Fra en landvæsensprotokol har vi en beretning om, hvad der skete i Torsted, da bønderne en aften i året 1801 forsamlede sig for at tage stilling til et konkret forslag om fællesskabets ophævelse.

En landinspektør fremlagde et forslag til en ny fordeling af jorden og et forslag til nye veje i sognet.

En gennemførelse af forslaget ville betyde en stor forandring i den enkelte bondes dagligdag. Nu skulle man pludselig være alene om driften af gården, hvor man før havde været mange i et stort arbejdsfællesskab. Udskiftningen ville også betyde, at nogle måtte flytte ud på marken og væk fra landsbyen.

Udskiftningen var startskuddet til, at bønderne selv købte de gårde, de havde beboet  gennem århundreder.
Det følgende referat af mødet er skrevet i tidens formelle juridiske sprog.
Yderligere oplysninger om folkene og ejendomme findes i oversigten over Torsted-ejendomme 1802.

 

 


 

Udskrift af landvæsensprotokollen:

Torsted Byes Udskiftning 1802
 

”Anno 1802 den 28. august blev åstedsforretningen om Torsted bys udskiftning af jordfællesskabet igen foretaget i Torsted by af Thisted Amts Landvæsenskommission amtmand Ferslew, landvæsenskommissær, kammerråd Thagaard og amtsforvalter Friederichsen, hvor da vare tilstede deleren for landinspektør Torm fra Nykøbing med det optagne situationskort og øvrige til udskiftningen henhørende rekvisittet – dertil nærværende åstedsmøde udstedte indkaldelse af 20. d. m. blev fremlagt og ydermere forretningen på ejendommen nr. 2 – efter hvilken indkaldelse samtlige lodsejere, som i forkyndelsespåtegning er nu specificerede. Mere mødte for kommissionen. Hvorefter landinspektøren fra kommissionen frivillig fremlagde en ved ham rigtig afskreven genpart af en beretning af pagterne imellem lodsejerne den 30. fravigte måned, hvorved bytningen en del poster (pagter) til efterretning førend udskiftningsplanen for Torsted Byes mark kunne lægge(?). Denne forretning bad han ejerne fredeligt og fremvise for kommissionen at vedgå – Den fremlagte forretning blev i kommissionen modtaget og indlemmes nærværende åstedsforretning under nr. 3 således lydende: ”Hvorefter dette dokument blev ordlydende forelagt samtlige tilstedeværende lodsejere og på kommissionens tilspørgelse erklærede enstemmigt indholdnes rigtighed følgelig i alt vedtog samme for kommissionen”. Hernæst fremlagde Torm sin under dags dato skriftlige affattede delingsplan, som han ligeledes bad forelæst lodsejerne, hvorhos han anmærkede: at han havde forglemt at anføre i sin plan et stykke gadejord vesten for annexgårdens lod i vesten til den vej som går østen om Tvindtoft, hvilken stykke han mener bør tildeles annexgården – den fremlagte plan modtog kommissionen til åstedsforretningens indlemmelse og lyder såldedes no. 4:

”Denne plan blev samtlige tilstdeværende forelagt og positivt betydet, samt loddernes figur efter beskrivelsen i planen er hver lodsejer islr på kortet naf landinspektøren forevist hvorefter kommissionen forelagt enhver lodsejers erklæring om de med propornerede deling er tilfreds. Eller hvad de samme måtte have at erindre, hvilke erklæringer udfaldt således:”

 

Herefter følger et referat af de kommentarer som hver enkelt beboer havde til landinspektør Torms forslag. I den følgende gennemgang af ejendommene gengives først kommentarerne til udskiftningsplanen – hvorefter følger en række oplysninger om hver enkelt ejendoms tidligere beboere.

 

No. 1, selvejer Jens Poulsen

- erklærede sig tilfreds med den propornerede indmarkslod , men

var derimod misfornøjet med udmarkslodden, fordi den ikke er tildelt ham sønderst mod Tingstrup markskel.

