Matrikelnr/beskrivelse Billeder Kort

Strandfogedvej 5
Øster Mølle
Matr. nr. 36
Klitmøller


Sølimitsted nr. 73

Folketællingen 1787 nr. 42.

Navnet Klitmøller stammer fra møllerne i klitten, dvs. Vester Vandet sogns klit og de vandmøller, der saa langt tilbage kilderne gaar tilbage, ses at have ligget der, og som blev drevet ved vandet i den aa, der løber fra Vandet sø til havet.
1520 solgte Morten Krabbe, Provst i Thy, en af bemeldte Møller udi Vesterklitte, som gav aarlig Skyld 10 Pd. Korn (20 Td til Høvidsmanden paa Aalborghus Hans Bartholomæi paa Kong Chr. IIs Vegne for 150 Pendinge. (Pontoppidan)
I 1541 afsiges dom i en strid om to møller. Det var Christoffer Kruses enke Anne mod Kjeld Mikkelsen Krabbe fra Nebel.
I sagen fremkommer bl.a. følgende:
Efter et tingsvidne af Hillerslev Herreds ting af 1466 byggede Per Friis en mølle i V. Vandet sogn, i den fælled som Offe Taxiz havde der og som ”aldrig var dam eller damsbured før” Efter et andet tingsvidne 1470 lydende paa: ”at vi mænd havde vidnet, at de mindedes og er fuldt vitterligt, at Klitmølle nu dam og dambured saa vidt som den floter, har været udi rolig hævd, ulært og ukiærd udi 50 aar og vare udi Offe Taxen og hans forældres vare.”
At Kjeld Krabbes fader havde bygget en mølle paa den grund i Klitmøller som kaldes Karls Oltz gaard.
Kjeld Krabbe fremlagde et skiftebrev af 1485 lydende paa, at Torp gaard ejede Karl Oltz gaard og møllested i V. Vandet sogn, som Kjeld Krabbes morfader Anders Munch var tilskiftet i søskende skifte.
Kjeld Mikkelsen Krabbe (d. 1550) førte en strid med sognemændene Sct. Nicolaus mølle, der tilhørte V. Vandet kirke.
1555 meddeler præsten i Vandet, at der er 6 møller i sognet.
1568 nævnes en mølle, der ejes af Niels Munch til Gjesinggaard (Skanderborgegnen), en anden mølle ejes af Anders Pedersen til Berekær, en tredie mølle ejes af Lars Spend til Hoffvinchel i Harsysel samt en mølle, der ejes af Nebel.
Omkring aar 1600 synes der kun at have været een mølle, i hvert nævner det ældste Ekstraskatteregnskab, som netop er fra kun een mølle i sognet, nemlig “Mickel i Klitmøller” og det var Vestermølle. I 1611 nævnes der to møller, men i 1614 atter kun en. Hvorledes dette kan forklares, fremgaar tydeligt af en malende beskrivelse i Viborg Landstings dombog for 1625, fol. 301. Der førtes proces om, hvem der var ejer af den grund et bestemt hus laa paa, og fire adelsmænd mødte da paa aastedet d. 9. Decbr. 1624 og besaa forholdene under ledsagelse af gamle stedkendte folk. Og hvad de saa, refererer dombogen i følgende udtryk.
”De saa de trende Steder der udi Klitten Norden og Vesten fra det nye Møllehus, som Jomfru Helvig Kaas haver ladet opsætte, hvorpaa adskillige Kendetegn fandtes Møller og Huse fordum at have standet, men formedelst Sandflugt Bækløbene paa de Steder at være forfyldt og Husene siden ødelagt undtagen et lidet Hus. . . . og eftersom Bækløben paa de Steder Aar efter Aar er blevet forfyldt, da Husene og Møllen fra det ene Sted og til det andet at være forflyttet.”
Derefter gik de adelige herrer med deres følge hen til den nye mølle, jomfru Helvig Kaas havde ladet opføre, og beskrivelsen fortsatte saa:
”Da fandtes der ingefær 14 Skaft (70 alen) Nordost fra samme Mølle et gammelt Møllested, hvor endnu baade Pæle og Sten af den gamle Mølle var til Stede, og eftersom den gamle Aagang (Aaløb) med Sand var opfyldt, berettede Michel Juul samme nye Hus paa den nye Aagang derhos igen at være opbygget.”
Altsaa, i 1624 fandtes der foruden en ny mølle mindst fire tomter, hvorpå der tidligere havde stået møller, og af dem må efter beskrivelsen antages at have stået to samtidig.
1626 var der atter 2 møller og fra midten af 1600 tallet var der uforandret gennem lange tider tre møller. De kaldtes Østermølle eller Overmølle, Mellemmølle og Vestermølle. (Sixhøj)

Overklitmølle eller Østermølle. I matriklen 1688 nr. C.14. Østermølle bestod oprindelig af matr. nr. 35 og 36. I 1778 blev jorden delt og Østermølle beholdt det stykke, der senere fik matr. nr. 36. I 1869 kom matr. nr. 35 igen under Østermølle. I en domssag 1541 og i præsteindberetninger 1555 og 1568 nævnes Nebel med en mølle.
Første gang en møller nævnes ved navn paa Østermølle er i Ørum lens ekstraskattemandtaller 1610 og 1611:
Thomas Pedersen Bagge. I 1632 dømtes han fredløs af Viborg Landsting for at have dræbt sin nabo Poul Christensen i strid om en ruse. Det berettes udtrykkeligt, at han var barnefødt i Klitmøller, men hans alder opgives ikke.
I de følgende aar, fra 1611-1626, nævnes kun Vestermølle, men fra 1626 til 1637 nævnes Nebel med en mølle og mølleren var:
Christen Andersen (Bagge?).
I 1662 ejer fru Anne Lunau paa Nebel Østermølle og fæsteren af møllen var:
Peder Andersen Bagge (1610-1684). Han var gift med Anne Madsdatter. Hartkornet var i 1662: 3-3-2½-2-0, men i 1664 var det nedsat til 1½-0-0-0.
I 1677 benævnes Peder Andersen Bagge som selvejer og i 1678 betalte han i Kop- og Kvægskat 2 rd.
I Krigsstyr 1677 og 1679 var han den største skatteyder i Klitmøller, betalte 20 rd. aarlig.
Kop- og Kvægskat 1682-1683: Øster Mølle, Peder Bagge og hans Hustru, Mads Bagge og hans Hustru, 3 Tienestefolch, 2 Kiøer, 1 Qvie, 10 Faar og Svin, 3 Bistoche, 2 Hopper.
I 1683 og 1688 nævnes Peder Andersen Bagge som ejer af gaarden “Lille Tøfting” i Vandet med 1/4 part, fæsteren var Jesper Christensen.
En datter, Johanne Pedersdatter Bagge, var gift med mølleren i Bromølle Peder Henriksen.
Den næste ejer af Østermølle var Peder Andersen Bagges søn:
Mads Pedersen Bagge (1641-1707). Han var første gang gift med Kirsten Nielsdatter og anden gang med Maren Andersdatter (1636-1715). Han var skipper, skudeejer og møller og arvede efter faderen part i gaarden “Lille Tøfting”.
Kop- og Kvægskat:
1683. Mads Bagge nævnes som ejer af det sted, der er fæstet af Jens Berthelsen
1683. Mads Bagge og hans Hustru i Mølle. Hans Fader og Moder.
1700. Matz Pedersen og hans Hustru, 2 Børn over 15 Aar Anders og Karen, 1 Tjenestepige Mette Pedersdatter.

Uddrag fra S.C. Sortfeldt: De gamle Vandmøller i Thy:
Overklitmølles Møllehus er 1683 et 3 Fags Hus, hvorudi er een Kværn, som drives af et Undergangs Vandhjul. Dens Tømmer og Kværnredskab vel vedligeholdt. Stenene 2 sjællandske Alen brede, Overstenen (Løberen) 5 Tommer tyk, Understenen i to Stykker, 2½ Tomme tyk. Møllen kan ikke male uden om Foraaret og efter Høst, eftersom berettes, at gammel Sandflugt har opfyldt og fordørvet Aagangen, kan have god Søgning af V. Vandet Sogn, naar Vandet vil tiltrække. Mads Pedersen er Møller og Selvejer, kan avle i sin Toft 3 Læs godt Hø, kan græsse udi Overdrev og Klit 4 Høvder. 1688 beskrives Møllen saaledes: Er en liden Vandmølle med 1 Kværn, der drives af Underfalds Vand, som kommer fra Vandet Sø. Løberen 7/8 Alen fra Øjet til Randen. Maler kun om Foraaret og efter Høst, naar godt Vandløb er, haver ellers stor Besværlighed med Aaen at holde vedlige, som gaar fra V. Vandet Sø, eftersom den tit og ofte af det skadelige Flyvesand tilstoppes, saa det er at befrygte, at den i Fremtiden slet bliver øde. Møllen udi sig selv er vedligeholdt med Tømmerværket, men Stenen er ganske forslidt. Giver tilforn Landgilde 2 Tdr. Byg. Søges fra en Del udi Sognet saavel som af andre fra omliggende Sogne. Mads Pedersen er Selvejer og Møller. ”Markbogen 1683: Madtz Pedersen, Møller, Over Klitmølle. Jord 0-2-3-1, Mølleskyld 1-1-2-1 nr. 14.
Kop- og Kvægskat: 1688, Madtz Bagge og hans Hustru i Øster Mølle, 1 Dreng, 2 Ildsteder.
Mads Pedersen Bagge og Maren Andersdatters datter Karen Madsdatter Bagge (1679-1744) blev gift med:
Christen Christensen Møller (ca. 1676-1752). Han var møller og skudeejer. Overtog Øster Mølle efter svigerfaderen. Deres søn:
Anders Christensen Møller (1707-1765) overtog møllen efter faderen. Han kaldes ofte Møll og var møller og skudeejer. Hundborg-Hillerslev Herreders Skøde- og Panteprotokol, fol. 69: ”1743, 16/2, Anders Christensen, Søn af Christen Christensen Møller og Karen Madsdatter i Klitmøller, skal, naar forældrene dør, have Øster Mølle (Mølleskyld 1 Td. 1 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb.), et Hus i Bleghule, som Lars Christensen iboer, og 1/3 part i en Sandskude paa 6 Læster, som Anders Madsen og Jens Frost har de øvrige Parter.”
Formue, Kop- og Carosseskat 1743: ”Anders Christensen, som ejer og beboer en liden Vandmølle, Øster Mølle kaldet, men haver liden Næring af Mangel paa Vand. Har sine gamle Forældre hos sig, som skal nyde deres Ophold. 1 Pige Maren Mogensdatter, 1 liden Dreng Salmand Andersen, et fattigt Barn, som skal være der for Føden.”
Anders Christensen Møller blev 1747 gift med Anne Christensdatter Broe (1722-1765). De fik 10 børn, hvoraf 7 var levende ved begge forældres død i 1765. Børnene var fra ½ til 17 aar. Ifølge skiftet d. 17/8 1765 var beholdningen til deling mellem børnene 1515 rd., et efter tiden stort bo.
Derefter sælges Øster Mølle til:
Christen Pedersen Møll (o. 1732-1816) ogsaa kaldet Møller.
Han var skipper, skudeejer og møller. Blev 1768 gift med Helvig Pedersdatter Brandi (1734-1805).
21/10 1768 købte Christen Pedersen Møll Øster Mølle paa Auktion for 600 rd.
Hartkorns Specifikation 1778: Jord 0-2-3-1, Mølleskyld 1-1-2-1. 1/6 1779 solgte han Øster Mølle til:
Christen Andersen Harsyssel fra Vester Djernes i Vang sogn. Købesummen var 675 rd. Efter kun to aar som møller i Klitmøller sælger han møllen d. 21/7 1781 til:
Mathias Hansen Listo (o.1735-1813). Købesummen var 670 rd. Han var gift med Dorthe Pedersdatter Byschow. Laante 18/11 1781 350 rd. af Cancelliraad Lillelund, Øland med 1. prioritet i Øster Mølle. Laanet betalte han tilbage 9/6 1784.
Mathias Listo flyttede 1787 til Thisted, hvor han blev Konsumtionsbetjent ved toldvæsenet, og efter ansøgning fik sin afsked 21/3 1809 med pension paa 24 rd. aarlig.
1787 solgte Mathias Hansen Listo møllen til:
Jens Pedersen (o. 1757-1828), hvis fader var møller i Fabjerg og senere i Ballerum. Jens Pedersen blev 1787 gift i Klitmøller med Karen Pedersdatter Krogh (1767-1810). I 1795 købte han Klat Mølle og flyttede dertil. I 1810 købte han Gasbjerg Mølle af svogeren Jens Peter Prætzmark.
I 1796 solgte Jens Pedersen Øster Mølle til:
Christen Pedersen Kaagersbøl (o.1770-1842) fra Harsyssel. Han var gift med Anne Christensdatter Brandi (1767-1850). De flyttede fra Klitmøller til Vang sogn, og en del aar senere kom de tilbage til Klitmøller, hvor han overtog stampemøllen. Det var kun kort tid han var møller i Klitmøller, for allerede i 1797 solgte han Øster Mølle til:
Jens Peter Christensen Prætzmark (o.1761-1830) fra Fabjerg. Han var gift med Anna Kirstine Pedersdatter Møller (1762-1834).
Kirkebogen for V. Vandet: ”1800, 29 Marts døde Jens Peter Pretzmarks liden Søn ved Klitmøller ved det hand falt i Mølleaaen, begr. 6. April i sit Alders 5 Aar.”
I 1801 flyttede Jens Peter Christensen Prætzmark med familie til Skyum Mølle, i 1805 fik han skøde paa Gasbjerg Mølle, og derfra flyttede til Thisted, hvor han blev erklæret fallit 2/9 1825. Den 22/9 1825 fik han skøde paa Kaase vandmølle i Hjardemaal. Møllen brændte samme aar og han blev 3/4 1826 dømt for mordbrand. Døde i Viborg tugthus d. 15/5 1830.
Den 12/9 1801 solgte Jens Peter Christensen Prætzmark Øster Mølle til:
Lars Nielsen (1759-1821) fra Jestrup.
Skøde- og Panteprotokol 1801: “Christen Kogersbøll bevidner, at den i 1797 af ham udstedte hjemmel til Jens Peter Pretzmark paa Øster Mølle i Klitmøller er forkommen uden at være tinglæst og hans til Lars Nielsen udstedte Skiøde saaledes ikke kan vorde tinglæst uden Mangels Paategning. Der har hverken været Købekontrakt eller skriftlige Conditioner eller noget andet Dokument.”
Lars Nielsen blev 1801 gift med Dorthea Marie Gudichsdatter (1759-1820), der første gang var gift med Willads Christian Clemmensen Momtoft i Hørdum. Lars Nielsen var medejer af aalekisten i Klitmøller sammen med Peder Andersen Krogh og Chr. Pedersen Hausgaard.
3/1 1817 solgte Lars Nielsen Øster Mølle til:
Hans Christian Hansen (1786-1869) fra Ø. Vamdrup. Han var møller og møllebygger og var en tid møllersvend i Aarup Vandmølle ved Snedsted. I nabogaarden Neesgaard traf han Mette Nielsdatter Neesgaard (1794-1883), som han blev gift med 1817. Hans Christian Hansen købte Øster Mølle for 8000 Rd.
16/7 1823 købte han en hollandsk vejrmøller af Christen Steentoft i Nebel. Denne mølle opsatte han syd for vandmøllen. I 1869 solgte han vejrmøllen til Ø. Vandet.
H.C. Hansen og Mette Neesgaards datter, Else Hansdatter (1824-1892), blev 1848 gift med:
Peder Konge Mortensen (1817-1878) fra Vangsaa. Han var skibsfører, møller og strandfoged. I 1833 bosatte han sig i Klitmøller, men vedblev at sejle til 1854.
I 1862 købte han ejendommen matr. nr. 35 i Klitmøller af htk. 3 skp. 1/4 alb., og efter svigerfaderens død overtog han tillige Øster Mølle af mølleskylds hartkorn 1 td. 1 skp. 2 fjk. samt jordlodden matr. nr. 36 af hartkorn 1 skp. 2 fjk. med andel i matr. nr. 75, 76 og 77. Møllen var ogsaa stampemølle

Annonce i Thisted Amts Avis:
Stampemøllerne i Klitmøller. Løverdag d. 23. Maj 1857. At Stampeløn paa ulden Vadmel er forhøjet til 2½ Skill. Alen fra Dato bekjendtgøres herved.
Klitmøller d. 18de Mai 1857.
P.K. Mortensen
Mads Bunk
Efter Peder Konge Mortensens død drev enken møllen sammen med sønnen Niels Immersen Mortensen.
I 1882 solgte Else Hansdatter Øster Mølle samt matr. nr. 35, 36, og andel i 75,76 og 77 til svigersønnen:
Jens Jensen Nystrup (1855-1940), f. i Vang. Gift 1882 med Mette Neesgaard Mortensen (1853-1922).
Skødet lyder saaledes:
a. en Vandmølle, “Øster Mølle” kaldet, i Klitmøller By, forhen af Mølleskylds Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 2 Fjk. 1 Alb. med Bygninger, Redskaber og Inventar, samt Jordstykket Matr. nr. 36 af Htk. 1 Skp. 1 Fjk., Gl.skat 42 øre, hvortil hører Andel i Matr. No. 75, 76 og 77 i Klitmøller.
b. Halvdelen af Kongekorntienden af Klitmøller By, af hvilken tiende er afhændet Tienden til Hartkorn 2 Skp. 1 Fjk. 2½ Alb. og 3 Fjk. 13/4 Alb.
c. Huset Matr. Nr. 35 i Klitmøller Aftægten til Johanne A. Frost og Pantegjæld 1800 Kr. samt Udbetaling af 800 Kr. til Chr. Thorsen overtages.
At et Jordstykke af No. 36 er bortleiet og at en del af Tienden er afhændet bem. 3/10 1882.
Jens Jensen Nystrup var i 6 aar husmand og møller i Øster Mølle, drev derefter en ejendom i Vang og virkede her tillige som landpostbud og graver. Mette Neesgaard Mortensen var “klog kone” og kunne bl.a. kurere øjne.
19/6 1888 mageskiftede Jens Jensen Nystrup med:
Christen Knudsen Jensen fra Vang sogn:
a. en vandmølle, Østermølle kaldet, med Bygninger og Jorder Matr. No. 36 i Klitmøller, hvortil hører Andel i Matr. No. 75, 76 og 77.
b. Matr. No. 35 i Klitmøller med Bygninger.
c. Matr. No. 72 i Klitmøller og
d. Halvdelen af Kongekorntienden af Klitmøller By med Undtagelse af Tienden til Matr. No. 12a, 12f, 47, 32, 13 m.fl. af Htk. i alt 1 Td. 5 Skp. 3 Fjk. 23/4 Alb.

Christen Knudsen Jensen Hedegaard var født i Vang 1864. Han var første gang gift med Petrine Holst, der døde 1893. I 1896 blev han gift anden gang med Karen Christensen Dragsbæk, født 1868 i Klitmøller.
Christen Knudsen Jensen Hedegaard lejede møllen og stamperiet til farver P.C. Jensen fra Morup Mølle.

Annonce i Thisted Amts Tidende 15/6 1889:
Nyt Farveri i Klitmøller.
Fra Søndagen den 16. dennes paabegynder undertegnede et nyt Farveri i Klitmøller Østermølle og anbefaler min nye Forretning med alt til Farveriet og Stamperiet henhørende til Omegnens Beboere.
Landturene vil blive bekjendtgjort igjennem Plakater.
Ærbødigst
P.C. Jensen
forh. Farver i Morup Mølle.

