Ejendomme i Torsted omfattet af udskiftningen i 1801
- tallene angiver numre på udskiftningskortet

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28        

 N
o
1 på udskiftningskortet

En gård, matrikel 1688 no 13 ( bruges fra matr. 1688c sammen med matr. no 2 1844 matr no 12

 

Matrikel 1664, hartkorn 7.1., Ejler Jacobsen af Vestervig, bruger Jelle Christensen “har i lige måde af Ørum gods “ (gården i Sennels?)” . 1/3 af denne gård er ganske øde. 1678 betegnes gården som øde. 1680: landgildebyg 4 td. bruges af Peder Madsen

 

Markbog Torsted sogn 1683, ejer tilforn Poul Christensen i Skjoldborg, tildømt Kongen, bruger Peder Madsen Holm, før Jelle Christensen, hk 7.2., efter sandflugt hk 4.0.

 

Matrikel 1688 no 13, hartkorn 3.7.1.0. (gl. hk 4.0.) ejer Kongen, bruger Peder Madsen Holmbo

 

Amtet 1699: Krigsjordebog, reduceret hartkorn , oberst Leegårds ryttergods, Peder Madsen Holm hk. 2.4.

 

Skøde 1716 kgl. maj. til H. C. Langballe, Nørhågrd no 13 i Torsted: Peder Madsen Holm, sidst Søren Andersen, nu Jens Poulsen

 

Amtet: 1716 forhen ryttergods, solgt på auktion matr. no 13 hk 3.7.1.0., ejer Hans Carsten Langballe, bruger Peder Madsen Holm, tilforn Jelle 

 

Matrikel 1688b no 13, hk 3.7.1.0., ejer ryttergods, bruger Peder Madsen Holm - nu Jens Povlsen

 

Matrikel 1688c no 13, hk 3.7.1.0., selvejer Poul Salmansen

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, hk 3.7.1.0. selvejer Jens Poulsen, der bruger no 13 sammen med no 2

se videre matr. no 2

 

Fæstere

Før 1664                      

Jelle Christensen, der nævnes i tingbogen i årene 1666-81. Iflg. amtsprotokollen får han stedmål 1660/61 i Sennels. Han betegnes som værende af Skinnerup og må være søn af Christen Jellesen Hvas og Maren Nielsdatter, der nævnes 1666 hvor der holdes registrering i boet efter Maren Nielsdatter, Jens Pedersens enke. Hendes børn var tilstede nemlig Jelle Christensen i Sennels, Niels og Jens Christensen i Skinnerup, Peder Christensen, som er i Kgl. Majestæts tjeneste, Maren Christensdt., der tjener i Brund, Anne, Inge og anden Anne Christensdøtre og Anders Christensen, alle i Skinnerup, tillige med Jens Christensen, som er gift med Anne og bor i gården.

Jelle Christensen nævnes tillige i Sennels 1667 26.3.hvor han afkræves kirketiende. 1671 nævnes at hans gård i Sennels var øde i 3 år.

1667 25.8 er han i Torsted, Hr. Poul Påske i Skjoldborg lader spørge om nogen har ført ulovlig korn i hans tjeners jord, nemlig i den gårds jord, Jelle Christensen i Torsted ibor, Det blev dem forbudt at føre korn af ageren, før der var betalt tiende. 1668 2.3. var Jelle Christensen i Torsted indkaldt som vidne ang. en ødegård i Vang. Den 20.7 samme år opsiger Jelle Christensen på 4. ting, fæstet på sin gård i Torsted, Hr. Poul i Skjoldborg er stævnet som husbond. Den 28.5. 1677 lader Niels Andersen i Torsted ved kirken på egne og Jens Salmansens vegne, syne of taksere græsningen til den ødegård i Torsted, som Jelle Christensen sidst påboede. Samme år 18.6. fremgår det at Jelle Christensen nu bebor ½ gård i Næstrup. 1681 får Oluf Jensen i Næstrupgård afkald fra sine 2 stedsønner Christen og Laurits Jellesen, født i Næstrupgård, på arv efter deres far Jelle Christensen, som boede og døde i Næstrupgård.

 

Før 1677                      

Peder Madsen Holm. Tingbog 1677: Peder Madsen i Torsted fremkalder synsmænd, der har synet den gård han nu bor i, den er kun 10 sldl. værd. 1687 omtales han som kirkeværge. Samme år giver han afkald på sin kones vegne, Maren Andersdatter, for den arv hun kunne tilkomme, når hendes mor Maren Jensdatter døde. Afkaldet gives til Niels Thomsen i Østervandet, der også får afkald fra sin stedsøn Jesper Andersen for arv efter hans mor Maren Jensdt. Samme år tiltales Peder Madsen for gæld til Sjørring kirke, han er ikke længere kirkeværge..

1685 fik Peder Madsen “af højfornødenhed” leveret sæd og brødkorn, 1½ td. rug, 2 td. byg, 1 td. havre. Peder Madsen bor i gården endnu 1699.

 

Før 1715                      

Søren Andersen

Se videre under gl. matrikel no 2, ny no 12

 


 

En gård, matrikel 1688 no 2 ( gård no 1 ved udskiftningen ) (matr. no 2 og 13, bruges samlet fra 1688c) 1844 matriklen no 12

 

1661: udlagt til Albert Balzer Brends arvinger, overtaget 1679 af svogeren Poul Klingenberg

 

Matrikel 1664, hartkorn 8.6., ejer Ørum, bruger Niels Madsen

 

Markborg Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Salman Jensen i en gård.1678 hartkorn 4.2., grundet sandflugt

 

Matrikel 1688, no 2 hartkorn 4.7.1.0. (gl. hk. 5.4.) ejer Ørum, bruger Salman Jensen

 

Matrikel 1688b no 2, hk 4.7.1.0., ejer Ørum, bruger Salmand Jensen, præstens medhjælper

 

1722 sælges gården af Poul Klingenberg til Jens Christensen Kappel i Torsted, fæster Poul Salmansen

 

Matrikel 1688c no 2, hk 4.7.1.0., ejer Jens Kappel, bruger Poul Salmansen der tillige bruger no 13. hk 3.7.1.0.

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 2 hk 4.7.1.0., selvejer Jens Poulsen bruger sammen med no 13 hk 3.7.1.0.

 

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk. 8.6.2.0.: Jens Poulsen ejer ca. halvdelen, resten hans søskende, forrenter dels børne-dels andre tillånte penge, noget over 600 rd.

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 3, hk 8.6.2.0., selvejer Jens Poulsen

 

Hartkornsekstrakt 1820/39 hk. 6.0.0.2½ ejer Salman Jensen, ny matr. no 12, ejer Jens Christian Jensen hk 5.4.2.1¼

 

Landgilde 1664: 8 td. byg, 8 td. havre, 24 skilling ledding =8.6.

 

Fæstere

før 1664                       

Niels Madsen. død 1665

Niels Madsen nævnes i tingbogen fra 1672, hvor Poul Salmansen i V. Vandet lod læse en registrering i salig Niels Madsens bo i Torsted,foretaget1665, Niels Madsens enke er Karen Enevoldsdatter. Karen Enevoldsdatter er nævnt 1672, idet Poul Salmansens enke Maren Terkelsdatter fremlægger en kontrakt med sin mands arvinger: Hans søster Karen Poulsdt. i Nors og hans søskendebørn: Karen Enevoldsdatter i Torsted, Christen Enevoldsen i Torsted og Maren Enevoldsdatter gift med Jens Salmansen i Torsted. Arvingerne erklærede at de havde fået arv og enken kunne beholde resten af boet. 1677 nævnes den samme kontrakt igen, hvor det nævnes at Karen Enevoldsdatter nu er gift med Christen Moensen. Karen Enevoldsdatter er datter af Enevold Christensen Juul og Karen Poulsdatter V.Vandet

Er Christen Moensen = Christen Mortensen? se gl. matr. no 10, 18.

 

før 1683                       

Salman Jensen, (1652-1711) præstens medhjælper, søn af Jens Salmansen i gård no 3 ~ med Barbara Madsdatter (ca 1661-1739)

Børn:

Poul født ca 1685, her i gården

Christen ca 1696-1737

Maren, ~1716 med Ove Nielsen af Dollerup

 

Selvejere

før 1722                       

Poul Salmansen, (ca 1685-1762), søn af forrige fæster (fæstebonde, selvejer fra 1742) ~ Maren Jensdatter Kappel (1703-1761), datter af Jens Christensen Kappel i gård no 10

Børn:

Maren født 1722 ~1757 Niels Christensen Veje

Ingeborg født 1728 ~1750 Christen Jensen Bach i gård no 15

Jens, her i gården

Johanne født 1732 ~1763 Søren Christian Madsen Tandrup i gård no 5

Ssalman, født 1735

Christen født 1738

Barbara født 1742 ~1773 Jens Danielsen (i Vorupør)

Anders født 1845, senere i Silstrup

 

ca 1762                       

Jens Poulsen (1730-1804), søn af oven. Poul Salmansen

Gift med Inger Andersdatter Agerholm (1729-1799)

 

Folketælling, Torsted 1787

Jens Poulsen, 58 år, gift 1. gang, bonde og gårdbeboer

Inger Andersdatter, hans kone, 48 år i 1. ægteskab

Poul Jensen, søn, 22 år, ugift *

Salman Jensen, søn, 19 år

Anders Jensen, søn, 11 år

Christen Jensen, søn, 9 år

Maren Jensdatter, datter 21 år,

Maren Jensdatter, datter, 13 år

Anne Jensdatter, datter 3 år

Salman Andersen, tjenestefolk, 34 år, ugift

Kirsten Nielsdatter, tjenestefolk, 19 år                             

Else Mikkelsdatter, tjnestefolk, 11 år

 

1799          

skifte                           

Inger Andersdatter † , Jens Poulsens hustru. HHH 1799 fol. 409b

Poul Jensen, 34 år, gårdmand i Sjørring

Salman Jensen, 31 år, avlskarl hos faderen

Anders Jensen, 23 år, tjenende sin far

Christen Jensen 20 år, tjenende sin far

Maren, 33 år

Maren, 25 år

Anne, 13 år

Der blev ikke holdt registrering ved skiftet, idet Jens Poulsen tilbød sønnerne hver 100 rd. og døtrene hver 50 rd.,dersom de ville overlade fællesboet uregistrert til faderen.

 

Folketælling Torsted 1801

Jens Poulsen, husbonde, 71 år, enke, gårdmand

Salman Jensen, søn 33 år, ugift

Maren Jensdatter, datter, 34 år, ugift

Maren Jensdatter, datter,28 år, ugift

Anders Jensen, søn 26 år, ugift

Christen Jensen, søn 22 år, ugift, nationalsoldat.

Anne Jensdatter, datter 16 år

( Maren født 1766~1803 degn i Sjørring-Torsted Thøger Hillerslev, Christen ~1807 Ellen Pedersdatter Spanggård, Anne blev 1823 ~Jens Andersen Midiholm )

Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 199, 219 ( nyt register fol. 59), hartkorn 8.6.1.½., hvorfra frasælges hk 2.6.1.½, rest hk 6.0.0.2½

“anmærkning, han ( Jens Poulsen) har det fra sin far Poul Salmansen og derfor har ingen skøde på ovennævnte hartkorn, og igen overdraget samme til sin søn Salman Jensen efter selvejertestamente fra justitsprotokollen for herredet fol. 570” “ se dette registers fol. 182 og Skinnerup fol. 43, hvor der er solgt hk. 2.6.1.½ ( fol. 182 = hk 1.3.0.1¾ for 690 rd. fra Salman Jensen 1812 = gl. matr.no 5- ny matr, 6aa,)

(solgt 1812 til Casper Jensen i V. Baun i Skinnerup hk 1.3.0.1.¾, der bliver matr. no 26 i Torsted)

(Jens Poulsen ejer tillige et jordløst hus (udskiftningskortet no 16) Hartkornssp. 1789, jordløs hus no 2)

 

1805          

adkomst     

Salman Jensen, søn, Jens Poulsens selvejertestamente, læst i retten 1805, hvorefter dennes gård hk 8.6.2.0. med besætning og videre er overdraget sønnen Salman Jensen, læst som dennes hjemmel og er det bemærket at der på gården hviler bygskyld 8 td. (udsl. 1948)

                                                                                      

1812          

panteobl.

Jens Poulsen til Niels Tøfting for 399 rd. pant i hartkorn 8.6.2.0. med 1. prioritet.

 

1812          

tiendeskøde 

Salman Jensen, halve kongetinede til hk, 6.0.0.2½, 270 rd.fra Niels Vigs enke.

 

1812          

tiendeskøde 

do., kirketiende til hk 6.0.0.2½, 450 rd. - fra Johs, Birch Ø. Vandet. . . . . Pantegæld: 1817 100 rd. n.v., 1. prioritet i halve kongetiende til. hk 6.0.0.2½ til sognedegnen i Sjørrring- udsl.. 1830. 1819 800 rd sølv, til Chr. Kappel, 1. pr. i gården hk 6.0.0.2½, besætning m.m. - udslettet 1825. Salman Jensen var gift med Mette Jensdatter Kirk (1771-1850), Torsted, datter af Jens Andersen Kirk i gård no 17

                                                                     

1824          

skøde                          

Jens Christian Jensen, (1782-1840, bror til Mette Jensdatter Kirk), gården af hk 6.0.0.2½ med anpart kirketiende og kvægtinede og anpart af bygskyld 8 tdr., samt gårdens halve korn og kongtiende, samt ind og udvendig besætning, intet undtagen. ( pris ikke nævnt) (panteobl 700 rd?, se nedenfor

 

1827          

aftægtskont.

med Salman Jensen og denne hustru, aftale om underhold

 

1833          

adkomst     

Margrethe Jacobsdatter, iflg. testamente oprettet mellem Jens Christian Jensen og hustru Margrethe Jacobsdatter, sidstnævntes adkomst på en gård i Torsted hk 6.0.0.2½ med tiender, besætning og bohave. . . . . Pantegæld 1827 gives der sikkerhed i gården for aftægt, prioritet næst efter 700 rd. sølv på 1. prioritet 1831, 460 rd. sølv 1. pr. i gårdenhk 6.0.0.2½ med tiender, ind og udbo m.m. og bemærkning om at der hviler en årlig  bygskyld på 8 td. - til kanselliråd Toft (bygskyld udsl.. 1948)

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Jens Christian Jensen, 59 år, gårdmand

Margrethe Jacobsdatter, 31 år, hans kone*

Salman Jensen, 66 år, aftægtsægtepar

Mette Jensdatter (Kirk), 63 år, hans kone

Lars Nielsen, 29 år, ugfdt, tjenestefolk

Christen Mogensen, 17 år, tjenestefolk

Anders Nielsen Bek, 24 år, tjenestefolk

 

Margrethe Jacobsdt. var datter af Jacob Christensen Tømerman i Hundborg

 

1841          

adkomst     

Niels Christensen, iflg. attest der godtgør at enken Margrethe Jacobsdtter er gift med Niels Christensen

 

1858          

skøde                          

do., parcel no 5c hk 1.3.1.½ med tiender, 200 rd. - fra Niels Jensen (fol. 180)

 

1876          

skøde                          

do., en toft, matr. 3a, hk. 0.2.2.0. med tiender - fra Thorsted sogneråd - med ret for ejere af matr. no 12, til at ælte ler af gadefælleden. (Torsted skolevæsen tilbagekøbte 1834 en toft, nu skolelod, hk. 0.2.2.0, fra Niels Pedersen Ravn. Iflg. skrivel se 1829 ermærkes at forhenværende ejer har ret til kilden påtoften og ret til at ælte ler på gadefælleden.)

 

Folketælling Torsted 1845, en gård

Niels Christensen, 36 år, gift, født i Hassing, gårdmand

Margrethe Jacobsdatter, 42 pr, gift, født i Hundborg, hans kone

Jacob Christensen, 13 år, født i Kallerup, plejebarn i søns sted

Salman Jensen, 72 år, gift, født her i sognet, aftægtsmand

Mette Jensdatter, 74 år, gift, født her i sognet, hans kone

Jens Christian Jensen, 17 år, født i Kallerup, tjenestefolk

Anders Ovesen, 20 år, født i Sjørring, tjenestefolk

Ingeborg Christiansdatter, 20 år, født i Vang, tjenestefolk

Folketælling Torsted, 1860, en gård

Niels Christensen, 50 år, født i Villerslev, gårdmand

Margrethe Jacobsdatter, 58 år, født i Hundborg, hans kone

Niels Larsen, 13 år, født i sognet,plejebarn i søns sted

Anders Jensen, 22 år, født i sognet, ugift, tjenestefolk

Ane Hove Madsen, 24 år, ugift, født i sognet, do.

Jens Chr. Eriksen, 32 år, ugift, født i Kallerup, tømrer

Folketælling Torsted 1880, en gård

Niels Christesen, 67 år, født i Villerslev, gårdejer

Margrethe Jacobsen, 77 år, født i Hundborg, hans kone

Jens Chr. Jepsen, 15 år, født i Sjørring, plejesøn

Christen Jensen, 26 år, født i Villerslev, tjenestefolk

Dorthe Marie Pedersen, 26 år, født i Nors, tjenestefolk

Poul Nielsen, 14 år, født i Torsted, tjenestefolk

Ved folketælling 1890 bor Niels Christensen som enkemand i gården tillige med

Jens Christian Jepsen, 25 år, ugift, født i Skårup, plejesøn

Christen Carl Møller, 21 år, født i Sperring, tjenestekarl

Søren Sørensen, 16 år, født i Torsted, tjenestekarl

Dorthea Jensen, 33 år, ugift, født i V. Vandet, tjenestepige

Mariane Nielsen, 19 år, født i Sperring, tjenestepige.

 

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 59. matr. no 12a, m.fl. ->3c

12a hk 5.4.1.2½ ( se også 3a) (12c 0.1.1.2¾ solgt), 3a 0.2.2.0 a (solgt 1947) 3d 0.2.0.1¾ (se 3a) 3c 0.0.1.1¼

 

1890          

skøde                          

Jens Christian Jeppesen, plejesøn af sælger Niels Christensen, gården 12a, 5c, 23a, 3a med tiender. ( 23c hk 0.0.3.0. kommer fra fol. 90 “huset solgt til fol. 59 “)

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 12a, en gård

Jens Chr. Jeppesen, født 1864 i Sjørrring, gift

Kirsten Jeppesen,født 1868 i Skinnerup, gift, 1890 fra Skinnerip, husmor

Viggo Kjærgård Jeppesen, født 1898 i Torsted, ugift, barn

Mariane Andersen, født 1887 i Torsted, tyende

Niels Senius Nygård, født 1902 i Sjørring, 1917 fra Vang, tyende

 

1924          

skøde                          

Viggo Kjærgård Jeppesen, søn, 12a, 3q, 5c, 23a ( 3c ikke med i overdragelsen)

 

1952          

adkomst     

Jens Christian Jeppesens enke Kristine, matr. no 3c

 

1952          

skøde         

Jens Chr. Mikkelsen, 3c

1954 ny tingbog blad 3c, hk 0.0.1.1¼

 


 

No 3 efter udskiftningskortet:

En gård, matrikel 1688 no 1

Ny matrirkel no 4a m.fl.

 

Matrikel 1664, hartkorn 8.7., ejer Albert Baltzer Brends arvinger af Ørum gods, bruger Christen Jensen ved kirken

 

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Poul Klingenberg til Ørum, bruger Mikkel og Mads Christensen i en gård

 

Matrikel 1688, no 1 hartkorn 6.6.3.1. (gl. hk 6.0.) ejer Ørum, bruger Mikkel og Mads Christensen

 

Matrikel 1688b no 1, hk 6.6.3.1., ejer Ørum bruger Mikkel og Mads Christensen - nu Christen Mikkelsen

 

1722 sælges gården af Poul Klingenberg til Mikkel Jensen, Skårupgård, V. Vandet, brugere Chr. Mikkelsen og Jep Pedersen

 

Matrikel 1688c no 1, hk 6.6.3.1., ejer Mikkel Tøfting i Skårup, bruger Christen Mikkelsen og Jep Pedersen

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 1, hk 6.6.3.1., bruger Christen Christensen Kirk

rapport 1778,sognefogeden i Torsted: hk. 6.6.3.1., ejer enken i Skårup, (V.V) bruger Christen Christensen, landgilde 11rd.

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 9, hk 6.6.3.1., ejer Peder Skårup i Kåstrup, bruger Christen Kirk

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk 6.6.3.1, ejer Jens Pedersen Skårup (ell. Jannerup), ny matr. no 4a hk 7.6.3.¼

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk 0.2.0.2.., ny matr. no 4b hk 0.2.0.2 , ejer skolelærer Christen Jensen

 

Landgilde 1664:6 td. byg, 2 pund smør, 1½ pund flæsl, 1 får, 6 td. havre, 1 gås, 2 høns, 3 snese ål = 8.7.

