til Bekræftelse under mit Navns underskrift.
Klitmøller 13 Marts 1856
O. Nørgaard

Til Vitterlighed
L. Søndergaard

I Anledning af Dette Skiøde er betalt til Vester Vandet Fattigkasse 1 Mk.
Agerholm Præstegaard 26 Sept. 1856
Hunderup.

*******

Ildstedsskatter var en form for ekstraodinære skatter, der hyppig benyttedes i ældre tider, som regel i forbindelse med andre skatter. Som en staaende skat indførtes Ildstedeskat ved forordning af 6 Maj 1812. Den skulle svares af alle ildsteder, være sig i værelser, køkkener, bryggerser o.l., efter disses kubiske indhold, som de var bestemte til at opvarme eller hvori de fandtes. Ildstedsskatten blev ophævet i 1816.

Ildstedsskat 1812-1814.
Klitmøl1er: Oldermand Jørgen Larsen Holm.
Værelse aflukke Største Højde Største Længde Største Bredde Cibic Indhold Skat i Skilling
Storstue -
Dagligstue 3 6 6 108 33
Sove Kammer -
Køkken 3 4 3 36 -
Bryggers 3 4 3 36 -
(Målene er i Alen)

********

BRANDFORSIKRING.
Aar 1869 d. 4 Octbr. foretog undertegnede Branddirekteur Opmaaling af det Skipper Otto Nørgaard tilhørende Pakhus ved Stranden i Klitmøller By, Vestervandet Sogn. Pakhuset, der er det eneste tilbagestaaende Huus af en større Eiendom, hvis øvrige Bygninger er nedrevet, befandtes at være 18 alen langt og 81/4 Al. bredt og er forsikkert for 250 Rd. i Thisted Amtsforening.
Ved samme Leilighed viste det sig, at Otto Nørgaard ogsaa var Eier af et ved Landeveien isoleret beliggende Pakhuus, der ikke tidligere var opmaalt. Dette Pakhuus befandtes at være 25½ Al. langt og 10½ Al. bredt og da det ikke var forsikkeret, taxeredes det til 300 Rd.
Alle andre Pakhuse, hvoraf Otto Nørgaard tidligere har været Eier, er nedrevet.
(Brandirektoratets Vurderingsprotokol) C. Mensen

*******

JOURNAL FOR KREJERTEN ST. JØRGEN
fra Klitmøller ladet med kongelige magasin korn fra Thisted til Norge.

1808
Mandagen den 30te May Kloken 3 om morgenen var Skibe Selskabet møt paa Strandet for udsætte Kreierten i hauget.
Kioken 6 var den i hauget og fortøyet med fornøden anker og tou og udlagt paa sædvanlig Lade Plas.
Kl. 7 begynte vi at indtage Ladning og Kl. 5 eftermiddag havde alle Lasten ombord, hvorpaa vi halede lengere fra Landen og lod Svær anker falde. Vinden N.V. stille og got vejr. Tirsdag, May 31. Vinden N. Stille og tyk Luft.
Onsdag, Juny 1. Stille med omløbende Vinde og tordenskyer.
Torsdag, Juny 2. om formiddag Kl. 9 lettede vi anker. Skibet og takkelagen i god Stand. Vinden V.N.V. Tyk luft med taage, saa vi ikke kunne See fra os. Styrte Nord, Kl. 2 begynte Luften at klare og fik en Seiler at See omtrænt 1 miil forud i Læ af os, som satte efter os, vi vente Strax fra ham forserte med sejl, Stor Siøe holte Syd over til Landet, Vinden V.N.V. Sterk Kuking, han blev ved at Seile efter os, og da han ikke kunde komme os saa nær Skiød han en Kule efter os som ikke ramte, derpaa vente han til Siøes igien og vi Sejlede Landet nærmere.
Kl. 5 eftermiddag lod vi vores Stor ankker falde i Vixøe Bugt og merkede at Kreierten af den Sterkke præsning var bleven Lek Saa vi begynte at arbejde med pompene men forgiæves, da de vare bleven udklare af Korn. Skibet tiltog med vand saa vi var nødsaget til at stikke vorres ankker tou og lade den gaa paa landet under Store Søe styrtninger for derved at Berge liv og ladning, da vi kom paa Landet var 16 mand af Landbeboerne tilstede for at hielpe os at udlose ladning og formodentlig berge Skibet, men den store Søe brækning paa landet gjorde det umuelig at berge noget enten af Skibet eller ladningen. Skibsmandskabet havde ont ved at faae sig Selv berget paa land.
Kl. 8 om aftenen brækkede Siøen siden ud af Skibet og ladning veltede ud i Siøen saa intet deraf blev berget undtagen 9 Sækker Gryn og 14 fierdinger Smør. S.T. hr. Amtmand Faye som selv kom til os da Skibet var Strandet befalede vagt at andsættes.
Fredag d. 3 Juny bergede vi vores Seil og fik dem tørre indlagt i Lars Schielsgaards Pakhuus.
Thisted den 8. Juny 1808.
Christen Ovesen Holm Niels Sørensen Willad Andersen Sørren Jensen
Skipper Matros kiendt Mand Matros

Fremlagt og eedelig Afhiemlet inden en Extra Ret paa Hillerslev Hundborg Herreders Tingstue i Thisted den 8 Junii 1808 testerer
Høegh