Paa grund af daarlig vedligeholdelse var møllen efterhaanden i saa daarlig stand, at den ikke kunde reddes og i 1893 blev den nedrevet.
15/4 1893 solgte Christen Knudsen Jensen Hedegaard matr. nr. 36a og 35 med anpart for 36a i matr. nr. 75 og 76 samt bygninger til:
Martin Mortensen (1855-1941), søn af ovennævnte Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter. Han blev 1882 gift med Johanne Marie Jørgensen (1856-1934), datter af møller Jørgen Christensen Brandi i Mellemmølle.
Martin Mortensen var sømand, fisker, strandfoged, vognmand og landmand. Var i mange aar ansat ved redningsvæsenet. I 1896 lod han den gamle ejendom paa matr. nr. 36 nedrive og byggede et nyt hus med lade paa stedet. Denne lade blev opført af sten fra Tvorup kirkeruin.
19/6 1893. Skøde fra Jens Mortensen Frost til Martin Mortensen paa parcellerne matr. nr. 38d og 11b i Klitmøller.
17/10 1908. Skøde fra Anders Konge til Martin Mortensen paa matr. nr. 25f.
I 1925 solgte Martin Mortensen matr. nr. 35c med andel i matr. nr. 76 og matr. nr. 36a med andel i matr. nr. 75 og 76 til sønnen:
Peder Konge Mortensen (1885-1972), der i 1912 blev gift med Ane Thomsen (1886-1973) fra Vang. Peder Konge Mortensen var landmand, vognmand og strandfoged.
I 1964 solgte han ejendommen til:
Knud Pedersen Holler, født 1927 i Klitmøller. Gift første gang med Josefine Mariane Toft fra Thyborøn og anden gang, 1950, med Kristine Theodora Holm Andersen.
Knud Pedersen Holler havde dambrug paa matr. nr. 36 og blev senere fiskeskipper.
I 1970 brændte huset og et nyt blev opført paa matr. nr. 35c, Strandfogedvej 5.
1981: Ejer. Knud Pedersen Holler, der var gift med Stinne Holler, d. 1990.

13. alm. vurdering pr. 1/8 1965.
36d. Fru Eline Hansen
36e. Skomager Johs. Pedersen
36g. Nicoline Larsen
36h. Christiane Madsen
36l. Telegrafist Lars Chr. Frost
36m. Frk. Gerda Kirstine Hede
36n. Købmand Morten O. Jensen
36o. Malermester Karl Ejner Salmonsen
36p. Fisker Peter Bolesen Nystrup
36q. Anna Johanne Olsen
36r. Prokurist Hans Søndergaard, Thisted
36s. Damefrisør Tove Svankjær, Thisted
36t. Sygeplejerske M. Jensine Jensen

**********

SKØDE- OG PANTEPROTOKOL.
Lars Nielsens Kiøbecontract af 3 Januar 1817 med Hans Christian Hansen fra Aarup hvorved første sælger sidste, den i Klitmøller beliggende Øster Mølle af ovenstaaende Mølleskyld (1-1-2-1) samt Bygninger og tilliggende Ejendomme samt Møllens Inventarium m.v. og 1/3 Fiskerettighed, alt for 8000 Rdl. N.V.
Lars Nielsen Jestrups Panteobligation af 29 Septbr. 1812 til Provst Eeg for 1600 Rd. omskreven til 25 Rd. S.V. pr. 100. Derfor pantsat med 1 Prioritet Debitors Mølle med tilhørende af Mølleskyld i Td. 1 Skpr. 2 Fjk. 1 Alb. samt noget Jord tilligemed ald Ind og Udboe.
(udslettet i Juni 1819)
Lars Nielsens Skiøde af 17 Juli 1818 til Hans Christian Hansen paa Østermølle af anførte Mølleskylds Htk. og et stk. Jord for Kjøbesum 7000 Rdl. N.V.
Nota:
1. han Sælgeren ingen tinglæst Adkomst paa den solgte Mølle af anførte Htk., ligesom ei heller paa det solgte Jord.
2. har Sælgeren ved udstædt Panteobligation af 29 Septbr. 1812 tinglæst 7 Octbr. 1817 pantsat bemeldte solgte Mølle og dens Htk., samt noget Jord m.v. til Provst Eeg for 400 Rdl. S.V.

Hans Christian Hansens Panteobligation af 18 Juli 1818 til Provst Eeg for 1000 Rdl. N.V., derfor pantsat med 1 Prioritet i Debitors iboende Stammølle og Mølleværk med Bygninger, staaende for ovenstaaende Mølleskylds Htk., samt et lidet stk. Jord.
(udslettet 25 Juni 1833)
Hans Christian Hansens Panteobligation af 18 Juli 1818 til Skpr. Christen Nordentoft for 1000 Rdl. N.V.. Derfor pantsat med 2 Prioritet, nestefter 1000 Rdl. N.V. i Debitors Mølle med Bygninger og Mølleværk af Mølleskylds Htk. 1 Td. 1 Skpr. 2 Fjk. 1 Alb, med Jorder og Ejendomme samt med i Prioritet Debitors Ind og Udboe.
(udslettet 13 Decbr. 1842)
Jens Peter Prætztnarks Skiøde af 12 Septbr. 1801 til Lars Nielsen Jestrup paa den saakaldte Øster Mølle i Klitmøller med Jorder og Eiendomme for 1280 Rdl., Mølleskyld 1 Td. 1 Skp. 2 Fjk. 1 Alb.
Hans Christian Hansens Panteobllgation af 9 Janu. 1821 til Niels Immersen Neesgaard for 1000 Rdl. Sedler med:
a. 3die Prioritet, nestefter 1ste Pr. 1000 Rdl. N.V. og 2den Do. 1000 Rdl. N.V., i Debitors Mølle, af Mølleskylds Htk. 1 Td. 1 Skpr. 2 Fjk. 1 Alb. med Bygninger, Mølleværk, Grund og Jord og
b. 2den Prioritet, nestefter 1ste Prioritet 1000 Rdl. N.V., al Debitors Besætning Ind og Udboe, Kreaturer og Avlsredskaber, intet i mulig Maade undtagen.
(udslettet 13 Dec. 1842)
Christen Steentoft af Nebell hans Skiøde af 16 Jul. 1823 til Møllebygmæster Hans Christian Hansen paa en Vindmølle af Htk. Mølleskyld 1 Td. 4 Skpr. 3 Fjk. med Privilegium og Inventarium for 200 Rdl. Sedler.
Paategning paa Hans Christian Hansens Panteobligation af 9 Janu, 1821 til Niels Immersen for 1000 Rdl. Sedler, hvorved endvidere er pantsat med 1ste Prioritet Debitors eiende Vindmølle af Htk. Mølleskyld 1 Td. 4 Skpr. 3 Fjk.
Paategningen dat. 13 Juni 1826.
(Udslettet 13 Dec. 1842)
Hans Christian Hansens Panteobligation af 19 Juni 1833 til Maren Nielsdatter afgangne Christen Nordentofts Enke i Klitmøller for 675 Rdl. S. med 1. Prioritet i Østermølle af Mølleskylds Htk. 1 Td. 1 Skpr. 2 Fjk. 1 Alb. samt Mølleværk og underliggende Jordeiendomme.
(Udslettet 13 Dec. 1842)
Ditto i Ditto af 7 Decbr. 1842 til Pastor Sørensen i Hundstrup for 1600 Rdl. Sedler, mod 1. Prioritet i Debitors Mølle, Østermølle kaldet, Htk. Mølleskyld 1-1-2-1 med Grund, Bygninger og Jord, samt en Vindmølle af Htk. 1-4-3-0.
(Udslettet 22 Juli 1856)
Panteobligation af 7 Aug. 1856 fra Møller Hans Christian Hansen til Niels Degn Hansen i Skinnerup for 1000 Rdl. mod 1. Prioritet i Debitors efter Skjøde af 17 Juli 1818 eiende Østermølle ved Klitmøller af Mølleskylds Htk. 1-1-2-1 med Bygninger, Grund, Sæd og Avl, Assurancesum og det Møllen ved Udskiftningen tillagte Jord.
(Udslettet 12 Juli 1859)
Obligation fra Hans Chr. Hansen til Lars Drasbeks Enke i Klitmøller for 500 Rdl. med 1. Pr. i Østermølle i Klitmøller af Mølleskylds Htk. 1-1-2-1 med Bygninger, Mølleværk, Grund og Jord samt en Vindmølle i Klitmøller af Mølleskylds Htk. 1-4-3-0 med Privilegium og Inventarium og endelig Assurance, dat. 15 Decembr. 1863, læst 26 Januar 1864.
Nota: 1870, Maj 10 læste Pant, hvorved den pantstillede Vindmølle af Htk. 1-4-3-0 med Privilegium og Inventarium udgaar af Pantet.
(Udslettet 11/1 1876)
Kvægtienden af No. 36 er ansat til 1/8 Td. Byg pr. 1 Td. Htk.
Obligation fra. P.K. Mortensen til Inger Marie Larsdatten for 300 Rdl. med Pr. næst 500 Rdl. og Aftægt til Enken Mette Nielsdatter i Østermølle i Klitmøller med Bygninger, Redskaber, Inventarium samt Lodden Matr. No. 36 i Klitmøller af Htk. 0-1-2-1 Gl.skat 20½ Sk., med Andel i No. 75, 76, 77, Leje, Indtægt, Avl, Afgrøde og Assurance.
Dat. 25 og læst 27 Januar 1874. 5%
(Udslettet 11/1 1876)
Do fra do til Skipper A.C. Frost i Klitmøller for 2000 Kr. med 1. Pr., dog u. . . . . . . Panteretten næst 1000 Kr. for Aftægt til Mette Nielsdatter, i det i ovenstaaende Testamente No. 18-304 under a anførte Eiendomme og Ejendele med Leje, Indtægt, Avl, Afgrøde, Assurance.
Dat. 8 og læst 11 Januar 1876.
(Udslettet 10/10 1882)
Leiecontract fra Else Mortensen til Anders Chr. Christensen paa et Grundstykke af Matr. No. 36 paa 50 Aar.
Dat. 15 og læst 31 Mai 1881.

********

1671.
Med Jørgen Nielsen i Diernis paa sin hosbonds tieneris Erich Jørgensens Vegne Ved hov kier i Wang Sogn, at de saae steede for dem forshr. Jørgen Nielsen och fremstilled for Retten eftershrefne Siønsmend, Nemlig Thomas Pedersen, Christen Steentoft, Jens Andersen i foelsang och peder Søffrensen i Wilsbøll, alle i Vesteruandeh sogn, och deris ord och Siøn i saa Maader affhiemblede /: eftersom de der till aff herritz fogden Vaar Udestedt, efter der om siøns holdels indhold :/ at de dend 22 sbr. sidst Vaar Ved Klitmøller Ved peder bagge hans Mølle och der saae de, at der laae en død Mændishe, som Vaan stødt en støche hud aff ved hans højre øge, och hand laae paa knidings fielen ved hiufflet, och iche de saae hand haffde Anden shade, hans kleder vaar en Sort Vemmels trøje, 1 Rød Ulden trøje, 1 beyen liff støch och 1 Vemmels shiort, det affhielmede de her for Retten for en fuld Siøn och baed de der paa saa sandt gud till hielper. Bestred Salmand Andersen och Morten Laursen, begge ved klitmøller, med æd och opract finger efter Recessen, at de i gaar 14 dage steffnte forshr. Erich Jørgensen ved hov kier, talde med hans kone, och Jørgen Nielsen i diernis, talde med hans pige Maren, och steffets dem begge hid i dag till Siøns Vindes beshriffuelse och paahør. Item vaar forshr. Siønsmend nu her i dag for Retten till Uddermaals ting med forshr. Jørgen Nielsen i diernis och Erich Jørgensen ved hou kier, der deris Siøns vinde gich beshreffuett, at han for os afhielmet er, stadfester vi med voris zigneter.
forshreffne Jørgen Nielsen paa Erich Jørgensens vegne ved hou kier i Vang sogn, at de saae steede for dem eftershreffne vindis personer, Nemlig Jens Søe i hinding, Mouritz Andersen i Vigs och Niels Mouritzen i Nors, som ved gud och djeris højeste æd med opract finger efter Recessen vandt, efter som de der till i dag vaar hid steffenet och for deris Sandhed at vinde bleff fremkaldet, at de dend 21 september sidst forleden vaare inde till peder bagges ved klitmøller udi hans fraverelse, imidlertid de sad der inde, kom en qvinde der ind og lod sig lade och gich ud och haffde nær forsuimmet, och konen i huset gich ud med hende, imidlertid de begge vaare ude, baade konen i huset och qvinden, som ondt fich, da tog Jørgen Erichsen, som død bleff, sin kiep i sin haand och sagde far vell och gich saa ud aff stuen fra dem, lidet der efter kom Møllerens tienste pige ind og sagde, gud naade os, her ligger Jørgen Erichsen i Vandet, saa tog Møllerens kone och pige saa och Ung christen odde ham op aff Vandet, och laae endda lidt under en kiøn time der efter och døde dog i deris nærværelse samme tid, och aldrig de hørdte eller fornam hand haffde nogen udstand med nogen eller kunde vere Aarsag i hans død. Item bestred Salmand Andersen ved klitmøller och Morten laursen ibed. med æd efter Recessen, at de i gaar 14 dage steffnt Laurits christensen i Thrab, talde med ham Selff, Mouritz Andersen i Vigs, talde med hans broder kone Else, i dag 14 dage steffnte Jens Søe i hinding, talde med ham selff och Niels Mouritzen i Nors, talde med ham selff, och steffnte dem hid i dag deris Vinde af aflegge. Iligemaade med lige æd bestred de, at de i dag 14 dage steffnte Jørgen Nielsen i diernis och Erich Jørgensen ved hou kier i Vang Sogn hid i dag till Vindens beshriffelse och paa hør, talde med Jørgen Nielsens pige och Erich Jørgensens kone. Och Vaar forshr. Vindis personer, saavelsom Erich Jørgensen nu her i dag for Retten til Uddermaals ting med bem. Jørgen Nielsen i diernis, der deris Vinde bleff Vunden, och gich beshreffuen, at saa Vinde, vunde vi voris zignete.

Hillerslev Hundborg herredens tingbog 7/11 1671

********

ØSTER MØLLE
En medarbejder ved. Thisted Amts Tidende havde iflg. referatet d. 28/1 1939 en samtale med den snart 82 aar gamle Niels Immersen Mortensen i Klitmøller, der forestaar byens brevsamlingssted. og trods alderen stadig er rask og frisk, og i besiddelse af en glimrende hukommelse. Han husker navnlig en række begivenheder fra sine yngre aar, hvilket er af stor betydning i denne forbindelse, idet han nemlig er født paa Østermølle, som søn af møller Peder Konge Mortensen.
Han fortæller, at hans fader sidst i 1840erne overtog Østermølle og var møller der lige til sin død. i 1878, hvorefter moderen forestod den i nogle aar, indtil en hjemmeværende datter blev gift med Jens Nystrup, som derefter blev møller. Senere solgte Jens Nystrup møllen, og den var nu i nogle aar paa forskellige hænder, indtil den i begyndelsen af halvfemserne, vistnok i 1893, faldt sammen. Møllen ejedes paa det tidspunkt af Kr. Knudsen, som blev den sidste møller paa Østermølle, idet møllen ikke senere blev bygget op. I 1893 blev det gamle møllehus med tilliggende jord købt af Niels Immersen Mortensens broder, strandfoged Martin Mortensen, som ogsaa stadig bor i Klitmøller, og er om muligt endnu mere rask og rørig end broderen, skønt han er ældre end denne, og ejendommen kom saaledes igen i møllerslægten Mortensens besiddelse. Martin Mortensen byggede i 1898 et nyt hus, idet det gamle var meget forfaldent, og nu drives ejendommen af Martin Mortensens søn, der hedder P. Konge Mortensen ligesom bedstefaderen. Den ligger ved aaen lidt vest for kirken omtrent paa samme sted, hvor den gamle mølle laa.
Niels Immersen fortæller, at Østermølle baade var kornmølle og stampemølle, d.v.s. at den stampede tøj. I gamle dage lavede folk jo selv deres tøj, og naar ulden var kartet, spundet og vævet, skulde tøjet stampes for at blive fast og tæt, og denne proces foregik paa stampemøllen. Den svære mølleaksel var forsynet med nogle fremspringende knaster (ophævere), som greb ind i en udhuling paa to stampere og løftede dem op skiftevis, hvorefter de faldt ned, saa snart ophæverne atter slap dem. Stamperne havde metalsko paa, og de slog imod en metalpotte, hvori tøjet til stadighed kørte rundt. Niels Immersen har som dreng gaaet til haande i møllen og har mange gange været med til at ordne tøjet, naar det var blevet uklar. Det kaldes at lægge om. Naar sommeren var tør, kneb det ofte med vandkraften, og saa maatte man stemme op for vandet ved at skyde stigbordene ned i stemmeværket og vente paa, at den øvre mølledam skulde blive fyldt. Der skulde ikke bruges saa meget vand til stampemøllen som til kornmøllen.
Møllen var forsynet med hele to vandhjul, et til kornmaling og et til stampningen, og de blev begge to drevet ved overfaldsvand, hvilket vil sige, at vandet blev ført hen over vandhjulene, og faldt ned over dem paa den modsatte side. Underfaldsvand bruges, hvor der ikke er saa meget fald paa vandet, men det giver ikke slet saa god trækkraft som overfaldsvand. Naar der var meget vand, kunde begge hjul godt være i gang samtidig. I tidligere tider var det ikke tilladt enhver at bygge møller, og da der ikke fandtes andre møller i hele sognet end de tre i Klitmøller, havde de god søgning. Østermølle malede saaledes for Søgaard i Nors, hvor der heller ingen møller var, og for flere gaarde i Vandet. Naar en vogn kom efter et læs korn, bragte den gerne samtidig et nyt læs til mølle.
Til tøjstampningen havde møllen søgning endnu længere borte fra. Alle farverne i Thisted fik deres tøj stampet i Klitmøller, ja selv en farver saa langt sydpaa som Visbyaa, han hed Vinding, kørte til Klitmøller for at faa tøj stampet. En tid boede der ogsaa en farver paa Østermølle, saa der samtidig var farvermølle.
Østermølle og Vestermølle (den der ogsaa blev kaldt Mellemmølle) har begge haft vindmøller, og de var indrettet saaledes, at de samme kværne kunde drives baade af vind og af vand. Saa kunde man skifte, eftersom vejrforholdene var, og man behøvede ikke at lade møllehjulene staa stille ret mange dage af aaret. Ved Østermølle stod vindmøllen for sig selv lige ved siden af vandmøllen. I 1869 flyttedes Østermølles vindmølle til Ø. Vandet.
Niels Immersen Mortensen erindrer fra sin barndom skudehandelen paa Norge, som ogsaa gav møllerne en del at bestille. Skuderne, som var hjemmehørende i Klitmøller, ankrede op udenfor byen og lossede tømmer, hvorefter de fik lasten fyldt med kreaturer, korn, gryn m.m. Mange gange maatte losningen afbrydes, fordi vinden blæste op og havet rejste sig, og saa maatte skuderne skyndsomt søge længere til havs for at vente paa bedre vejr, flere Thistedfirmaer havde pakhuse i Klitmøller, og skudehandelen spillede i det hele taget slet ikke nogen helt ringe rolle for Thyboerne. I Østermølle lavede man somme tider gryn i to maaneder ad gangen, og de kom til Norge. Omkring 1865 holdt skudehandelen op, fordi den ikke længere kunde betale sig.