 

Gårdens bygninger 1801:

Brandforsikringen, taksationsprotokol for Hundborg herred 1800- 36, fol. 36 Torsted by

1801. En gård ejes og bruges af Mikkel Skårup hartkorn 6.6.3.1.

a. Stuehuset i sønder 21 fag, 10 alen dyb, dels eg og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer, dels murede, dels klinede vægge og stråtag, indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og brygers. I stuen et fiel gulv, loft, vinduer og døre samt en jern bilægger kakkelovn, og i bryggersen er indmuret kobberkedel på 1 tønde, en dito ½ tønde. Skorsten og bageovn er af brændte sten:. 850

b. Det nordre hus 14 fag, 14 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede væge og stråtag, indrettet til lo og lade: 550

c. Det vestre hus 19 fag, 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til stald, fæhus og karlekammer: 550.

d. Det østre hus 2 fag, 8½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til lynghus: 50.

e. En brønd opsat af planker med fiel skur, trisse og spande: 50

Forsvarlig mod ildsfare og ikke tilforn forsikret, ialt :1900

1828 forhøjes forsikringen, bygningerne er de samme, dog uden brønden. forsikret for ialt 2040, ejeren er Jens Pedersen

1849 foretages en ny brandforsikring, idet gården er forandret, ejeren Jens Pedersen Skårup

a. Stuehuset i sønder, nu 23 fag 8½ alen dyb med udskud 15 fag i nordre side og med do for 9 fag i søndre side, samt ibygget kvist i syd 4 fag 9 alen dyb, opbygget dels af grundmur og del af bindingsværk med mur, fyrre overtømmer og stråtag, er således indrettet fra østre side til gæstekammer, storstue, gang, spisekammer, dagligsture, sovekammer, køkken og bryggers med forsvarlig skortsten og ovn samt tørveplads, ooveralt er loft - blev nu takseret 900 rdl., forhen 450.  Forhøjelse 450

b. Det nordre hus består nu af 16 fag 7½ alen dyb, dels grundmur, dels klinede vægge, fyrre over og undertømmer samt stråtække. Indrettet til lade, nu takseret til rdl., forhen 300. Forhøjelse 400

c. Vestre hus består nu af 25 fag 10 alen dyb, hel grundnur, fyrre overtømmer og stråtække. Indrettet fra nordre ende til hestestald, karlekammer og fæstald samt fåresti. Over 20 fag fra nord er indsat loft. Blev takseret til 300 rdl., før 200. Forhøjelse 100

d. Østre hus består nu af 8 fag 8½ alen dyb, dels grundmur, dels klinede vægge, fyrre overtømmer og stråtag med loft over det hele. Indrettet til fra søndre ende til tømmerstue, vognhus. Nu takseret 100, forhen 50. Forhøjelse 50

Ialt forhen 1000 rbd., nu 2000

 

Fæstere:

før 1664     

Christen Jensen ved Kirken, omtales i tingbogen i årene 1667- 1674, dels som vurderingsmand, vidne m.v.                                  

                                  

1668:

Christen Jensen ved kirke og Christen Jensen på Bach fremstilles af Anders Moustsen og Mogens Smed i Torsted, i anledning, at de har skiftet en gård i Torsted. Til Anders Moustsen er tilfalden den søndre part som er lo og stald, Mogens Christensen fik ralingshuset. Markjorden blev ligeledes delt.

 

før 1678     

Mikkel Christensen, der nævnes som sendemand, 1676 en søn født ca 1685: Peder Mikkelsen

Mads Christensen gift 1674 Rær med Bennet Mikkelsdatter, nævnt i tingbogen 1676, hvor Mads Christensen gav afkald på sin hustrus vegne, på efterhendes far Mikkel Christensen i Sårup

 

Gårdens hartkorn blev 1678 nedsat til 5.0, da en del af jorden var ødelagt ved sandflugt

Amtet 1678 hartkorn: 5.0., grundet sandflugt, brugere Mikkel og Mads Christensen

                                                   

før 1722       

Chr. Mikkelsen ~1709 med Maren Hansdatter

Børn:

Mikkel, født 1709

Maren, født 1718

Peder, født 1721

Hans, født 1729

desuden 3 børn døde

 

Jep Pedersen,(1688-1734) ~1721 i Nors, Mette Jensdatter Skårup fra Nors

Jep Pedersen Skårup var søn af Peder Sørensen Smed, fæster af Skårupgård i Vester Vandet og Birgitte Sørensdatter., skifte 1721 efter Peder Sørensen Smed. Jep Pedersen † 1734, enken Mette Jensdt., blev 1735 gift med Jens Jensen. Mette Jensdt.† 1741. =skifte 1749 Kølbygård, fol 657 efter Jens Pedersen Skårup i Skinnerup, hvis bror Jeppe Pedersen, forhen boende i Torsted Kirkegård, † og efterladt

Peder Jepsen, 26 år*

Jens Jepsen, 22 år *

Christen Jepsen 14 år*

Birgitte Marie Jepsdatter, gift i sin fars fradøde gård med Christen Christensen (Kirk)

Maren Jepsdatter, 20 år, i Øster Skårup

Anna Jepsdatter, 18 år værende i stervboen i Skinnerup.

* Jens Jepsen bliver fæster i gård no 4, Peder bliver gårdmand i Kallerup, Maren bliver ~ med Niels Frost i Øster Skårup., Anne bliver ~ Jens Mikkelsen i Skinnerup

* Christen Jepsen flytter til Nors, men vender tilbage til Torsted på sine ældre dage - se et hus af hk 0.0.2.½, gl. matr. et boel no 9

 

1735

Jens Jensen, der bliver gift med forrige fæsters enke~Mette Jensdatter, † 1741

 

ca 1742      

Christen Christensen (Smed) Kirk (ca. 1712-1796), han kom fra Smedegårde i Tved~ Birgitte Marie Jepsdatter (1722-1785), datter af Jep Pedersen, her i gården~ Mette Madsdatter

Børn af 1. ægteskab:

Dorthe, født 1745, ~Niels Nielsen fra Tved

Mette født 1747, ~Jens Christensen Skriver fra Kallerup

Kirsten født 1752, ~1790 Peder Pedersen Svendsen af Hundborg

Jeppe Christia Kirk født 1761, ~Anna Andersdatter

Christen, født 1764 ~Anna Andersdatter                                

 

Folketælling 1787, Torsted

Christen Christensen, 67 år, gift 2. gang, bonde og gårdbeboere

Mette Madsdatter, hans kone 46 år,gift 1.gang

Anne Christensdatter dt. af 1. ægteskab,18 år

Maren Christensdatter, dt. af 2. ægteskab,14 år

Mette Christensdatter,dt. af 2. ægteskab, 12 år

Graves Madsen, tjenestekarl,31 år, ugift

 

Ejerliste

Skøde og panteregister Torsted sogn 1823-46, fol. 179, 282, ( nyt register fol. 6) hartkorn 6.6.3.1., ejer Mikkel Skårup

ny matrikel no 4a hartkorn 7.6.3.¼

 

1795          

skøde                          

Mikkel Mikkelsen Skårup på hartkorn 6 tdr. 6 skp.3 fjk. 1 album, gården Kjærgård for 799 rdl. - fra Peder Mikkelsen Skaarup

Peder Skårup har ifl. skødet, arvet gården efter sin mor Johanne Pedersdatter, Skårupård, V. Vandet.

 

1808          

skøde                          

do. hk. 0.2.0.2. for 164 rd. - fra Jens Andersen Bech ( solgt igen 1825)

 

1812          

tiendeskøde  do, kirke korn og kvægtinede til hk. 7.0.1., 486 rd.

Mikkel Mikkelsen Skårup var søn af Mikkel Skårup, Skårupgård i V. Vandet, født 1749, død 1828

 

Folketælling Torsted 1801

Mikkel Mikkelsen Skårup          husbonde         52       begge i 1. gårdmand

Karen Christensdatter           hans kone        30    ægteskab

Niels Christensen Munch         tjenestekarl     24    ugift

Jens Christian Andersen                              23    ugift             enrolleret matros

Niels Lauridsen                     tjenestefolk      14

Maren Christensdatter           tjenestefolk      28    ugift

Jens Christensen                  til ophold         22    ugift             tømmermand

 

. . . . . Pantegæld i gården:

1795 990 rd. til sin bror Peder Skårup i Kåstrup ( herredstinget)

1799 1250 rbd. 1. pr. i hk 6.6.3.1. med ind og udbo - til Niels Tøfting i Jølbygård ( ikke noteret afmeldt)

1820 100 rd. sølv, omskrevet til 500 rd. sedler til søsterdt. Zidsel Pedersdt.. 1. pr. hk. 6.6.3.1. - udsl.. 1828

1828 375 rbd sedler 1. pr. i gården hk 6.6.3.1. med tiener - udslettet 1832

1820          

adkomst     

Jens Pedersen Jannerup, (1796-1884) plejesøn, iflg. testamente oprettet af Mikkel Mikkelsen Skaarup, læst som adkomst og hjemmel forskud på gården af hk. 6.6.3.1., med kirke korn og kvægtiende.

 

1821          

kontrakt     

Jens Pedersen Jannerup med sin moster Maren Christensdatter om aftægt og underhold. Udslettet 1869

 

1837          

skøde                          

Jens Pedersen Skaarup en parcel af Salman Jensens gård hk. 0.5.0.1½ med tiender , 300 rbd. sedler, sælger Niels Pedersen Find.       

 

1854          

skøde                          

Jens Skaarup, en englod parcel , ¾ album, 50 rd, kommer fra Hundborg, solgt igen til Hundborg

 

1854          

tiendeskøde  Jens Pedersen Skaarup eller Jannerup, halve komgetiende til gård hk 6.6.3.1. og en parcel hk 0.5.0.1½, 50 rd.

 

1856          

skøde                          

do., en parcel matr. no 35f ¾ album med tiende, 100 rd. - sælger Poul Stensgård i Hundborg - solgt igen til Hundborg

 

1857          

skøde                          

do., hk. 0.2.3.¼ med tiender, 400 rd. - fra fol.216 matr. 6ac fra Christen Nielsen Søndergård

Jens Pedersen var søn af Peder Christensen Gade, sognefoged i Jannerup og Anne Christensdatter, der var søste til Mikkel Skårups hustru

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Jens Pedersen Skorup, 38 år, gift, gårdmand

Maren Madsdatter, 33 år, gift, hans kone

Mikkel Jensen, 4 år, søn

Peder Jensen, 3 år, søn

Ane Katrine Jensdatter, 1 år, datter

Johannes Pedersen, 24 år, ugift, tjenestefolk

Erik Nielsen, 19 år, ugift, tjenestefolk

Peder Christian Mortensen, 16 år, tjenestefolk

Johanne Christensdatter, 24 år, ugift, tjenestepige

Ingeborg Nielsdatter 15år, tjenestepige

Folketælling Torsted 1845, en gård

Jens Skorup, 50 år, gift, født i Jannerup, gårdmand, sognefoged og lægdsmand

Maren Madsdatter, 44 år, gift, født i Ø.Vandet, gans kone

Peder Jensen, 13 år, født her i sognet, deres søn

Mikkel Jensen, 10 år, født her i sognet, søn

Mads Jensen, 4 år, født her i sognet, søn

Ane Jensen, 8 år, født her i sognet, datter

Karen Marie Jensen, 5 år, født her i sognet, datter

Nicoline Jensen, 1 år, født her i sognet, datter

ved folketøllingen 1860, er de 5 børn stadig hjemme og ugifte

desuden 3 tjenestefolk:

Mikkel Jensen, 33 år, gift, født i Sennels

Anders Poulsen, 17 år, født i Sjørring

Søren Pedersen, 17 år. født i Rær

 

1869          

skøde                          

Mikkel Jensen Skaarup, fra sin far Jens Pedersen Jannerup eller Skårup, på a. hovedparcel matr. no 4a hartkorn 6.1.2.½ med bygninger, kirke og kvægtiende og halve kongetinede, b. parcel no 4d hk. 0.4.2.0. med tiende. c. matr. no 6ac, hk. 0.2.3.¼ med tiender. Sælger har for livstid forbeholdt sig brug af matr. no 6ac i Torsted.

                                                                     

. . . . . Pantegæld: 1869, til kreditforeningen 5000 rd, 1. prioritet i matr. 4a og 4d med tiender ind og udbo med mere.

til sin søster Karen Marie Jensen, 4000 rd med prioritet, næst 5000 rd. i samme gård og tiende.                                                                 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Mikkel Jensen Skårup, 44 år,født i Torsted, gårdejer

Karen Andersen, 35 år, født i Hvidbjerg vesten å. hans kone

Jens Mikkelsen Skårup, 6 år, født i Torsted, søn

Christen Mikkelsen Skårup, 4 år, født i Torsted, søn

Hans Tavsen Mikkelsen Skårup, 3 år, født i Torsted, søn

Johannes Mikkelsen Skårup, 1 år, født i Torsted, søn

en dreng, under et år(Johannes)

Jens Pedersen, 83 år, enekemand, født i Jannerip, gårdejerens far, der af ham forsørges

Marie Andersen, 27 år, ugift, født i Nørhå, tjenestetyende

Mette Krogsgård Christensen, 19 år, født i Tilsted, tjenestetyende

Johanne Nielsen, 21 år, født i Sønderhå, tjenestetyende

Martin Pedersen, 14 år, født i Vang, tjenestetyende

Peder Christensen, 19 år, født i Grurup, tjenestetyende

Anders Oddershede Pedersen, 31 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende

Niels Jensen, 26 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende

1890:parret bor med de ovennævnte børn i gården, desuden

Christian Mikelsen Skårup, 10 år, født i Torsted, søn

Frederik Mikkelsen Skårup8 år, født i Torsted, søn

Maren Mikkelsen Skårup, 5 år, født i Torsted, datter

Holger Mikkelsen Skårup, 4 år, født i Torsted, søn

Svend Mikkelsen Skårup, 3 år, født i Torsted, søn

Jens Nielsen Sørensen, 23 år, født i Svendborg, tyende, lærer,

Martha Jensen, 19 år født i Skallerup, tjenestepige

Inger Kristine Christensen, 23 år, født i Torsted, tjenestepige

Else Marie Nebel, 19 år, født i Ø. Vandet, tjenestepige

 

Ejerliste, skøde og panteregister 1846-1957 fol. 6, matr. 4a hk 5.3.1.2¾, (4h frasolgt), 6ac 0.2.3.¼ underlagt 4a)“Kirkely”

 

1916          

skøde                          

Christen Mikkelsen Skårup , 4a, 6ac fra sin far

 

1943          

adkomst     

Jutta Skårup født Hamborg, 4a, 6ac, iflg. skifteudskrift

 

Folketælling Torsted 1921, landbrug, matr. 4a

Christen Mikkelsen Skårup, født 1875 i Torsted,gift, tro:frimenighed

Jutta Skårup, født 1884 i Torsted , gift, tro: frimenighed, husmor

Karen Skårup, f’dt 1917 i Torsted. tro frimenighed, barn

Signe Skårup, født 1918 i Torsted, tro:frimenighed, barn

Dorthe Skårup, født 1920 i Torsted, tro:frimenighed, barn

Oluf Grønkjær, født 1892 i Sjørring, ugift,, ankom 1894 fra Silstrup, tyende

Jens Jensen, født 1901 i Vang, ankom 1905 derfra, tyende

Marta Kusk, født 1902 i Hundborg, ankom 1920 fra Nors, tyende

Astrid Mikkelsen, født 1905 i Hansted, ankom 1912 derfra, tyende

Mikkel Skårup, ødt 1835 i Torsted, gift, tro:frimenighed, fhv. landbruger

Karen Skårup, født 1844 i Nørhå, gift, ankom 1870 fra Nørhå, tro frimenighed, husmor

Holger Skårup, født 1885 i Torsted, ugift, barn

 

1948          

adkomst     

arvinger efter do og tidl. afdøde ægtefælle Christen Mikkelsen Skårup, 4a, 6ac

 

hæftelse 1948: fredlysning af gravhøj på 4a under nationalmusæet

 

1948          

skøde                          

Svend og Holger Skårup, 4a, 6ac - arveudlægsskøde

 

1948          

skøde                          

Svend Skårup - fra Holger.

 

1955 består ejendommen af matr. no 4a hk 5.3.1.2.

ny tingbog 1956 4a

 


 

Gård no 4 på udskiftningskort

En gård, matrikel 1688 no 5, , ny matrikel no 6aa

 

Matrikel 1664,

hartkorn 4.4. ejer Ørum, bruger Anders Jensen.

 

1664

Landgilde til Torsted Kirke 4 td. byg, og til husboden 1 svin, 4 td.havre gæsteri

 

1678: hartkorn nedsat fra 4.4. til 2.6 for sandflugt, bruger Niels Andersen ved Kirke

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Niels Andersen ved Kirken, en gård

 

Matrikel 1688 no 5 hartkorn 3.3.1.0. ( gl. hk 3.0., kirken heraf 2½ td), ejer Ørum, bruger Niels Anderen

Kgl. Majestæts kirkegods i amtet 1689: Niels Andersen hk. 2.4., nu 2.6.2.2., 1700: 2.6.2.2½

 

Matrikel 1688b no 5, hk 3.3.1.0., ejer Torsted kirke, bruger Niels Andersen ved kirken - nu Jens Pedersen

 

Matrikel 1688c no 5, hk 3.3.1.0., ejer Mikkel Tøfting, bruger Jens Pedersen, til Torsted kirke 2.6.2.2½, til husbond 0.4.2.0.½

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 5 hk 3.3.1.0., ejer Torsted kirke bruger Anders Sallingbo

 

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted, hk. 3.3.1.0. bruger Anders Nielsen, der ejer herlighedsskylden til Torsted kirke. han forrenter over 200 rd. på herlighedsskylden og svarer bygskyld til Torsted kirke, 26 mark årlig Hartkornsspecifikation 1789 no 14, hk 3.3.1.0., ejer Torsted Kirke, bruger Anders Sallingbo ikke på hartkornsekstrakt 1820/39 - se Skjoldborg register fol.169

 

Gårdens bygninger 1801, hk 3.3.1.0., brandtaksation, protokol s. 31

En gård ejes og bebos af Anders Sallingbo

a. Stuehuset i nord 19 fag 8 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. I stuerne er loft, vinduer og døre, en jern bilægger kakkelovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel ½ tønde. Skorsten og bageovn af brændte sten. Forsikringssum 350 rd.

b. Det søndre hus 16 fag 10 alen dyb, dels ege og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer og klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo og lade. Sum 250 rd.

c. Det vestre hus 13 fag 8½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til stald, fæhus, fåresti og vognhus. Sum 200 rd.

Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret. - Ialt 800 rd.

1831, ved brandtaksation, protokol s. 233, gården ejes nu af Peder Jensen Helleberg, forhen Peder Sallingbo

Stuehuset, det søndre hus og vestre hus udslettes af forsikringen

 

Fæstere

Før 1664                      

Anders Jensen ved Kirke, gift med Ingeborg Nielsdatter

Anders Jensen nævnes i tingbogen 1668, som tingsvidne 1653, læst 1668, en sag omhandlende jord i Silstrup.

En datter Ingeborg blev gift med Thomas Andersen i Tingstrup, nævnt tingbog 1689.

 

ca. 1666                      

Niels Andersen ved kirken (1630-1707)~ Maren Nielsdatter (1617-1704)

 

1681 giver Niels Andersen kirkelandgilde td. 2.4. til Torsted Kirke. Niels Andersen nævnes i tingbogen i årene 1666-1703,hvor han omtales. dels som vidne og synsmand. 1672 tiltales af delefogeden for Ørum gods for restance, men hævder at have betalt med græshavre.1666 nævnes hans søster Ingeborg Andersdt., enke efter Thomas Pedersen i Tingstrup og hendes børn.

1674 er han i retten, hvor han på egne og sognemænds vegne forbyder Torsted sognemænd og folk at slå eller oprykke lyng, som gror på deres tørvehede, fra den dysse der står norden Lagårds mark og nord til de veje, der løber vester ad Skårup og Vistis ...(koue?). De tilstædeværende sognemænd af Torsted bekræftede forbudet. Hvis nogen går derimod, skal han bøde 1 rdl. hver gang til byens mænd, og his pengene ikke straks bliver betalt, skal byens mænd pante den skyldige. Vil nogen ikke være med at pante, skal han bøde 3 mark til grandens bedste. Dernæst forbød de samtlige alle andre sognefolk deromkring fra Sjørring, Vang og Vandet at slå eller rykke lyng i tørveheden eller drive kvæg og andet fænomen i Torsted fællig eller grave tørv.