 

No. 2 selvejer Jens Kjærgaard

- erklærede, at han ikke kunne være tjent med at modtage den lod, som for ham var foreslaget, dels fordi han beholdt for lidet jord inde ved sin gård og dels fordi, at lodden ikke rækker til den vej som går til Skinnerup, men hedelodden var han fornøjet med.

 

No. 3, selvejer Mikkel Skaarup

- erklærede sig tilfreds med de for ham propornerede lodder såvel ager som hede.

 

No. 4, selvejer Anders Sallingboe

- erklærede sig fornøjet med den ham foreslagne agerlod, ligeså med hedelodderne. Men påstod at ville beholde hver hauge med den omliggende hede i den nordre side af marken.

 

No. 5, selvejer Anders Kappel

- erklærede sig tilfreds med de for ham propornerede lodder i ager og hede.

 

No. 6, selvejer Christen Hulgård

- erklærede sig tilfreds med de for ham propornerede lodder.

 

No. 7, selvejer Salmon Sørensen

 - erklærede sig fornøjet med agerlodden, ligeledes erklærede han sig fornøjet med sin hedelod.

 

No. 8, selvejer Christen Westergård

- erklærede sig fornøjet med sine ager og hedelodder.  

 

No. 10, selvejer Jens Andersen

- erklærede sig fornøjet med de her ham propornerede lodder i ager og eng.

 

No. 11, for Spanggård

- som ejes af hr. Steenstrup, erklærede denne sig fornøjet med de for denne gård propornerede agre og hede.

 

No.12, Selvejer Poul Pedersen

- erklærede sig fornøjet med de for ham propornerede lodder.

 

No.13, for Annexgården

Erklærede hr. steenstrup, at da annexgården beboes af Christen Mouritsen, som tidlige er selvejer af nr.13 skp, hartkorn i hvilken kvalitet fæsteren her under opmålingen har opbygget et hus i nærheden af gården på jord som her er forslået at tillæges annexgården:så måtte hr. steenstrup påstå at fæsteren henflytter det på sin ejendoms jord, når annexgårdens propornerede lod af Beneficiarius skal blive modtaget. - Efter kommissionens mægling i denne henseende blev Beneficieur og fæsteren såvelsom.......At hr, Steenstrup tilstår Cristen Mouritsen på nogen tid til husets bortflyttelse, at samme sker og pladsen bliver ryddeligt til Mikkelsdag 1803, præsis.-hvad annexgården agerlod i sig selv angår, da erklærede hr. Steenstrup, at vel er samme noget langt bortliggede fra gården, men siden annexgården ej ligger bekvem for udskiftningen, så.........det samme ikke skulle gøre noget ophold eller videre omstændigheder ved udskiftningen, erklærede han at tilfreds med denne lod.-Ligeledes erklærede hr. Streenstrup sig fornøjet med den for annexgården foreslagne hedelod.

 

No.14, selvejer Christen Mouritsen.

Erklærede sig fornøjet med de ham tildelte lodder.

 

No.15, selvejer Jens Beck.

Erklærede: at når hulvejen sønden for hans toft på KNAKKERNE bliver udlagt med 20 alen bredde, uden hvilken denne vej ikke kan istandsættes til at blive farbar fordi samme i dens nærværende opløber ved regnvejr i huller og...........og byens øvrige jordbrugere ville være ham behjælplig med denne vejs udviddelse og istandsstættelse og fik han fornødent vej fra Knakkeren nord til hans lod, så var han tilfreds med agerlod og ligeså med hedelodden.

 

No.16, selvejer Jens Poulsen.

For det i planen under dette nummer beskevne hus erklærede selvejer Jens Poulsen, at han har lagt den i planen ved hus et benævnte grønning........som blive ved huset

 

No. 17,selvejer husmand Søren Nielsen.