********

Annonce i Thisted Amts Avis:
Stampemøllerne i Klitmøller
Løverdag d. 23 Maj 1857.
At Stampeløn paa ulden Vadmel er forhøjet til 2½ Skill. Alen fra Dato, bekendtgiøres herved.
Klitmøller den 18de Mai 1857.
P.K. Mortensen Mads Bunk

*******

SKØDE.
Kiendes og hermed Vitterliggiør Jeg Christen Christensen Møller tillige med min Kiære Huustrue Karen Madsdatter, boende ved Klitmøller i Vester Vandet Sogn, at efter som dend gode Gud haver forundt os at leve saa længe, at vi nu kand se Voris Kiære Børn, de 3de som levende ere, Sønnerne udi Deris myndige Aar og Daatteren ved et skickeligt Ægteskab forsørget, saa har vi af dend Formue Gud os haver med Velsigned, Kiærligt og dem alle til Fornøyelse skifted og deeled saaleedes:
at Voris Kiære Søn Christen Christensen herved Klitmøller og Voris Kiære Sviger Søn Peder Andersen Fuglsang i Vester Vandet paa sin Hustrue, Voris Kiære Daatter Maren Chnistensdaatters Vegne, haver for all dend Arv og Rettighed til Arv, som dennem efter os begge kunde tilkomme, Naar vi ved Døden afgaar, gived os Lovlig og udførlig Afkalds Brev Datered 18 December 1742, hvorfore jeg Christen Christensen Møller og min Kiære Hustrue Karen Madsdaatter, som nu er gamle og aldrende Folk, og uden Verslig Bekymring, nest Guds Biestand tragter efter udi Voris korte leve tiid, at hensidde i Roelighed og bereede os til Graven, haver i Jesu Navn besluttet at overlade, afstaae og bortgive til Voris Kiære Søn Anders Christensen all den Middel og Formue, som vi nu ejendes ere, nemlig:
Voris Iboende Gaard her ved Klitmøller, Item samme Voris Gaards tilliggende Hartkorn, som efter nye Matricul er 2 Skpr. 3 Fdk., 1 Alb. Jordskyld og 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Mølleskyld. Paa hvilken Gaard og Ejendom, saavelsom et Huus, immatriculeret for 4 Skpr. Hartkorn, ved Blegehoele her udi Sognet, som Lars Christensen nu iboer, sidstmeldte Voris Søn viidere skal bekomme formelig Skiøde. Fremdelis skal hand og til sin Brug og Eie nyde og beholde dend os tilhørende 3die Deel udi een Sand Skude paa 6 Læster, hvor udi Anders Madsen og Jens Frost herved Klitmøller begge eier de 2de Parter og Vi, som meldt, dend 3die Deel.
Henimod haver Voris Kiære Søn Anders Christensen beloved og skal pligtig være, saa længe Vi leve, at omgaaes os med all Sønlig Lydighed og Goddædighed, forsiune os med nødtørftig og skickelig Livs Ophold, forskaffe os 2de gode Senge, Lys og Varme, tvæt og Reenlighed, med Linnet og Uldent, samt fleere Klæder, om Vi nogle maatte behøve, og i øfrigt uden Vredagtighed lade os bekomme alt hvad Vi nødvendig tiltrænger og begierendes Vorder, derforuden holder hand os for alt Udgift og Bekostning ganske Kravesløs.
Og endelig, naar det behager Gud at kalde os til sig ved Døden, med Christelig Ceremonie sømmeligen efter Vores Stand lade os begrave.
Paa saadanneVilkaar, som nu indbemelte ere, skal oftebemelte Voris Søn Anders Christensen efter begge Voris Død, Selv alleene nyde og beholde alle Voris efterladende Midler, Meubler, Effecter og Ejendomme.
Og paa det denne Voris Kiærlig indgaaede Foreening af os til begge Siider oprigtigen og desmeere udtrykkeligen skal holdes og ved Magt stande, haver Vi her om 2de enslydende instrumenter forfattede og med egne Hænder underskrevne og tillige forseiglede, som Veenlig ombedet Velfornemme Anders Pedersen Søe og Jens Jensen Broe, begge boende herved Klitmøller, til Vitterlighed med os at vilde underskrive og beseigle.
Actum Klitmøller d. 16 Febr. 1743.
Christen Christensen Møller Karen Madsdaatter
Anders Christensen

Efter Begiening til Vitterlighed underskriver
Anders Pedersen Søe Jens Jensen Broe

Fremviist og læst for Retten paa Hillerslef – Hundborg Herreders ting, som blev holdet Onsdagen d. 17 April 1743.
Peter Lübecker

********

Johan Nicolaj Schavenius til Nørtorp, Deres kgl. Mayste. virkelig Cancellie Raad, Bye Foged i Thisted og Herredsfoged udi Hillerslev Hundborg Herreder, og Søren Wurnfeld, deres klg. Mayste. Bye og Herreds Skriver der sammesteds, Giøre vitterligt, at Aar 1765 den 24de October ved offentlig Auction i bemældte Klitmøllers Østre Vand Mølle over afgangne Anders Christensen Møller og Hustrues Efterladenskaber, blev velfornemme Skipper Christen Brandi sammesteds, paa fornævnte Auction, som høystbydende, tilslagen en Stervboen tilhørende Pakhuus, bestaaende af 1½ Fag, for den Kiøbesumma 8te Rdl., og som velbemeldte Kiøber Skipper Christen Brandi med Qvittering fra Auctions Cassereren har beviist, at Kiøbesummen otte Rigsdaler rigtig af hannem er erlagt og betalt, saa Skiødes og hiemles herved hannem og hans Arvinger forberørte Pakhuus, som et frit og frelst Kiøb, at hand og de maae gjøre sig samme saa nyttig og brugelig, som de paa loulig Maade best viide, ville og kunde.
Dets til Bekræftelse udstedes denne Auctions Skiøde under vores som Auctions Rettens Hænder og Forseiglinger.
Datum Thisted den 22 Novemb. 1765.
S. Wurnfeld J.N. Schavenius

Læst og publiceret inden Hillerslev Hundborg Herredere Ret d. 24de Febr. 1766 test.
S. Wurnfeld J.N. Schavenius

Samme dag solgtes fra ovennævnte stervbo en 1/4 part i en skude, “Enigheden” kaldet, til skipper Christen Brandi for 111 Rdl.

Skøde og Panteprotokol for Hillerslev Hundborg herreder.
L.A.V. B 33D Sp.5.

*********

SKØDE.
Johan Nicolaj Schavenius Deres Kongl. Mayst. Virkelig Cancellie Raad, Byefoged i Thisted og Herreds Foged i Hillerslev Hundborg Herreder, Og Søren Würnfeld deres Kongl. Maysts. Herreds Skriver der samme steds. Giøre vitterligt, at Aar 1768 den 21 Octbr. paa holdende Auction i Klitmøller over den der samme Stæds beliggende saa kaldede Øster Mølle med dens Matriculerede Hartkorn af 2 Skpr. 3 fdk. 1 Alb., indfandt sig ved Auctionen Christen Pedersen Møll af Klitmøller, som paa ermelte Mølle af Mølle Skyld 1 Skp. 2 fdk. 1 Alb. med Maaler Værck og dens Hartkorn, giorde høyeste Bud af den Summa 600 Rdl. 2 M. Og da Kiøberen Christen Pedersen Møll saaleedes med Qvittering fra Auctions Cassereren har bevist Kiøbe Summen fornævnte Sex Hundrede Rigsdahler og Toe March at have betalt, Saa Skiødes og hielmes hannem herved bemelte Mølle med dens tilhørende i alle deele, hvormed den er bleven hannem Solgt, at han som rette Eier for sig og sine Arvinger hvis hannem hertil Skiødet er, samme maae giøre sig saa nyttig og brugelig, som han og de paa lovlig Maade best ved vil og kand. Da hannem til saadan Ende herved denne Auctions Skiøde til en tryg hiemmel og forsickring herved in forma udstæder under vore Hænder og Forseiglinger.
S. Würnfeld

Læst og Publiceret inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret d. 14 Marty 1769.
J.N. Schavenius S. Würnfeld

*********

PANTEOBLIGATION.
Jeg underskrevne Christen Pedersen Møll, Eier og Besider af Øster Vand Mølle ved Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslef Herred, Thye Land, vedkiender og hermed vedstaar vitterlig og rætmæssig Giæld 600 Rdl., skriver Sex Hundrede Rigsdaler, skyldig at være til Velærværdige Hr. Adrian Brøndlund, Proust i Hundborg Herred, Thye Land, og Sogn Præst til Vang og Tvorup. Hvilcke Segs Hundrede Rigsdaler, hver af 96 Skielling Danske Velbemelte hr. Proust Brøndlund paa min indstændig Begiening har tillaandt og forstrakt mig med. Thi Bepligter ieg herved mig med Arvinger, Een for alle nogle eller alle for Een, paa Ære, Troe og Love igien at betale til først kommende omslag 26 April 1778 bemelte Laan Segs Hundrede Rigsdaler med Rente 4 pro Centum hr. Proust Brendlund og hans Arvinger eller Ordre, og det i samme grov Courant 8 og 24 Skiel. stk. ieg har annammet, skulle Capitalen med fælles Samtycke længere hos mig vorde indestaaende, da bepligter ieg mig og mine at betale til hr. Creditor den aarlig Rente 4 Rdl. pro Centum grov Courant betimmelig inden 20de April ved hver omslag og ellers paa et halv Aars foregaaende opsigelse fra hvilcken af Siderne næste 26, 27de eller 28 Aprilis seneste fuldkommelig at erlægge Capital Segs Hundrede Rigsdaler paaløbende og efterstaaende Rente betalt til Velærværdige hr. Proust Brøndlund, Arvinger eller hvo denne min Obligation Lovligen i Hænde haver, og paa det hr. Creditor des yderligere kand betryges, Pandt Sætter ieg herved fra mig og Arvinger til hr. Proust Brøndlund med Arvinger min iboende Mølle, Øster Vand Mølle kaldet i Klitmøller beliggende, Skattende Mølle Skyld 1 Td. 1 skp. 2 fdk. 1 alb. og Matriculeret Jordskyld, Ager og Engbund 2 skp. 3 fdk. 1 alb., bemelte Mølle, som til anden er upaahæfted, med 4re paastaaende Huusse Bygning, Mølle, Inventarium, Matriculleret Jord og Mølleskyld skal være og blive hr. Proust Brøndlund og hands Arvinger et fast og sickert underpandt med første og Alle Priorite, hvor udi ei nogen enten ved Arv, Mage Skifte, Gave, Salg, Udlæg eller anden under handling paa hvad Maade det end og være kunde, skal eller med rætte kand vorde berettiged, ej heller mig afhændet før end Creditor hr. Proust Brøndlund bliver for Capital Segs Hundrede Rigsdaler og Rente med ald af dette Laan flydende og uforrentet Omkostning fuldkommen og skadesløs betalt, da ieg herhos forsickrer, at holde des inden Mølle Inventarer i upaaklage Brugbar Stand, Huuse Bygninger ansvarlig forsyned, Ager og Engbund tilbørlig Dyrcked og alddeeles uforrycket. Og skulle fornæfnte Pandt icke tilstræcke, Pandt Sætter ieg og herhos fra mig og mine alle mig tilhørende inden og uden Døre Effecter, hvor af især Specificeres: 1 Fiel Vogn med 4re beslagne Hjul, 4re dito andre, 1 halv Ploug, 1 Jern harve, med Levende Cræaturer af Kiøer, Qvier og Kalve, som ved tiiden forefindes. Inden Døres: 3 Dosin Knæe, 2de Ditto par Skoe Spender, 1½ Dossin Engelsk Tin Talerkener og 1 dito Stor Stor Fad. Brøgger Kar og Kaaber Kiedel stor ½ td., 2de dito hæng Kiædeler paa 1 otting og ½ otting, 1 Skp. Jern Kackelovn, et 8te Dags Stue Timme Værk med huus, Senge Klæder: 10 dyner og 18 hovedpuder, 1 blaae Mahled Klæder Skab med Øvrige mig tilhørende og forefindende inden og uden Dørre Effecter. Hvilcke alting herved frie villig og utvungen tilstaar at maae være og af mine uforrycket blive et fast og først prioriteret Pandt for hr. Proust Brøndlund og Arvingen indtil Capital Segs Hundrede Rigsdaler, all Rente og paagaaende Omkostninger er forud betalt.
Til yderligere Stadfæstelse haver ieg denne min Pandte Obligation egenhændig underskrevet og forseiglet og tillige ombedet Sr. Lars Myhre og Christen Ramsgaard i Vang med mig til vitterlighed at underskrive og forseigle.
Klitmøller d. 14 April 1777.
Christen Pedersen Mølle

Til vitterlighed efter Begiæning
underskriver og forseigler.
L. Sørrensøn Christen And. Ramsgaard.

Læst og Publiceret ved Retten inden Hillerslef Hundborg Herreders Ting d. 22 April 1777. Test.
R. Steensen S. Würnfeld

I følge Qvittening paa Obligationen saalydende:
Indestaaende Debet med efterstaaende Rente er satisficeret, hvorfore denne Pandte Forskrivning extraderes herved annulleret, som et Kraftesløs Instrument udgiveren til behagelig udlæskning og Mortification for indemelte Creditor.
Vang Præstegaard dend 12te May 1779.
A. Brøndlund

Er denne Obligation paa forlangende herved udlæsked og Mortificered, siden tillige er foreviist den ergangne skriftlig opsigelse af 6 October 1778.
Thisted dend i Juny 1779, test.
Søren Würnfeld

**********

Skøde
Kiendes jeg undertegnede Christen Pedersen Møll og her med Vedstaaer, at have under mundtlig Accordt tilsolgt Christen Andersen i Vester Diernes, Thorup Sogn, min iboende, Øster Mølle kaldet, tillige med en beslagen Vogn af alt sit Tilbehør, 1 halv Ploug og ½ Jern Harve, hvorfor Kiøberen bemelte Christen Andersen næst 4 Juny skulde betale mig eller Ordre Sex Hundrede og Halfiersindstyve Rigsdaler. Og da bemelte Kiøber Christen Andersen nu paa denne Dag har erlagt og rigtig betalt til mig 670 Rd. skriver Sex Hundrede og Halvfiersindstyve Rd., saa afhænder og lovlig tilskiøder jeg her ved fra mig og mine til bemelte Christen Andersen ernævnte min iboende Vand Mølle beliggende i Klitmøller, Vester Vandet Sogn i Hillerslev Herred, Thye Land, med dens Matriculeret Htk. af Agger og Eng-Bund 2 Skpr. 3 Fjk. 1 Alb., hvilket Matriculeret Jord med bem. Mølle af Mølle Skyld 1 Td. 1 Skp. 2 Fjk. 1 Alb. med alt Tilbehør af Mølle Værk og Redskab, Vandgang, Herlighed og Herligheds Rettighed Møllen Alders tiid har havt, og endnu befindes at have, her ved tilskiødes, og fra mig afhændes, saa at bemelte Mølles 4re bestaaende Huusen Bygninger, Matriculeret Jord og Jord Rettighed af Agger og Eng, Jord-Skind og Jord-Fællig inden og uden Marck Skiel der haver været og befindes at være Møllen og herudi den tilskiødet Matricul tilhørende, overgives herved ganske fra mig og mine uden at have fra Dato af nogen Ejendoms Lod Ret eller Rettighed ydermere derudi, men i Een og alt at tilhøre tilnævnte Christen Andersen og Arfvinger som en indfried Ejendom. Hvilcken jeg med mine vil og skal forbunden være hjelme, frie og frelste Christen Andersen med Arfvinger, hvorfor det mig givet Auctions Skiøde paa bemelte Mølle og Matriculered Jord hermed overgives Christen Andersen som og Arfvinger til Betryggelse. Dette alt til des fastere Stadfæstelse haver jeg selv underskreven og forseiled og tillige ombedet Sr. Anders Tøfting i Store Diernes og min Morbroder Christen Andersen Møll med mig til Vitterlighed at underskrive og forseigle.
Datum Øster Mølle d. 10ds May 1779.
Christen Pedersen Møll

Efter Begiæning til Vitterlighed
A. Tøfting Christen Andersen Møll

At ingen Kiøbe Contract, skriftlige Conditioner eller noget andet saadant Document om dette Kiøb, som dette Skiøde indeholder, imellem os eller andre paa vore Veine har været oprettet, kand vi, om forlanges, med Eed bekræfte.
Øster Mølle ut Supra.
Christen Pedersen Møll Christen Andersen Møll

Fremlagt, læst og publiceret for Retten inden Hillerslev Hundborg Herreders Ting d. 1ste Juny 1779 test.
R. Steensen S. Würnfeld.

(Skøde- og Panteprotokol fol. 379b)

*******

SKØDE.
Underskrevne Christen Hardsøssel Tilstaar herved og Vitterliggiørr at have solgt og herved Skiøder og afhænder fra mig og mine Arvingen til Velædle Sr. Mathias Listo og Arvinger Een mig tilhørende Vandmølle, Øster Mølle kaldet, udi Thy-Land Ørum Amt, Hillerslev Herred, Vestervandet Sogn ved Klitmøller liggende med Matrikulerede Hartk. af Agger og Eng med 2 Skpr. 3 Fjk. 1 Alb., samt Mølleskyld 1 Td. 1 Skp. 2 Fjk. 1 Alb. med Maale Værk og det dertil hørende Redskaber, samt Vandgang, Herlighed og Rettighed Marck Skiæld, Ageren og Eng-bund, Tørve Skiær og Lyng Slet, alt inden og uden Marck Skiæl, som ovenmelte Hartkorn og Mølleskyld af alders tiid har haft, endnu befindes at have, for den Summa 670 Rd. og da fornævnte Sex Hundrede og Halvfiersindstyve Rigsdaler ere mig af Sr. Mathias Listo rigtig betalte, saa forpligter jeg mig og mine Arvingen at hiemle og frelse hannem og hans Arvinger dette Kiøb for hver Mands lovlig tiltale, da hand eller de maae nyde bruge og beholde forommelte Jord og Mølleskyld, samt de derpaa staaende Bygninger til Evindelig Arv og Ejendom og giøre sig samme saa nyttig som hand eller hans Arvinger paa lovlig Maade best ved vil og kand giøre.
Og til ydermeere Bekræftelse haver jeg denne min udgivne Skiøde Egenhændig underskrevet og Forseiglet og tillige formaaet Velædle og Velb. hr. Cancellie Raad Lillelund til Øland og velædle Anders Thøfting i Store Diernis dette tillige at underskrive.
Øster Mølle i Klitmøller d. 21de July 1781.
Christen Andersen Harsyssel.