1681 er han, tillige med andre, vidne i en sag om Klitmøllerboere, sejlingsfolk, angående deres ret til til deres næring med små sandskuder til fiskeri i havet og undertiden på Norge, enten for fragt eller for at hente bygningstømmer og andet, som de til bøndernes fornødenhed indfører, da sådant ikke findes her vesterlands. Der er i lang tid ikke fisket andet, end hvad skuderne har taget, og i disse besværlige tider siden fjendens indfald har de været til stor hjælp for købstadsmænd og andre formuende folk ved at overføre deress gods til Norge, og for det hele land, da der ikke for fjenderne kunne ske indførsel af gods og penge ad anden vej, og posten kunne i dentid ikke passere andre steder over til Norge for fjenderne.

Byfogeden svarede herimod at de der handler, skal tage borgerskav i Thisted eller opgive handelen og blive fiskere.

Klitmøllerboerne fører mange vidner på at de altid har brugt sejlads til Norge og fiskere,. bl.a. Niels Andersen v. kirke, der mindes 38 år tilbage i tiden

1687 bliver Niels Andersen og Jens Salmansen i Torsted, tillige med andre, tiltalt for restance på 11 mark, som de på sognemændenes vegne har lovet Thomas Mortensen i Nordentoft, for foder til deres inds

skrevne stodhest. Dom: de skal betale.

1703, justitsprotokollen tinglyses en aftægtskontrakt mellem Niels Andersen Kirk og hustru og Jens Christensen Kirk og hustru Karen Andersdatter,

Niels Andersen og hustru er nu begge gamle og skrøbelig, og da de ikke har efterladt sig levende livsarvinger, skal de have aftægt hos Jens Christensen og hustru. Til gengæld må Jens Christensen bebo, bruge og beholde Niels Andersen Kirkes påboende gård. (Se aftægtskontraktens indhold i tillægget)

 

1703,

ifl. aftægtsk. Jens Christensen, død 1707 ~ med Karen Andersdatter (ca 1671-1729)

Børn:

Anders født 1704, ~1736 i Vang med Anne Jespersdatter

Maren født 1705, ~Ove Christensen i Vang

                                                   

1707                                             

Jens Pedersen Kirk eller Hov (ca 1676-1739), der ægter forrrige fæsters enke~ 1707 Karen Andersdatter. død 1729~ 1729 Mette Jørgensdatter fra Dollerup

Børn:

Jens født 1708

Peder 1709-1743, død ugift i Sennels (skifte amtsskifteprotokol)

Johanne født 1712 ~1742 Peder Sørensen Landbo

Niels født 1715

Med Mette Jørgensdatter:

-Karen Jensdt. født 1733, gift med Peder Henriksen i Bromølle, Skovsted, Hillerslev

(nævnt i skifte efter Christen Jørgensen i Hillerslev, Ullerupgårds skifteprotokol 1767)

 

1739                                             

Anders Mouritsen (1714-1744), der ægter forrige fæsters enke~ 1739 Mette Jørgensdatter født 1706, datter af Jørgen Christensen og Anne Madsdatter i Dollerup

|-Jens Andersen i Torsted (kaldet Mouritsen, bliver fæster i gl. matr. no 17, ny no 10)

Anders Mouritsen var søn af Mourits Andersen i gård, gl. matr. no 16

 

1744                                             

Søren Christian Madsen, der ægter forrige fæsters enke ~1744    Mette Jørgensdatter, død 1746 ~ 1747 Anne Pedersdatter, gift i Tvorup~ 1763 Johanne Poulsdatter ( fattigprotokol fol. 35), datter af Poul Salmansen i gård no 2

 

Søren Christen Madsen fradømmes gården, 1770

Søren Christian Madsen var født i V. Vandet, Tandrup, søn af Mads Christensen Tandrup

Anne Pedersdatter, født 1721 i V. Djernæs, død 1759, dt. af Peder Christensen Vadskjær

Børn:

Peder 1748-1756

Mette født 1750

Else født 1753

Anne Kirstine født 1756

Niels Peiter født 1757, boede siden i Sjørring.

med Johanne Poulsdatter født 1732, datter af Poul Salmansen i gård no 2

Anne født 1764-1771

Mads født 1766

Poul født 1768

 

1770                                             

Anders Nielsen Hvidbjerg eller Sallingbo (ca 1735-1818)~Maren Christensdatter (ca 1742-1824) Han overtager gården efter Søren Christian Madsen

se nedenfor under selvejere

 

Selvejere

Ejerliste, skøde og panteregister, Torsted 1823-46, fol. 182, 216, nyt register fol. 17, ejer Anders Nielsen Sallingbo (ejer af  ps. skødet til Anders Sallingbo ikke nævnt her, men har 1. prioritet gæld i gårdens hk ,nævnt i pantet 1805

 

1773          

skøde                          

do., herlighedsrettigheden hk. 0.4.2.½ til en gård i Torsted, 152 rd. fra Peder og Chr. Salmansen (solgt 1815 m. tiender)

 

1793          

skøde                          

do., ½ part af et stk. jord hk. 0.3.3.1½ (andet ½ = Salman Sørensen) 99 rd. for hele stykket fra Nielw Jensby.

 

1798          

skøde                          

do., et stk. jord hk. 0.0.2.1. - fra Peder Brogård                      

. . . . . Pantegæld: 1805 741.24 rd. til Hillerslev Hundborg Herreders Overfomynderi, derfor pantsat med 1. pr. hk. 3.3.1.0. ( omskr. 1813 til 441.24.8 rbd. udslettet 1821.

 

Folketælling Torsted 1787, gårdmænd

Anders Nielsen, 51 år, gift 1. gang, bonde og gårdbeboer

Maren Christensdatter, 44 år, hans kone, gift 1. gang

Niels Andersen, 14 år, søn

Peder Andersen, 9 år, søn

Christen Andersen, 2år, søn

Else Andersdatter, 13 år, datter

Anne Severine Andersdatter,5 år, datter

Niels Pedersen, tjenestefolk, 23 år, ugift

Kirsten Pedersdatter, tjnenestefolk, 25 år, ugift

Kirsten Jensdatter, har tilhold, 78 år, enke 1. gang, indsidderske

Folketælling Torsted 1801

Anders Nielsen Sallingbo, husbonde, 65 år, gift 1.gang, gårdmand

Maren Christensdatter, hans kone, 59 år, gift 1. gang.

Peder Andersen, søn, 21 år, ugift

Christen Andersen, søn 15 år

Else Andersdatter, datter 26 år, ugift

Anne Severine Andersdatter, datter, 17 år

Anne Marie Andersdatter, plejebarn, 10 år.

Datteren Else ~1804 med Peder Jensen Landbo ( i Skårup, Sjørring)

Anne Severine ~1810 med Søren Larsen (Eelskjær) i Klat Mølle

 

1808          

skøde                          

Peder Andersen Sallingbo, søn, herlighedshk. 0.4.2.½ til hk. 3.3.1.0., et hedestykke hk. 0.2.3.1½, ½part i en parcel af en gård i Tingstrup hk. 0.4.1.2½ (solgt 1815) og ½part i et skodtørv skifte 1000 rd. note skødet indeholder en del forpligtelser og navnlig kirkeskyld 4 td. byg.Note 1831 læst dødsattest til udslettelse af aftægt efter afg. Anders Nielsen Sallingbo og hustru. (solgt 1831 herlighedsværdien 0.4.2.½ til gården hk 3.3.1.0., samt kirkekorn og kvægtiende til samme gård. alt til 1450 rbd. sølv. køber har lovet at holde lejepligten til sælgers søster.

Peder Andersen Sallingbo var gift med Maren Jensdatter

 

1812          

skøde                          

Peder Sallingbo, hartkorn 1.3.0.1¾ for 690 rd. - fra Salman Jensen (1821 solgt hk. 0.5.0.1½, en parcel af Salman Jensens gård med anpart Torsted sogns kirkekorn og kvægtiende, 450 rbd sedler. + parcel no 5 hk. 0.0.3.1¾ for 50 rbd sølv (matr. 6c)

 

1812          

skøde                          

do., kirkekorn og kvægtiende til hk. 4.6.1.1¾ for 367 rbd.

 

1823          

oplysning Anders Nielsen Sallingbo og hustrus børn, hvor mange parret har efterladt, ifl. præsteattest vedlagt 4 afkald, udstedt af Peder Andersen Sallingbos brødre og søstre for arv efter forældre.

                                                                                      

1808 betinget årlig afgift til kirken 4 td. byg - aflyst 1829                           

. . . . . Pantegæld: 1818 350 rbd med 1. pr. i hk 1.3.0.1¾ og 2. pr. i debitors gård hk 3.3.1.1., næstefter 745.8 rbd. -r ettet          

 

1821: 370 741. 24 rbd sølv, 1. pr. i debitors gård hk 3.0.3.1 og en parcel af Salman Jensens gård hk. 0.5.0.1½

 

1824: 125 rbd sedler, 2.pr. i gård hk 4.0.1.1½ og 1. pr. i besætning m.v. til kbmd. Matias Reesen - udslettet 1831

 

1829: til brødrene Christen og Niels for 50 rdl. sedler, 1. pr. i tiender til debitors gård, som står for hk. 4.1.0.1½ - udslettet 1831

Peder Andersen Sallingbo ~Maren Jensdatter

Børn:

Anders født 1815

Inger født 1812

 

1835          

skøde                          

Niels Pedersen Fisker (i Skjoldborg), parcel no 1 af Salman Jensens gård hk 0.5.0.1½ med tiender og ret til tørveskær i et skudtørveskifte sælger -Maren Jensdatter, Peder A. Sallingbos enke (sælges igen 1837 til Jens Pedersen Skårup, Torsted.

 

Skøde og panteprotokol 1823-46 fol 216, matr. no 6aa hk 4.0.0.1¾ , nyt reg. fol. 17 - fra fol 182- ejer Peder Jensen Helleberg

 

1831          

skøde                          

Peder Jensen Helleberg, a. herlighedshartkorn 0.4.2.½, tilhørende sælger Peder Andersen Sallingbos gård af hk 3.3.1.0., hvorunder er iberegnet bemeldte herlighedshartkorn, b. kirkekorn og kvægtiende til gården 3.3.1.0., alt for 1450 rd sølv, og under vilkår a. at svare årlig til Torsted kirke eller dens ejer 4 td byg b. og holde aftalen med sælgerens søster om beboelse hendes livstid, uden betaling.

. . . . . Pantegæld 1832 1000 rd.s., 1 pr. i debitors gård, herligheds hk 0.4.2½ og bondeskyld hk 3.3.1.0. med tiender, avl, besætning m.v. - udslettet 1855

 

1850          

bevilling      

Dorthe Andersdatter, Peder Jensen Hellebergs enke, til uskiftet bo, læst som hendes adkomst på en gård af gl. hk 3.3.1.0., ny hk 4.0.0.1¾. På ejendommen hviler afgift på 4 td. byg

Peder Jensen Helleberg (1789-1850) født i Torup, Vang sogn søn af Jens Pedersen Helleberg

Dorthe Andersdatter (1791-1883), født i Hundborg, datter af Anders Jensen Bang.

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Peder Jensen Helleberg, 45 år, gift, gårdmand

Dorthe Andersdatter, 43 år, hans kone

Maren Pedersdatter, 10 år, deres datter

Peder Christensen, 21 år, ugift, tjenestefolk

Jens Andersen, 19 år. tjenestefolk

Valdborg Christensdatter, 15 år, ugift, tjenestefolk

Maren Nielseatter, 21 år, ugift, syerske

Ane Severine Andersdatter, 52 år, enke

Folketælling Torsted 1845, en gård, 2 familier

Peder Helleberg, 56 år, gift, født i Vang, gårdmand

Dorthe Andersdatter, 54 år, født i Hundborg, hans kone

Maren Pedersdatter, 21 år, ugift, født i sognet, datter

Søren Berthelsen, 21 år, ugift, født i V. Vandet, tjenestefolk

Jens Peter Andersen, 17 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk

Else Kirstine Andersdatter, 63 år, eneke, født i sognet, indsidder

 

1850          

skøde                          

Christen Nielsen Søndergård (svigersøn) på ovenstående gård gl. hk 3.3.1.0., nyt hk 4.0.0.1¾ for 1000 rd. - fra Dorthe Andersdatter, på gården hviler kornafgift til Torsted kirke og beboelsesret for Ane Severine Andersdatter. (hk 0,2.3.¼ 6ac solgt 1857, og ¼ album no 6d solgt.)

 

1850          

kontrakt     

do. med Dorthe Andersdatter om hendes underhold med prioritet i gården næst efter 1000

 

1854          

skøde                          

do., halve kongetiende til gl. hk 3.3.1.0., 50 rd.( hk 0.2.3.¼ + ¼ frasælges)

 

1854          

tiendeskøde  do., kirketiende til matr. no 6a.a, hk 4.0.0.1¾, fra enken Dorthe Andersdatter

 

1857          

tiendeskøde  do., kirketiende til hk. 3.3.1.0., ny matr. no 6aa hk 4.0.0.1¾, nu hk 3.5.1.1½ . . . . . Pantegæld 1879: 2000 kr 1.pr. i matr. no 6aa, hk 3.5.1.1½ med tiender, bygninger m.v. til Jensine Marie Hvidbjerg Ludvigsborg ( i Torsted) - udslettet 1884

                                                                                      

1884:

kreditforening 8000 kr. 1.pr. i samme pant - udsl. 1894

                                                                                      

1884: 1000 kr., næst efter 8000 kr. til Lars Jensen i Ø. Vandet, samme pant- udsl. 1893

                                                                                      

1893: 8000 kr, kreditforeningen - udsl. 1943

                                                                                      

1899: 6000 Spareks. Thisted Amt

 

Folketæling Torsted 1860, en gård

Christen Søndergård, 39 år, født i Sjørring, gårdmand

Maren Pedersdatter, 36 år, født i sognet (her i gården), hans kone

Peder Helleberg Christensen, 3 år, søn

Ane Christensen, 9 år, datter

Poul Christensen, 20 år, født i sognet, tjenestefolk

Christian Peter Baun, 12 år, født i sonet, tjenestefolk

Dorthe (Andersdt.) Bang, 69 år, enke, født i Hundborg. aftægtskone, søger bord med familien.

Ved folketælling 1880 bor parret med sønnen Peder Helleberg og Dorthe Andersdt, nu 88 år, samt

en tjenestepige Ane Hove Jensen, 19 år, født i V. Vandet

Ved folketælling 1890 bor Christen Søndergård og hustru i et hus - se matr. 8g

 

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 17, matr. no 6aa hk 3.5.1.1¼ (6f 0.0.2.½ solgt

 

1899, 6g 0.6.0.2¾ solgt 1932, 6h 0.0.1.½ solgt 1951)

 

1899          

skøde                          

Lars Jensen, svigersøn til sælger Christen Nielsen Søndergård, no 6aa med tiender gæld 1899 . . . . . Pantegæld 8000 overtages - udsl.. 1929

                                                                                        

1899 kr. 6000 til Chr. N. Søndergård - udsl. 1905

                                                                                      

1904 fredlyses en gravhøj på 6aa

 

Folketælling Torsted 1890, en gård

Lars Jensen, 41 år, født i Vandet, gårdejer

Ane Christensen, 38 år, født i Torsted, hans hustru

Jens Jensen, 12 år, født i Vandet, søn

Christen Søndergård Jensen, 10 år, født i Vandet. søn

Anton Chr. Jensen, 8 år, født i Vandet, søn

Dorthe Jensen, 6 år, født i Vandet, datter

Peder Helleberg Jensen, 4 år, født i Vandet, søn

Carl Martinus Jensen, 2 år, født i Vandet

en pige, under 1 år, født i Torsted, datter

Jens Jensen, 73 år, født i Vang, gift, aftægtsfolk

Karen Mikkelsen, 57 år, gift,født i Fjerritslev, aftægt.

Niels Jepsen, 29 år, ugift, født i Kallerup, tjenestekarl

Anders Christensen, 17 år, født i Sjørring, tjenestekarl

Folketælling Torsted 1921, matr. 6aa, landbrug

Lars Jensen, født 1848 i Ø. Vandet, enkemand

Jens Jensen, født 1877 i Ø. Vandet, ugift, barn

Marie Jensen, født 1894 i Torsted, ugift, barn

Johanne Marie Nielsen, født 1904 i Hjardemål, logerende

Marinus Chr. Andersen, født 1905 i Tingstrup, tyende

(se også matr. 6f)

 

1937          

skøde                          

Christian Andersen Søe, 6aa, 6g

 

1947          

skøde                          

Kaj Kappel , 6aa og 6g

nyt tingbogsblad 1957:6aa

 


 

No 5 på udskiftningskort

 

En gård, matrikel 1688, no 10 

1844 matrikel no 7

 

Matrikel 1664, hartkorn 15 td. 2 skp., ejer Ejler Jacobsen af Vestervig, bruger Niels Ibsen og Christen Mortensen

Landgilde 1664 14 td. byg, 1 pund smør, 1 svin, 5 rdl. gæsteri = 15.2 td. hartkorn

1680 grundet sandflugt hk nu 7.4., brugere Niels Ibsen og Christen Mortensen

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Niels Mortensen og Anders Nielsen

Matrikel 1688 no 10, hartkorn 5.7.2.1., (gl. hk 8.4.), ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Niels Mortensen og Anders Nielsen.

Matrikel 1688b no 10, hk 5.7.2.1., ejer Ulstrup, bruger Niels Mortensen og øde Anders Nielsen - nu Jens Christensen Kappel

1722 skøde fra Mads Jensen til Jens Christensen Kappel på hans iboende gård, hk 5.4.1.1½

Matrikel 1688c no 10, hk 5.7.2.1., selvejer Jens Kappel

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk. 5.7.2.1., Christen Kappel ejer en del, resten hans børns, svarer rente af kapital 1000 rd.

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 10 hk 5.7.2.1., selvejer Christen Jensen Kappel

Hartkornsspecifikation 1789 no 4, hk 5.7.2.1., selvejer Anders Kappel

Hartkornsekstrakt 1820/39 hk 5.7.2.1., ejer Peder Andersen Kappel, ny matr. no 7 hk 9.4.1.1¾, ejer Christen Andersen Færregård.

 

Gårdens bygninger 1801, brandforsikringsprotokol fol. 32:

En gård, ejes og bebos af Anders Kappel, hk 5.7.3.1.

a. Stuehuset i sønder 16 fag, 10 alen dyb, dels ege og dels fyrreundertømmer. dels murede og dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kamre, køkken og bryggers. I stuerne er loft, vinduer og døre samt en bilægger kakkelovn oh i bryggerset en indmuret kobberkedel på 1 td. og en anden på ½ td. Skorstenog bageovn af vrændte sten. forsikret for 400

b. Det østre nordre hus 20 fag, 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade og fåresti. Sum 300

c. Det vestre nordre hus 8 fag, 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til stald og fæhus. Sum 200.

d. Det vestre hus 14 fag, 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo og lade. Sum 200

e. Det østre hus 8 fag, 7 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til karlekammer og vognhus. Sum 150

f. En brønd opsat af planker med fiel skur, trisse og spande. Sum 50 - Ialt forsikret for 1300 rd.

1827, fol. 207, forsikringen forandret før 2080, nu 1000 rdl. sølv

Det østre hus nedrevet, brønden udgår.  (ps. beløb må være møntfodens ændring)

 

Fæstere

før             

1664                           

Niels Ibsen og Christen Mortensen (ca 1631-1704)

Niels Ibsen omtales i tingbogen i årene 1668-1681. 1668 stævnes han af Laurits Andersen i Næstrupgård for 27sldl., som han har lovet at betale i medgift med sin datter. Niels Ibsens søn kræver dog frifindelse, eftersom der tidligere har været forligsmål. 1672 bliver Niels Ibsen ( man har talt med Niels Ibsens svoger Moust Bertelsen) og Peder Jensen Krog, stævnet af Hr.. Poul Jensen i Sjørring, fordi de kom i sal. Kjeld Lauritsens hus i Torsted og krævede konge og kirketiende. Beboerne i huset, de lå på præstens jord bevidnede at de aldrig har betalt tiende. De to mænd havde da taget en salmebog, som Peder Jensen tog ned fra hylde i stuen og lagde den på kisten, hvorefter Jens Salmansen, Niels Ibsen og Niels Andersen ved kirke alle tog på bogen, hvorefter de gik med den. - Det bevidnes at jorden, huset står på, tilhører åræsten.