Erklærede sig tilfreds med planen.

 

No.18, Selvejer husmand Lasr Nielsen.

Erklærede sig ligeledes tilfreds.

 

No.19, Husmand Christen Fuglsang.

Erklærede sig fornøjet.

 

No.20,

Lars Jacobsen hus forbliver som det er.

 

No.21og 22, Husmand Christen Toersen.

Erklærede sig tilfreds med planen.

 

No.23, Selvejer Lars Jacobsen.

Erklærede sig tilfreds.

 

No.24, Selvejer Niels Høy.

Erklærede sig tilfreds.

 

No.25, Selvejer Jens Jensen Smed.

Erklærede sig fornøjet med hedelodden.

 

No.26, Selvejer Christen Jepsens enke.

Erklærede sig fornøjer ved sin søn Jeppe Christensen.

 

No.27, Selvejer Jens Møller i Klatmølle.

Bevidnede at blive tillagt heden til de tvende små damme af en halv hundrede alen både vesten for møllen og sønden for hans hus imod at decortere den her i sin hedelod.

 

No.28, Niels Hørdum.

Med hr. Steenstrup erklærede sig tilfreds med planen. Ligeledes erklærede hr.Steenstrup sig tilfreds med planen for ham bulebjerge og for ham lidet stykke ved Niels Hoys hus. Ligeledes erklærede Christen Baun sig fornøjet med planen. Hans Hou i Sjørring var ikke mødt, men indkaldelsen betyder at han er varslet til denne møde og er altså i følge forordningen af 23.april 1781. Bør være tilstede......Jørgen Hulgård af Sjørring erklærede sig fornøjet.

 

Den vedtagne plan.

-Efter at planen således var forhandlet og gennemgået med samtlige lodsejere og enhver for sig (...........) som protokollen viser, hver erklærede dem tilfredse med den proponerede deling undtagen no.1 selvejer Jens Poulsen. No.2 selvejer Jens Kjærgård og no.4 selvejer Anders Sallingboe, så fremkaldte kommissionen atter disse trende mænd enhver for sig og satte forsøg på hvers tilfredstillelse hvor da no.1 Jens Poulsen efter kommissionens fremstilling om det urimelig i hans påstand og førte erindringer erklærede sig at være tilfreds med planen i det hele.

 

No.2 Jens Kjærgård vedblev derimod hans førhen foranførte indsigelser og var ikke kommissionen at formå til, at vedtage planen, men derimod at forlange kommissionen (.....) agtning på ham fremsatte anke(...)

Men for end denne...........fandt deleren sig pligtig til at oplysning, at melde at den jord Jens Kjærgård forlanger norden for sin gård ville meget af defigurere Jens Poulsens lod, da denne lod måtte på 3 sider angive det af Jens Kjærgård forlangte stykke.- Hvad derimod angår han forlangende, at hans lod måtte strække sig sønden til den vej , som fører fra Thorsted til Skinnerup. Da ville dette have følge, at hans nabo Mikkel Skårup ville miste omtrent 20....udsæd af sin bedste mark , hvilke Torm så meget mindre kunne forsvare at forslå.Mikkel Skårup allerede efter det givne forslag mister af indmarks arealet af 200.000 kvadtat alen, hvortil kommer Millel Skårup lod strækker sig østen om Jens Kjærgårds med en bredde af 600 alen, der have den.....virkning for udskiftningen at jordene til Jens Kjærgårds gård. At disse, og isærdelshed udmarksjord mere deraf bliver ham noget mere belejligt end førhen, hvor Jens Kjærgård have alle sine agerjord i et stykke og....ikkun 250 alen til samme venstre side, alligevel svare Jens Kjærgård eftertaxationen ligeså gpd indmarks jord som han havde til sin gård før udskiftningen.-Endeligfremkaldte kommissionen no.4,selvejer Anders Sallingboe....kommissonen gjorde adskellige forestillinger betræffende hans nedlagte påstand om at beholde hans hou, men han var ikke til at overtale til at frasige sådan hans påstand: men derovre forlangte kommissionen eratning. Da således disse tvende selvejere Jens Kjærgård og Anders Salingsboe haver forlangt kommissonen eragtning over deres fremførte indsigelser så optog kommissionen disse tvende poste til påkendelse i overensstemelse med fredsordningen af 23.april 1781. Og da dagen var forløben med foranstående forhandlinger og lodsejere derfor