Ti1 Vitterlighed efter begiæring underskriver og forseigler
Lillelund

I ligemaade til Vitterlighed
A. Tøfting

Fremlagt læst og publicered inden Hillerslev Hundborg Herreders Ting Tiersdagen d. 21 Maj 1782, Og derhos forevist Kiøbe Contacten skreven paa Randordnet stemplet Papiir.
Test.
R. Steensen
S. Würnfeld

********

SKIØDE.
Jeg underskrevne Jens Pedersen Møller boende i Klat Mølle Thaarsted Sogn, giør Vitterligt, at have solgt, skjødet og afhændet, ligesom jeg og herved Sælger, Skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger, til Christen Pedersen Kaagersbøll af Harsyssel og hans Arvinger, den mig tilhørende Øster Mølle i Klitmølle i Vestervandet Sogn i Thye Land med sine Huuse og paastaaende Bygninger, nemlig Vaaningshuuset med et lidet Vester Huus i Gaarden samt Mølle Inventarium, Redskaber og dertil med rette tilhører, tillige med alle dens Herligheder, Rettigheder og Frieheder, saa og Gaards Rummet fra den Søndre Kandt af Vesten Huuset indtil Aaen, tillige med Opstæmnings Grund fra Vejen norden for Dammen og til Sønder Side af Hielbakken ved den liden Rende ned til Bak Hullet, alt saaledes og paa saadan maade, som jeg mig samme Mølle dens Ejendom haver tilkiøbt mig ved Skiøde af Matthias Listo af Dato 18de July 1787 og efter hvilket Skiøde Ole Christensen Draxbeck, der af bemelte Matthias Listo ved Skiøde af 14de Octoben 1783 har til kiøbt sig en del bemelte Mølle for hen tilhørende Eiendom, er forbunden tilligemed Møllens Beboere at opkaste og vedligeholde den halve Part af den udfordrede Gang Broe over Aaen.
Og som bemelte Kiøber Christen Pedersen Kaagersbøll har betalt mig den derfor Accorderede Summa 600 rd., skriver Sex Hundrede Rixdaler, Saa frasiger jeg mig og mine Arvinger ald Ret og Rettighed til eller i bemelte Mølle og Mølle Huuse eller der med fulgte og foran Specificerede Eiendomme, men samme i et og alt skal tilhøre Christen Pedersen Kaagersbøll og hans Arvinger, som et i alle Henseender frie, frelst, hiemlet og aldeles uigenkaldeligt Kiøbt og tilforhandlet Ejendom i alle Maader, dets til Bekræftelse haver jeg dette mit udgivne Skiøde egenhændig underskrevet og forseiglet, saa og formaaet Sogne Præsten for Vester og Øster Vandet Hr. Nicolai Eeg og Velagte Christen Larsen i Agerholmgaand i Vester Vandet Sogn med mig til Vitterlighed at underskrive og testere.
Klatmølle i Thaarsted Sogn d. 16 May 1794.
Jens Pedersen Møller (L.S.)
Til Vitterlighed efter Begiening underskriver og Forseigler
N. Eeg (L.S.) C.L. Steentoft (L.S.)

At om det kiøbte ingen skriftlig Contract eller Conditioner har været oprettet imellem os eller andre paa vore Vegne er vi villige naar forlanges under Eed at bekræfte.
Klitmøller d. 16de May 1794.
Jens Pedersen Møller
Christen Pedersen Kaagersbøll

Efter Hillerslev-Hundborg Herreders Pandte og Skiøde Protocolls udviisning findes intet til Hinder for dette Skiødes Læsning.
Testerer Brøndlund

Fremlagt, læst og Publiceret inden Hillerslev Hundbong Herreders Ret.
Tiirsdagen d. 20de December 1796.
Testerer: Lemvigh Brøndlund

*********

SKIØDE.
Jeg underskrevne Jens Petter Pretzmark tilstaaer og herved vitterliggiør at have ligesom jeg og herved sælger, skiøder og aldeeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Lauritz Nielsen Jestrup og hans Arvinger mit iboende og tilhørende Vandmølle, beliggende i Klitmøller i Vestervandet Sogn, Østermølle kaldet, der i Brandvæsen er assureret for den Summa 1500 rd. skriver Femten Hundrede Rigsdaler, som Møllen og Bygningerne ene assurerede fore, og staaer for Hartkonn 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Mølleskyld med tilhørende Jorder og Ejendomme og alle samme Herligheder og Rettigheder, som det mig skiødet er, solgt og overdraget, alt ifølge vores herom oprettede Kiøbekontrakt af Dato 30 Marts 1801 og det for den Summa 1280 rd., skriver Tolv Hundrede og Fiirsindstyve Rigsdaler.
Og da fornævnte Laurits Nielsen nu til sidst afvigte Maii haven tiltraad samme Mølle, maae han dette som sin retmæssige Ejendom besidde, bruge og beholde og benytte sig af, som han bedst ved, vil og kan og det med samme Rettigheder, som jeg det ejet og brugt haver.
Og som han nu har betalt mig den akkorderede Kiøbesumma Tolv Hundrede og Fiirsindstyve Rigsdaler, saa giver jeg ham ei alleene herved fuldkommen Qvittering for samme, men endog tilligemed dette Skiøde overlades ham de af mig paa Møllen ihændehavende gamle Skiøder og Adkomster, saavelsom Taxationsforretning til Brandforsikring og til den Ende ogsaa i Kraft af samme mine lovlige Adkomster hiemler ham fornævnte Mølle med Ald dens Tilligende og tilhørende, for alle og enhvers Tiltale i alle optænkelige Maader i hvad nævnes det eller de og have kunde, samt fra siger mig al Ret og Rettighed dertil.
Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Klitmøller den 12 Septbr. 1801.
J.P. Pretzmark

Til Vitterlighed efter Begiæring underskriver og forsegler.
Christian Nielsen Jens Christensen

Ved dette Kiøb er ikke givet noget til Vester Vandet Sogns Fattige testerer
Agerholm den 8 Juli! 1819.
R. Eeg
i Vacancen

Fremlagt, læst og publiceret inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret den 13 Julii 1819 og Kiøbekontrakt paa behørigt stemplet Papir foreviist testerer
Lützhøft

Nota: efter fornævnte Herreders Skiøde og Panteprotokols visende har Sælgeren ingen tinglæst Adkomst paa noget Jord.
Thisted d. 13 Julii 1819.
Toft

********

KØBEKONTRAKT.
Imellem os underskrevne Jeg Lars Nielsen af Klitmøller i Vestervandet Sogn under Thisted Amt som Sælger og jeg Hans Christian Hansen fra Aarup i Snedsted Sogn som Køber betræffende den saakaldte Østermølle i fornævnte Klitmøller sælges og overdrages:

a. Møllen, der staaer for Hartkorn Mølleskyld, nemlig: 1 Td. 1 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb.,
b. al den Jordejendom, som Sælgeren med Møllen nu ejer, og hvilket her ej nøiagtigere kan opgives, da samme ej for Tiden er Skyldsat,
c. det ved Møllen beliggende Vaanings og Udhuse, og
d. disse Hovedtings tilhørende, saasom Møllens Værktøj og under Arbejde værende Materialier samt ...kasse, Grund og Gaardsplads, Herligheder og Rettigheder, af ethvert Slags, saavelsom den forefindende Giødskning, alt i den Stand samme nu er og forefindes,

for den Kiøbesumma 8000 Rdl. N.V., siger Otte Tusinde Rigsbankdaler Navne Værdie.
Skulle det Aalefiskerie, som er kiøbt til Møllen, nemlig 1/3 Part i Aalekisten ved Klitmøller fragaae Ejendommen, saa at den desangaaende for Viborg Landsoverret svævende Sag /: Hvis Omkostninger i et Hvert Tilfælde blive Kiøberen Uvedkommende :/ falde ud imod de 3de Interessenters i benævnte Aalekiste, da nyder Kiøberen herfor den Godtgiørelse, at der afkortes ham i den ovenfor bestemte Kiøbesum 1000 Rdl. N.V.
Kiøbesummen betales saaledes: 100 Rdl. ved denne Kontracts Underskrivt, 100 Rdl. til 1. Februar næstkommende, 800 Rdl. til Viborg omslags Termin 1817, og Resten til samme Termin 1818, med et Aars Renter af benævnte Rest Kiøbesum, altsaa uden videre Renter.
Møllen med tilhørende tiltrædes førstkommende Mandag den 6te d.M., dog forbeholdes Sælgeren for sig og sin Familie, 4 Persohner i alt, samt Huusgeraad, Huuslye indtil St. Hansdag førstkommende, i hvilken Tid han giver Kiøberen forsvarlig Kost og Ophold. Skulle Sælgeren vælge, eller til Maidag førstkommende at fratræde Ejendommen, da bortfalder i dette Tilfælde Forpligtelsen til efter den Dag at give Kiøberen Kosten.
Skatter og Afgifter tilsvares af Kiøberen fra sidst afvigte Nytaars Dag, men indtil den Tid af Sælgeren, Omkostningerne paa nærværende Handel bæres saaledes: at det stemplede Papiir til denne Kontract betales af Kiøberen og det til Skjødet af Sælgeren, men alle øvrige Udgifter være sig i eller uden Retten betales af begge Contrahenterne, hver med det halve.
Dersom vor Rigsbankpenge skulle undergaae Lov Bestemt Nedsættelse eller Reduction, skal den i nærværende Kontract fastsatte Kiøbesum eller saameget deraf, som der maatte restere, betales med et saadant Beløb “rede Sølv”, som samme kan udgiøre efter en Kours af 6 Rdl. for 1 Specie eller 2 Rigsbankdaler rede Sølv.
Til ydermeere Betryggelse for Sælgeren forpligter Kiøberen sig til ufortøvet at skaffe sin Broder Anders Christian Hansen, Apotheker og Kiøbmand i Fladstrand, hans Paategning herpaa som Kautionist og Selvskyldner for denne Contracts promte Opfyldelse i alle Deele fra Kiøberens Side, og da erholder Kiøberen af Sælgeren tilbage det sidstnævnte leverede Beviis for Broderens Samtykke at paatage sig saadan Forpligtelse.
Og saaledes er denne Kontract sluttet og indgaaet for ubrødeligen at Holdes. Originalen forbliver i Kiøberens Værge, og Sælgeren erholder en bekræftet Gienpart.
Thisted den 3 Januarii 1817.
Hans Christian Hansen L. Nielsen

Til Vitterlighed, som nærværende, da denne Contract lydeligen blev oplæst og derefter af Parterne underskreven, paategne alt efter Sælgerens Begiæring vi tvende
C. Nordentoft H. Kier

********

SKIØDE.
Jeg underskrevne Christen Kaagersbøll nu boende i Vang Sogn, og giøre hermed Vitterligt; at da den udi Aaret 1797 af mig til Jens Prætzmark paa Østre Mølle i Klitmøller udstædte Hiemmelsbrev er forkommet uden at være tinglæst og hans til Lars Nielsen i Klitmøller udstædte Skiøde saaledes ikke kan vorde tinglæst uden Mangels Paategning, saa er det jeg herved igien ifølge Begiering, tilskøder velagte Jens Peter Prætzmark benævnte Østremølle i oftennævnte Klitmøller Bye i Vestervandet Sogn med sine paastaaende Bygninger, Mølle Inventarium og Redskaber og Gaardsrum og kortsagt: saaledes som samme har været eiende efter lovlig tinglæst Skiøde af 16 Mai 1794.
Kiøbesummen for benævnte Ejendom var i sin Tid med ham Akkorderet til 600 rd. D.C. og altsaa nu er det samme som 600 Rd. Sølv, hvorefter det stemplede Papiir nu igien bliver forlangt. Da Kiøbet og det derpaa fulgte Hjemmelsbrev som ovenanført er afgiort for omtrent 20 Aar siden, saa haaber ieg mig fritaget for ½ procentos Svarelse m.v. efter de senere udkomne Anordninger.
Saaledes udstædes dette Skiøde under mit Navn og Segl i Vidners Overværelse.
Skrevet i Thisted den 22 Junii 1819.
Chr. Kogersbøll

Til Vitterlighed
C.J. Lyhne L. Nielsen

Angaaende omstaaende Handel har i sin Tid hverken imellem os eller andre paa vores Vegne været oprettet enten Kiøbekontrakt, Skrivtlige Conditioner eller noget andet slags Dokument, det kan vi om forlanges med Eed bekræfte.
Datum ut supra.
J.P. Pretzmark Chr. Kogersbøll

Ved dette Kiøb er ikke givet noget til Vester Vandet Sogns Fattige testerer
Agerholm den 8. Julii 1819.
R. Eeg i Vacancen

Fremlagt læst og publiceret inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret.
13. Julii 1919 testener
Lützhøft

Protocolleret af Toft, hvorfor betalt Domm. 1 rd. 24 sk., Skr. 1 rd. 39 sk., procento 51 sk., er 3 rd. 18 sk. Sølv.

***********

Jeg underskrevne Christen Steentoft, Ejer af Nebel i Vester Vandet Sogn, tilstaar herved, at have uden nogen foregaaende Kjøbecontract solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og mine Arvinger sælger, skiøder og aldeles afhænder til Møllebygmester Hans Christian Hansen i Klitmøller og hans Arvinger min tilhørende ved bemelte Nebel opførte Vindmølle af Hartkorn Mølleskyld 1 Td. 4 skp. 3 fk., hvilken Mølle, der er min sahl. Fader Mouritz Andreas Jensen og Skipper Peder Andersen Krog, under 4de Febr. 1813 tilskiødet, er, uden Tilladelse, flyttet fra Klitmøller til Nebel.
Og da Kjøberen Hans Christian Hansen har betalt den mundtlig akkorderede Kjøbesumma 200 Rd. Sedler, skriver Toé Hundrede Rigsbankdaler Sedler, saa skal fornævnte Mølle med dens Privilegium og Inventarium, af hvad Navn nævnes kan, tilhøre ham og Arvinger med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, som jeg selv har ejet samme og er den overdraget ved Skiftet efter fornævnte min afgangne Fader. For Vanhjemmel indestaaer jeg efter Loven. Det anmærkes: at Møllens Bestemmelsessted efter Privilegiet er Klitmøller, og at den ikke maae afbenyttes til Maling andensteds, med mindre Kjøberen dertil kan erholde særskilt Bevilling eller Tilladelse.
Saavel Mølle Consessionen og Bevilling af 12 August 1773, som havende gamle Adkomstbreve derpaa overleveres Kjøberen.
Til Bekræftelse under mit Navn og Segl i Vitterlighedsvidners Overværelse.
Skrevet i Thisted d, 16 Julii 1823.
Christen Steentoft

Til Vitterlighed
Sørensen H. Jepsen

At ingen skrivtlig Kjøbecontract denne Handel betræffende har været oprettet, det attesterer vi under Eeds Anbud.
Datum ut supra.
Christen Steentoft H.C. Hansen
Møllebygger

I Anledning af dette Skjøde er til Vandet Fattigdistrikt intet givet.
Agerholm Præstegaard den 22de Julii 1823.
C.B. Carstensen
Stedets Sognepræst

Læst under Hillerslev Hundborg Herreders Ret den 29de Julii 1823 testerer
Lützhøft

Nota: Efter fornævnte Herreders Skiøde- og Pante Protocols Udvisende bemærkes: at Sælgeren har ingen tinglæst Adkomst paa det herved solgte.

(L.A.V. B 33D- Sp. 11, side 59b og 60a)

**********

OBLIGATION.
Jeg Underskrevne Hans Christian Hansen, boendes i Steenmølle ved Klitmøller i Vestervandet Sogn Hillerslev Herred under Thisted Amt, tilstaaer og herved vitterliggjør, at have modtaget til laans af Lars Draxbæks Enke i Klitmøller den Summa 500 Rdl. Rigsmønt, nævner Fem Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, hvilken Kapital jeg herved forpligter mig til, efter et halvt Aars foregaaende lovlig Opsigelse fra en af Siderne, at tilbagebetale i hvilken 11te Juni eller 11te December Termin Opsigelsen Bestemmer, og fra Dato af at forrente samme med lovlig Rente 4 procente, som betales i hvert Aars 11te December Termin, alt skadesløs til min Kreditor paa hendes Bopæl og i god Betalingstid.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og Omkostninger, inclusive Opsigelser Udgifter pantsætter jeg herved med første Prioritet og Panterettighed min efter tinglæst Skøde af 17de Juli 1818 eiende Mølle, Østermølle kaldet, beliggende ved Klitmøller, staaende for Mølleskylds Hartk. 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Album med Bygninger, Mølleværk, Grund og Jord, samt den mig efter tinglæst Skøde af 16 Juli 1823 tilhørende, ved bemeldte Klitmøller, beliggende Vindmølle af Hartk. Mølleskyld 1 Td. 4 Skpr. 3 Fdk. med Privilegium og Inventarium, Alt saaledes som samme er mig tilhørende efter min nævnte Adkomstbrev og som det af mig er eller bliver forbedret, samt endeligen Møllernes og Bygningernes Assuranse summer.
Skulde Pantet forringes, Skatter paadrages eller Renten udebliver over Forfaldstiden, da skal i ethvert af disse Tilfælde Kapitalen strax uden Opsigelse være forfalden til Betaling, og skal jeg i Søgsmaalstilfælde efter hvilkensomhelst Andledning være underkastet den ved Forordn. af 25 Jan. 1828 bestemte hurtige Retsforfølgning.
Til Bekræftelse under min Haand i Vidnens Overværelse.
Skrevet i Thisted den 15 Decbr. 1863.
H.C. Hansen

Til Vitterlighed
O. Nørgaard P. Hausgaard

Læst paa Hillerslev Hundborg Herreders ting d. 26/1 1864.

**********

TESTAMENTE.
Undertegnede Ægtefolk, Møller Hans Christian Hansen og Mette Nielsdatter af Klitmøller By, Vestervandet Sogn, erklærer og fastsætter herved som vor sidste Villie og uigjenkaldelige Bestemmelse, at naar jeg Hans Christian Hansen er afgaaet ved Døden, da skal alt, hvad vi maatte efterlade os, det være sig faste Ejendomme, Løsere, Kontanter eller udestaaende Fordringer, intet i navnlig Maade undtagen, tilfalde og som Ejendom tilhøre vor Datter Else Hansdatter og hendes Mand, Peder Konge Mortensen eller den Længstlevende af dem, eller hvis de begge maatte være afgaaede ved Døden førend mig - Hans Chr. Hansen - da deres Livsarvinger, Alt imod, at de inden 11 Juni eller 11 December Termin, der indtræffer et helt Aar efter min - Hans Chr. Hansen - og Hustru Mette Nielsdatters Dødsdag eller rettere den Længstlevendes Dødsdag, Contant udbetaler til vor anden Datter Mette Marie Hansdatter og hendes Mand, Husmand Christen Thorsen i Nørhaa, eller den Længstlevende af dem eller efter dennes Død til deres Livsarvinger en Sum af 400 Rdl., skriver fire Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, tilligemed et Aars 4 Procent Rente deraf.
Den af denne Sum gaaende Arveafgift skal udredes af vor Datter Else Hansdatter og hendes Mand P.K. Mortensen eller deres Livsarvinger.
For det Tilfælde, at Jeg, Mette Nielsdatter, maatte overleve min Mand Hans Chr. Hansen, da betinger jeg mig herved for min Livstid, at min Datter Else Hansdatter og hendes Mand P.K. Mortensen og deres Livsarvinger skal udrede en saa god og rigelig Aftægt og Underholdning til mig, som jeg forlanger, og som Slig en her i Egnen erholdes, Alt saaledes, som nærmere bestemmes i en paa mit Forlangende oprettet Aftægtscontract, baade med Hensyn til Ydelsernes Mængde og Godhed, Boligs Indretning til mig og Ydelsernes Fortæring enten paa Ejendommen eller andetsteds.
Den mig forbeholdne Aftægt og Underholdning skal sikres mig med Prioritets og Panterettighed i samtlige vore Ejendomme og Ejendele næstefter den derpaa ved min Mands dødelige Afgang hvilende Pantegjæld.
Dette vort Testamente er som anført uigjenkaldeligt, og jeg, Hans Chr. Hansen, forpligter mig derfor herved til ikke at sælge eller afhænde eller yderligere, end skeet er, at pantsætte mine Ejendomme og Ejendele eller nogen Deel deraf, uden at Peder Konge Mortensen eller hans eventuelle Enke, min Datter Else Hansdatter, har givet sit Samtykke dertil. Vort Boes beholdne Formue ansættes herved paa Tro og Love til 2000 Rdl. R.M.
Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Overværelse af Notarius Publikue.
f.T. Østervandet, den 10 Juni 1868.
Hans Christian Hansen Mette Nielsdatter

Dette Ark Stempelpapir med 2de paaklæbede Mærker, ialt til Taxt 2 Rd. 64 Sk., henhører til vedhæftede Kjøbekontrakt fra Enken Karen M.A. Mouridsdatter af Østervandet til Møller Hans Chr. Hansen af Klitmøller paa et Jordstykke af Matr. No. 7a i Østervandet, for Kjøbesum 400 Rdl.
Papiret og Kontrakten er mig forelagt idag.
Notarialkontoret i Thisted, den 11 Juni 1868.
Paa Notarii publ. Vegne
Lomborg

*********

KJØBEKONTRAKT,
oprettet imellem undertegnede Karen Marie Andrea Mouridsdatter, Enke efter Gaardmand Peder Christensen Møll af Østervandet, som Sælger, og Møller Hans Christian Hansen af Klitmøller, som Kjøber.