Medfæsteren Christen Mortensen nævnes i tingbogen fra 1667, som vidne og andet. 1668 er han i retten på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne i en sag om ødelagt klittag på hendes gård = søn af Morten Christensen, som må have boet i denne gård ( se nedenfor). 1678 fremlægger han et hjemmelsbrev fra Ejler Jacobsen til Nordentoft, hvorefter Chr. Mortensen skal nyde den gård i Torsted, som Niels Mortensen fraflyttede i 3 år, mod at svare skatterne fra Valborgsdag 1673, På hans vegne har Laurits Nielsen i Ås og Villads Jensen i Sjøring nu opsagt gården til fardag, som er Philippi Jacobi. Ved en kommissionsforretning 5.6. 1680 over sandføget gods i Thy, blev jorden i Torsted takseret.

“Torsted, hvis nordre mark er med sand overløben, deres enge og ildebrand er af gammel sandflugt fordærvet”. Sognets hartkorn i extraktmatriklen af 1680 bliver afkortet til ialt 68 td. hartkorn, Niels Ibsen og Christen Mortensens gård nedsættes til hk 8.4.

(er Christen Mortensen samme som Christen Moensen, nævnt i tingborg 1677 er gift med Karen Enevoldsdatter, enke efter Niels Madsen , se gl. matr. no 2 ny no 12. se også Christen Mortensen gl. matr. no 18 ny no 8a.

Niels Ibsens børn: Laurits i Ås, Anne i Næstrupgård ~med Laurits Andersen, Christen Nielsen Torsted (ca 1639-1711) i Thisted

Christen Mortensen var søn af Morten Christensen og Kirsten Nielsdatter, fællesfæster her i gården med Niels Ibsen.

broderen Niels Mortensen får fæste på den ½ gård 1672

en bror var Thomas Mortensen Farver i Nordentoft, Tingstrup, desuden Mads Mortensen, der blev fæster af gård no 11 og søsteren Dorthe (ca 1634-1679), gift med Isak Nielsen i Kallerup - se nedenfor under Niels Mortensen.

 

1672          

fæstebrev   

Niels Mortensen ( ca 1640-1704) fremlægger 1677 sit stedsmålsbrev i retten. Ejler Jacobsen har på egne og medarvingers vegne undet Niels Mortensen halvparten af den gård i Torsted, som Niels Ibsen ibor og som er 7½ td., 1 skp. hartkorn, for en afgif årlig af 3½ td. byg, men han skal svare alle skatter. Hans gårdpart er øde og ingen ville antage den, hvorfor Niels Mortensen nyder gården i 5 år fra 1672. Fra 1677 kan han nyde gården efter ny akkordering eller kvittere den, Han opsiger nu gården til Volborg dag. Samme år holdes der syn på den gård Niels Mortensen påboede, der var et ralingshus og et jordhus.

1674 16.3., får Niels Mortensen i Torsted afkald fra sine brødre Christen, Thomas og Mads Mortensen og fra deres svoger Isak Nielsen i Kallerup, for arv efter deres sal. far Morten Christensen som boede og døde i Torsted og deres mor Kirsten Nielsdatter, mod at Niels Mortensen beholder deres mor hos sig og sørger for hende. 1695 tiltales Niels Mortensen og hans medfæster for restance, landgilde af deres påboende gård og af Niels Bjerregårds bolig.( =gl. matr. no 12, ny no 15)

 

1675                                             

Anders Nielsen*, Niels Mortensens medfæster. er nævnt i tingbogen 1681, han fremkalder Niels Ibsen og Niels Mortensen i Torsted, der vidner, at da Anders Nielsen 1675 kom til den gård i Torsted, han bor i, blev han enig med sine stedbørns frænder og formyndere om, at han skulle give hver af stedbørnene, nemlig Maren og Inge Moustdatter, for deres fædrene arv 20 rdl. og derforuden skaffe dem ophol, øl og mad, sko og klæder, skolegang og anden lære, til de bliver 18 år. (se ovenfor v. Niels Ibsen, Moust Bertelsen).

1707 holdtes besigtigelse over Ulstrups gårde og underliggende gods. Gården her i Torsted brugt af Anders (Nielsen) Ulgård og Niels Mortensen - nu af Jens Kappel og Jens Nielsen .

“Jens Kappels ½ part befindes i god stand, kan dyrke sin jord uden hjælp af husbonden, Rester hverken kongelige skatter eller landgilde -

Jens Nielsens ½ part findes bygningen forfalden og behøver god reparation, kan ej drive sin jord uden hjælp, har hidtil svaret konglige skatter og noget af husbondens landgilde. Dito har et boels værested uden bygning og er ansat i matriklen for hk 1.5.0.0 (matr.gl. no 12)., hvorpå er ingen rest (gæld) og grunden bruges under forbemeldte gård”

1695 bruger Niels Mortensen og medfæster (tillige) gård no 11. 1707 af Jens Nielsen

*Anders Nielsen (Ulgård) kom fra gården Uldgård i Silstrup, blev gift med Mourits Bertelsens enke, Anders Ulgårds datter Sidsel blev gift med Jens Christensen Kappel, der overtog gården. Herudover en søn Mourits Andersen født ca 1684 - kom til gård no 16

 

ca 1707                       

Jens Nielsen - se også gård no 11

 

Selvejere

1722,

før fæste             

Jens Christensen Kappel (1663-1728) født i Rær, ( før fæstebonde - se ovenfor) gift med Zidsel Andersdatter (1678-1748), datter af Anders Nielsen Ulgård. Jens Kappel havde før sin tid som gårdmand, sejlet på Norge, foruden sin egen gård ejede han ved sin død flere ejendomme.

nævnt i justitsprotokol 1705 10.2., hvor Anders Nielsen har afstået gården til sin svigersøn Jens Christensen Kappel , der har betalt ham for afståelsen

Datteren Karen født 1709, blev 1731 gift med Ib Christensen i Skinnerup ( søn fra gård no 8 her i Torsted

Maren født 1703 ~1721 Poul Salmansen i gård no 2

Anne født 1711 ~1740 Jens Enevoldsen i gård no 3

Christen født 1717, her i gården

 

o. 1748                        

Christen Jensen Kappel (1717-1787), søn af foregående fæster.~1740 i Tvorup med Else Pedersdatter, død 1724, 24 år~1741 i Ø. Vandet med Karen Poulsdatter Knakkergård (1715-1754) ~1755 Ingefred Lauritsdatter, død 1778, 81 år

(Chr. Jensen Kappel sælger 1782 til Jens Christensen Kappel: Torsted halve kongetiende, hk. 9.0.0., 550 dl. 1810: Jens Christensen Kappels testamente som adkomst for Peder Andersen Kappel og Maren Cathrine Andersdatter på Torsted sogns halve konge korn tiende, læst 1832 som adkomst for Christen Andersen Færregård (skøde og panteprotokol fol. 203.))

Karen Poulsdatter var datter af Poul Pedersen i Ø. Vandet - nævnt Kølbygårds skifteprotokol 1752

Børnene iflg. amtsskifte 1754:

Peder født 1743 i Gisselbæk

Anders, se nedenfor

Else født 1747 ~Peder Nielsen Wadskjær (Frydsbrønd på Mors) og Ø. Djernæs, Tvorup

Jens 1763-1823, ugift

Børn med 3. hustru:

Laurits født 1756

Poul født 1758,~Else Andersdatter ( i Skjoldborg og Thistex)

 

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 191, 203 hartkorn 5.7.2.1.

 

1781          

skøde                          

Anders Christensen Kappel, søn, (1745-1823), auktionsskøde hartkorn 5.7.2.1., 550 rd.

 

1812          

tiendeskøde  do., kirkekorn og kvægtiende til hk. 5.7.2.1., 540 rd.

~1780 Thisted med Maren Pedersdatter (Fårtoft) (ca 1748-1817)

 

Folketælling Torsted 1787, gårdmænd

Anders Christensen, 42 år, gift 1. gang, bonde og gårdbeboer

Maren Pedersdatter (Fårtoft), hans kone, 39 år, gift 1. gang

Peder Andersen, deres søn, 4 år

Maren Andersdatter, deres datter, 2 år

Niels Salmansen, tjenestefolk, 39 år, enkemand 1. gang

Jens Christensen, tjenestefolk, 33 år, ugift

Inger Andersdatter, tjenestefolk, 25 år, ugift

Karen Larsdatter, tjenestefolk, 19 år

Niels Andersen, plejebarn, 13 år

Mikkel Nielsen, hyrde, 10 år

Folketælling Torsted 1801

Anders Christensen Kappel, husbonde, 56 år, gift 1. gang, gårdmand

Maren Pedersdatter, hans kone, 52 år, gift 1. gang

Peder Andersen, søn, 18 år

Maren Andersdatter, datter, 15 år

Jens Christensen, mandens bror, 50 år, ugift, lider af rygtæring

Christen Bertelsen, tjenestefolk, 25 år ugift

Jens Christensen, tjenestefolk, 20 år, ugift

Anne Marie Pedersdatter, tjenestefolk, 35 år, ugift

Ingefred Pedersdatter, tjenestefolk, 17 år

 

1814          

skøde                          

Peder Andersen Kappel, søn, hk. 5.7.2.1. med besætning, fra sin far, 1000 rbd n.v.

 

1821          

tiendeskøde  do., Torsted sogns kirke korn og kvægtiende af gården 5.7.2.1., 100 rbd. sølv - fra sin far.

. . . . . Pantegæld: 1823 til hattemager Frederik Højer i Thisted, 600 rbd sedler, 1. prioritet i gården 5.7.2.1., udsl..

1849

 

1832          

adkomst     

Christen Andersen Færregård på gården, hk 5.7.2.1. med anpart kirke korn og kvægtiende, iflg. arvelegitimation ( = gift med Maren Andersdatter Kappel, datter herfra gården)

 

1848          

skifteekstrakt                

efter afgangne Christen Andersen Færregård, læst som sikkerhed for børns arv 1319.61 6/9 rdl. s. med 1. prioritet i stærvbogården hk. 5.7.2.1., nye hk 9.4.1.1¾ med kirke tiende, besætning, ind og udbo. Panteobligation af 1825 på 200 rd sølv til Peder Andersen Kappel, med 1. prioritet i Chr. Færregårds ejende af Torsted sogns konge korntiende.

 

1848          

adkomst     

Ane Larsdatter, Christen Færregårds enke på stervboen gl. hk. 5.7.2.1., ny hk. 9.4.1.1¾ med kirketiende. panteobligation 1849 til proprietær Neergård af Momtoft med prioritet næst efter 1419.3.14 rd. i debitors gård, hk  9.4.1.1 med kirketiende, besætning og bohave.

Enkens gård sælges 1854, parcel no 7a og 7h, hk 5.6.3.¾ med bygninger. auktion til Niels Henrriksen i Sjørring og parcellerne 7b,7c,7d,7e,7f,7g til via skifteretten til Niels Christian Andersen i Torsted.

Christen Andersen Færregård (1792-1848) var født i Torup, søn af Anders Clemmensen.

Hans 1. hustru Maren Cathrine Andersdatter Kappel (1786-1831) var datter af Anders Christensen Kappel, her i gården

 

1831,

skifte efter Maren Andersdatter Kappel Christen Andersen Færregårds hustru. Herredets skifteprotokol fol. 135. Hun efterlod 3 børn: Anders 10 år, Anders 8 år, Jens 4 år

Boet opgøres:

Gården i Torsted hk 5.7.2.1., vurderet til 1800 rd sølv

besætning ud- og indbo                          832 -  -

udestående fordringer                             167 -  -

købesum for Færregård                            7000 -  -

Torsted sogns halve kongetiende                600 -  -                     

ialt indtægter 10.399 rd. sølv

gæld på Færregård 3500 rd

gæld på gården i Torsted  600 -

løs gæld  299  -                                                         

 ialt udgifter    4.399 rd. sølv

Igen 6000 rbd. sølv, hvoraf enkemanden tilkommer det halve, børnene det halve.

Hans 2. hustru Ane Larsdatter (1797-1853), var datter af Lars Jacobsen her i Torsted (ny matr. no 22)

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Christen Andersen, 43 år, gift, gårdmand

Ane Larsdatter, 34 år, gift, hans kone

Anders Christensen, 13 år, søn

Jens Christian Christensen, 7 år, søn

Maren Christensdatter, 1 år, datter

Søren Poulsen, 27 år, ugift, tjenestefolk

Niels Sørensen, 21 år, tjenestefolk

Ane Nielsdatter, 37 år, ugift, tjenestefolk

Karen Marie Jensdatter, 58 år, ugift, tjenestefolk

Maren Sørensdatter, 21 år, ugift, væverske

Folketælling Torsted 1845, en gård

Christen Færrgegård, 52 år. gift, født i Thorup sogn, gårdmand

Ane Larsdatter, 48 år, gift, født her i sognet, hans kone

Anders Færgegård, 24 år, ugift, født i Thorup sogn, søn

Anders Kappel, 22 år, født her i sognet, søn

Jens Kappel, 18 år, født her i sognet, søn

Maren Christensdatter, 23 år, født her i sognet, datter

Mette Christensdatter, 10 år, født her i sognet, datter

Johanne Christensdatter, 6 år, født her i sognet, datter

Hans Mikkelsen, 29 år, ugift, født i Visby, tjenestefolk

Lars Nielsen, 41 år, ugift, født i Sjørring, tjenestefolk

Anders Sallingbo, 23 år, født her i sognet, tjenestefolk

Kirsten Klemmensdatter, 22 år, født i Sjørring, tjenestefolk

Johanne Marie Jensdatter, 24 år, født her i sognet, tjenestefolk

Karen Marie Jensen, 78 år, ugift, født i Thisted

Datteren Maren født 1833 blev gift med Hans Christensen i Klat Mølle

Mette Kirstine f. 1835 ~1860 med Jens Peter Kappel (lærer i Hurup)

Johanne f. 1839 ~1861 Lars Madsen Bjørndal Poulsen, lærer i Vorupør og Skjoldborg.

 


 

No 6 på udskiftningskort
 

Hulgård, matrikel 1688 no 7 , ny matrikel no 13.

 

Matrikel 1664, hartkorn 5½ td., ejer Ørum, bruger Niels Andersen

 

Landgilde 1664 til Thisted skole: 3 td. byg , 1 svin, 3 td. havre og til husbonden: 2 td.byg, 2 td. havre = 5½ td. hartkorn

 

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Søren Nielsen Hoel, en gård

 

Matrikel 1688 no 7, hartkorn 2.6.1.1. (gl. hk. 3.0.), ejer Ørum, bruger Søren Nielsen Hoel

 

Amtet: tingsvidne 1704 Søren Hoel af Torsted

 

Matrikel 1688b no 7, hk 2.6.1.1., ejer Thisted skole, nu øde

skøde 1722 fra Poul Klingenberg på ½ gård hk. 1.3.0.2. til Niels Vestergård, 1745 skøde fra amtmanden til enken i Ø. Vandet Maren Pedersdatter Knakkergård

 

Matrikel 1688c no 7, hk 2.6.1.1., ejer Mikkel Tøfting?, bruger Anders Christensen, til Thisted skole 2.3.0.2., til husbond 0.3.0.2.

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 7 hk 2.6.1.1., bruger Peder Christensen, no 7 og no 3 i Tingstrup hk 0.1.2.0. bruges samlet

 

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk 2.6.1.1., ejes af Peder Andersen i Fårtoft, bruges af Christen Huulgård, landgilde 6 rd., svarer landgilde 6 rd. Hartkornsspecifikation 1789 no 7, hk 2.6.1.1., selvejer Christen (Pedersen) Huulgård                                                                                      

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 2.6.2.2¾, ny matr, no 13 hk 4.0.0.2¼ ejer Peder Jensen (Kjærgård)                                                                             

 

Gården 1801, brandtaksation, protokol side 32

En gård ejes og bebos af Christen Hoole, hk. 3.6.1.¾

a. Stuehus i nord, 14 fag 9 alen dyb, dels ege dels fyreundertømmer, fyrre overtømmer, dels mur, dels klinede væg og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kamre, køkken og bryggers. I stuen er fiel gulv, loft, vinduer og døre samt jern bilæggerovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel på ½ tøndem skorsten og bageovn af brændte sten. Forsikringssum 350 rd.

b. Søndre hus 15 fag 11 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade, stald og fæhus. . Sum 300

c. Østre hus 3 fag 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge, stråtag. Indrettet til vogn og lynghus. 20 rd.

d. en brønd. 20.

Forsvarlig mod ildsfare.

                                                                                                                               

Fæstere

Før 1664                      

Niels Andersen i Hull, er omtalt i tingbogen 1667-77. 1667 omtales han tillige med andre bønder vedrørende soldaterløn, man bliver dog ikke enige og overgiver sagen til forvalteren på Ørum. Samme år er han stævningsmand for skyld til Torsted kirke.                                          

 

1668 vidner han tillige med andre at en gård i Torsted, som (Anders?) Laustsen sidst påboede, er øde.

 

Før 1680                      

Søren Nielsen Hull.

Søren Nielsen nævnes i tingbogen fra 1679, dels for gæld til kirken og for restance til Thisted skole, 1681 nævnes hans fæstemø Mette Pedersdatter i forbindelse med hendes arv som broderdatter til Niels Madsen i Sjørring.

Torsted sogn rammes af sandflugt, også Søren Nielsens agre. Derfor bliver gårdens hartkorn nedsat 1680 til 1.2.

o.1710 er gården øde

 

Før 1745                      

Anders Christensen,(ca 1682-1762)~Maren Isaksdatter, (ca 1679-1755), datter af Isak Nielsen i Kallerup. Anders Christensen svarer (afgift) til Thisted skole af hk 2.3.0.2 og til husbond af hk 0.3.0.2

 

ca 1743                       

Peder Christensen Hulgård, gift 1743 med forrige fæsters datter ~Anne Andersdatter Hulgård. Peder Christensen svarer landgilde årlig 6 rd.

Deres søn Christen bliver selvejer i gården

 

Selvejere

Skøde og panteprotokol 1823-1846 fol. 184, 197,220, 325 (nyt register fol 61) hartkorn 3.6.2.5/12, ejer Christen Pedersen Hulgård. anmærkning: herved stående hartkorn findes tinglæst: 3.5.3.2.( hk. 2.6.1.1. + 0.1.20. + 0.6.0.1.) utinglæst, ved skøde 1793 hk 0.0.1.1¾ fra Jens Jepsen i Torsted og skøde 1803 fra Poul Jensen, Sjørring hk 0.0.0.2¾ ialt 3.6.1 5/12.