ønskede udskiftningen fremmet så meget så muligt.....hvoraf endnu står tilbage...bestemmelsen og andre kaldte poster så udsattes astedsforretningen til næstkommende onsdag,den1.september. Imidlertid medunderskrives dette i dag forhandlede af samtlige tilstedeværende lodsejere.     (underskrifter)

 

 

Den enevejede 1.september 1802 som den ved sidste møde bestemte tid, blev astedsforretningen igen foretaget udi Thorsteds by af landskommissionen udi overværelse af samtlige lodsejere som var mødte. Forinden kommissionen afgav eragrning over de ankede poster som ved forrige møde blev ventiler......satte de med forsøg om i mindelighed om at afhjælpe samme.Til hvilken Jens Kjærgård og Jens Poulsen blev fremkaldte for kommissionen, og ved deres mellem ..tilstod Jens Poulsen at være tilfreds med det gjorte forslag i denne hensende :At Jens Kjærgård haver norden sin gård og østen om sin lod 50 alen længde af sønden ende, så sti agre og forud Jens Poulsen herved miste, godtgøres ham østen for af Jens Kjærgårs nu erklærede sig at være tilfreds med hans lod efter fraskreven tillæg.- Fremdeles fremkaldte kommissionen Anders Sallingboe og forsøgte med forstilling at overtyde ham om det urigtige af hans påstand at ville beholde hans ploug og hede der omkring. Men uagtet al anvendte umage var han udi at.......denne påstand - kommissionen blev altså sat i den nødvendige over denne post at afgive Følgende:

ERAGTNING

Situationskortet viser at denne Anders Sallingsboe i omstående ploug og hede ligger norden for Jens Poulsen og Jens Kjærgårds efter planen tildelte lodder, hvorfor samme altså i rettelig af landsinspektøren er forliget så at denne omtvisede ejendom indbe.....under...Jens Poulsen og Jens Kjærgård lodder. Anders Sallingsboe lod ligger sønden for Jens Kjærgård og Jens Poulsens lodder. Anders Sallingsboes lod ligger derimod sønden for Jens Kjærgård og Jens Poulsens jorder. En sønden for Mikkel Skårups Lod, vil være en absurditet, at Anders Salingsboe skulle tillægges den så afståede hus og jorder- da denne Anders Sallingsboe påstand altså er ganske udenfor al rimelighed, bør derover aldeles intet reflekteres. Denne eragtning blev af kommissionen foreholdt Anders Salingsboe og “proholden” af den paragraf i anordningen af 23.april 1780 ham tillige betydet til eftertragtning om skuule for godt at appelere eragtningen til rentekammeret. Hvorefter forretningen blev foresat i henseende til vejene og disse bestemte at....over Thorsted byes mark med 12 alen  (bredde), hvoraf 1 alen på hver side må tages til grøfter, således

1. En vej over heden fra Sjørring til Vester Vandet fra sønden som hidtil vesten om Niels Hørdums hus og nor på som hidtil over heden til skårupvej, hvorfra den fralægges imeelem lodderne i direction efter Store Lowerhøj indtil den støder på den gamle vej, hvilken da frenderles bliver uforandret nordpå til marken “skellet”

2. En vej fra Skårup til Thisted østen fra s...hus som ligger tæt vesten for Thorsted hede, østen om mulig imellem tvende lodder til først meldte vej, der næst forlægges den sønden om hedelodder som vender sønden og nor i østen tilsøndre side af vestre amersfald, hvorpå den forlæffeg i nordre side af Christen Mouritsen selvejers lod, i østen til..som hidtil norden om annexgården, østen om Jens Smeds hus og sønden på som hidtil, til vestre side af Lars Nielsens toft, hvorfra den forlægges i .vesten om Lars Nielsen lod og sønden om Christen Hoelgårds lod i østen til markskel, med hvilke vejen afbrydes og føres sønden på i skellet til Thisted vej.