A.
Jeg, Karen M. A. Mouridsdatter, erkjender herved at have solgt til Hans Christian Hansen 1 Tønde Bygsædeland (ca. 10.000 kvadr. Alen) af den min Mand ved Skjøde af 16 Decbr. 1865, thinglæst 27 Mai 1856, hjemlede Hovedparcel Matr. No. 7a i Østervandet By og Sogn af Hartkorn 2 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 21/4 Alb., Glskat 8 Rdl. 91 Sk., hvilket herved solgte Jordstykke grændser umiddelbart til Vejen Syd for samme og for Østen til Skjellet, samt skal gaa saa langt mod Nord og Vest at der, foruden fornøden Plads til Hegn, kan blive fornøden og rummelig Plads til Kjørsel Nord og Vest omkring Møllen, som Kjøberen agter at opføre paa den paa Jordstykket værende Høj, hvorhos Jordstykket skal danne en regelmæssig Figur, alt for Kjøbesum 400 Rdl., skriver fire Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, og iøvrigt paa efternævnte Betingelser og Vilkaar:

1.
Kjøberen modtager Jordstykket til Brug og Besiddelse fra Dags Dato, dog forbeholder Sælgeren sig Græsningsretten paa samme indtil dette Aars St. Mikkelsdag forsaavidt Jordstykket ikke benyttes af Kjøberen til og i Anledning af Møllens Opførelse.

2.
Kjøbesummen betales kontant i 11 Juni Termin 1869, god Betalingstid, samtidig med at jeg meddeler Kjøberen Skjøde paa Jordstykket, hvilket Skjøde skal kunne thinglæses uden Retsanmærkning. Kjøbesummen forrentes med 4 Procent pro anno fra 11 December 1868 at regne.

3.
Kjøberen svarer Skatter og Afgifter af Jordstykket fra 1ste Januar 1869 at regne.

4.
Jeg besørger det solgte Jordstykke snarest muligt fraskilt min øvrige Ejendom paa befalede Maade.

5.
Bekostningerne saavel ved Udstykningen som ved denne Kontrakt og Skødets Udstædelse og Tinglæsning betales af Kjøber og Sælger, hver med Halvdelen. Som Følge deraf betaler jeg, Sælgeren, alene for mit Testamentes Tinglæsning.

6.
Jeg og efterkommende Ejere af min øvrige, til det solgte Jordstykke grændsende Eiendomme, skal ingensinde kunne være berettiget til at gjøre nogensomhelst Indsigelse imod, at Møllen muligt maatte være opført fornær Grændsen af min Eiendom.

7.
Naar Hegn opføres mellem vore tilgrændsende Eiendomme, skal dette skee paa fælles Bekostning og være opført inden Udløbet af 1 Aar, regnet fra den Dag den ene Part har tilvaret den anden paa.

B.
Jeg Hans Chr. Hansen erkjender herved, at have indgaaet denne Kontrakt paa de anførte Betingelser og Vilkaar, som jeg for mit Vedkommende forpligter mig til punktlig at opfylde.
Under vore Navne vidnesfast.
Østervandet, den 10 Juni 1868.
Hans Christian Hansen Karen Marie Andrea Mouridsdatter
m. f. Pen.

Til Vitterlighed
Christen Knakkergaard Niels Vig

Som indsat Universalarving efter Sælgerinden, erklærer jeg mig enig i og tilfreds med denne Kontrakts Bestemmelser.
d.u.s. Jens Christian Nebel

Til Vitterlighed
Christen Knakkergaard Niels Vig

*********

SKJØDE
Undertegnede Jens Christian Nebel, der er Universalarving efter Sælgerinden Karen Marie Andrea Mouridsdatter, der er afgaaet ved Døden, og som ifølge Gavebrev af Novbr. 1860 og 31 Marts 1866, læst 8 Marts 1870, er Eier af den i Kjøbekontrakten ommeldte Ejendom Matr. No. 7a, skjøder og overdrager herved i Medhold af hoshæftede Transport, til Ungkarl Christen Knakkergaard den ved foranstaaende Kjøbekontrakt overdragne 1 Td. Bygsædeland, som ifølge Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af 30 Decbr. 1868, er anført under Matr. No. 7f i Østervandet for Hartkorn 3 Fd. 1½ Alb., Glskat 38 Sk. Vederlag for Præstekorntiende 2½ Fdk. Byg og dito for Smaaredsel til Præsten 1/4 Fdk. dito og til Skolelæreren 1/4 Fdkr. dito.
Da den betingede Kjøbesum er mig betalt, saa erklærer jeg herved ingen videre Ret at have til bemeldte Parcel Matr. No. 7f i Østervandet, men den skal herefter tilhøre fornævnte Christen Knakkergaard med de Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme og indestaas for Vanhjemmel. Det bemærkes:
1, at Bestemmelserne i foranstaaende Kjøbekontrakts 6te og 7de Post er til fremtidig Efterlevelse og Iagttagelse, og
2, at Parcellen, hvorover 1 Kort er vedhæftet dette Skjøde, i Medhold af Udstykningsapprobationen er bebygget.
Under mit Navn vidnesfast.
f. T. Thisted, den 7 Mai 1870.
Jens Christian Nebel.

Til Vitterlighed
Lomborg A.F. Jørgensen

I Henhold til Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af 30 December 1868, hvorefter den ved nærværende Skjøde afhændede Parsel Matr. No. 7f er ansat til Hartkorn 3 Fdkr. 1½ Alb., Glskat 38 Sk. Vederlag for Præstekorntiende 2½ Fdkr. Byg, og for Smaaredsel til Præsten 1/4 Fdk. og til Skolelæreren 1/4 Fdk. Byg, haves fra Amtets Side intet at erindre mod dette Skjødes Thinglæsning. Thisted Amtshuus, den 9de Mai 1870.
Unsgaard

*******

SKJØDE.
Undertegnede Peder Konge Mortensen af Klitmøller erkjender herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles overdrager til Ungkarl Christen Knakkergaard i Østervandet den af mig paa Parsellen Matr. No. 7f i bemeldte Østervandet By og Sogn opførte Huusbygning og Veirmølle med tilhørende Redskaber og Inventarium for Kjøbesum 2100 Rdl., skriver to Tusinde og et Hundred Rigsdaler Rigsmønt.
Da Christen Knakkergaard har fyldestgjort mig for Kjøbesummen, saa erklærer jeg herved ingen videre Ret at have til bemeldte Huusbygning og Veirmølle med Redskaber og Inventarium, men det Overdragne skal herefter tilhøre ham som hans lovlige Eiendom.
Under mit Navn vidnesfast.
f. T. Thisted, den 7 Mai 1870.
P.K. Mortensen

Til Vitterlighed
Lomborg A.F. Jørgensen

PAATEGNING
paa Obligation fra Hans Christian Hansen af Klitmøller til Lars Drasbeks Enke ibd., stor 500 Rdl., dat. 15 Decbr. 1863, læst 26 Januar f.A. (vide Herredernes Pantebog No. 15 Folio 900).
Undertegnede, der er Enke efter Lars Drasbæk, meddeler herved mit Samtykke til, at den ved nærværende Obligation pantstillede Vinmølle af Mølleskyldshartkorn 1 Td. 4 Skjepper 3 Fjerdk. med Privilegium og Inventarium, maa aldeles udgaa af det mig stillede Pant.
Klitmøller d. 28de April 1870.
Ane Katrine Broe
Enke efter Lars Drasbek

Til Vitterlighed
P. Hausgaard N.A. Frost

********

PANTEOBLIGATION.
Underskrevne Møller Peder Konge Mortensen af Klitmøller i Vester Vandet Sogn vedstaar herved, at have modtaget til Laan af Inger Marie Larsdatter sammesteds en Sum af 300 Rdl., skriver tre Hundrede Rigsdaler Rigsmønt.
Saalænge denne Kapital betroes mig, svarer jeg deraf, i Medhold af hoslagte Bevilling, i aarlig Rente 5 Procent, der betales med Halvdelen hvert Aars 11 Juni og 11 December Terminer, ligesom jeg og forpligter mig til at udbetale Kapitalen i hvilken af de anførte Terminer, hvortil den efter et halvt Aars foregaaende Varsel fra en af Siderne blive opsagt til Udbetaling, alt frit til Laangiverinden paa hendes Bopæl i god Betalingstid og senest den 16 i Maaneden.
Til skadesløs Sikkerhed for Kapital, Renter og alle i Tilfælde af Opsigelse og Søgsmaal foraarsagende Omkostninger pantsætter jeg herved med Prioritet og Panterettighed næstefter 500 Rdl. og Aftægt til min Svigermoder Enken Mette Nielsdatter den mig ved Testamente af 10 Juni 1868, læst 14 Juni 1870, hjemlede Vandmølle i Klitmøller, Vestervandet Sogn, Øster Mølle kaldet, af forhen Mølleskylds Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. med Bygninger, Redskaber og Inventarium, samt Jordstykket Matr. No. 36 i Klitmøller af Hartkorn 1 Skp. 2 Fdk., Glskat 20½ Sk., med Andel i Matr. No. 75, 76 og 77, al af Pantet gaaende Leje og Indtægt, Jordenes Avl og Afgrøde i Hø, Straa og utærsket Sæd, samt i Ulykkes Tilfælde Bygningernes, Møllens og Løsørets Forsikringssummer.
Udebliver Renten over bestemt Forfaldstid, Skatter og Afgifter drages til Restanse eller Pantet ikke holdes i forsvarlig Stand og god Drift, er Kapitalen i alle eller et enkelt af disse Tilfælde straks forfalden til Udbetaling.
Dersom Kapital eller Rente ikke betales til rette Forfaldstid, underkaster jeg mig Udlæg og Exekution i det stillede Pant uden foregaaende Lovmaal og Dom, ligesem jeg iøvrigt i Søgsmaalstilfælde underkaster mig den hurtige Retsforfølgning efter Pr. af 25 Januar 1828.
Under mit Navn vidnesfast.
Klitmøller den 23 Januar 1874.
P.K. Mortensen

Til Vitterlighed
M. Frost Anders Christian Landbo
Læst 27/1 1874

*******

GÆLDSBREV.
Underskrevne P.K. Mortensen af Klitmøller, Vester Vandet Sogn, vedstaar herved at have modtaget til Laan af Skipper A.C. Frost sammesteds en Sum af 2000 Kroner, skriver to Tusinde Kroner. Saalænge denne Kapital betroes mig, svarer jeg deraf i aarlig Rente, fra 11 Decbr. 1875 at regne, 4 prosents, der betales med halvdelen i hvert Aars 11 Juni og 11 Decbr. Terminer, ligesom jeg og forpligter mig til at tilbagebetale Kapitalen i hvilken af de anførte Terminer, hvortil den efter et halvt Aars foregaaende Varsel fra en af Siderne bliver opsagt til Udbetaling, alt frit til Laangiveren paa hans Bopæl i god Betalingstid og senest den 16de i Maaneden.
Til skadesløs Sikkerhed for Kapital, Renter og alle i Tilfælde af Opsigelse og Søgsmaal foraarsagende Omkostninger pantsætter jeg herved med første Prioritet og Panterettighed den mig ved Testament af 10 Juni 1868, læst 14 Juni 1870, hjemlede Vandmølle ”Østermølle” kaldet i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, af forhen Mølleskyld Htk. 1 Td. 1 Sk. 2 Fdk. 1 Alb., med Bygninges Redskaber og Inventarium samt Jordstykket Matr. No. 36 i Klitmøller af Htk. 1 Skp. 2 Fdk., Glskat 20½ Sk. og Andel i Matr. No. 75, 76 og 77, al af Pantet gaaende Leje og Indtægt, Avl og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd, samt i Ulykkes Tilfælde Bygningernes, Møllens og Løsørets Forsikrings Summer, dog er ved denne Pantsætning ukrænket Panteretten næst 1000 Kr. for Aftægt til min Svigermoder Mette Nielsdatter.
Udebliver Renter over bestemt Forfaldstid eller Pantet ikke holdes i forsvarlig Stand og god Drift er Kapitalen i begge eller et enkelt af disse Tilfælde straks forfalden til Udbetaling. Betales Kapital eller Renter ikke til rette Forfaldstid underkaster jeg mig Udlæg og Excursion i det stillede Pant uden foregaaende Lovmaal og Dom, ligesom jeg iøvrigt i Søgsmaalstilfælde underkaster mig den hurtige Retsforfølgning efter Fr. af 25 Januar 1828.
Under mit Navn vidnesfast.
f.T. Thisted d. 8 Januar 1876.
P.K. Mortensen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
Lomborg C. Møller

********

FOLKETÆLLINGER.
1787. 42. Familie.
Jens Møller, 31, ugivt, Husmand og Møller.
Mette Pedersdatter, hans Søster, 17, ugivt.

Jens Pedersen Møller, møller i Øster Mølle.
Mette Pedersdatter var tilflytter ligesom broderen. I 1790 blev hun gift i V. Vandet kirke med Christen Christensen Smed i Sdr. Vilsbøl. Hun døde i Sdr. Vilsbøl i 1818.

1845. nr. 30 en Mølle.
Hans Møller, 59, gift. Møller og Møllebygger. Født i Vamdrup
Mette Hansen, 51, gift, hans Kone. Født i Nørhaa
Marie, 23, ugift, deres datter. Født i Klitmøller
Else, 21, ugift, deres datter. Født i Klitmøller
Mads Chr. Larsen, 23, ugift Tenestefolk. Født i Skræm
Anders Chr. Nielsen, 21, ugift. Født i Hillerslev

Hans Christian Hansen (1786-1869)
Mette Nielsdatter Nesgaard (1794-1883)
Mette Marie Hansdatter (1822-1906)
Else Hansdatter (1824-1892)

1880. Nr. 2. Et Hus.
Else Mortensen, født Hansen, 55, Enke, f. her i Sognet, Husmoder, lever af sin Jordlod og Mølle.
Martin Mortensen, 24, ugift, f. her i Sognet, hendes søn
Torvald Mortensen, 18, ugift, f. her i Sognet, hendes søn
Mette Nesgaard Mortensen, 26, ugift, f. her i Sognet, hendes datter
Dorthea Marie Mortensen, 21, ugift, f. her i Sognet, hendes datter
Constance Anine Mortensen, 14, f. her i Sognet , hendes datter

Mette Hansen, født Nielsen, 85, Enke, Husmoders Moder og af hende forsørges.

Else Hansdatter (1824-1892) gift med Peder Konge Mortensen (1817-1878).
Thorald Mortensen (1861-1942) gift med Karen Jensen.
Mette Nesgaard Mortensen (1853-1922) gift med Jens Jensen Nystrup.
Dorthea Marie Mortensen (1858-19i4) gift med Svend Frost.
Constance Anine Mortensen (1865-1905) gift med Peder Hausgaard Frost.

********

Skifteforvalteren for Thisted Kjøbstad og
Hillerslev Hundborg Herrder

Gjør vitterligt: at jeg efter derom skete Begjæring og i Betragtning af de oplyste Omstændigheder herved overensstemmende med Forordningen af 21de Mai 1845 § 18 og Lov af 30te November 1874 tillader, at afdøde Huusmand og Strandfoged P.K. Mortensens Enke Else Mortensen af Klitmøller maa i sin Enkestand forblive hensiddende i uskiftet Bo efter bemeldte sin Mand med deres sammenavlede umyndige Børn

By- og Herreds-Contoiret i Thisted, den 17 Octbr. 1878
Skibsted

Tilladelse
for Enken Else Mortensen af Klitmøller til at hensidde i uskiftet Bo efter hendes afdøde Mand.

Foranstaaende Skifteretstilladelse bedes tinglæst som Adkomst for mig paa følgende min afdøde Mand Strandfoged og Huusmand Peder Konge Mortensen tilhørende i Klitmøller By, Vester Vandet Sogn, beliggende Ejendomme, nemlig:

A.
ifølge Testament af 10 Juni 1868, tinglæst den 8 Juni 1870:
1, en Vandmølle, Østermølle kaldet, i Klitmøller By, forhen af Mølleskyldshartkorn 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. med Bygninger, Inventarie, samt Jordstykket Matr. No. 36 i Klitmøller af Hartkorn 1 Skp. 2 Fdk., Gammelskat 42 øre, hvortil hører Andel i Matr. No. 75, 76 og 77 i Klitmøller og
2, den min afdøde Mand hjemlede Deel af Kongekorntienden af Klitmøller By, af hvilken Tiende er afhændet Tienden til Eiendomme af Hartkorn 2 Skp. 1 Fdk. 2½ Alb. og 3 Fdk. 13/4 Alb. m.m.

B.
ifølge Skjøde af 28 August 1862, læst 2 Septbr. s.A., et i Klitmøller By, Vester Vandet Sogn, beliggende Huus med Jorder Matr. No. 35 af Hartk. 3 Skp. 1/4 Alb., Gammelskat 4 Kr. 83 Øre.

Det bemærkes med Hensyn til:
i, de under A anførte Ejendomme, at de er behæftet med Aftægt til Mette Nielsdatter og en Udbetaling af 800 Kroner til Svigersøn Christen Thorsen i Nørhaa, samt Pantegjeld 2000 Kroner til A.C. Frost i Klitmøller og
at der fra Matr. No. 36 er bortleiet et Jordstykke til A. Chr. Christensen paa 50 Aar ifølge Contract af 15 læst 31 Mai d.A., og
2, den under B Anførte Ejendom, at den er behæftet med Aftægt til Enken Johanne A. Frost, samt Pantegjeld ialt 1800 Kroner til J.L. Drasbek og N. Andr. Bak m. flere og
at ældre Eier mangler tinglæst Adkomst til Ejendommen, af hvis gl. Hartkorn er afhændet en Parcel paa 3 Fdk. og bedes Retsanmærkning herom udeladt.

Eiendommens sidste Kjøbesummer udgjør efter de paaberaabte Adkomstdocumenter 4657 Kr. 8 Øre.
Klitmøller d. 26 Marts 1882.
Else Mortensen

Læst paa Hillerslev-Hundborg Herreders Thing Tirsdagen den 10 Oktober 1882 og indført i Pantebogen No. 24 Side 410.
Clausen

********

KØBEKONTRAKT.
Stemplet Tarif No. 36 Taxt 64 Kr. i Stempelmærke 2 Kr., 1 do. 30 øre, 1 do. 3 Kr., 1 do. 5 Øre.