 

1777          

skøde                          

Christen Pedersen (1745-1837), hk 0.1.2.0. for 52 rd. - auktionsskøde

1780          

skøde                          

do., hk 1.6.1.1. 330 rd. - fra Jens Jensen Dige

 

1792          

skøde                          

do., hk. 0.6.0.1. for 145 rd. - fra Jens Poulsen i Tilsted

 

1793          

skøde                          

Christen Pedersen Huulgård, et stk. jord på Torsted mark, hk 0.0.1.1¾, fra Jens Jepsen

 

1803          

skøde                          

do., et kærskifte i Sjørring, hk 2 ¾ album, 99 rd. - sælger Poul Jensen. . . . . Pantegæld: 1796 499 rd., 1. prioritet i hk 2.6.1.1. og besætning, til Didrik Galtrup på Højris. Christen Pedersen Hulgård var født her i gården ~1770 i Sjørring med Ellen Christensdatter Spanggård( død 1805)

 

Folketælling Torsted 1787, gårdmænd

Christen Pedersen, mand, 41 år, gift 1. gang, selvejer og gårdbeboer

Ellen Christensdatter, hans kone, 56 år, gift 1. gang

Christen Christensen, søn, 12 år

Peder Christensen, søn, 8 år

Peder Christensen, mandens far, 76 år, enekemand 1. gang, aftægtsmand

Poul Christensen, har tilhold, 20 år, ugift, bondeskrædder

Jens Christensen, tjenestefolk, 38 år, ugift

Dorthe Andersdatter, tjenestefolk 23 år, ugift

Folketælling Torsted 1801

Christen Pedersen Huulgård, husbonde, 54 år, gift 1. gang, gårdmand

Ellen Christensdatter, hans kone, 58 år, gift 1. gang

Christen Christensen, søn, 25 år, ugift

Peder Christensen, søn, 20 år

Anne Marie Andersdater, tjenestefolk, 30 år, ugift

Zidsel Poulsdatter, tjenestefolk, 14 år

 

1804          

adkomst     

Peder Christensen Hulgård, søn, iflg. selvejertestamente udstedt af hans far Christen Pedersen Huulgård, læst som adkomst til

1. en gård i Torsted hk. 2.6.1.1. og et stk. jord hk 0.0.1.1¾, ansat til nyt hartkorn 4.0.0.2¼

2. et stk. jord på Tingstrup mark, gl. hk 0.1.2.0. og do. af gl. hk 0.6.0.1., som ansættes til nyt hk 0.4.0.2¾

3. en parcel fra Sjørring gl. hk 2¾ album, nyt hartkorn 1 album. anm. den i testamentet nævnte aftægt slettet ved dødsattest 13.6.1847

 

1812          

tiendeskøde  do., kirkekorn og kvægtiende til hk. 2.6.2.0., 300 rd. - fra Johannes Brirch

 

1812          

tiendeskøde  do., halve kongetiende til købers gård af hk. 2.6.3.0., 220 rd.- fra Niels Vighs enke Mette Nielsdatter

 

1813          

adkomst     

Anne Marie Andersdatter, Peder Christensen Huulgårds enke, iflg. testamente, en gård i Torsted gl. hk 2.6.2.¾, nyt hk 4.0.0.2¼, sammes tiende og jorder på Tingstrup mark gl. hk 0.7.2.1., myt hk 0.4.0.2¾

Peder Christensen Hulgård (1780-1827) ~1806 Anne Marie Andersdatter Djernæs (ca 1767-1836), Efter mandens død, gift med Pedet Jensen Kjærgård

 

1828          

adkomst     

Peder Jensen Kjærgård, iflg. vielsesttest, gift med enken Ane Marie Andersdatter, hans adkomst til en gård i Torsted gl. hk 2.6.2.2¾, nyt hk 4.0.0.2¼, sammes konge korn og kvægtiende, jorder på Tingstrup mark, gl. hk 0.7.2.1, nye 0.4.0.2¾, parcel i Sjørring gl. hk 2¾ alb, nt hk 1 album ( sidstnævnte frasælges)

 

1847          

dødsattest som godtgør at Christen Pedersen Huulgård er død

 

1854          

tiendeskøde  Peder Jensen Kjærgård, halve kongetiende til sin gård, ny matrikel no 13, hk. 4.0.0.2¼. 50 rd. og matr. no 43 i Tingstrup, Thisted kirkes korntiende ansat til 4 skp. 1 fjk. årlig og Thisted præstetiendes do. er ansat til det samme.

Peder Jensen Kjærgård var søn af Jens Pedersen Kjærgård i gård no 3

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Peder Jensen Kjærgård, 34 år, gift, gårdmand

Anne Marie Andersdatter, 68 år, gift, hans kone

Christen Pedersen, 84 år, enkemand, aftægtsmand

Mette Pedersdatter, 23 år, ugift, tjenestefolk

Christen Christensen, 21 år, tjenestefolk

Peder Christensen, 17 år, tjenestefolk

Folketælling Torsted 1845, en gård

Peder Kjærgård, 48 år, gift, født her i sognet, gårdmand, sogneforstander

Dorthe Marie Thomasdatter, 34 år, gift, født i sognet, hans kone

Jens Pedersen, 4 år, født i sognet, deres søn

Thomas Pedersen, 1 år, født i sognet, søn

Peder Pedersen, 26 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk

Maren Kristine Sørensdater, 19 år, født i Stagstrup, tjenestefolk

Christen Jensen, 18 år, født i Tilsted, tjenestefolk

Ved folketælling 1860 er de nævnte børn hjemme, samt

Mariane Pedersen, 13 år, født i sognet

Der nævnes ingen tjenestefolk

Peder Jensen Kjærgård (1797-1871) var søn af Jens Pedersen Kjærgård

~Anne Marie Andersdatter Hove (1766-1836) var datter af Anders Christensen Hove i Øster Djernæs.

~Dorthe Marie Thomasdatter Vestergård (1812-1881), datter af Thomas Christensen Vestergård i Torsted

 

1869          

skøde                          

Jens Pedersen Kjærgård, fra sin far, gård no 13 i Torsted, hk 4.0.0.2¾, no 43 i Tingstrup hk 0.4.0.2¾ med aftægt til sælger og hustru med prioritet i ejendommen i Tingstrup, afgrøde, leje, besætning m.v.- aftægten til Peder Jensen Kjærgård udslettet 1876, hans enke Dorthe M. Thomasdatter udslettet 1882. ( parceller frasælges 1882-1884) Just Andersens enke Kirsten og nuhavende mand Peder Christensen Hald brug og afbenyttelse det til no 22 hørende hedeskifte med lyngslet - udsl.1876. . . . . Pantegæld: i årene 1869-1883 findes noteret en del panteoligationer, dels i ejendommen her og sammen med andre ejendomme Jens Pedersen Kjærgård ejer. 1883 udstedes obl. til kreditforeningen fra Jens Pedersen Kjærgård til kreditforeningen, 1. pr. 27000 kr. i flg ejendomme: 13a Torsted, hk 3.7.0.1., 21b hk 0.3.2.2½, 22a hk 0.0.1.2½, 4b hk 0.2.2.1¾, 3b hk 0.2.2.¾, alle i Torsted (udsl. 1893).

                                                                                      

1879 20000 kr til Peder Thomsen, udsl.. 191, 1887 1000 kr. til Lars Jensen Ø. Vandet (udsl. 1894)Endvidere ejes en ejendom i Tingstrup no 43 hk 0.4.0.2¾, Todbøl no 17 2½ album. - se også matr. no 4b, 21b Skolehuset

Nyt register Torsted fol. 61, Tingstrup fol. 159

 

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 61, matr. no 13a hk 3.7.0.1½, 21b 0.3.2.1½, 4b 0.2.2.1¾, 22a 0.0.1.2.½, 3b 0.2.2.¾

 

1876          

skøde                          

Jens Pedersen Kjærgård, matr. ni 4b, 21b med bygninger og tiende. 21b skal forrette gangarbejde af Vighs Boelssted (matr. 21) - sælger Ane A Hove og Peder Christensen

 

1876          

skøde                          

do., no 3b - sælger Peder Christensen

 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Jens Pedersen Kjærgård, 37 år, født i Torsted, gårdejer

Dorthe Christensen, 35 år, født iTilsted, hustru

Dorthe Marie Thomasdatter, 68 år, født iTorsted, gårdejerens mor, der har ophold i gården

Christian Christensen, 8 år,født i Sjørring, plejesøn

Jens Christian Christensen Hove, 18 år. født i Jannerup, tjenestetyende

Just Christensen, 22 år, født i Sjørring, tjenestetyende

Ane Christensen, 27 år, ugift, født iSnedsted

Inger Marie Christensen, 27 år, ugift, født i Tilsted, hustruens søster, sypige, som har ophold i gården

Jens Nielsen. 22 år, født i Boddum,, seminarieaspirant, har ophold i gården

 

1888          

skøde                          

Christen Alstrup Jensen, gården 13a, 21b, 22a,4b, 3b med tiender. . . . . Pantegæld 30000 kr overtages. Bemærk gangarbejde på no 21                                                

 

Folketælling Torsted 1890,ene gård

Christen Alstrup Jensen, 37 år, ugift, Kjæstrup,, gårdejer

Karen Marie Jensen, 39 år, ugift, født i Kjæstrup, husholderske

Peder Tinggård Pedersen, 18 år, født i Sjørring, tjenestekarl

 

1910          

skøde                          

Jens Jensen Hangård, 13a, 21b, 4b, 22a, 3b med tiender

 

1923          

adkomst     

Karen Marie Hangård, født Jacobsen, iflg. skifte 13a, 21b, 4b, 22a, 3b + Tingstrup

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 13a

Jens Jensen Hangård, født 1885 i Snedsted, enkemand, ankom 1910 fra Tilsted, landbrug

Dagny Mariane Hangård, født 1912 i Torsted, barn

Christian Hangård, født 1916 i Torsted, barn

Jens Viggo Jensen Hangård, født 1917 i Torsted, barn

Johannes Jensen Hangård, født 1920 i Torsted, barn

Johanne Boll, født 1892 i Bjergby, ankom 1920 derfra, tro:frimenighed, husbestyrerinde

Signe Boll, født 1892 i Bjergby, ankom 1920 derfra, tro:frimenighed, tyende

Hermand Christensen, født 1890 i Sennels, ugift, ankom 1916 fra Thisted landsogn, tyende

 

1957          

skøde                          

Chr. Jensen Hangård, søn, 13a, 21b, 4b, 22a, 3b + 14 Thisted landsogn

nyt tingbogsblad 1957: 3b

 


 

No 7 på udskiftningskortet
 

En gård, matrikel 1688 no 11 () 1844 matrikel no 14

 

Matrikel 1664, hartkorn 6 td. 6 skp., ejer Ejler Jacobsen, bruger Mikkel Andersen

 

Landgilde 1664:6 td byg, 1 pund smør, 3 td. havre= 6.6. td. hartkorn

 

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Christen Nielsen Hoele,tilforn Mikkel Andersen, en gård

 

Matrikel 1688 no 11, hartkorn 2.6.1.1. (gl. hk 2.4.), ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Christen Nielsen Holle

1711 skøde hk 2.6.1.1. fra Hartvig Kås`enke Faddersbøl og Ulstrup til Peder Mortensen Selle på Ulstrup hovedg.,bruger Christen Nielsen Knudgård

 

Matrikel 1688b no 11, hk 2.6.1.1., ejer Ulstrup, bruger Christen Nielsen - nu Søren Pedersen

 

Matrikel 1688c no 11, hk 2.6.1.1., selvejer Søren Pedersen Landbo

 

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: ejere Christen Kappel og Jens Mouritsen, bruger Salmand Landbo, landgilde 4 rd. 4 mk

 

Specifikation 1778, amtets strøgods , no 11 hk 2.6.1.1., selvejer Salman Sørensen Landbo

1786 skøde fra Salman Mouritsen og sognepræsten som formynder for Jens Mouritsens børn til Salmon Sørensen Landbo, hk 2.6.1.1.

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 6, hk 2.6.1.1., selvejer Salman Landbo

 

Hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 2.6.1.1., ny matrikel no 14, nyt hartkorn 3.7.2.½, ejer Jens Laursen

 

Gården 1828, brandtaksationsprotokol side 198, en gård ejes og bebos af Jens Larsen

a. stuehus i nord 13 fag 11 alen cyb, indrettet med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn og kobberkedel

b. søndrehus 21 fag 11 alen dyb med lo, lade, stald, fæ og fårehus

1844 forhøjes forsikringen, gården ejes og bebos af Jens Larsens arvinger

a. stuehuset i nord er betydeligt forbedret og indsat en del egetømmer og væggene nu muret med brændte sten.

b. det søndre hus, tilbygget 1 fag til laden of huset forøvrigt meget forbedret.

c. nyopført et hus i gården, 6 fag 12 alen dyb til lade,

 

Fæstere

Før 1655                           

Mikkel Andersen

Mikkel Madsen nævnes i tingbogen i årene 1668-1676., dels som vidne, synsvidne og tiltale for gæld. 1668 tiltales han for gæld til Poul Salmansen i V. Vandet, godt 24 rdl. iflg.gældsbrev udstedt 1655. 1668 er hans synsmand tillige med Chr. Frost, med syn over en bygager ved Bønhøj på Torsted mark, der var sket skade for 4 skp. byg og de så Peder Clemmensens hest gå løs på marken. 1674 13.7. holdes der syn over den gård i Torsted, som Mikkel Andersen Hoell sidst påboede. De så at ladee og stald var brøstfældige på tømmer, tag og ler, og de så et jordhus, som folkene havde haft deres værelse i, men som kun tjente til at brydes ned. Igen 1677 holdes syn på”Hulgård”, som Mikkel Andersen før påboede, der var ralingshus og et jodhus.

 

1676          

fæstebrev   

Mads Mortensen, søn af Morten Christensen i Torsted, gård no 10 (Matr. 1688). Han fremlægger et hjemmelsbrev fra Ejler Jacobsen til Nordentoft, hvorefter han skal nyde den gård i Torsted, som Mikkel Andersen påboede i 3 år fra 1673, hvilken ødegård han må bruge for alle påbudte skatter. Mads Mortensen opsiger nu gården til fardag, som er Philippi Jacobi. 1678 er Mads og Niels Mortensen i Torsted, handelsmænd på landet, stævnet af borgmesteren i Thisted der ikke efter recessen er flyttet til Thisted. 1680 bekender Mads Mortensen i Torsted at hans hustru er i Norge og han forårsages at rejse over til hende, hvorfor han opsiger sit borgerskab i henhold til landsdommernes dom.

 

Før            

1683                           

Christen Nielsen Hoele. Han nævnes i tingbogen som sandemand 1686 og 1687 og som kirkeværge for Torsted kirke 1787 den 4.7 .Christen Nielsen Hoele og Christen Nielsen Knudgård er sandsynligvis een og samme person. thi samme år 21.11.nævnes Chr.Nielsen Knudgård som tidligere værende kirkeværge i Torsted, han er nu tiltalt for gæld til kirken, igen 1689 tiltales Christen Nielsen for gæld til kirken

 

 

Før 1707                      

Søren Pedersen Landbo (ca 1674-1756) ~Dorthe Christensdatter, død 1733 ~1733 med Karen Salmansdatter. 1707 holdes besigtigelse over Ulstrups gårde og underliggende gods. Gården her hk 2.6.1.1.: bruger “Christen Nielsen Knudgård, nu Søren Pedersen. Bygningen mest forfalden, ingen rest (gæld) til kongen, men husbonden skyldig på landgilde, kan ej drive sin jord uden assistance”.

Børn iflg. amtsskifte 1733

Kirsten født 1706, Jens født 1708

Peder født 1710 ~1742 Johanne Jensdatter fra gård no 5

Maren f. 1712

Anne f. 1714 ~1757 i Sjørring m. Mikkel Christensen Foged i Nors

Birgitte født 1716, Ingeborg f. 1717.

Børn m. Karen Salmonsdt.:

Salman, der overtog gården

Christen f. 1737 ~1755 Karen Vilumsdatter- vor i Silstrup

 

ca 1765                       

Salman Sørensen Landbo, se selvejere

 

Selvejere

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 192, 333 (nyt reg. fol. 65), hartkorn 2.6.3.0.

anmærkning: Ved utinglæst skøde af præsten Steenstrup 4.6. 1786, har Salman Sørensen hk. 2.6.1.1., ligeledes haver han ved utinglæst skøde af 16.10. 1801 af Jens Jensen Møller i Næstrup hk. 0.0.1.2. - ialt hk 2.6.3.0

 

1786          

skøde                          

Salman Sørensen Landbo, søn, (1734-1813) på en gård i Torsted hartkorn 2.6.1.1. for 380 rd.

 

1793          

skøde                          

Salman Sørensen og Anders Nielsen Sallingbo på et stk. jord af hk 0.3.3.1½ for 99 rd. - fra Niels Jensby

 

1798          

skøde                          

Salman Sørensen og Anders Nielsen Sallingbo, pa et stk. jord hk 0.0.2.1., fra Peder Brogård

 

1801          

skøde                          

Salman Sørensen, parcellen no 2 af sælgeren Jens Jensen Møllers gård, hk. 0.0.1.2. for 120 rd. Salmon Sørensen Landbo var gift 1. gang 1761 i Tilsted med Bodil Pedersdatter, død 1777, 5 3 år  ~ 2. gang med Anne Pedersdatter, død 1838, 87 år

 

Folketælling Torsted 1787, gårdmænd

Salmann Sørensen, 53 år, gift 2. gang, selvejer og gårdbeboer

Anne Pedersdatter hans kone, 36 år, gift 1. gang

Søren Salmansen, søn af. 1. ægteskab, 20 år

Niels Salmansen,, søn af 2. ægteskab, 6 år

Bodild Salmansdatter, datter af 2. ægteskab, 9 år

Karen Salmansdatter, datter af 1. ægteskab, 24 år, ugift

Folketælling Torsted 1801

Salman Sørensen Landbo, husbonde, 67 år, gift 2. gang, gårdmand

Anne Pedersdatter, hans kone, 51 år, gift 1. gang

Bodil Salamansdatter, datter, 22 år, ugift

Peder Salmansen, søn, 14 år

Maren Salmansdatter, datter, 11 år

Niels Christensen Find, tjenestekarl, 24 år ugift.

datteren Maren f. 1791 ~1821 Christen Brogård af Tilsted

 

 

1811          

adkomst     

Bodil Salmansdatter, iflg. selvejertestamente, a. en gård hk 2.6.1.1., b. ½del i en parcel hk. 0.4.1.2½, c. et kærsskifte i Næstrup kær hk 0.0.1.2.

anm. 1811 26.3. har Salman Sørensen erklæret og gentaget i et testamente af 25. samme måned, hvor han overdrager mod at betale en indløsningssum 3300 rd., hvoraf 1600 rd.5 mark er omskrevet 1813 til 560 rbd.s.Selvejertestamentet betinger aftægt til Salman Sørensen og hustru.( hævet 1840 iflg. dødsattest.

 

vielsesatt.                    

Jens Larsen er gift (1811) med Bodil Sørensdatter, hans adkomst til a. gården hk 2.6.1.1, b ½ i en parcel hk 0.4.1.2½, c. et kærskifte i Næstrup kær, hk 0.0.1.2. ( vielsesattesten fremlangt 1840)

 

1812          

tiendeskøde 

Jens Larsen, kirke korn og kvægtiende til hk. 2.6.1.1.

 

1815          

skøde                          

do., sælgeren Peder Andersen Sallingbos halvpart, hk. 0.4.1.2½ ( består af hk 0.3.3.1½ og 0.0.2.1.) . . . . Pantegæld: 1839 til Peder Salmansen i Brund, 600 rd. sølv, 1 prioritet i gården hk 2.6.1.1. - udsl.. 1846         

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Jens Lauritsen, 64 år, enkemand, gårdmand

Ane Pedersdatter, 82 år, enke, husholderske

Salman Jensen, 22 år, ugift, enkemandens søn

Christen Jensen, 20 år, enkemandens søn

Ane Jensdatter, 19 år, enkemandens datter

Lars Jensen, 15 år, enkemandens søn

Niels Jensen, 13 år, enkemandens søn

Ane Jensdatter, 23 år, ugift, tjenestepige

Af børnene blev Salman ~1843 med Else Marie Pedersdt. - bor i Rær

Ane ~1845 Anders Christensen Færgegård

Christen og Lars - se nedenfor

 

1845 9.12., 

arvelegitimations tingsvidne, læst som adkomst for Jens Larsen og hustrus arvinger på gård 2.6.1.1. og en parcel på Thingstrupvej hk 0.4.1.2½ og kærskifte i Næstrup ( tekst ødelagt..... )

 

Folketælling Torsted 1845, en gård         

Christen Jensen, 31 år, ugift, født i sognet fælles gårdbruger

Lars Jensen, 26 år, ugift, født i sognet, fælles gårdbrugere

Ane Jensdatter, 30 år, ugift,født i sognet husholderske

Ane Elisabeth Christensdatter, 30 år, ugift, født i Tilsted, tjenestepige

 

1845 14.12. 

skøde         

Jens Andersen Hove, fra arvingerne efter Jens Larsen og hustru. 1. gården hk 2.6.1.1., nyt hk. 3.7.2.1½ med kirketiende, 2. parcel  på Tingstrup mark hk. 0.4.1.2½, nyt hk 0.3.3.2¾, 3. Kærskifte i Næstrup Vesterkær hk. 0.0.1.2., nyt hk 0.0.2½

 

1854          

tiendeskøde  Jens Andersen Hove på halve kongetiende til hans gård, matrikel no 13, hk 3.7.21, 50 rd. . . . . Pantegæld: 1845 600 rd., 1 pr. i hk 2.6.1.1., nyt 3.7.2½ m. tiende til Peder Salmansen i Brund.  1864 800 rd. 1 pr. i gård no 14 m. kirketiende og halve kongetinede, besætning, inventar, avl. m.v. til Niels Jensen. Fårtoft i Torsted

 

Folketælling Torsted 1860, en gård

Jens Hove, 50 år, født i Vang, gårdmand

Mariane Nielsdatter, 46 år, født i Hørsted, hans kone

Anders Hove, 22 år, født i Snedsted, søn

Birthe Kirstine Jensen, 18 år, født i Snedsted. datter

Maren Jensen, 17 år, født i Snedsted, datter

Niels Chr. Jensen, 16 år, født i Snedsted, søn

Jensine Jensen, 11 år, født i sognet, datter

Elvine Jensen, 11 år, født i sognet, datter

Christian Dousinus Jensen, 6 år, født i sognet, søn

 

1869          

mageskifte  

Christoffer Andersen, gården hk. 3.7.2.½ m. tiender, lodden no 44 i Tingstrup, hk 0.3.3.2¾, kærskifte matr. no 25 i Næstrup ( no 14b hk 0.0.2.1¼ solgt 1876,14c ¼ solgt) . . . . Pantegæld 1872:2000 rd, 1. pr. i matr. no 14 med tiende, besætning m.v. til Niels Jensen Fårtoft i Thisted - udsl.. 1877. 1872: 1000 rd, pr. næst 2000 til Anders Sø i Tilsted,- udsl.. 1884 1886: 2300 kr. i matr. 14a med tiende, besætning m.v.,til Dorthea Jørgensen i Torsted, 14a er hovedparcel.- udsl..  1893: 15000 kreditforeningen, 1.pr. i samme pant - udsl. 1906

 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Christoffer Andersen, 42 år,født i Vang, gårdejer

Maren Jensen, 36 år, født i Snedsted, hans kone

Marta Marie Andersen, 10 år, født i Torsted, datter

Anders Korsgård Andersen, 4 år, født i Torsted, søn

Niels Chr. Hyldahl, 19 år,født i Snedsted, tjenestefolk

Julius Larsen Jensen, 17 år, født i Slesvig, tjenestefolk

Albert Carl Laurits Støkel, 15 år, født i København, tjenestefolk

Elvine Marie Jensen, 30 år, ugift, født i Torsted, tjenestefolk

Mette Marie Binediktine Carlsen, 14 år, født i Sjørring, tjenestefolk

Folketælling 1890 bor parret med sønnen Anders Korsgård Andersen

Petrus Hansen, 14 år, født i Torsted, plejesøn

Anders Sørensen, 35 år, ugift, født i Sjørring, tjenestekarl

Birthe Katrine Nielsen, 23 år, født i Vang, tjenestepige

 

Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 65, matr. no 14a hk 0.6.3.1.2¼, 8m hk 0.0.2.¼ (frasolgt 8q 1¾ alb), 8d hk 0.4.3.½ (¼ alb. solgt 1927)

14d hk 0.0.1.2.¼(14e 0.0.1.1½ solgt 1923), 8g hk 0.0.1.2.¼. 33 ½ album (solgt igen)

 

1899          

skøde                          

Anders Korsgård Andersen,søn, gård no 14 med tiende.- arveudlægsskøde, arv efter Christoffer Andersen, . . . . Pantegæld 14000 kr.                                              overtages.  

