Matrikelnr/beskrivelse Billeder Kort

Den gamle Kro
Matr. nr. 46b
Klitmøller


I 1852 lejede kromanden Niels Christensen Nordentoft, der boede paa matr. nr. 45, en parcel af Christen Kjær paa matr. nr. 46. N.C. Nordentoft byggede hus paa parcellen og udlejede det til Niels Christian Poulsen (1829-1888), der i 1864 blev gift med Jensine Nielsen Nordentoft, f. 1840, der var datter af ovennævnte N.C. Nordentoft.
I 1866 købte Niels Christian Poulsen Klitmøller kro, hvortil ægteparret flyttede. De solgte kroen i 1880 og flyttede tilbage til det gamle hus.
Niels Christian Poulsen ernærede sig derefter som fisker og Jensine Nordentoft, der kaldtes Sine Krokone, vævede. Huset blev ofte nævnet som “den gamle kro”, saa muligvis har Niels Christian Poulsen drevet lidt krodrift uden tilladelse.
Kontrakten paa lejemaalet af parcellen blev ophævet i 1897.
Ifølge folketællingen 1890 var der følgende beboere i huset:
Herman Christian Frederik Sandgaard og hustru Kirsten Sandgaard, f. Madsen.
Jensine Nordentoft med børnene Cecilie Pouline Mathea Poulsen og Jens Christian Poulsen.
I 1893 døde H.C.F. Sandgaard, men hans kone blev boende i huset, der nedbrændte o.1912.
15/8 1913. Skøde fra Severin Johan Poulsen Nystrup til enken Kirsten Sandgaard paa parcel matr. nr. 46b. Kirsten Sandgaard byggede nyt hus paa parcellen og 15/5 1927 solgte hun det til datteren Christiane Marie Neumann.
Huset blev udlejet til Poul Graugaard, der 1924 blev gift med Anine Graugaard. De havde forretning og maskinstrikkeri (strikkemandens hus) til 1943, da de flyttede til Sundby. Huset blev beslaglagt af den tyske værnemagt.
20/12 1946. Adkomst for Staten ved Indenrigsministeriet i henhold til lov 377-1946 § 2.
13/7 1948. Skøde fra Finansministeriet paa matr. nr. 46b til:
Jens Pedersen Bach, smedemester i V. Vandet.
7/12 1949 solgte han huset til broderen:
Anton Larsen Bach, gift med Olga Bach. De boede tidligere paa matr. nr. 63i, Kjærkbak 6.
15/11 1955. Separationsdom som adkomst for fru Olga Bach paa matr. nr. 46b og 46g.
Olga Bach solgte huset til sønnen:
Villy Larsen Bach.
1995: samme ejer.

********

FORPAGTNINGSCONTRACT.
Jeg underskrevne Christen Kjær af Klitmøller By, Vestervandet Sogn, tilstaaer herved, at have bortforpagtet Værtshusholder Niels Nordentoft et Stykke Jord af min Jordlod i Klitmøller By østen for Vejen, som løber til Havet og som for sønden er 90 og for norden 156 Alen lang, og for østen 85 og for vesten 62 Al. bred, i 50 paa hinanden følgende Aar at regne fra 1ste April 1836, hvilket Leiemaal skal staae i kraft for mig og mine Arvingers Vedkommende i ovennænte Tidsrum af 50 Aar, nævnes Halvtredsindstyve Aar, og skal da Ejeren, som da er i Besiddelse af min nu eiende og tilhørende Jordlod, være forpligtet til at forny Leiemaalet efter 50 Aar, nævnes 50 Aar, for den mig af Leieren Niels Nordentoft nu betalte Summa 15 Rd., nævnes femten Rigsdaler rede Sølv.
Til Efterretning for det stemplede Papiir bemærkes herved tillige, at ovennævnte Leiesum, femten Rigsbankdaler, er anordnet og betalt for 50 Aar og er Skatter og Afgifter af Jorden Leieren uvedkommende. Til Bekræftelse have vi i Vitterlighedsvidners Overværelse underskrevet denne Contract.
Klitmøller den 12 Juni 1852.
Christen Kjær

Til Vitterlighed
Bolvig Bolle Brandi

Læst paa Hillerslev Hundborg Herreders Thing den 7 December 1858 test.
Gad

Protocolleret Fol. 149.
Blichfeldt

Nota: Christen Kjær findes ikke at have Adkomst til det herved Bortleiede.
Blichfeldt

Leiekontrakten ophævet 3/8 1897.