Nærværende Stykke stemplede Papir med medpaaklæbede Stempelmærker ialt til Taxt 66 Kr. 30 øre er i Forbindelse med vedhæftede Stykke stemplede Papir til Taxt 65 øre forbrugt til Kjøbekontrakt fra Else Mortensen til Jens Jensen paa Eiendommene Matr. No. 36 og 35 i Klitmøller m.v. for Kjøbesum 10.000 Kr. og Løsøre for 1800 Kroner.
Herredskontoiret i Thisted d. 30 Marts 1882.
I. H f.
Skibsted
Fm.
Stempel Tarif No. 4. Taxt 65 øre.

Imellem undertegnede Else Mortensen Enke efter P.K. Mortensen af Klitmøller og Jens Jensen af Nystrup oprettes herved følgende

Kjøbekontract.
A.
Jeg Else Mortensen erkjender herved at have solgt til Jens Jensen følgende mig efter tinglæst Skifteretstilladelse tilhørende i Klitmøller By, Vestervandet Sogn beliggende Ejendomme nemlig:
a. en Vandmølle Østermølle kaldet, forhen af Mølleskyldshartkorn 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. med Bygninger samt Jordstykket Matr. No. 36 i Klitmøller By af Hartkorn 1 Skp. 2 Fdk. Gammelskat 42 øre, hvortil hører Andel i Matr. No. 75, 76 og 77 i Klitmøller og
b. den mig hjemlede Del af Kongekorntiende af Klitmøller By af hvilken Tiende er afhændet Tienderne til Ejendomme af Hartkorn 2 Skp. 1 Fdk. 2½ Alb. og 3 Fdk. 13/4 Alb. m.v. samt
c. Huset Matr. No. 35 i Klitmøller af Hartkorn 3 Skp. og 1/4 Alb. Gammelskat 4 Kr. 83 øre.
Alt for Kjøbesum 10.000 Kroner skriver ti Tusinde Kroner samt følgende mig tilhørende Løsøregjenstande nemlig 4 Heste, 4 Fækreaturer, 16 Faar samt iøvrigt al udendørs Besætning og Inventarium samt Avlsredskaber, 2 Kakkelovne, 1 Skorstensplade, 1 Grubbekjedel og endvidere al til Møllen hørende løst Inventarium, for Kjøbesum 1800 Kroner skriver et Tusinde otte Hundrede Kroner, samt iøvrigt paa følgende Betingelser og Vilkaar:

1.
Kjøberen overtager Ejendommen og de ham solgte Løsøregjenstande den 1. April d.A., men Eiendommen staaer fra idag af for hans Regning og Risico imod at han i Ildebrandstilfælde hæver Bygningernes og Løsøregjenstandenes Assurancesummer.

2.
Jeg betaler de af Ejendommen gaaende Kongelige Skatter for 1 Halvaar d. A. samt communale Skatter og Afgifter for 1 Qvartal d. A., hvilke Skatter og Afgifter fremtidigen udredes af Kjøberen.

3.
Kjøbesummen bliver at berigtige paa følgende Maade:

a. Kjøberen overtager tilsvarer og fra 11 Juni Termin d. A. at regne forrenter den i Ejendommen indestaaende Pantegjæld af ialt 6000 Kr.
b. I 11 Juni Termin d. A. god Betalingstid betaler mig den for Løsøregjenstandene betingede Kjøbesum med 1800 Kr. samt af Kjøbesummen for de faste Ejendomme et Beløb af 1200 Kroner, altsaa ialt 3000 Kr. skriver tre Tusinde Kroner, og
c. Resten af Kjøbesummen 2800 Kr. kan om Kjøberen ønsker det forblive indestaaende i Ejendommene med Prioritet næst 6000 Kroner og nedenanførte Aftægt til Enken Johanne Andersdatter Frost, imod at Kjøberen for Beløbet udsteder Panteobligation til mig og forrenter Kapitalen med 4% pr. A. fra 11 Juni Termin d. A. at regne.

4.
Kjøberen er pligtig til at overtage og tilsvare fra 1 April d. A. at regne den paa Ejendommen Matr. No. 35 i Klitmøller hvilende Aftægt til Enken Johanne Andersdatter Frost, hvilken Aftægt har en Kapitalværdi 457 Kroner Kroner 08.

5.
Jeg forbeholder mig Ret til at lade opføre en Husbygning paa det nordøstre Hjørne af Ejendommen Matr. No. 36 samt Ret til uden Vederlag i 49 Aar at benytte 2500 kvadr. Alen Jord og vil Leiekontrakt herom være at oprette samtidig med at Kjøberen erholder Skjøde. Til Bygningen, som jeg agter at opføre, er Kjøberen forpligtet til uden Vederlag at præstere alle Kjørsler.

6.
Naar Kjøberen i 11 Juni Termin d. A. har betalt mig den i Post 3b ommeldte Sum af 3000 Kroner, samt udstedt den i Post 3c ommeldte Obligation og den i 5te Post ommeldte Leiecontrakt, er jeg pligtig til at meddele ham Skjøde paa de solgte Ejendomme og at hjemle ham disse paa lovlig Maade, dog maa han taale, at Skjødet indeholder Bemærkning om den ovenanførte Pantegjæld samt Aftægten til Johanne Andersdatter Frost som overtages, samt om
at der fra Matr. No. 36 er bortlejet et Jordstykke til A. Chr. Christensen paa 50 Aar ifølge Contraet af 15 læst 31 Mai d. A. og
at ældre Eier mangler tinglæst Adkomst til Ejendommen Matr. No. 35 af Hartkorn 3 Skp. 1/4 Alb., af hvis gl. Hartkorn er afhændet en Parcel paa 3 Fdk.

7.
Omkostningerne ved nærværende Kjøbekontrakt med Stemplet Papir samt Skjødets Udstedelse betales af mig, hvorimod Kjøberen betaler Omkostningerne ved Skjødets Thinglæsning.

B.
Jeg Jens Jensen erkjender herved at have indgaaet foranstaaende Contract og forbinder mig herved til prompte at opfylde samme i alle dens Ord og Punkter og i Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig den ved fr. 25 Januar 1828 anordnede hurtige Retsforfølgning.
Til Bekræftelse med vore Navne vidnesfast.
Klitmøller d. 26 Marts 1882.
Else Mortensen Jens Jensen Nystrup

Til Vitterlighed
A. Chr. Frost P. Brandi

Stempel Tarif No. 2 Taxt 15 øre.

*********

Imellem undertegnede Huusmand Jens Jensen af Klitmøller som Eier og Enken Else Mortensen af Klitmøller som Lejer oprettes herved følgende

LEIECONTRACT.
A.

Jeg Jens Jensen erkjender herved at. have bortleiet til Enken Else Mortensen af Klitmøller det nordøstre Hjørne eller ialt 2500 kv. Alen af den mig ifølge Adkomst som tinglæses samtidig med nærværende Leiecontract, tilhørende i Klitmøller By Vester Vandet Sogn beliggende Ejendom Matr. No. 36 af Hartkorn 1 Skp.2 Fdk. Gl.skat 42 øre, paa 49 Aar fra 1 Mai d. A. at regne paa følgende Betingelser og Vilkaar:

1.
Leieafgiften for hele Leietiden er mig betalt med 25 Kroner.

2.
Leieren maa i Leietiden afbenytte det lejede Grundstykke som hun vil, men dog ikke til Upligt, og Fremleie er tilladt.

3.
Ejeren betaler i Leietiden alle af det bortleiede Grundstykke gaaende Skatter og Afgifter.

B.
Jeg Else Mortensen erkjender herved at have indgaaet foranstaaende Leiecontract.

I Søgsmaalstilfælde anvendes den ved Fr. 25 Januar 1828 anordnede hurtige Retsforfølgning.
Under vore Navne vidnesfast.
p. t. Thisted den 3 Oktober 1882.
Jens Jensen Else Mortensen

Til Vitterlighed
Chr. Skibsted A. Chr. Frost

********

SKJØDE.
Underskrevne Else Mortensen Enke efter P.K. Mortensen af Klitmøller erkjender herved i Henhold til foranstaaende Kjøbekontrakt, at have solgt og afhændet ligesom jeg herved skjøder og overdrager til min Svigersøn Jens Jensen de ham derefter solgte i Klitmøller By Vester Vandet Sogn beliggende mig efter Adkomst, som tinglæses samtidig med nærværende Skjøde, tilhørende Ejendomme, nemlig:

a. en Mølleskyldshartkorn 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. med Bygninger, Redskaber, Inventar samt Jordstykket Matr. No. 36 af Hartkorn 1 Skp. 2 Fjk. Gammelskat 42 øre, hvortil hører Andel i Matr. No. 75, 76 og 77 i Klitmøller.

b. Kongekorntienden forsaavidt Halvdelen af samme angaard til Klitmøller By, af hvilken Tiende er afhændet Tiendene af Ejendomme af Hartkorn 2 Skp. 1 Fdk. 2½ Alb. og 3 Fdk. 13/4 Alb. m.v., hvilken Tiende ejes.
e. Huset Matr. No. 35 i Klitmøller By af Hartkorn 3 Skp. 1/4 Alb. Gammelskat 4 Kr. 83 Øre.

Alt for Kjøbesum 10.000 Kroner skriver ti Tusinde Kroner. Da Kjøberen Jens Jensen har betalt mig den betingede Kjøbesum dels ved contant Betaling og dels ved for endel af Beløbet at udstede Panteobligation til mig og dels ved at han overtager tilsvarer og forrenter følgende i Ejendommene indestaaende Pantebeheftelser, nemlig:

a. 800 Kroner er otte Hundrede Kroner, som ifølge Testament tinglæst den 14 Juni 1870 skal udbetales til Chr. Thorsen i Nørhaa og som hefter i. Ejendommene anførte under a og b.
b. Aftægten til Enken Johanne Andersdatter Frost ifølge Contract af 28 August 1862 læst 2 Septbr. s. A. til Kapitalværdi 457 Kr. 8 øre, som hefter i Ejendommen anført under c.
c. 800 Kroner som ifølge Panteobligation af 28 August 1862 læst 2 Septbr. s. A. hefter i Ejendommene under c, og
d. 1000 Kr. som ifølge Panteobligation af 28 August 1862 læst den 2 Septbr. 1862 skyldes til Niels Andreas Bak ere og hefter i Ejendommen under c.

og om hvilke Pantebeheftelser Retsanmærkning frafaldes, saa skal de herefter afhændede Ejendomme og Tiender fra nu af tilhøre ham med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har alt samme og hvorved bemærkes

at der fra Matr. No. 36 er bortleiet et Grundstykke til Anders Christian Christensen paa 50 Aar ifølge Leiekontrakt af 15 læst 31 Mai 1881, at ældre Ejere mangler tinglæst Adkomst til Ejendommen Matr. No. 35.
Under mit Navn Vidnesfast
p.t. Thisted d. 3 October 1882.
Else Mortensen

Til Vitterlighed
Chr. Skibsted A. Chr. Frost

***********

PANTEOBLIGATION
Underskrevne Møller og Husmand Jens Jensen af Klitmøller erkjender herved, at være skyldig til Skipper A.C. Frost af Klitmøller den Sum 3400 kroner, skriver tre Tusinde fire Hundrede Kroner. Denne Kapital forbinder jeg herved mig og Arvinger, Disse Een for Alle og Alle for Een, til at tilbagebetale til den 11 Juni eller 11 December Termin, hvortil samme med et halvt Aars forudgaaende Varsel fra en af Siderne opsiges til Udbetaling og til, indtil Tilbagebetaling skeer, at forrente med 4 procent aarlig, som erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terininer. Enhver Betaling skal skee skadesløst og senest den 18 i Terminsmaaneden til Kreditor eller denne Obligations rette Ejer paa hans Bopæl. Udebliver Renten over nævnte Forfaldstid, eller dersom det nedennævnte Pant af mig sælges eller fratrædes eller det i nogen Maade i det Hele eller for en Deel forringes eller det paadrages Restacer af Skatter og Afgifter, eller de pantsatte Bygninger og Løsøregjenstande ikke holdes brandforsikrede til værdi, er Kapitalen i ethvert af disse Tilfælde, om Kreditor fordrer saadant, strax og uden Opsigelse at ansee forfalden til Betaling.
I Søgsmaalstilfælde er jeg underkastet den ved Fr. 25 Januar 1828 anordnet hurtige Retsforfølgning og pligtig at lide Tiltale og Dom ved den pantsatte Eiendoms Forligskreds og Ret efter Varsel som for indenherreds Mænd forkyndt paa Eiendommen, hvor ligeledes Dommen i Sagen og Kreditors Opsigelse kan forkyndes, alt uden Hensyn til om andet Værnething haves, men iøvrigt er det vedtaget, at de i Lov 29 Marts 1873 paragr. 15 givne Regler om Udlæg uden Lovmaal og Dom ere anvendelige paa nærværende Gjæld.
Idet det bemærkes, at der under Pantsætningen af den nedennævnte Ejendom er indbefattet de nu derpaa opferte og fremtidig opførende Bygninger af ethvert Slags med alt deres Tilbehør af muur og nagelfaste Gjenstande, al af Eiendommen gaaende Leje og Interesse, den ved Ejendommen til enhver Tid paa Mark og i Huus værende Gjødning og Afgrøde i Hø, Straa og utæsket Sæd, Eiendommens Besætning og Inventarium, og i Ildebrandstilfælde Bygningernes og de pantsatte Løsøregjenstandes Assurancesummer, giver jeg herved Kreditor til Sikkerhed for aldeles skadesløs Betaling af Kapital, Rente, lovlig Strafrente og alle i Tilfælde af Søgsmaal eller anden Retsforanstaltning, som han til sin Tarv maatte ansee fornøden, 1ste Prioritets Panteret, dog ukrænket en Udbetaling af 800 Kroner til Christen Thorsen i Nørhaa, i følgende mig efter 2de Skjøder af Dags Dato, som tinglæses samtidig med nærværende Obligation, tilhørende i Klitmøller By, Vester Vandet Sogn, beliggende Eiendomme, nemlig:

a, en Vandmølle “Østermølle” kaldet, forhen af Mølleskylds Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. med Bygninger, Redskaber og Inventar, samt Jordlodden Matr. No. 36 af Hartkorn 1 Skp. 2 Fdk., Gammelskat 42 øre, hvortil hører Andeel i Matr. No. 75, 76 og 77 og
b, den mig tilhørende Andel i Kongekorntienden af Klitmøller By, af hvilken Tienden til Ejendommen af Hartkorn 2 Skp. 1 Fdk. 2½ Alb. og 3 Fdk. 13/4 Alb. er afhændet, samt
b, den mig tilhørende Andel i Kongekortienden af Klitmøller By, af hvilken Tienden til Ejendommen af Hartkorn 2 Skp. 1 Fdk. 2½ Alb. og 3 Fdk. 13/4 Alb. er afhændet, samt
c, Parcellen Matr. No. 72 af Hartkorn 2 Fdk., Glskat 0-0-0, og med Prioritet og Panteret næst Aftægten til Johanne Andersdatter Frost samt Pantegjæld ialt 1800 Kr. i det mig efter Skjøde af Dags Dato tilhørende i Klitmøller By, Vester Vandet Sogn, beliggende Huus Matr. No. 35 af Hartkorn 3 Skp. ¼ Alb., Gammelskat 4 Kr. 83 Øre. Det bemærkes:
at der fra Matr. No. 36 er borlejet et Grundstykke,
at ældre Ejere mangler tinglæst Adkomst til Ejendommene Matr. No. 35 og 72.
Under mit Navn vidnesfast.
p.t. Thisted, den 3 October 1882.
Jens Jensen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Datoens Rigtighed.
Chr. Skibsted Jens Dragsbek

Læst paa Hillerslev Hundborg Herreders Ret d. 10/10 1882.

Samme dato udstedte Jens Jensen ligelydende pantebrev til P.K. Mortensens Enke, Else Mortensen af Klitmøller paa 2800 Kr., dog lyder c saaledes:
Parcellen Matr. No. 72 af Hartkorn 2 Fdk., Glskat 0-0-0, og med Prioritet og Panteret næst Aftægten til Johanne Andersdatter Frost og Pantegjæld 800 Kr. til J.L. Drasbek, 1000 Kr. til N.A. Bak og 3400 Kr. af ovenanførte Beløb af ialt 4200 Kr., hvilke 3400 Kr. skyldes til A.C. Frost i det mig ifølge Adkomst, som tinglæses samtidig, tilhørende i Klitmøller By beliggende Hus Matr. No. 35 af Hartkorn 3 Skp. 1/4 Alb., Garnmelskat 4 Kr. 83 Øre.

*********

MAGESKIFTEK0NTRAKT.
Imellem undertegnede Møller Jens Jensen eller Nystrup af Klitmøller og Husmand Christen Knudsen Jensen af Vang oprettes herved følgende Mageskiftecontract.

A.
Jeg Jens Jensen Nystrup erkjender herved at have solgt til Christen Knudsen Jensen følgende mig efter 2 Skjøder af 3 October 1882, thinglæst den 10 s.M., tilhørende i Klitmøller By, Vester Vandet Sogn, beliggende Ejendomme nemlig:

a. en Vandmølle “Østermølle” kaldet forhen af Mølleskylds Hartkorn 1i Td. Skp. 2 Fdk. 1 Alb. med Bygninger, Redskaber og Inventariegjenstande samt Jordstykket:
Matr. No. 36 Hartkorn priv. 1 Skp. 2 Fdk., Gl.skat 42 øre, hvortil hører Andel i Matr. No. 75, 76 og 77.
b. Matr. No. 35 Hartkorn 3 Skp. 1/4 Alb., Gl.skat 4 Kr. 83 Øre med Bygninger, og
c. Matr. No. 72 Hartkorn 2 Fdk., Gl.skat Intet, samt
d. Halvdelen af Kongekorntienden af Klitmøller By med Undtagelse af Tienderne til Matr. No. 12a, 12c, 47, 32, 13 m.fl. Hartkorn i alt 1 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 23/4 Alb.
Alt imod at jeg af ham erholder i bytte den ham ifølge Skjøde af 11 Januar 1888, thinglæst den 17 s.M. tilhørende i Vang By og Sogn beliggende Ejendom Matr. No. 5b af Hartkorn 3 Skp. 23/4 Alb., Gammelskat 3 Kr. 31 øre med Tiendeanparter og Bygninger, samt imod at jeg af ham erholder en Byttesum af 8500 Kroner, skriver otte Tusinde fem Hundrede Kroner, samt iøvrigt paa følgende Betingelser og Vilkaar:

1.
Ombytningen af Eiendommene finder Sted imorgen og med samme følger Bygningerne med muur og nagelfaste Gjenstande, hvoriblandt Kakkelovne, Komfur og Grubekjedel, ligeledes medfølger den ved Eiendommen værende Besætning af Fourage og Gjødning.
De solgte Ejendomme staaer fra nu af for Kjøberens Regning og Risico i et hvert Tilfælde, imod at han i Ildebrandstilfælde hæver Bygningernes Assurancesummer.

2.
Jeg betaler alle af den af mig kjøbte Eiendom resterende og fremtidig paaløbende Skatter og Afgifter, ligesom Christen Knudsen Jensen betaler alle af de af ham kjøbte Eiendomme resterende og fremtidige paaløben Skatter og Afgifter.