 

1899          

skøde                          

do., 8m med tiender - sælger Christian Jespersen.1899 obl. til Spareks. Thisted Amt. 5000, næst 15000, udsl..

1905

 

1906          

skøde                          

Peder Poulsen Rask, 14a med tiende, parcel 8d, 8m med tiender

 

1916          

skøde                          

Anders Skårup Jensen, 14a, 8d, 8m med bygninger

 

1917          

skøde                          

do., 8g - sælger Else Kirstine Andersen

 

1925          

skøde                          

do., no 33,- sælger udvalg af Thorsted sogns beboere

 

Folketælling Torsted 1921, landbrug, matr. 14a

Anders Skårup Jensen, født 1881 i Torsted, ugift, ankom 1916 fra Nykøbing, tro frimenighed, husbond

Christen Johannes Imersen, født 1902 i Skjoldborg, ankom derfra 1919, tyende

Carl Gustav Nielsen, født 1907 i Thisted, ankom 1920 fra Skjoldborg, tyende

Ane Marie S. Jensen, født 1894 i Torsted, ugift, ankom 1920 fra Erslev, tro: frimenighed, tyende

Else Kirstine Skårup, født 1855 i Bjergby, enke, ankom 1879 fra Bjergby, fhv. husmor

 

1950          

skøde                          

Poul Pedersen Rask og Mikael Skårup Rask, 14a, 8g, 8d, 8m

 

1955          

skøde                          

do., Mikaels del.

nyt tingbogsblad 1957 8d

  

No 8 på udskiftningskortet


En gård, matrikel 1688 no 15
“på Bakke”( ) 1844 matriklen no 9 og 10b

 

Matrikel 1664, hartkorn 13.2., ejer Peder Madsen i Thisted, af Erik Lunows gods, bruger Anne Jensdatter

 

Landgilde 1664:12 td. byg, 1 pund smør, 1 svin, 6 td. havre = 13.2. td. hartkorn

 

1680, ødegårde, som proprietær tilsvarer: forige Peder Madsens gods.

 

1680: ejer Kongen, bruger gamle og unge Niels Thomsen, svarer i landgildebyg 7 td.

 

Markbog Torsted 1683, ejer forrige Ludvig Lunovs gods, tildømt Kongen, bruger unge Niels Thomsen og gamle Niels Thomsen i en gård

 

Matrikel 1688 no 15, hartkorn 3.7.2.2. (gl. hk 7.0.), ejer Kongen, bruger Niels Thomsen

1685, no 15, hk 3.7.2.2., udlagt til rytterhold, bruger Anders Vig og Niels Thomsen

Amtet: Kgl. Majestæts rytterhold, der svarer til det Ålborgske regiment: no 15 hk 3.7.2.2.Niels Thomsen, fra nytår 1703

 

Amtet 1716, forhen udlagt ryttergods v. 3. regiment, solgt på auktion. No 15. hk. 3.7.2.2., ejer Hr. Anders Hardding i Sjørring, bruger Niels Thomsen

 

Matrikel 1688b no 15, hk 3.7.2.2., ejer ryttergods, bruger Niels Tommesen - nu Jens Bach

 

Matrikel 1688c no 15, hk 3.7.2.2., ejer Hr. Jens Langballe, bruger Jens Pedersen Bach

 

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk 3.7.2.2, ejer enken i Søgård, bruger Christen Vestergård, landgilde

14 rd.

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 15 hk 3.7.2.2., bruger Christen Larsen Vestergård

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 16, hk 3.7.2.0., ejer Søgård, Nors, bruger Christen Vestergård

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 3.7.2.2., nyt matrikel no 9 hk. 8.0.2.½, ejer Thomas Christensen Vestergård

 

Gårdens bygninger 1849, brandforsikringsprotokol side 156

En gård ejes og bebos af Erik Pedersen Nørgård

a. stuehus i nord 15 fag, 9 alene dyb, indrettet til gæstekammer, storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten og ovn samt tørvehus.

b. en kvist i stuehuset mod syd 5 fag 7 alen dyb, med grundmur og lift. Indrettet til sovekammer.

c. søndre hus 21 fag, 14 alen dyb, indrettet til lo, lade og hestestald

d. østre hus 15 fag 8¾ alen dyb, indrettet til fæstald, fåresti, brøndhus og tømmerstue - ej tilforn forsikret

                                                                                                                       

Fæstere

Før 1664                      

Anders Jensen på Bakke,

enken Anne Jensdatter

tingbog 1672: Laust Andersen i Næstrupgård på sin mor, Anne Jensdatter i Torsted hendes vegne, fremlægger en akkord mellem hendes husbond Erik Lunow og hende, hvorefter hun erklæres kvit og fri for restancer, bygfald, frarømmelse af gården og andet, som hun kunne søges for, da han har betalthusbonden til nøje efter forlig.

 

1677

vidnes om øde gods, bl.a. en gård i Torsted af Peder Madsens gods, som skylder af 13.1., som Anne Jensdt. påboede, der har ikke været betalt skat af den i nogle år. Samme år bliver den gård i Torsted som Anne Jensdatter sidst påboede, takseret

                                                                                                                                

Før 1676                                  

Niels Thomsen, gamle og unge

Niels Thomsen nævnes i tingbogen i årene 1676-1688. 1676 er han indstævnet og beskyldes for at grave tørv. Der blev synet noget af det jord, som hører til den gård i Torsted, som sl. Anders Jensen på Bak før havde påboet. Der var gravet møntørv og digetørv i den grønne hove, der ligger vest for gårdstedet, sønder i marken ved floe (nu Fløj) var der gravet møntørv og brændtørv. På nogle havrelandsagre østen for samme fløj var slået lyng på adskillige steder i plettetal, hvilket alt sammen syntes af være gjort i forledne åringer. Det bevidnes at Niels Thomsen og hans datter Ingeborg har slået lyng der oog ført det hjem. Mogens Christensen vidnede at han så een gang at de slog lyng sønden til Sjørringhøj, som han ikke vidste rettere, end at det hørte til den nævnte gård. Mogens Christensen vidnede, at han så Niels Thomsen stå sønden floeden, hvor der står vand om vinteren, men som regel er tøt om sommeren og skar tørv, og han vidste ikke rettere end at det tilhørte nævnte gård Andre vidner at de har set Niels Thomsen, hans kone og datter, grave bådebrændtørv,vottørv og fladtørv og slået lyng på nævnte gårds grund, slået lyng. Dom: “Niels Thomsen har forset sig grovelig og bør til den gode frue (Helvig Krabbe til Spøttrup) betale 3 mk. for hver grøft og lyngslet årlig, indtil jorden på ejendommen bliver så god, som den vqarr, før han befattede sig dermed.”1677 tiltaler Niels Thomsen, Anders Olufsen i Torsted for en side flæsk han har fået. Iøvrigt tiltales han nogle gang for gæld til forskellige.

1680 fik Niels Thomsen, kgl. majestæts bonde, “ af højfornødenhed” leveret sæde- og brødkorn, 1½ td. rug, 2 td. byg, 1 td. havre

Gl. Niels Thomsen bruger også husebe gl. matr. no 3 og 4. Unge Niels Thomsen bruger også hus gl. no 6

 

1680 nævnes desuden medfæsteren Anders Vig

Anders Olufsen Vig nævnes i tingbogen fra 1677, bl. a. 1685 som tingsvidne,1698 som vidne i en sag om Nordentft, mindes han og Niels Vig, der er født i Vig, 26 og 28 år tilbage i tiden.

 

Før 1710                      

Jens Pedersen Bach (1676-1737)~ 1701 i Skinnerup, Anne Christensdatter (1667-1736)

Børn: Maren 1701-1761, Peder født 1704

Cristen født 1707, der overtger gården

Anne født 1712 ~1740 Mads Christensen af Skinnerup

 

ca. 1737    

Christen Jensen Bach, søn (1707-1787)~ Maren Jepsdatter (1709-1746) ~ 1750 Ingeborg Poulsdatter (1728-1750), datter af Poul Salmansen i gård no 2 ~Birgitte Mikkelsdatter Skårup

Maren Jepsdatter var datter af Jeppe Christensen Løfting i Silstrup

Børn: Anne- se nedenfor

Jens født 1741 ~1781 i Nors Maren Andersdatter

Christen født 1743, Peder født 1745

Birgitte Mikkelsdatter Skårup var født 1727, datter af Mikkel Jensen Skårup i Skårupgrd

 

Før 1778                      

Christen Larsen Vestergård (1731-1805)~Anne Christensdatter Bach (1739-1805), forrige fæsters datter

Selvejer fra 1793

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 193, hartkorn 3.7.2.2., ny matrikel no 9, hk. 7.3.0.0., no 10b hk 0.5.0.1¾, ejer Christen Larsen Vestergård

anmærkning:Ved utinglæst skøde fra Jeppe Jeppesen Søegård 17.6. 1793 har han hk 3.7.2.2, ligeså har han ved utinglæst skøde 1802 af Poul Jensen i Sjørring hk 2 2/3 album, ialt 3.7.3.1 2(3

 

1803          

skøde                          

Christen Larsen Vestergård, parcel no 1 af sælger Poul Jensens gård gård, hk 2 2/3 album for 99 rd.

Christen Larsen Vestergåd var søn af Lars Andersen Vestergård i Nors

 

Folketælling Torsted 1787

Christen Laursen, mand, 58 år, gift 1. gang

Anne Christensdatter, hans kone, 48 år, gift 1. gang

Laurids Christensen, søn, 26 åt, ugift

Thomas Christensen, søn, 21 år, ugift

Jeppe Christensen, søn, 7 år

Berthel Christensen, søn 5 år

Maren Christensdatter, datter, 23 år, ugift

Johanne Christensdater, datter, 15 år

Folketælling Torsted 1801

Christen Lauridsen Vestergård, husbonde, 71 år, gift 1. gang, gårdmand

Anne Christensdatter, hans kone, 61 år, gift 1. gang

Lars Christensen, søn, 39 år, ugift

Thomas Christensen, søn, 34 år, ugift

Maren Christensdatter, datter, 35 år, ugift

Johanne Christensdatter, datter, 28 år, ugift

Jeppe Christensen, søn, 20 år, ugift

Bertel Christensen, søn, 17 år

Lars ~1802 i Sjørring Anne Salmansdt.( enke) i Sixhøj, Sjørring

Maren ~1808 Bertel Pedersen Munk i Brund

Johanne ~1804 Anders Larsen Bådsgård, Bjerre

Jeppe i Skinnerup og Gjersbøl

 

1805          

adkomst     

Thomas Christensen, søn, på en gård hk 3.7.2.2. og en parcel hk 2 2/3 album, iflg. selvejertestamente vedhæftet afkald og præsteattester, læst som adkomst for hans søn

 

1812          

tiendeskøde  do., kirke korn og kvægtiende til hk. 3.7.2.2., 485 rd. - fra Johannes Birch

 

1845          

adkomst     

do.s enke til gården med kirketiende og parcellen i Sjørring iflg. arvelegitimations tingsvidne.*

Thomas Christensen Vestergård (1767-1842), boede først i Søndergård iTilsted, hvor han

1801 blev gift med enken i Søndergård med Ane Margrethe Pedersdatter Morsing ,(1771-1849) født i Skjoldborg, datter af Peder Poulsen Morsing. En søn af hendes 1. ægteskab Niels Christensen, kaldtes Vestergård efter sin stedfar, han blev gårdejer i Baun i Skinnerup.

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Thomas Christensen Vestergård, 67 år, gift, gårdmand

Magrethe Pedersdatter, 64 år, gift, hans kone

Peder Thomsen, 32 år, ugift, søn

Jens Thomsen, 31 år, ugift, søn

Christiane Thomasdatter, 29 år ugift, datter

Dorthe Thomasdatter, 22 år, ugift, datter

Hans Mikkelsen, 18 år, tjenestekarl

*Tingsvidne1845. Udover gården her ejede Thomas Christensen Vestergård en parcel i Sjørring 1 album, halvpart i en parcel no 43 i Todbøl af 1 album.

arvingerne var Peder Thomsen, Christiane Thomasdatter gift med Peder Nørgård, Jens Thomsen, Ane Katrine Thomasdatter gift med Erik Christian Pedersen Nørgård og Inger Marie Thomasdatter

(Inger Marie, født 1809 blev gift med Anders Ramsgård Jensen, født i Torsted - parret boede i Brund

Dorthe Marie ~Peder Jensen Kiielsgård

Jens født 1803 i Tilsted ~1844 Sidsel Jensdatter Kjærgård, boede Skinnerup oog Hundborg

Peder født 1802 i Tilsted~ Johanne Andersdatter Ton. Hillerslev gård no 32

Anne Margrethe Morsing medbragte 2 børn af hendes 1. ægteskab: Niels, senere i Baun kaldet Vestergård

Christen, senere i Tilsted, kaldet Søndergård

 

1845          

skøde                          

Erik Christian Pedersen, gården gl. hk 3.7.2.2., nyt hk 7.3.0.1½ med tiender og en parcel 2 2/3 album, nyt hk 1 album (frasælges)

fra Thomas Christensens enke Ane Magrethe Pedersdatter til sin svigersøn.Aftægtskontrakt af samme dato med pant 1. prioritet i gården.           

Iflg. skudsmålsbog 1823-1844 for Anne Katrine Thomasdatter, datter her af gården, kom hun og hendes mand Erik Chr. Pedersen Nørgård sammen med deres børn 1844 fra Skinnerup hertil Torsted.

 

1853          

skøde                          

do., parcel no 10b, hk 0.5.0.1¾ med halve kongetiende og hele kirketiende, 400 rd.- fra Niels Pedersen Kjærgårds udstrykkede gård

 

1854          

tiendeskøde  do., til købers gård matrikel no 9 hk. 72.0.2½ samt til 10b hk. 0.5.0.1.¾ 25 rd.

 

1862          

adkomst     

Ane Katrine Thomasdatter, enken efter Erik Christian Pedersen Nørgård. matr. no 9, 10b iflg skifte læst til sikkerhed for børn 2000 rd.med 1. prioritet i gård no 9 og parcel no 10b, med tiender. . . . . . Pantegæld: 1847 700 rbd. sølv, 2. prioritet i gård og parcel, til Peder Jensen Kjærgård, Torsted.- udsl.. 1860

                                                                                      

1870:

3600 rd, 1.pr. i matr. 9 og 10a med tiender, besætning m.v., til Peder Tomsen i Hillerslev fra enken Ane Katrine Tomasdt.( 10b er forenet med 9b- se Skjoldborg fol. 156) udsl. 1873. 1876: 12000 med prioritet i gård 9,10b, tiender medv. til Jens Pedersen Kjærgård, Torsted - udsl.. 1894/1917: Erik Christian Pedersen Nørgård var søn af Peder Christensen Jepsen i Tømmerby,

 

Folketælling Torsted 1845, en gård

Erik Nørgård, 41 år, gift, født i Tømmerby, gårdmand

Ane Katrine Thomasdatter, 38 år, gift, født her i sognet, hans kone

Maren Eriksdatter, 7 år, født i Skinnerup, datter

Peder Eriksen, 5 år, født i Skinnerup, søn

Thomas Eriksen, 2 år, født i Skinnerup, søn

Margrethe Pedersdatter, 75 år, enke, født i Skjoldborg, aftægtskone, søger bord med familien

Niels Nielsen, 32 år, ugift, født i Vestervig, tjenestefolk

Lars Pedersen, 16 år, født her i sognet,tjenestefolk

Inger Marie Thomasdatter, 20 år, født her i sonet, tjenestefolk

Folketælling Torsted 1860

Erik Nørgård, 58 år, født i Tømmerby, gårdmand

Ane Katrine Thomasdatter, 54 år, født her i sognet, hans kone

Maren Eriksen, 22 år, født i Skinnerup, datter

Peder Eriksen, 20 år, født i Skinnerup

Jeppe Nørgård, 15 år, født her i sognet

Thomas Eriksen, 10 år, født i sognet, søn

Peder Pedersen, 41 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk

Thomas Andersen, 20 år, født i sognet, tjenestefolk

Sidsel Larsen, 27 år, ugift, født i Østrild, tjenestefolk

Ved folketælling 1880 boede Ane Katrine Thomsen i gården som enke

tillige med sønnerne Peder og Jeppe og

 tjenestefolk,

Christen Kjeldsen Larsen, 22 år, født i Nors

Ane Magdalene Mikkelsen,22 år, født i Skjoldborg

Ved folketælling 1890, bor enken med sønnen Peder Eriksen, 49 år, ugift født i Skinnerup, gårdbestyrer

Jensine Larsen, 38 år, ugift, født i Tingstrup, tjenestepige

Søren Christensen, 24 år, født i Skårup, tjenestekarl.

(Ane Katrine Thomasdatter, døde 1906.)

 

Skøde og panteregister 1846-1957, fol 46, “Thorstedlund”, no 9 hkk 7.3.0.2¼ solgt 1913 og 1914:9b,9c,9d) rest 9a hk 0.2.1.¾, 10b hk 0.5.0.1¾, 31 hk ¾ album, 14d ¾ album

 

1900          

skøde                          

Peder Eriksen, søn, no 9, 10b med aftægt til sælgerinden (hans mor) . . . . . Pantegæld 6000 overtaget

 

1913          

adkomst     

arvinger efter do., til 10b, 9a, 9c, 9d med tiender

 

1913          

skøde                          

Carl Christensen, samme ejendom, fra arvingerne Jeppe Nørgård Eriksen, Erik Spanggård, Henrik Jensen og Knud Eriksen

 

1916          

skøde                          

Peder Poulsen Rask, 9a, 10b med bygninger

 

1925          

skøde                          

do., no 31. sælger, udvalg af beboere i Torsted sogn

 

1944          

adkomst     

Maren Rask, enken, iflg. skifte, 9a, 10b, 14d, 31, +17a i Todbøl

 

Folketælling Torsted 1921, landbrug

Peder Poulsen Rask. født 1863 i Torsted, gift, ankom 1906 fra Harring, tro: frimenighed, husfar

Maren Skårup, født 1884 i Torsted, gift, tro: frimenighed, husmor

Poul Skårup Rask, født 1913 i Torsted, barn

Mikael Skårup Rask, født 1915 i Torsted, barn

Svend Skårup Rask, født 1917 i Torsted, barn

Anna Skårup Rask, født 1919 i Torsted, barn

Anders Nielsen, født 1895 i Sjørring, tyende

Ejner Hede, født 1905 i Thisted Landsogn, ankom 1920 fra Thisted. tyende

Dagny Skårup, født 1900 i Sjørring, ankom 1920, tro: frimenighed, tyende

Ellen Skårup, født 1908?, Thisted landsogn, ankom derfra 1917, tro: frimenighed, tyende

 

1952          

skøde                          

Poul Pedersen Rask og Mikael Skårup Rask, sønner, 9a. 10b, 14d, 31, 17a

 

1955          

skøde                          

Mikael Rask ½ fra sin bror Poul

nyt tingbogsblad 1956, 9a - skelforandring 1956

 


 

No 9 på udskiftningskortet
 

En gård 1688 matrikel no 18 , 1844 matrikel gården no 8a, huset 8c

 

Matrikel 1664, hartkorn 4.0., ejer C. Dyre til Nystrup, bruger Niels Mikkelsen

1680 afkortning hartkorn 2,4 for sandflugt, ejer fru Cristence Due, bruger Christen Mortensen før Niels Mikkelsen.