 

3. En vej i vesten og norden om Jens Bechs lod til søndre ende af dn hedelod som udlægges for Jens Bechs hus.

 

4. En vej fra Thorsted til Djærnæs, fra vesten som hidtil over heden til nordre side af leergraven, fra denne grav forlægges vejen i nordre side af Niels Hørdums hedelod og vesten om det hedestykke som Jens Andersen tildeles ved Torvevej, dernæst østen om Christen “Fuglhaves” udlod i nordre side af Jens Andersens............lod, dernæst som hidtil sønden om Cristen.SEns toft og sonden om Jens Andersens gård,norden omChristen Westergårds grønning derved. Dernæst på til Rasmus Pedersens enkes gård, og derfra øster på over gaden som hidtil indtil Thisted vej.

 

5. En vej øster side af Lars Houers mark øster på som hidtil i markskel til vestre ende af Jørgen Houlgårds jord på Thorsted mark og derfra sønden på i nordre skellet til hr. Steenstrups”brug”

 

6. En vej mellem Christen Westergårds og Rasmus Pedersens enkes jordlod.

 

7.En vej nordpå fra Jens Smeds hus hidtil og vesten samt norden om Jens Kjærgårds houe, hvorfra den forlægges i skelet i østen på i nordre side af Mikkel Skårups lod til østre side af “mole” ageren, østen om disse agere forbliver vejen som hidindtil nor på til Klat Mølle.

 

8. En vej som hiltil fra Jens Poulsens gård nordpå til Østervandet “så op” fra denne gård øster på tæt norden om Jens Kjærgårds gård til mølleagre.

 

9. En vej fra sydøsthjørnet af mølleagre øster på i skellet til sydøsthjørnet af Jens Kjærgårds lod, og fra dette hjørne østerpå over engehøj jord til Jens Poulsens udlod og derfra nordpå til markskellet.

 

10. En vej østen på i markskellet fra Klat Mølle til markerne nordøsthjørnet- denne vej udlægges kun med 6 alen bredde forsåvidt den støder til Skinnerup mark.

 

11. En vej østen om leergravende og “luushøjagerne” i markskellet, denne vej udbygges kun med 6 alens bredde fra Thorsted mark.

 

12. En vej fra nordvesthjørnet af Niels Hoyers udlod sønder på imellem lodderne til Rasmus Pedersens enkes udlod.

 

13. En vej fra Lars Jacebsebs hus sønder om torshøj til hver lod og sønder på fra hans hus til den 4.vej.

 

14. En Vej sønden fra Christen Fuglsangs hus østen om Jens andersens gård til den 4.vej.

 

15. En vej fra annexgården og vesten om Jens smeds hus til den 2. Vej

 

16. En vej fra 1.vej nordøstpå sønden om Store sønderhøj til det stykke som er aftaget til ham.

 

17. En vej norden om Anders Kappels venstre toft.

 

Efter at foranstående således er afhandlet af lodsejerne på tilspørgelse erklærede at de ikke vidste videre end de ansatte veje var nødvendige, så fandt kommissionen ej heller videre at forhandle, men alene at bemærke at det benificerede gods i denne bye, skønnes at være så hensigtmæssigt udskiftet, så efter de locale omstændigheder har været gørligt, så at kommissionen intet fandt at erindre, men medgav......til stiftøvrighedens approbation....( underskrifter)