3.
Den mig tilkommende Byttesum bliver at berigtige paa følgende Naade:

a. Chr. Knudsen Jensen overtager tilsvarer og fra 11 Juni Termin d.A. at regne forrenter følgende paa de af mig afhændede Ejendomme hvilende Pantebehæftelser nemlig:
til Niels Andreas Bak m.fl. ifølge Obligation af 28 Aug. i862,
læst 2 Septbr. s.A. 1000 Kr.
hvilken Kapital er rentefri indtil et Aar efterat
Enken Johanne A. Frost er afgaaet ved Døden,
til A.C. Frost i Klitmøller 4000 Kr.
til Else Mortensen i Klitmøller 2000 Kr.

b. 11 Juni Termin d.A. god Betalingstid betales mig
contant samt frit og skadesløs en Sum af 3000 Kr.

c. 11 Juni Termin d.A. udsteder Chr. K. Jensen til
mig en Panteobligation, hvorved der gives mig Prioritet
og Panteret næstefter foranmeldte Summer af
ialt 10.000 Kroner i den af mig afhandlede Ejendomme
for en Sum af - 400 Kr.
hvilken Obligation clausuleres som for Umyndiges
Midler. ________
Ialt 10400 Kr.
Forskjellen paa denne Sum og Byttesummen 8500 Kr.
bliver 1900 Kr.

Som udlignes ved at jeg overtager tilsvarer og fra 11 Juni Termin d.A. at regne forrenter den i Ejendommen Matr. No. 5b i Vang indestaaende Pantegjæld af 1900 Kroner, som skyldes til Husmands-Creditforeningen i Aalborg og hvilken Gjæld overtages af mig saaledes som den er stiftet og saaledes at jeg tilkommer, hvad der paa Gjælden er af skreven og haves tilgode i Reservefonden.

4.
Kjøberen Christen Knudsen Jensen er endvidere pligtig til at overtage og tilsvare den paa Eiendomrnen Matr. No. 35 i Klitmøller til Enken Johanne A. Frost efter Kontract af 28 August 1862, thinglæst den 2 Septbr. 1862 hvilende Aftægt til Kapitalværdi 457 Kr. 08 øre.

5.
Naar Chr. Kr. Jensen har opfyldt de ham efter foranstaaende Post 3 paahvilende Forpligtelser, er jeg pligtig til at meddele ham Skjøde paa de af ham kjøbte Ejendomme samtidig med at han meddeler mig Skjøde paa den af ham til mig solgte Ejendom, og ere vi pligtige til at hjemle de af os solgte Eiendomme paa lovlig Maade, dog maa Skjødet til Christen Knudsen Jensen indeholde Bemærkningerne
at foregaaende Ejer har manglet thinglæst Adkomst til Matr. No. 72 og at et Grundstykke af Matr. No. 36 er bortleiet til Anders Chr. Christensen paa 50 Aar ifølge Leiekontract af 15 Mai 1881, thinglæst 31 s.M. og
at et Grundstykke af Matr. No. 36 er bortleiet til Else Mortensen ifølge Kontract af 3 læst 10 Octbr. 1882.

6.
Omkostningerne ved nærværende Kontract samt Mageskifteskjødernes Udfærdigelse og Thinglæsning betales med Halvdelen af hver af os.

7.
For det stemplede Papirs Skyld bemærkes, at de af mig J.J. Nystrup herefter afhændede Eiendomme i Byttehandel ere regnede til en Værdi af 13.500 Kr.
hertil kommer Kapitalværdien af Aftægten til Johanne A. Frost 457 Kr, 8 øre
og at Ejendommen som jeg erholder i bytte til en Værdi af 5000 Kr.

B.
Jeg Christen Knudsen Jensen med min beskikkede Kurator Husmand N. Hedegaard af Vang erkjender herved at have indgaaet foranstaaende Kontract og forbinder mig herved til prompte at opfylde samme i alle dens Ord og Punkter og til Sikkerhed for Udbetalingen af den i Post 3b ommeldte Sum af 3000 Kroner, som skal udbetales i 11 Juni Termin, det har jeg formaaet Ungkarl Nicolai Holst af Vang til med mig at underskrive nærværende Kontract som Cautionist og Selvskyldner.

C.
Jeg Nicolai Holst af Vang erkjender herved at have paataget mig den i foranstaaende Post B ommeldte Selvskyldner cautionsforpligtelse.
I Søgsmaalstilfælde underkaster vi os den ved Fr. 25 Januar 1828 anordnede hurtige Retsforfølgning.
Under vore Navne vidnesfast.
Vang den 10 Mai 1888.
Jens Jensen Nystrup Christen Knudsen Jensen
Nicolai Holst Niels Hedegaard

Til Vitterlighed
Anders Berthelsen A.Chr. Frost

********

MAGESKIFTESKJØDE.
Da Christen Knudsen Jensen har opfyldt de ham efter foranstaaende Mageskiftekontract paahvilende Forpligtelser og meddelt mig Mageskifteskjøde paa Ejendommen Matr. No. 5b i Vang, saa skjeder og overdrager undertegnede Jens Jensen eller Nystrup herved til ham de efter Kontrakten solgte i Klitmøller By, Vester Vandet Sogn, beliggende Ejendomme, nemlig:

a. en Vandmølle, Østermølle kaldet, forhen af Mølleskylds Hartkorn 1 Td. 1 Skp, 2 Fdk. 1 Alb. med Bygninger, Redskaber og Inventariegjenstande og Jordstykket Matr. No. 36 af Hartkorn priv. 1 Skp. 2 Fdk., Gammelskat 42 Øre, hertil Andel i Matr. No. 75, 76 og 77.
b. Matr. No. 35 af Hartkorn 3 Skp. 1/4 Alb., Gammelskat 4 Kr. 83 øre, med Bygninger og
c. Matr. No. 72 af Hartkorn 2 Fdk., uden Gamrnelskat
d. Halvdelen af Kongekorntienden af Klitmøller By med Undtagelse af Tienden til Matr. No. 12a, 12c, 47, 32, 13 m. fl. Hartkorn i alt 1 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 23/4 Alb.

hvilke Ejendomme og Tiendeparter fra nu af skulle tilhøre ham med alle de Herligheder, Rettigheder, Byrder og Pligter hvormed jeg har ejet samme og paa Betingelse af, at han overtager, tilsvarer og fra 11 d.M. at regne forrenter den i Ejendommen indestaaende Pantegjæld af ialt 7000 Kr., hvorom Retsanmærkning frafaldes, at han er pligtig til at overtage og tilsvare den paa Eiendommen Matr. No. 35 til Enken Johanne A. Frost efter Kontract af 28 August 1862, thinglæst 2 September s.A., hvilende Aftægt til Kapitalværdi 457 Kr. 8 øre og
at Bestemmelserne i Kjøbecontracts 5te Post overholdes og respecteres.
Under mit Navn vidnesfast
p.t. Thisted den 19 Juni 1888.
Jens Jensen Nystrup

Til Vitterlighed
Chr. Skibsted Zoll

Læst 26/6 1888 inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret.

*******

PANTEBREV.
Underskrevne Farver P.C. Jensen af Klitmøller tilstaar og vitterliggjør, at jeg er skyldig til Anders Chr. Frost og Niels Immersen Mortensen af Klitmeller den Sum 300 Kr., skriver Tre Hundrede Kroner, med halvdelen til hver af dem, som jeg herved forpligter mig og mine Arvinger, disse sidste en for alle og alle for en, til contant at udbetale i den 11te Juni eller 11te December Termin, hvortil den fra en af Siderne lovlig opsiges med ½ Aars Varsel til Udbetaling og til at forrente den saalænge Gjældsforholdet vedvarer, med Aarlig Rente 5%, der erlægges med halvdelen hvert af forannævnte halvaarlige Terminer.
At Betaling skal foregaa paa Fordringshavernes Bopæl i god Betalingstid og aldeles Skadesløs.
Skulde jeg udeblive med Renter over bestemt Forfaldstid, lade Pantet forringes, paadrage det Restancer af Skatter og Afgifter eller andet af hvad Navn nævnes kan, undlade at holde det til enhver Tid ordentlig Brandforsikret, da er i hvert af disse Tilfælde den hele skyldige Sum uden Opsigelse forfalden til Betaling strax.
I Søgsmaalstilfælde vedkommende Gjældsforholdet underkaster jeg mig den hurtige Retsforfølgning efter Frd. af 25. Januar 1828.
Til Sikkerhed for Betaling af Gjælden med Renter, Strafrenter og alle i Opsigelses og Søgsmaals eller Inddrivningstilfælde paaløbende Omkostninger, alt fuldkommen skadesløs, pantsætter jeg herved med 1. pr., er første Prioritets Panteret, i det mig tilhørende og i de af mig ved Klitmøller lejede Bygninger nævnte Farveriinventari og Indbo bestaaende af 1 Varmkyppe Værdi 225 Kr., 1 Overskjærmaskine Værdi 235 Kr., 2 Kaabberkedler Værdi 80 Kr., 2 Kakkelovne 60 Kr., 1 Komfyr 25 Kr., 1 Stueuhr 10 Kr., 1 Klædeskab 20 Kr., 2 Sengsklæder bestaaende hver af 2 Dyner 3 Puder 150 Kr., 2 Borde Værdi 20 Kr., 6 Stole Værdi 15 Kr.
Til Bekræftelse med min Underskrift Vidnesfast.
Klitmøller d. 4. Februar 1890.
P.C. Jensen

Til Bekræftelse om rigtig Underskrift
Skomager L. Christensen Jeppe Olesen

Læst inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret Tirsdagen den 4. Marts 1890 og indført i Pantebog No. 27 Fol. 442.
Clausen

Foranstaaende Panteobligation gjentages og fornyes herved i alle dens Ord og Punkter som udstedt idag.
Klitmøller den 20. Marts 1890.
P.C. Jensen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Datoens Rigtighed.
Christen Knudsen C. Hansen

Læst inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret Tirsdagen den 25. Marts 1890 og indført i Pantebogen No. 27 Fol. 458 forsaavidt Paategningen af 20 d.M. angaaer.
Clausen

*********

Pantebrev
for
2800 Kr.

Undertegnede Møller Christen Knudsen Jensen af Klitmøller tilstaaer og vitterliggjør, at jeg er skyldig til Nicolai Holst af Nors den Sum 2800 Kroner, skriver to Tusinde og otte Hundrede Kroner som jeg herved forpligter mig og mine Arvinger, disse Sidste En for Alle og Alle for En til kontant at udbetale i den 11te Juni eller 11te December Termin, hvortil den fra en af Siderne lovlig opsiges med ½ Aars Varsel til Udbetaling og til at forrente den, saalænge Gjældsforholdet vedvarer, med aarlig Rente 4 Procent, der erlægges med Halvdelen i hver af fornævnte halvaarlige Terminer.
Al Betaling skal foregaa paa Fordringshaverens Bopæl, i god Betalingstid og aldeles skadesløst.
Skulde jeg udeblive med Renter over bestemt Forfaldstid, lade Pantet forringes, paadrage det Restance af Skatter, Afgifter eller Andet af hvad Navn nævnes kan, undlade at holde de pantsatte Bygninger eller Løsøret til enhver Tid ordentlig brandforsikret, eller dersom den pantsatte faste Eiendom ved Salg eller paa anden Maade kommer i Andres Besiddelse, da er i hvert enkelt af disse Tilfælde den hele skyldige Sum uden Opsigelse forfalden til Betaling strax.
I Søgsmaalstilfælde vedkommende Gjældsforholdet unkaster jeg mig den hurtige Retsforfølgning efter Frdgn. 25. Januar 1828, men Fordringshaveren skal overensstemmende med Lov 29. Marts 1873 § 15 være berettiget til uden foregaaende Lovmaal og Dom at giøre Udlæg i det Pantsattte i de i sidstnævnte Lovbestemmelse anførte Tilfælde.
Opsigelse og al Kald og Varsel til mig eller Arvinger i Anledning af dette Gjøldsforhold skal lovlig kunne gives paa den pantsatte faste Eiendom, almindeligt som for indenherreds Mand uden hensyn til min eller deres Bopæl eller Opholdssted.
Til Sikkerhed for Betaling af Gjælden med Renter og alle i Opsigelses- og Søgsmaalstilfælde paaløbende Omkostninger Alt fuldkommen skadesløst pantsætter jeg herved med oprykkende Priorotet og Panteret næstefter en Sum af 7000 Kroner i følgende mig Skjøde af Dags Dato, der thinglæses samtidig hermed, tilhørende i Klitmøller By, Vester Vandet Sogn, beliggende Eiendomme, nemlig:
a. en Vandmølle, Østermølle kaldet, med Redskaber, Inventariegjenstande og Jordstykket:
Matr. No. 36 af Hartkorn 1 Skp. 2 Fdk., Glskat 42 øre, hvortil hører del i Natr. No. 75, 76 og 77.
b. Matr. No. 35 af Hartkorn 3 Skp. 1/4 Alb., Glskat 4 Kr. 83 øre,
c. Matr. No. 72 af Hartkorn 2 Fdk.
d. Halvdelen af Kongekorntienden af Klitmøller By med Undtagelse af Tienden til Matr. No. 12a, 12c, 47, 32, 13 m.fl. af Hartkorn ialt 1 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 23/4 Alb.,
og har jeg til yderligere Sikkerhed for de af mig efter nærværende Obligation paatagne Forpligtelser formaaet min Fader og beskikkede kurator Husmand Niels Hedegaard af Vang til med mig at underskrive nærværende Obligation som Kautionist og Selvskyldner.
Det bemærkes:
at foregaaende Eier har manglet thinglæst Adkomst til Matr. No. 72,
at et Grundstykke af Matr. No. 36 er bortleiet til A.C. Christensen og
at et Grundstykke af samme Ejendom er bortleiet til Else Mortensen, at der paa Matr. No. 35 hviler Aftægt til Johanne A. Frost.

Jeg Niels Hedegaard af Vang erkjender herved, at have paataget mig den ommeldte Selvskyldnerkautions Forpligtelse og til Sikkerhed for Opfyldelsen af de af mig herefter paatagne Forpligtelser pantsætter jeg herved med oprykkende Prioritet næstefter en Sum af 1800 Kr. til Husmandskreditforeningen følgende mig efter Skjøde af 30 Mai 1884, thinglæst 30 Juni s.A., tilhørende i Vang By og Sogn beliggende Eiendomme, nemlig:
Matr. No. 26a, Hartkorn 1 Skp. 0 Fdk. 11/4 Alb., Glskat 29 øre,
Matr. No. 7b, Hartkorn 1 Skp. 2 Fdk. ¼ Alb., Glskat 24 Øre
Matr. No. 36a, Hartkorn 0 Skp. 3 Fdk. 23/4 Alb., Glskat 27 Øre
med disses Anpart Kongekorntiende, Kirkekorn og Kvægtiende, hvorhos jeg erkjender i det Hele at være underkastet foranstaaende Obligations Bestemmelser med Hensyn til Pantets Omfang og Opsigelses Betingelser m.v.
Det bemærkes:
at der af de pantsatte Ejendomme er indtaget en Del Klitareal til Træplantning,
at der paa den Eiendom, hvoraf Matr. No. 7b er en Deel, hviler Bygafgift til Sognepræsten,
at der paa Matr. No. 36a m. fl. hviler Aftægt til Ole Christian Jensen,
at ældre Eier har manglet Adkomst til Matr. No. 26a.
Under vore Navne vidnesfast.
p.t. Thisted, den 19 Juni 1888.
Christen Knudsen Jensen

Som Selvskyldnerkautionist og Kurator for Debitor
Niels Hedegaard

Til Vitterlighed
Chr. Skibsted Zoll

**********

SKJØDE.
Underskrevne Christen Knudsen Jensen af Vang tilstaaer herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg nu sælger, skjøder og aldeles overdrager til Skipper A.C. Frost i Klitmøller en Lod af den mig ifølge Skjøde af 19de, thinglæst 26de Juni 1888, tilhørende Ejendom Matr. No. 36 i Klitmøller By, Vester Vandet Sogn, hvilken Parcel nu ifølge Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af 22de October 1892 er ansat under Matr. No. 36c, af Hartkorn 2 Fdk. 13/4 Alb., Gammelskat 18 øre uden Andel i Matr. No. 75, 76 og 77, alt for den imellem os betingede Kjøbesum 1200 Kr., skriver Et Tusinde og to Hundrede Kroner.
Og da Kjøberen, bemeldte Skipper A.C. Frost, nu har berigtiget Kjøbesummen, skal han for Eftertiden eje og besidde det Solgte med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og Pligter, hvormed det har tilkommet mig, idet indestaaes for Vanhjemmel. Det bemærkes, at der af Matr. No. 36 er bortlejet tvende Jordstykker ifølge Contracter af 15de Mai 1881 og 3die October 1882, thinglæste 31te Mai 1881 og 10de October 1882.
Under min Haand vidnesfast.
p.t. Thisted den 4de Februar 1893.
Christen Knudsen Jensen (Hedegaard)

Til Vitterlighed
A.F. Nørgaard
Chr. Christensen

Paategnes til Thinglæsning.
Thisted Amt den 20. April 1893.
P. A. V.
F. Zangenberg

Læst inden Hillerslev Hundborg Herrederes Ret d. 11/7 1893.

*********

SKJØDE.
Underskrevne Chr. Knudsen Jensen af Vang tilstaar herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg nu sælger, skjøder og aldels overdrager til Strandfoged Martin Mortensen af Klitmøller den mig ifølge Skjøde af 19de, thinglæst 26de Juni 1888, tilhørende Ejendom i Klitmøller By, Vester Vandet Sogn, nemlig:

1. Matr. No. 36a, som nu i Henhold til Indenrigsministeriets Udstykningsresolution af 22de October 1892 er ansat til Hartkorn 3 Fdk. 11/4 Alb., Gammelskat 42 øre, med Anpart i Matr. No. 75 og 76, samt
2. Matr. No. 35 af Hartkorn 0 Tdr. 3 Skp. 0 Fdk. 1/4 Alb., Gl. skat 4 Kr. 83 øre,

ligesom paastaaende Bygninger og disses mur- og nagelfaste Appertinentier, alt for den imellem os betingede Kjøbesum, 6000 Kr., skriver sex Tusinde Kroner.

Og da Kjøberen, bemeldte Strandfoged Martin Mortensen, nu har berigtiget Kjøbesummen, skal han for Eftertiden eje og besidde det Solgte, med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og Pligter, hvormed det har tilkommet mig, idet indestaaes for Vanhjemme1.
Det bemærkes, at der af Matr. No. 36 er bortlejet tvende Jordstykker ifølge Contracter af 15de Mai 1881 og 3die October 1882, thinglæste 31te Mai 1881 og 10de October 1882.
Under min Haand vidnesfast.
p.t. Thisted den 15de April 1893.
Christen Knudsen Jensen

Til Vitterlighed
Oluf Lykke Chr. Christensen

Paategnes til Thinglæsning med Tilføjelse, at Matr. No. 36a ifølge Udstykningsapprobationen er ansat for Gammelskat 24 øre.
Thisted Amt, den 20de April 1893.
P.A.V.
F. Zangenberg

Læst inden Hillerslev Hundborg Herrederes Ret 20/6 1893.

*********

Underdanigst Promemoria.
Da Strømmen fra Vestervandet Søe til Havet, der skulle afgive Vand til min Klitmøller Øster Vandmølles Drævt, er saa tilgroet og snæver, at Vandet ikke deri, især om Sommeren, kand have saa frit Løb, at bemelte min Mølle gives det fornødne Vand til maling, saa, da de til denne Strøm stødende Lodseyere ikke kan enes om Oprensningen, giver jeg mig den Frihed underdanigst at bede Deres Høyvelbaarenhed behageligen ville foranstalte et Landvæsens Commisionsmøde berammet og afholdt i fornævnte Henseende det allerførste det vare mueligt, efter som ingen hensigtsmæssig Oprensning vil kunne skee, uden at det fornødne ved et Aastedsmøde vorder afhandlet.
Forretningen kan afholdes hos Christen Kløvborg i Klitmøller, da der er beqvem Lejlighed for Commissionen og Plads for de indkaldende Lodseyere.
Klitmøller den 19de Maii 1819
Underdanigst
Hans Christian Hansen

Høyvelbaarne
Herr Amtmand Faye
Ridder af Dannebroge.