 

Matrikel 1688 no 18, hartkorn 2.4.1.2., ejer Christen Kieldsens arvinger, bruger Christen Mortensen

1692, amtsforvalterens bonde: Christen Mortensen

 

Matrikel 1688b no 18, hartkorn 2.4.1.2., ejer Jens Hansen, bruger Christen Mortensen - nu Jens Nielsen

 

Matrikel 1688c no 18, hartkorn 2.4.1.2., ejer Niels Vestergård i Vandet, bruger Jens Nielsen

Strøgods 1778 no 18, hartkorn 2.4.1.2. selvejer Rasmus Pedersen, bruger desuden af no 8 i Tingstrup hartkorn 0.2.2.0.

 

Sognefogedens rapport 1778, selvejer Rasmus Pedersen forrenter 200 rd.

 

Hartkornsspecifikation 1789, gl. matr. no 18, nu no 5, hartkorn 2.4.1.2., selvejer Rasmus Pedersen.

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 2.1.0.2¾, ejer Anders Jørgensen, ny matr. no 8a hk 3.3.1.2., ejer Christen Andersen Færegård

do., gl. hk. 0.2.1.2., ejer Niels Raun, ny matr. no 8c hk 0.4.0.1¾, ejer Peter Andreas Rasmussens enke. hk. 0.6.0.2, ny matr. no 8d 1.2.0.0., ejer Peder Larsen Spanggård

 

Gårdens bygninger 1802 Brandforsikring Hundborg Herred 1800-36, fol 48

En gård ejes og bebos af Rasmus Pedersens enke

a. Stuehuset i nord 18 fag 7 alen dyb, fyrre under og overtømmer, deles murede, dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. I stuerne fiel gulv, lof, vinduer og døre og en jern bilægger kakkelovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel ¾ tønde, jernplade i skorsten. Skorsten og bageoven af brændte sten. forsikringssum 400 rd.

b. Søndre hus 23 fag 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade, stald og fæhus. 250 rd.

c. Et vestre hus 9 fag 7½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lynghus, fåresti og karlekammer. 100 rd.

d. Det østre hus 10 fag 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indretet til lo og lade. 150 rd.

Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret.

1822, brandforsikring , protokol side 198, hovedparcellen udflyttet

en gård, ejes og bebos af Anders Jørgensen- se 8a

a. stuehus i sønder 16 fag, 8 alen dyb, med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn, kobber kedel og 2 skorstene og bageovn

b. nordre hus 14 fag, 9 alen dyb, indrettet til lo, lade, stald og fæhus

c. vester hus, 10 fag, 9 alen dyb, indrettet til lade og fæhus

 

Fæstere

Før 1651                      

Niels Nikkelsen, der omtales i tingbogen 1656-1668. Der nævnes 2 gældsbreve, dateret til 1651 og 1660.

 

Før 1680                      

Christen Mortensen, død 1704 - se også gård gl. matr. no 10

1690 tiltales Christen Mortensen for resterende landgilde, tillige med andre af “Kongens bønder”. ( kronen ejer gården) Christen Mortensen nævnes 1695 tillige med flere Torstedfolk, som synsmænd.

 

1704                                             

Christen Pedersen, der havde fæste på gården efter Christen Mortensen, men frasagt 1709.

 

1709                                             

Jens Nielsen (Ås) (ca 1680-1743), ~Maren Christensdatter (ca 1685-1773).

Jens Nielsen får fæstebrev, dateret Ullerup på Mors 24.4. 1709 til Jens Nielsen Ås, på en gård som Christen Mortensen står for i matriklen hk 2.4.1.2., som Christen Pedersen i fæste havde og har sig frasagt.

Jens Nielsen var søn af Niels Andersen Skrædder i Skjoldborg

børn:

Karen f. 1707, Peder f. 1711 ~1737 i Sjørring, Dorthe Jacobsdatter, 1714 Jens i Tinggård i Sjørring, Ingeborg f. 1716 ~1755 Lars Nielsen Smed i Skjoldborg, Dorthe f. 1717 ~1762 Mikkel Larsen af Fårtoft, Anne f. 1725 ~1751 Jep Christensen i Skinnerup, Niels f. 1730 ~1751 i Sjørring Dorthe Næsgård.

 

1745                                           

Rasmus Pedersen, (1716-1799), der ægter forrige fæsters enke  ~1745 Maren Christensdatter (ca. 1685-1773) ~1773 Johanne Andersdatter Ramsgård i Sjørring

tillige selvejer, se nedenfor

 

Selvejere

Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 187,215, (nyt reg. fol. 37) hk. 4.1.3.2½, ejer Rasmus Pedersens enke

anmærkning: efter vedstående haves tinglæst hjemmel på hk. 4.0.3.2 og utinglæst skøde af Thomas Andersen i Torp 1.7.1782 hk 0.1.0.0. = 4.1.3.2½ - se register for Thisted sogn fol. 83-145. Har solgt hk. 0.3.2.0.

 

1776          

skøde                          

Rasmus Pedersen (Langgård) hk 2.4.1.2., 390 rd. - fra Niels Thomsen

 

1777          

skøde                          

do., hk 0.2.1.0., 80 rd. 1 m. - auktionsskøde

 

1798          

skøde                          

do., hk 1.2.0.½, med lade og stald 680 rd , incl. Maren Halds toft*- fra Christen Jensen ( i gl. matr. no 8)

 

1800          

skifte                           

efter Rasmus Pedersen i herredets skifteprotokol, enken af 2. ægteskab Johanne Andersdatter Ramsgård. Skiftet er næsten ulæseligt men parret havde 5 børn, hvoraf 4 er døde, Sønnen Peter Andreas er født 1785. Rasmus Pedersens 1. kone var Maren Christensdatter, død 1773.

 

1812          

tiendeskøde  do.s enke, kirke korn og kvægtinede til hk 3.6.2.0., 420 rd.

udat bevillingRasmus Pedersens enke Johanne Andersdt. til uskiftet bo, til gården hk 2.4.1.2¼, parcel hk 1.2.0.½, ialt 3.6.1.2½

 

1812          

tiendeskøde 

do., halve kongetiende til hendes gård, 275 rd

*( et hus der lå i bakken, nedenfor gl. matr. no 18 - oplyst af Torsten Balle)

Rasmus Pedersen var søn af Peder Christenen Langgård i Jannerup, ingen børn i 1. ægteskab

Johanne Andersdatter Ramsgård f. i Sperring 1744, datter af Anders Christensen Ramsgård

 

Folketælling Torsted 1787

Rasmus Pedersen, mand, 70 år, gift 2. gang, bnde og gårdbeboer

Johanne Andersdatter, hans kone, 44 år, gift 1. gang

Peter Andreas Rasmussen, søn i 2. ægteskab, 2 år

Mads Sørensen, tjenestefolk, 22 år,

Maren Larsdatter, tjenestefolk, 23 år

Folketælling Torsted 1801

Johanne Andersdatter, husmor, 56 år, enke 1. gang, gårdbeboer

Peter Andreas Rasmussen, hendes søn, 16 år

Jens Lauridsen, tjenestefolk, 34 år, ugift

Niels Christian Jensen, tjenestefolk, 30 år, ugift

Johanne Nielsdatter, tjenestefolk, 18 år, ugift

Salman Nielsen, tjenestefolk, 11 år                    

 

1813          

skøde                          

Peter Andreas Rasmussen, søn, (1785-1832), hk 2.4.1.2. og en parcel hk 1.0.2.½ med tiender og besætning - fra moderen. gift ned Anne Marie Andersdater Vestergård af Ø. Vandet, dt. af Anders Christensen Vestergård

(et hus, hk. 0.4.2.1¾ solgt 1828 med tiende 200 rd sølv, bygningerne er af ny opført af sælger, =8b)


1828          

skøde                          

do., et hus hk 0.2.1.2. m. tiender, 100 rd. sølv - fra Niels Ravn ( = matr. 8c)

 

Folketælling Torsted 1834, et hus

Anne Marie Andersdatter, 44 år, enke, husmandsenke og almisselem

Peder Petersen, 15 år, søn

Anders Petersen, 12 år, søn

Niels Petersen, 10 år, søn

Dorthe Petersdatter, 13 år, datter

Ane Marie Petersdatter, 10 år, datter

Maren Petersdatter, 8 år, datter

 

ps. herefter: huset 8c - Gården får ny matrikel no 8a - se nedenfor særskilt fra 1822 hovedparcellen udflyttes

Huset 8c, brandforssikring 1828, huset forhen ejet af Niels Raun ( oprindelig et ralingshus fra Anders Jørgensens gård), nuværende ejer Peder Rasmussen- Huset ligger i øster-vester. Værdien af huset nedsættes nu i forsikringen

 

1838          

registreringsforretning , Peter Rasmussens enkes ejendele som sikkerhed for almisse kan nydes af sognet - hun hedder Ane Marie Andersdatter

 

1854          

tiendeskøde  enken halve kongetiende til hendes hus hk 0.4.0.1¾,(8c) 25 rd . Det bemærkes at hun ikke har hjemmel og at indbo m.v. er prioriteret . . . . . Pantegæld: 1815, 500 rbd n.v. med 1. prioritet i debitors gård til pastor Fries i Sjørring. - udslettet 1823

                                                                                      

1818:

600 rbd n.v. 2. pr. i hk 3.6.1.2½, til kbmd. Holst i Thisted - udsl.. 1823

                                                                                      

1820:

86 rbd. sedler til kbmd. Holst, sikkerhed i tiender - udsl. 1823

                                                                                      

1820:

110 rbd sedler - udslettet 1823

                                                                                      

1821:

100 rbd sedler 4. pr. i gård, besætning m.v. til Th. Vestergård i Torsted - udsl. 1823

                                                                                      

1822:

200 rbd sølv, prioritet i hk 0.4.2.1¾ med derpå opført husbygning og tiender - udsl. 1831

                                                                                      

1825: (beløb tabtgået), 1. pr. i debitors besætning, en del benævnt, intet uden indtægten undtaget, af hvad som i  huset, af hvad navn nævnes kan - udslettet 1853 desuden forlig 1820, 200 rbd. - udslettet 1823.

 

Folketælling Torsted 1845, et hus (=8c)

Ane Marie Andersdatter, 57 år, enke, født i Ø. Vandet, husmandsenke, lever af sin jordlod

Anders Petersen, 28 år, ugift, født i sognet, søn

Ane Marie Pedersdatter, 21 år, født i sognet, datter

Maren Pedersdatter, 17 år, født i sognet, datter

Folketælling 1860 , et hus

Ane Marie Andersdatter, enke, født i Nors, husmandsenke, lever af sin jordlod

Anders Petersen 43, ugift, født i sognet, søn

Niels Petersen, 35 år, ugift, født i songet, søn

Anemarie Petersen, 37 år, ugift, født i sognet, datter

Folketælling Torsted 1880, et hus

Anders Petersen, 62 år, ugift, født i Torsted, blind

Anders Sallingbo Petersen, 57 år, ugift, født i Torsted

Ane Marie Petersen, 55 år, ugift, født i Torsted

Maren Petersen, 51 år, ugift født i Torsted

“Søskende, der ejer huset i fællesskab og lever af deres jordlod”

1890 bor Anders Petersen, Anders Sallingbo og Maren Petersen i huset

 

Skøde og panteregister 1846-1957 matrikel no 8c hk 0.5.0.1¾ (8m 0.0.2.¼ solgt 1899, 8r 0.0.1.1½ solgt 1929), 21a hk 0.2.2¼ (21f ½ alb. solgt 1925, no 32 hk 2¼ album (32b ½ alb. solgt 1927, 32d ¼ solgt 1957), 2h ¾ alb. 11n hk 0.0.1.½,, 19d hk 0.4.0.1¾ (19f ½ alb. solgt 1945, 21a hk 0.2.0.½

 

1855          

skøde                          

Anders Vestergård Pedersen, huset 8c med tiender - sælger Peter Andreas Rasmussens enke (hans mor? - se folket. ovenfor)

 

1892          

skøde                          

Jens Jespersen, samme ejendom

 

1895          

adkomst     

Kristine født Hobolt, iflg. skifte, samme ejendom

Jens Jespersen var skolelærer, se folketælling 1880 under skolehuset

 

1895          

skøde                          

Jens Jensen, 8c med tiende

 

1907          

skøde                          

do., matr. 21a med tiender - sælger Mikkel Skårup

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 8c, landbrug

Jens Jensen, født 1851 i Sjørring, gift, ankom 1871 fra Ø. Vandet,

Mette Katrine Jensen, født 1852 i Skinnerup, 1876 fra V. Vandet, husmor

Jens Chr. Jensen, født 1886 i Torsted, gift, husfar og murer

Nielsine Marie Jensen, født 1887 i Vang,gift, fra Vang 1909, husmor og syerske

Mette Katrine Jensen, født 1910 i Torsted, barn

Jens Alfred Jensen, født 1913 i Torsted, barn

Else Kirstine Jensen, født 1915, Torsted, barn

Maren Kirstine Nielsen, født 1854 i Sjørring, ugift, ankom hertil 1896, husmor, syerske

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 21a, 15. familie

Jensine Marie Jensen, født 1874 i Ødum, Randers, ugift, ankom 1920 fra Udby, lærerinde

 

1925          

skøde                          

Jens Chr. Jensen., matr. no 32- sælger udvalg for Torsted sogns beboere

 

1929          

skøde                          

do., 8c, 21a - fra Jens Jensen

 

1929          

skøde                          

do., 2h - sælger Chr. Kappel Tousgård

 

1929          

skøde                          

do., 11n, 19d. sælger Torsted kommune

 

1942          

skøde                          

Jens Kappel Jeppesen, 8c, 21a, 2h, 11n, 19d, 32a

 

1943          

skøde                          

Olav Kappel Jeppesen, samme ejendom, nyt tingbogsblad 1957:8c

 No. 10 på
udskiftningskortet
 

En gård, matrikel 1688 no 17  1844 matrikel no 10

1855: Kjærgårdsminde

 

Matrikel 1664, hartkorn 4 td., ejer Annex til præstegården til Sjørring kald, bruger Bertel Christensen

 

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Vestervig, bruger Christen Bertelsen, en gård

 

Matrikel 1688 no 17, hartkorn 3.4.3.1 (gl. hk 3.4.), ejer Vestervig, bruger Christen Bertelsen

tilkøbt Ullerupgård 1691, sælger Henrik Holst, bruger Christen Bertelsen, hk 3.4.3.1.

 

Matrikel 1688b no 17, hk. 3.4.3.1., ejer Chr. Lelius, bruger Christen Bertelsen - nu Christen Christensen

 

Matrikel 1688c no 17, hk 3.4.3.1., ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Christen Christensen

 

Rapport 1778, hk. 3.4.3.2., ejer fru Steenstrup, bruger Jens Andersen, landgilde 8 rd.

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 17 hk 3.4.3.1., bruger Jens Andersen Kirk

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 22, hk 3.5.3.1., ejer Peder Steenstrup, bruger Jens Kirk

 

Hartkornsekstrakt 1820/39 hk 3.7.2.21, ny matrikel no 10. hk 6.1.3.¾ ejer Anders Jensen

Gårdens bygninger 1822, Brandforsiskringssprotokol side 179

en gård ejes og bruges af Anders Jensen, hk. 3.7.3.2½

a. stuehus 14 fag 9 alen dyb, indrettet med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn, og kobber kedel, skorsten og bageovn

b. en kvist i sønder, 2 fag 5½ alen dyb, indrettet til en stue med trægulv og kakkelovn

c. søndre hus 29 fag 11 alen dyb, indrettet til lom lade, stald, fæhus, fåresti og vognhus

d. brøndhus sønden for stuehuset

1853, brandforsikringsprotokol side 259: litra a,b,c,d er nedrevet og gården udflyttet (til 1 km sv. for kirken) og opbygget således

a. det nordre hus 24 fag 13½ alen dyb, med grundmur og stråtag, indrettet til lade

b. det vestre hus 10 fag og 10 alen dyb, grundmur og stråtag, indrettet til fåresti, vognhus og lade

c det vestre hus 28 fag 9 alen dyb, væggene dels murede og dels bindingsværk med mur, loft over det hele og stråtag. Indrettet til heste og fæstald,

storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten, ovn samt tørveplads

 

Fæstere

Før 1664                      

Bertel Christensen, kirkeværge, nævnt i tingbogen 1668, hvor delefogeden til Vestervig er til vedermålsting med ham, om Bertel Christensens forbliven i sin gård

 

Før 1680                      

Christen Bertelsen, (død 1712, 61 år gl.), fæstebonde under Ullerupgår gods fra 1691.

Gårdens jord bliver skadet af sandflugt, derfor får han nedsat sit hartkorn 1680. 1695 omtales han i tingbogen som salig Christen Bertelsen, der havde været med ved abejdet på genopbygningen af Nordentoft

 

Før 1719                      

Christen Christensen, død 1743, 66 år gl., søn af foregående fæster ~ 1714 Dorthe Nielsdatter Vigh

Fæstebrev dateret 1719 ,Ullerupgård fæsteprotokol fol. 33, gården hk 3.4.3.1., hans far Christen Bertelsen fradøde. ( fæstebreve ældre end 1719 indført under denne dato)

Christen Christensen var gift med Dorthe Nielsdatter Vigh, datter fra gård, gl. matr. no 8. Hun døde 1734 og efterlod foruden enkemanden, børnene

 |-Anne Christensdt. født ca 1714  

 |-Christen Christensen, født ca 1718

 |-Christen Christensen, født ca 1721

 |-Niels Christensen, født ca 1724  

 |-Maren Christensdt., født ca 1728                              

I skiftet efter Dorthe Nielsdt. Ullerupgårds skifteprotokol 1735.2/63, blev børnenes formynder, hendes bror Jep Nielsen i Skinnerup.

(se skiftebrev og skifte i tillæg)

Maren født 1728 blev gift med Jens Mouritsen d. yngre i gård no 12, Christen ødt 1718 ~1741 Maren Pedersdt (hus no2)

                                  

1741                           

Jens Sørensen, (1707-1747) Fæstebrev Ullerupgårds fæsteprotol, fol. 88, efter forrige fæster Christen Christensen, hvis datter han ægter. ~ 1741Anne Christensdatter Vigh (1715-1762), forrige fæsters datter

 se fæstebrev i tillæg)

 

Jens Sørensen døde 1747. Der holdtes skifteforretning samme år, hvor ladefogeden på Sønder Ullerupgård var er tilstede på sin husbond kommerceråd Hvids vegne, for at holde registrering, skifte og deling imellem Jens Sørensens enke Anne Christensdatter og deres 2 børn , sønnen Christen, 3 år gammel og datteren Dorthe, 2 år gammel. På børnenes vegne var deres farbror Niels Steffensen af Vendbjerg Mølle til stede som formynder og tilsynsmand, tilligemed enkens lauværge Ib Nielsen fra Skinnerup. Der var udpeget 2 “dannemænd” for at vurdere og teksere boet både i stuerne og gården med såvel tærsket som utærsket korn med alt hvad boet indeholdt. ( ikke specificeret)

Hele stærvboet blev ialt vurderet til 162 rd. 5 mk 2 sk. Når gæld og stedets brøst og brøstfældighed, inventarium og besætning efter kgl. Majestæts forordning, skyldige kongelige skatter m.m., ialt 154 rd. 2 mk 4sk blev trukket derfra, blev der 8 rd. 2 mk 14 sk til deling mellem moderen og de 2 børn. Moderen tilkom 4 rd 1 mk 7 sk. Sønnen Christen Jensen tilkom 2 rd 4 mk 15 1/3 sk og datteren 1 rd 2 mk 7 2/3 sk, hvilke penge uforrentet skulle blive stående i boet indtil sønnen blev myndig og datteren kom “i mands værge”.