*******

Afllysningspåtegning
Aflysningspaategning paa Forpagtningskontrakt mellem Christen Kjær og Niels Nordentoft af Klitmøller dat. 12/6 1852 læst 7/12 1858
-”-
Det ifølge foranstaaende Leiekontrakt indgaaede Leieforhold er hævet efter Overenskomst og kan kontrakten derfor udslettes af Pantebogen.
Kristen Kjær Niels Nordentoft
-”-
Gjenpartens Rigtighed bekræftes.
Herredskontoret i Thisted den 2’ September 1897.

******

Kirsten Madsdatter Bunk.
f. 1/3 1842, datter af Mads Christensen (Bunk) og hustru Christiane Mortensdatter i Vang. Ifølge Vang kirkebog fødte hun 25/9 1868 en datter, som blev døbt Christiane Marie Madsen, udlagt barnefader Johan Christian Talke, tjenestekarl paa Færgegaard.
Kirsten Madsdatter Bunk blev gift med Herman Christian Frederik Sandgaard, f.o. 1838 i Aalborg. Han var smed og de flyttede til Klitmøller, hvor de lejede hus paa Krovej.
Sandgaard begik tyveri og blev indsat i Thisted Arrest.
Kirkebog Klitmøller:
1893 d. 18. Juni døde i Thisted Arrest Herman Christian Frederik Sandgaard, Smed i Klitmøller, gift med Kirsten Madsen, 53 Aar. Selvmord, Hængning, begr. 21. Juni.
Huset paa Krovej 39 brændte, antagelig o. 1912 og 15/8 1913 købte Kirsten Madsdatter Bunk grunden og byggede nyt hus paa stedet.
15/5 1927 skøde fra Kirsten Sandgaard til datter Christiane Marie Neumann.

*******

Mads Christensen Bunk
f. 23/10 1814 i Snedsted. Søn af boelsmand Christen Larsen Nors og hustru Else Christensdatter af Gjersbøl. Faddere ved daaben: Birte Jensdatter af Elsted, Christen Bondgaards Kone, Jens Peter Kildsens Kone af Gjersbøl, Poul Bunch paa Mideholm, Peder Munch og Jens Kaagaard af Gjersbøl. Vang kirkebog:
1841 d. 2 October meldte sig til ægteskab Ungkarl og Møllerkarl ved Diernis Mølle her i Sognet Mads Christensen, 27 Aar, født i Snedsted, og Pigen Christiane Mortensdatter, født i Vangsaa og opholdende sig sammesteds, 30 Aar gammel.
Som Faddere:
Knud Nielsen Christen Andersen Øsløs
med ført Pen

Vang kirkebog.
6te August 1811 er Morten Christensen og Hustrue Mette Cathrine Poulsdatter deres Pigebarn født og i Hjemmedaaben d. 7 ejud. kaldet Christiane. 17 Søndag p. Trinit. blev hun til Daaben Publiceret: frembaaren af Madam Th. Steenstrup i Vang. M. Fadder: Knud Christensen Konge, Mads Christensen Trab. Qv. Faddere: Mette Poulsdatter og Anne Christensdatter.

20/6 1855 købte Morten Christensen Bunk stampemøllen i Klitmøller, matr. nr. 40. Han drev møllen til 27/8 1879 og solgte den til sønnen Christen Bach Madsen.
Mads Christensen Bunk og Christiane Mortensdatter havde følgende børn:
Kirsten Madsdatter f. 1842
Christine Madsen (Bunk) f. 1846
Christen Bach Madsen (Bunk) f. 1848
Else Cathrine Madsen (Bunk) f. 1852 d. 1864
Kirstine Engelline Madsen (Bunk) f 1855