Fremlagt i Landvæsenscommisionen i Klitmøller d. 29 Maii 1819.
Faye Thagaard Caroch

Paa Grund af forestaaende berammes herved et Aastedsmødes Holdelse til Løverdagen den 29 Mai Formiddag Kl. 10 hos Christen Kløvborg ved Klitmøller til hvilken Tiid D.Herre Landvæsenseommisaire Hr. Justitsraad Thagaard, samt constitueret Landvæsenscommisair Hr. Assessor Caroc ville behage at give Møde.
Til samme Tiid og Sted ville Reqciranten lade indvarsle alle Lodseuere og samtlige Vedkommende.
I Øvrigt fremlægges dette Circulaire paa Aastedet forsynet med alle Vedkommendes Paategning om lovlig Forkyndelse.
Thisted Amthuus d. 21 Maii 1819
Faye

Forkyndt for Thagaard ligesaa for Caroc.

Christen Poulsen
Christen Brandi
Christen Kier
O. Povelsen
Christen Olesen Drasbech
Jens Nielsen Søegaard
Peder Hollers Enke
Ped. Pedersen Krabbe Sixhøj
N. Svennevig
Peder Christensens Ænke
Bodil Marie Fattig Huset
Mogens Poulsen
Morten Pedersen Kløvborg
Niels Andersen Frost
Christen Kong
P. Krogh
Knud Christensen Krogh
Christen Bach
Erich Ode
Jens Brandi
Jens Nielsen Krog
Poul Nielsen Brandi
J.L. Holm
Peder Ollesen
Jens L. Blach
Jens Pind
Jens Frost Brandi
Clemmen
Peder Weggeberg
Mads B. Brandi
Jens Spanggaard
forevist Lass Drasbech
Niels Nielsen Krog
Peder C. Hausgaard
Niels Andersen Vegbier
Poul C. Draxbech
Christen Hausgaard Møller
Anders Frost Brandi
C. Nordentoft
C. Jespersen
Svend Andersen Frost
Anders Wang
Anders Christensen Ode
A.N. Møller Christen Krogh
Christen Christensen Krogh
Anders Frost
Anders Brandi
Knud Jensen Krog
Christen Andersen Møll
Christen P. Brandi
Christen Kløvborg
Niels Christensen Vegbier
Svend Krogh
Christen Trilling
Christen Hau

Bekjendtgjort for Vedkommende i Øster og Vester Vandet Byers Beboere tilstaaer
Vester Vandet d. 4de May 1819
Chr. Frøkjer

(L.V. B.2 960A)

*********

BRANDFORSIKRINGER.
Brandtaxation nr. 11/3 d. 12/11 1800.
Øster Vand Mølle, Eies og Beboes af Jens Peiter Prætsmark.
a. Stuehuuset i øster 12 fag 10 Allen dyb, deels Eeg deels fyrre under Tømmer, fyrre over Tømmer, deels muured og deels klinede Vægge og Straatag. De 9 fag i Nørre Ende er indrettet til Tvende Stuer, Kamre, Kiøkken og Brøggers. I Stuerne er fielle Gulv, Loft, Vinduer og Døre, samt en Jern Bielægger Kakkelovn, og i Brøggerset en Indmuret Kobber Kiedel paa ½ Tønde. Skorsten og Bageovn af brente Steen. 300 Rd.
a. De 3 fag i den sønder Ende er indrettet til
Mølle Huus, hvori er Trénde Qværne og Stampe
Mølle. 900 Rd.
b. Det norden Huus 8 fag 7½ Allen dyb, fyrre
under og over Tømmer, klinede Vægge og Straatag,
indrettet til Lo, Lade og Stald. 200 Rd.
c. Det vesten Huus 5 fag 8 Allen dyb, fyrre
under og overTømmer, klinede Vægge og Straatag,
indrettet til Stald og Materialhuus. 100 Rd.
1500 Rd.
Forsvarlig mod Ildsfare og ej tilforn forsikret.
De anordnede Brandredskaber blev foreviist.

Brandtaxation, Klitmøller, nr. 586, d. 9/2 1825.
Østre Mølle, ejes og beboes af Hans Christian Hansen, og forsikret under Hoved nr. 37 Bi. No. 3 for 2400 Rd. Sølv blev nu saaeledes omtaxeret:
a. Stuehuuset med Mølleværk i øster.
Taxeret til n.v. 787 Rd. nedsættes
i Sølv 1220 Rd.
b. Det Nordre Huus udgaar 320 Rd.
c. Det vestre Huus. Taxeret til
n.v. 112 Rd. 48 s. og nedsættes
i Sølv 60 Rd. 1600 Rd.
d. En liden hollandsk Vejr Mølle,
opført Sønden for Stedet af fyrre
under Tømmer, deels Eege og deels
Bøge gang Tømmer, med een grov
Qværn, og Møllen, deels beklædt
med fiæl, og deels Tækket med Tag.
Taxeret til n.v. 225 Rd. er Sølv 200 Rd. 200 Rd.
altsaa afgaar 1400 Rd.

Forsvarlig mod Ildsfare og Stædet som forhen melt forsikret for 2400 Rd., altsaa nu for 1000 Rd. Sølv.

Brandtaxation nr. 894, Klitmøller, d. 23/6 1840:
Anno 1840, den 23 Juni, mødte undertegnede Branddirektør og Møllebygger Christen Brandig af Klitmøller samt tømmermand Mads Rasmussen af Torp, i Øster Vejrmølle i Klitmøller, der ejes af Hans Hansen, og forsikret under No. 37-3 Lit. d for 200 Rd., for ifølge Placat af 27 Novemb. 1839, at eftersee, og om fornøden, at omtaxere denne Mølle, og fant da, at denne gode Mølle forsikres for 800 Rd. Sølv, altsaa forhøjelse 600 Rd.
G.T. Rørbye Christen Brandi Mads Rasmussen
Branddirektør Mølle bygger.

Brandtaxation, Klitmøller, nr. 1317, d. 3/7 1850. Øster Vejr og Vandmølle der under No. 30-30 respective er forsikrede for 700 Rd., og 800 Rd., og fandt vi at de burde ej nedsættes.

Brandtaxation, Klitmøller, nr. 1525, d. 17/8 1855. Øster Vand og Vejrmølle, der under No. 30-30 Respective er forsikrede for 700 Rd., og 800 Rd., og fandt vi at disse Møller ej burde nedsættes.

Aar 1885 den 21 Januar mødte undertegnede const. Branddirektør tilligemed Vurderingsmændene Jens Larsen og Tømrerm. O. Larsen paa den Jens Nystrup tilhørende Vandmølle, Øster Mølle kaldet, i Klitmøller By, Vestervandet Sogn, Matr. nr. 36, for efter Ejerens Begjæring at vurdere til forandret Indtegning i Landbygningernes Brandforsikring.
a. Stuehus og Vandmølle i S.N. 28 al. lang, deraf 14 al. fra N, 10½ al. bred, 33/4 al. høj. Resten 12 al..bred 2½ al. høj. Bindingsværk, Grundmur og Straatag, inddelt i 16 Fag, hvoraf 4 Fag fra Syd indrettet til Stampe og Melmølle med 1 Melqværn, 1 Pilleqværn, Stampeværk med 2 Køller, 2 Vandhjul, Valseværk og Sluseværk. Resten 12 Fag til Beboelse. 1 Skorsten af brændte Sten 9” Lysning.
Det vurderes uden Fundamenter saaledes som nyt:
Mølleværket til 2200 Kr.
herfra for Slid og Ælde 200 Kr. Kr. 2000
4 Fag Hus fra S. til Mølle a 100 Kr. 400 Kr.
herfra for Slid og Ælde 100 Kr. Kr. 300
12 Fag Hus til Beboelse a 150 Kr. 1800Kr.
herfra for Slid og Ælde 300 Kr. Kr. 1500
Kr. 3800

b. Lade, Stald og Matrialhus og Tømmerstue 42 al. lang deraf 11 al. 83/4 al. bred 3½ al. høj. Resten 10 al. bred 2½ al. høj. 15 al. fra Vest inddelt i 3 Gulve og indrettet til Lade og Gjennemkjørselsport. Bindingsværk med Straatag. Resten 27 al. inddelt i 17 Fag saaledes: 7 Fag til Stald, 3 Fag til Foderlo og 7 Fag til Materialhus og Tømmerstue. Dette Stykke af Huset er tækket med Spaantag og overalt forsynet med Loft. Bark. Det vurderedes uden Fundamenter saaledes:
Transport Kr. 3800
3 Fag Lade a 270 Kr. Kr. 810
17 Fag Stald, Tømmerstue a 80 Kr. Kr. 1360
Kr. 2170
herfra for Slid og ælde Kr. 370 Kr. 1800
c. Lade, Faarestie og Bryggers. 31 al. lang
12 al. bred 3 al. høj. Bark og Straatag i 8 Fag.
1 Skorsten dels af brændte dels af raa Sten.
1 Bageovn. Det taxeredes i F. saaledes:
8 Fag a 150 Kr. Kr. 1200
herfra for Slid og Ælde Kr. 300 Kr. 900
Kr. 6500

Som er Ejendommens samlede Forsikringssum.

Se grundrids

Afstand til nærmeste Nabo over 100 Alen. Ejendommen har før været Forsikret under Fors. Nr. 2, som nu udgaar. Ejeren erklærede sig tilfreds med Taxationen. Taxationsmændene vare behørige indskjærpede at Forretningen afholdtes under Eds Tilbud.
Axel Dolleris Jens Larsen C. Lassen Jens Nystrup
Gebyr:
Taxation Kr. 8,00
Indtegning
og Police Kr. 1,40
Branddirektør 4,00
Kr. 13,40

******

Aar 1890 den 25 Februar mødte undertegnede Branddirektør tilligemed Vurderingsmændene J.P. Madsen og Jens Larsen til Eftersyn af den tidligere Jens Nystrup nu Chr. Knudsen Heedegaard tilhørende Vandmølle i Klitmøller By, Vestervandet Sogn, Fors. Nr. 2, Matr. Nr. 36.
Møllen var meget daarlig vedligeholdt. Melmøøllen i ubrugbar Stand idet nogle af Kammene var gaaet af Knaghjulet, Stampeværket var derimod i brugbar Stand. Forsikringssummen 2000 Kr.
i Forbindelse med Huset 3800 Kr., fandtes for høj, hvorfor Møllen blev omvurderet.

a. Stuehus og Vandmølle i S.N. 28 Alen lang, deraf er 14 Al. bred 2½ Al. høj. Bindingsværk og Gran med Straatag inddelt i 16 Fag, hvoraf 4 Fag fra Syd er indrettet til Stampe og Melmølle med 1 Melqværn, 1 Pilleqværn, Stampeværk med 2 Køller, 2 Vandhjul, Valseværk og Sluseværk. Resten 12 Fag er indrettet til Beboelse. Det vurderes uden Fundamenter saaledes som Nybygning:
Mølleværket Kr. 2650
herfra for Slid og Ælde og mangelfuld
vedligeholdelse Kr. 1050 Kr. 1600
4 Fag Hus fra S. til Mølle a 100 Kr. Kr. 400
herfra for Slid og Ælde (forandret) Kr. 100 Kr. 300
12 Fag Beboelse uforandret a 150 Kr. Kr. 1800
herfra for Slid og Ælde Kr. 300 Kr. 1500
Kr. 3400
b. Lade, Stald, Material og Tømmerstue.
20 Fag Straatag og Spaantag uforandret Kr. 1800
c. Farveri, Lade, Paaresti, Bryggers.
8 Fag, Straatag, uforandret Kr. 900
Forsikringssummen er saaledes Kr. 6100

Taxationsmændene vare bahørigt indskærpede, at Forretningen afholdtes under Eds Tilbud.
Taxationen er baseret paa følgende Beregning:
Som ny Til Forsikring
Melkværn med Tilbehør Kr. 400 Kr. 250
Pillekværn Kr. 270 Kr. 170
Stampeværk med Køller Kr. 250 Kr. 200
Det store Vandhjul med Axel Kr. 300 Kr. 240
Det lille Vandhjul med Axel og Tilbehør Kr. 200 Kr. 100
Sluuseværket med Tilbehør Kr. 500 Kr. 200
Valseværket Kr. 120 Kr. 100
2 Knaghjul med Drev Kr. 420 Kr. 220
1 Drev Kr. 40 Kr. 20
1 Jernbeslag og Tapleje Kr. 150 Kr. 100
Kr. 2650 Kr. 1600

A. Dolleris J.P. Madsen Jens Larsen

**********

Aar 1879 d. 31 Juli foretog undertegnede Branddirekteur Revision af den P.K. Mortensens Enke tilhørende Vandmølle, Fors. No. 2, Matr. nr. 36 i Klitmøller Bye, Vestervandet Sogn.
Stuehuset, der bestaar af 3 Fag med Mølleværk, der er forsikret for 450 Kr., 10 Fag, der er forsikrede for 675 Kr., ialt 1125 Kr., befandtes at være baade med Huset til Bopæl og Mølle saaledes velvedligeholdte og lavt forsikret.

********

ANNONCER I THISTED AMTS TIDENDE.
Stampemøllerne i Klitmøller.
Løverdag d. 23 Maj 1857.
At Stampeløn paa ulden Vadmel er forhøiet til 2½ Skill. Alen fra Dato, bekjendtgiøres herved.
P.K. Mortensen Mads Bunk


At Hr. Kjøbmand Vilh. Yde i Thisted modtager alt Slags ulden Tøi til Stampning ved Møllen i Klitmøller, bekendtgjøres herved med Tilføieæse, at det vil blive hurtigt og billigt expederet.
Klitmøller den 7de November 1860.
H.C. Hansen
(indrykket d. 8/11 1860)

********

Ildstedsskatter var en form for ekstraordinære skatter, der hyppigt benyttedes i ældre tider, som regel i forbindelse med andre skatter. Som staaende skat indførtes Ildstedsskat ved forordning af 6 Maj 1812. Den skulle svares af alle ildsteder, være sig i værelser, køkkener, bryggerser o.l., efter disses kubiske indhold, som de var bestemte til at opvarme eller hvori de fandtes. Ildstedsskatten blev ophævet i 1816.

Ildstedsskat 1812-1814.
Klitmøller: Øster Mølle v. Lars Nielsen

Værelse aflukke Største
Højde Største Længde Største Bredde Cubic
Indhold Skat i
Skilling
Storstue
Dagligstue 3 6 5 90 30
Sove Kammer 3 4 3 36 --
Køkken 3 4 3 36 --
Bryggers
30
(Maalene er i Alen)
Landsarkivet: Thisted Amtsarkiv vedr. Ildstedsskatter, B.11 – 446.

**********

Til
Hr. Møllebygger H.C. Hansen Klitmøller.
I Svar paa Deres Skr. 16de denne melder, at en rhinsk Møllesteen 9 Qvt. a 8 Qvt. 5½ T. i Diameter frit ombord her ved Aalborg leveret med 2de Træe til lad koster fra 70 til 110 rbd. Sedler efter Tykkelsen og Udvalg i blant 25 Stk. af denne Diameter kan nu finde Sted hos mig. Mine mindste Pillesteen for øjeblikket, holde 9 Qvt. 2½ a 9 Qvt. 3 T. og koste under ovennevnte Conditioner 35 rbd.
Før efter Høst faaer jeg ei mindre Pillesteen hjem.
Forbindtligst
Jens Borlin Kaarsberg

*********

her Consuel Lytzhøft
i Thisted.
Klitmølier d. 11 Juni 1841.
Efter Løfte Tilstille jeg dem Indlagte brev fra Kaarsberg. Over 9 Qvarteer Er ikke afsætlig her i Egnen Saa vel af Rænske Som Sand Steenene. Jeg ønsker at fa(a) een hos Hr. Consulen Renske Steen paa 8 Qvart. 4 tom. i Mellem 8 og 9 Qvart. ære brugelig, hvis samme ikke derover Antegne, det skulde være enkeldt, da vores Møllere ene for Smaae Til at drive dem Større.
Ærbødigst
H. Chr. Hansen
(Thisted Museum Thy 1972 x 2)

********

Aar 1901 d. 16 April var Sogneraadet i Forening med Kredsudvalget C. Søndergaard, Hundborg og Brix, Landlyst samlet hos Martin Mortensen, Klitmøller, for at drøfte en Sag angaaende et Stemmeværk, som nogle Beboere i Klitmøller havde andraget hos Sogneraadet om Hjælp til at faa opført i Aaen paa det Sted, hvor der tidligere har været en saadan opført ved Øster Mølle.
Efter at have taget ommeldte Vandløb i Øjesyn, ansaas det temmelig nødvendig at faa en Stem opsat, da det ellers ved den lave Vandstand vil udsuge og udtørre Jorderne i en temmelig stor Omkreds, enedes man om ved senere Forhandlinger samme Dag hos Anders Bjerregaard i Agerholm, at støtte Sagen med et Bidrag af 100 Kr. engang for Alle til dets Opførelse, imod at vedkommende Andragere forpligter sig til i Fremtiden at vedligeholde forsvarlig ommeldte Stem, samt at tilføje deres Underskrift som Bekræftelse derpaa i nærværende Sogneraadsforhandlingsprotokol.

Under Henvisning til Sogneraadets Vedtagelse ved Mødet d. 16. April 1901 tilstaar underskrevne Beboere af Klitmøller herved, at have modtaget af Ø. og V. Vandet Kommunekasse et Beløb af 100 Kr., skriver Et Hundrede Kroner, til Hjælp til den nye opførte Stem i Aaen ved Martin Mortensen, og forpligter man sig til i Fremtiden at vedligeholde ommeldte Stem godt og forsvarlig, hvilket herved bekræftes ved vor egenhændige Underskrift.
Klitmøller i Oktober 1901.
M. Mortensen Poul Chr. Odder M.F. Pedersen A.M.J. Krogh
Villads Jensen J. Chr. A. Krogh P. Chr. Hausgaard
(Sogneraadsprotokol for Ø. og V. Vandet Kommuner)

********

16/7 1823 købte Hans Christian Hansen en hollandsk vejrmølle af Christen Steentoft i Nebel. Vejrmøllen blev opsat syd for Vandmøllen. I 1869 blev vejrmøllen solgt til Ø. Vandet, hvor den blev opstillet paa en udgravet gravhøj og fik kælder af svære kampesten.
Møllen og ejendommen i Ø. Vandet blev i 1874 overtaget af møller Hans Christian Andersen, der i 1916 overdrog samme til sønnen Carl Andersen. Han drev mølleriet til sin død i 1922, hvorefter den gik tilbage til moderen, Johanne Marie f. Nørgaard, der med sin yngste søn, møller Viktor Andersen, som bestyrer førte den videre til sin død i 1928. Viktor Andersen overtog møllen og ejendommen og blev i 1933 gift med Marie Kirstine Klausen.
Efter en stormskade i begyndelsen af fyrrerne blev møllen nedrevet.

********

Landets alm. Brandforsikring.
Aar 1868 d. 26de Oktober opmaaltes ved Opmaalingsmændene J.P. Hald og Anders Plougmann den Møller H. Chr. Hansen tilhørende Veirmølle i Østervandet Sogn og By.
Møllen har en Kjelder, der er rund, med en Diameter a 83/4 Al.
1. Etage ottekantet, lille Diameter 9½ Al.
2den Etage ottekantet, lille Diameter 73/4 Al.
Hatten rund, har en Diameter af 6 Al.

Møllen er forsikret i Landets alm. Brandforsikring for 2400 rd.