Datteren Dorthe født 1743 ~1762 Jens Andersen Kirk her i gården

sønnen Christen født 1744 boede senere i Vang

 

1748                           

Jens Mouritsen af Torsted (1722-1762), “den ældre” ~Anne Christensdt. Vigh, forrige fæsters enke

Jens Mouritsen var søn af Mourits Andersen - se gård no 12

Han fik fæstebrev af Ullerupgård, fæsteprotokol 1748, fol 99,på gården her af hk 3.4.3.1., samtidig ægter han Jens Sørensens enke.

Han skal svare alle kongelige skatter og landgilde årlig 2 td. byg, 2 td. havre samt 2 slettedaler i penge. Gør dessuden arbejde på Ullerupgård 2 dage årlig i høbjergning og høsten med fuld le og dag med køre møg - se fæstebrev under tillæg.

Deres børn:

Jens født 1749, kom til Sixhøj i Skårup, Else Marie født 1753, Karen født 1754 ~Poul Christensen i Dollerup, Mourits født 1759 kom til Ø. Vandet

 

Før 1778     

Jens Andersen Kirk (1740-1806), ~1762 med Dorthe Jensdatter, her fra gården (1743-1792)

Jens Andersen Kirk var søn af Anders Mouritsen i gård no 5

Han blev selvejer af gården 1802.

 

Selvejere

Skøde og panteprotokol 1843-46, fol. 186, 209 (nyt reg. fol. 47) hk 3.7.3.2, - ejer Jens Andersen ,anmærkning, solgt til Lars Jacobsen i Torsted hk. 0.1.0.2¼ (1800)

 

1798          

skøde                          

Jens Andersen Kirk, hartkorn 0.2.2.2¼ for 399 rd. - sælger Niels Christensen Ås i Tilsted.( hus no 2 og 6)

 

1800          

skøde                          

do., hk 0.3.0.¼ for 49 rd. - sælger Lars Jacobsen i Torsted

 

1802          

skøde                          

do., hk 3.4.3.1., auktionsskøde, 750 rd.

 

1806, 29.7.                   

Selvejertestamente oprettet for retten af Jens Andersen i Torsted, hvorved han har bestemt at hans selvejergård i Torsted, hk. 3.7.3.2½ samt udendørs og indendørs besætning ved hans død skulle tilhøre hans ældste datter. Testamentet ses i herredets justitsprotokol fol. 39 og denne Anne Kirk er gift med Niels Pedersen Kjærgård.  på Torsted mark, 200 rd. 1802:  499 rd. med 1. prioritet i hk 3.4.3.1, til præsten Steenstrup i Sjørring - udslettet 1807

 

Folketælling Torsted 1787

Jens Andersen, mand, 47 år, gift 1. gang, bonde og gårdboere

Dorthe Jensdatter, hans kone, 42 år. gift 1. gang

Anders Jensen, søn, 11 år

Jens Jensen, søn, 6 år

Jens Andersen, søn, 2 år

Anne Jensdatter, datter, 17 år

Mette Jensdatter, datter 15 år

Helvig Jensdatter, datter, 13 år

Johannes Mathiesen, tjenestekarl, 29 år, ugift

Folketælling Torsted 1801

Jens Andersen Kirk, husbonde, enkemand 1. gang, gårdmand

Anders Jensen, søn, 24 år

Anne Jensdatter, datter, 34 år, ugift

Mette Jensdatter, datter, 30 år, ugift

Helvig Jensdatter, 27 år, ugift

Jens Christian Jensen, søn 17 år

Jens Jensen, søn 13 år

Peder Jensen, tjenestekarl, 27 år, ugift, tømmermand

Af børnene blev Anne, født 1767 ~her i gården, se nedenfor

Mette født 1771 ~1805 Salmon Jensen i gård no 2

Helvig f. 1774 ~1813 Christen Christensen Skjoldborg i V. Vandet

Anders f.1777 får gården 1818

Jens Christian f. 1782 ~Margrethe Jacobsdatter i gård no 2

 

1806/7       

adkomst     

Niels Pedersen Kjærgård, (svigersøn) iflg. ovenn. testamente, vielsesattest er fremlagt og læst som hans adkomst.

 

1812          

tiendeskøde 

do., halve kongetiende til hk. 3.7.3.2½, for 160 rd. - fra Niels Vigs enke i Ø. Vandet

 

1812          

tiendeskøde  do., kirke korn og kvægtiende til hk. 3.7.3.2.½, 380 rd.- fra Johs. Birch

 

1810          

testamente med vedhæftet allernådigst konfirmation, oprettet mellem nu afgangne Niels Pedersen Kjærgård og hustru Ane Jensdatter, begæret læst som adkomst for sidstnævnte på deres efter skøde tilhørende ejendomme: en gård hk 3.7.3.2½ med anpart af halve kongetiende og hele kirke korn og kvægtiende.

Niels Pedersen Kjærgård, (1770-1818), var søn af Peder Nielsen Kjærgård i gård no 3,

blev gift 1806 med Jens Kirks datter Anne Jensdatter, død 1825. . . . . . Pantegæld:1807 500 rd. med pant i hk 3.4.3.1. med ind og udbo - udslettet 1823. 1808, 200 rd. 1. pr. i hk 0.3.0.1½

 

1818          

skøde                          

Anders Jensen søn herfra gården, gården hk 3.7.3.2.½ med tiender, besætnng, ind- og udbo, 1100 rbd.sølv og aftægtspræstationer, deraf som sikkerhed 213 rbd,72s sølv, læst i ejerskab og adkomst. . . . . . Pantegæld: 1823 260 rd. søslv, 1. pr. i debitors gård hk 2.3.2.1 samt avl - til Thisted enkekasse. - udslettet 1847. 1823: 250 rbd sedler, 2. pr. i samme gård. og avl. til Thisted nordre amt og provstis hjælpekasse, - udslettet 1847. 1818: 450 rbd.sølv, 3. pr. i gården og 1. pr. i jord hk. 0.3.0.1½, til Jens Christian Jensen i Torsted - udsl.. 1831. 1825: 400 rbd. sølv, 1. pr. i 2 stk. markjord og 3. pr. i gården

Anders Jensen født 1777 var søn af Jens Andersen Kirk, her i gården.

hans hustru Kirsten Marie Larsdatter Hørsted f. 1792 i Sjørring, døde 1841

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Anders Jensen, 57 år, gift, gårdmand

Kirsten Marie Larsdatter, 42 år, gift, hans kone

Niels Andersen, søn, 14 år

Lars Andersen, søn, 13 år

Poul Andersen, søn 7 år

Jens Andersen, søn, 3 år

Dorthe Andersdatter, datter, 19 år

Lars Sørensen Molsgård, 29 år, ugift, tjenestefolk

Inge Marie Thomasdatter, 25 år, ugift, tjenestefolk

Folketælling Torsted 1845, en gård

Anders Jensen, 69år, enkemand, født her i sognet, gårdmand

Dorthe Andersdatter, 21 år, ugift, født i sognet, husholderske og datter

Niels Andersen, 23 år, ugift, født i sognet, søn  

Poul Andersen, 18 år, født i sognet, søn

Jens Andersen, 13 år, født i sognet, søn

Inger Marie Ubbesdatter, 23 år, ugift, født i Vang, tjenestepige

Christen Poulsen, 29 år, ugift, født i Sjørring, tjenestekarl

 

1847          

skøde                          

Niels Andersen Kjærgård, søn, sælgerens gård gl. hk 3.7.3.2½, ny matr. hk 6.2.3.¾ med ½ konge korn tiende og hele kirke korn og kvægtiende, besætning, ind- og udbo for 2810 rd. og aftægt til sælger - aftægt slettet 1883.(solgt 10a 0.5.0.1¾ 1889 se nedenfor, 10c 0.0.1.1¾, 10d 0.1.2.1¼ frasælges 1853)

1873 adkomst  enken Ane Marie Madsen, iflg. skifteattest, til gården matr. no 10a hk. 5.3.2.2¾ med tiender. . . . . . Pantegæld: 1847 2000 rd. sølv pant i hk. 6.2.3.¾ - til 4 søskende - udsl.. 1853. 1883:enkens obligation i gården no 10a hk. 5.3.2.2¾ til kreditforeningen 20.000 kroner - udsl. 1903

 

Folketælling Torsted 1860, en gård

Niels Kjærgård, 40 år, født i sognet, gårdmand

Ane Marie Madsdatter, 38, født i Sjørring, hans kone

Kirsten Marie Nielsen, 9 år, født i sognet, datter

Anders Nielsen, 5 år, født i sognet, søn

Mads Nielsen, 4 år, født i sognet, søn

Christen Nielsen, 2 år, født i sognet, søn

Anders Jensen, 83 pr, enkemand, født i sognet, gårdmandens far, der af ham forsørges

Jens Andersen, 28 år, ugift, født i sognet, maler

Christian Lorentzen, 19 år, født i Thisted, tjenestefolk

Kirstine Andersen, 26 år, født i Sjørring, tjenestefolk

Folketælling Torsted 1880, en gård

Ane Marie Madsen, 57 år, enke, født i Sjørring, gårdkone

Kirsten Marie Nielsen, 28 år, ugift, født i Torsted, datter

Christen Nielsen, 21 år, født i Torsted, søn

Anton Møller Nielsen, 19 år, født i Torsted, søn

Ane Marie Christensen, 16 år, født i Sjørring, tjenestepige

Niels Andersen Kjærgård, død 1871,

Ane Marie Madsdatter (1822-1884, datter af Mads Pedersen i Skårup, Sjørring

 

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 47, matr. no 10a hk 5.3.2.2¾ (solgt 1925/26 no 10e,f,g,) rest hk 4.3.1.0.

 

1889          

adkomst     

Anton Møller Nielsen Kjærgård og Christen Nielsen Kjærgård, arvinger, iflg. sksifte

 

1889          

skøde                          

Christen Nielsen Kjærgård, ½ fra sin bror Anton- ½ gæld kr. 1000 overtages - se også 35d i Gjersbøl

 

1920          

adkomst     

Inger Marie Kjærgård, enken, 10a m. bygninger. . . . . . Pantegæld 1889 600 kr, til Anton Møller Nielsen, næst 2000 kr.

 

Folketælling Torsted 1890, en gård

Christen Nielsen Kjærgård, 31 år, ugift, født i Torsted, bestyrer, gårdejer

Anton Møller Nielsen Kjærgård, 29 år, født i Torsted, ophold

Jens Tøfting Jensen, 18 år, født i Torsted, tjenestekarl

Ane Jensen, 30 år, ugift, født i Heltborg, husbestyrerinde

 

1920          

skøde                          

Jens Pedersen Andersen Søndergård, samme ejendom

 

Folketælling Torsted 1921, Kjærgårdsminde, matr. 10a

Jens Søndergård, født 1894 i Sjørring, gift, gårdejer

Kristiane Margrethe Søndergård, født 1893 i Torsted, gift, husmor

Niels Søndergård, født 1899 i Sjørring, ugift, tyende

Anna Kirstine Stentoft, født 190+ i Skinnerupp, 1920 fra Ø. Vandet, tyende

Børge Jeppesen, født 1907 i Rakkeby, ankom 1912 derfra, tyende

nyt tingbogsblad 10a

 


 

No. 12 på udskiftningskortet
 

En gård, matrikel 1688 no 19 , 1844 matrikel no 16a

 

Matrikel 1664, hartkorn 5.2., ejer Jørgen Seefeld? til Øland, bruger Peder Jensen

 

1680, forrige Øland gods, bruger Peder Jensen, hartkornsnedsættelse p.gr. af sandflugt til 2.2.

Gården udlagt til kongen 1682, forrige Øland gods, som Peder Jensen Krog beboede

 

Markbog Torsted 1683, ejer grev Reventlow, bruger Peder Jensen Krog, en gård.

Matrikel 1688 no 19, hartkorn 1.4.1.0. (gl. hk 3.0.), ejer grev Reventlow, bruger Peder Jensen Krog

1687 gården øde, overgået til kgl. majestæt, fæstet til Mikkel Bertelsen uden afgift i 3 år 1687-90

 

Matrikel 1688b no 19, hk 1.4.1.0., ryttergods, bruger Peder Jensen i Krog - nu Mikkel Bertelsen, præstens medhjælper

 

Amtet 1699. krigsjordebog, oberst Leegårds ryttergods, reduceret hk., bruger Mikkel Bertelsen Smed, hartkorn 1.0.

Amtet Kgl. Majestæts jordegods, der svarer til det Ålborgske regiment fra nytår 1703/5, no 19 hk. 1.4.1.0.bruger Peder Jensen i Krog.

 

Amtet 1716,til Kgl. Maj. forhen udlagte jordegods, solgt på auktion. Ejer Hans Carsten Langballe, bruger Peder Jensen i Krog

 

Matrikel 1688c no 19, hk 1.4.1.0., ejer Faddersbøl, bruger Mikkel Bertelsen Smed

Jordebog Faddersbøl 1747, no 19, hk 14.1.0., bruger Christen Christensen Agerholm,

do. 1762, bruger Mikkel Jensen.

 

Hartkornsspecifikation 1778 og 1785, Faddersbøl hovedgårds underlagte bøndergods: Torsted matr. no 19, hk 1.4.1.0., bruger Mikkel Jensen

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 2, hk. 1.4.1.0., ejer Faddersbøl, bruger Mikkel Jensen

 

Hartkornsekstrakt 1820/39 hk 1.4.1.0. ejer Niels Pedersen, ny matr. no 16 hk 2.3.3.1¾, ejer Søren Jensen

 

Fæstere

Før 1664                      

 

Peder Jensen og Peder Jensen Krog er sandsynligvis een og samme person, han nævnes i tingbogen 1666-1687, mest for gæld til forskellige, som han nu afkræves. 1687 nævnes hans datter Anne, ligeledes stævnet for gæld.

 

1680

bliver gårdens hartkorn nedsat, på grund af forringelse af sandflugt.1687 er gården øde og overtages af kgl. majestæt.

 

1687 f

æstet til Mikkel Bertelsen (Smed) for 3 år 1687-90 uden afgift (gården øde). Han fortsætter fæstet og bliver præstens medhjælper

Gårdens hartkorn nedsættes 1699, (iflg. krigsjordebogen) til 1 td, men sættes op igen 1703 til 1.4.1.0. Mikkel Bertelsen Smed (ca 1663-1732)

                                                   

Før 1747                      

Christen Christensen Agerholm (1705-1781)   ~ 1732 i Vang Gertrud Olufsdatter, død 1763

Børn:

Maren født 1733 ~1758 Christen Nielsen af Elsted

Kirsten f. 1736

Inger f. 1748 ~1760 Mikkel Jensen Smed, her i gården

Ole f. 1741 ~1787 Kirsten Pedersdatter Boddum - se folketælling 1801, et jordløst hus

Mikkel f. 1746

 

Før 1762                      

Mikkel Jensen Smed (1729-1800), svigersøn til forrige fæster  ~Inger Christensdatter Agerholm (1738-1819)

 

Folketælling Torsted 1787                                                                                                                  

Mikkel Jensen, mand, 59 år, gift 1. gang, fæstebonde og boelsbruger  og Inger Christensdatter, hans kone 49 år, gift 1. gang

Jens Mikkelsen, 20 år, søn

Niels Mikkelsen, 9 år, søn

Anne Mikkelsdatter, 23 år, datter

Gertrud Mikkelsdatter, 22 år, datter

Maren Mikkelsdatter, 7 år, datter

 

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 200, 227b, 228b nyt reg. fol. 82) (hartkorn 1.4.1.0., matrikel no 16. hk 2.3.3.1¾, heraf solgt 0.5.3.¼, rest no 16a 1.6.0.1½

 

Før 1800   

skøde         

Mikkel Jensen, hartkorn 1.4.1.0. ( ingen skøde indført her) - se ovenfor, fæster. . . . . Pantegæld: 1800 Mikkel Jensen til den alm. Enkekasse 300 rd.1.prioritet i hk 1.4.1.0. med ind og udbo         

 

Folketælling Torsted 1801

Inger Christensdatter, husmor, 64 år, enke 1. gang, boelsbeboer

Anders Mikkelsen, 29 år, ugift, søn

Anne Mikkelsdatter, 36 år, ugift, datter

Niels Mikkelsen, 24 år, ugift, søn

 

1800          

skifte         

Mikkel Jensen Smed, Herredets skifteprotokol 25.8.., fol. 485, 487

enken Inger Christensdatter

Christen 39 år

Jens 34 år

Anders 28 år

Niels 22 år

Anne, ugift, hjemme

Gertrud 35 år, ~Christen Peitersen i Sjørring

Kirsten 31 år, ~Bertel Jensen Nørgård, Thisted

Maren 19 år, ugift, hjemme

Enkens lavværge, Jens Andersen, formynder Mikkel Skårup i Torsted

Der holdtes registrering og vurdering. Boets midler bestod af bohave, redskaber m.v., besætningen bestod af

1 gammel sort hoppe 20 år gl. vurderet til rd. 3.0.

1 brun hoppe 8 år, vurderet yil 8 rd.

1 plag 3 år, vurderet til 16 rd-

1 åringsplag, 8 rd.

1 sort ko 10 år, 3 rd.

1 sortbroget ko 9 år, vurderet til rd. 3.2.0

1 grå stud 2 år, til 6 rd

1 kalv til 3 rd.

1 kvie, 4 får med 3 lam, 2 nød, 7 rd.

Sterboet med underliggende mark hk 1.4. samt avlen på marken, vurderet til 330 rd.

Ialt boets vurdereing med indbo og udbo, besætning og ejendom                                                      rd- 435.0. 7

Panteobligation til enkekassen  rd. 300

do til Hr. Nyborg            rd. 150

sønnen Niels havde tilgode    rd.  16                    

ialt gæld                                           rd. 466.0. 0

og boet fallit med 31 rd. og deror intet til skifte og deling. Boet blev dog tilbagegivet enken.

 

1804          

skøde                          

Poul Pedersen, hk. 1.4.1.0., 450 rd. - fra Inger Christensdatter ( til sin svigersøn)

 

1812          

tiendeskøde  do., kirke korn og kvægtiende til hk. 1.4.1.0., 180 rd.

 

1819          

kontrakt     

do. hvormed han har overladt Maren Mikkelsdatter så længe hun lever og uden betaling et kammer samt ildsted og illingsrum i gården. Hendes søster Mariane er berettiget at tilholde sig kammreret om hun bestemmer det, Disse forpligtelser skal og være gældende for efterkommende besiddere af Poul Pedersens gård - udslettet 1859

 

1810 testamente mellem Poul Pedersen og hustru Ane Mikkelsdatter, læst som adkomst på stervboen til hk. 1.3.1.0. med tiende. . . . . Pantegæld:1813 300 rbd, 1. prioritet i hk 1.4.1.0., til enkekassen - udslettet 1850. Poul Pedersen døde 1819, 60 år gl. ved vielsen var han af Stagstrup

 

Før 1820

adkomst          

Niels Pedersen af Jannerup, der er gift med Ane Mikkelsdatter, vielsesatt af 1846 som hans adkomst til gård og tiende.

 

1820          

testam.                        

mellem Niels Pedersen Jannerup og hustru Ane Mikkelsdatter, læst som hendes adkomst til gård m.v.

 

1828          

afkald                           f

ra Peder Gade for arv efter sin afdøde søn Niels Pedersen

 

1828          

adkomst     

Mariane Poulsdatter, en gård hk. 1.4.1.0. med tiender, ifølge testamente af 1828, hendes mor Niels Pedersens enke

 

1834          

adkomst     

Søren Jensen, gift med Mariane Poulsdatter iflg. vielsesattest af 1834, hans adkomst til hk 1.4.1.0., nyt hk 2.3.3.1¾ med tiende

 

1854          

tiendeskøde  do., til gården no 16a, hk 1.6.0.1½ 50 rd (solgt 16a hk 1.6.0.1½ 1865 og 16b 0.5.3.¼ med tiende - ialt 2.3.3.1¾ ). . . . . Pantegæld: 1847 200 rd v.s., prioritet næst 300 rd. og aftægt til skolelærer Chr. Jensen i Torsted. udsl.. 1853. 1859: 1500 rd. 1.pr i 16ahk 1.6.0.1½ besætning m.v. - udslettet 1866

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Ane Mikkelsdatter, 72 år, enke, gårdmandsenke

Søren Jensen, 27 år, gift, driver gården

Mariane Poulsdatter, 25 år, gift, hans kone

Annemarie Sørensdatter, 3 år, datter

Inger Marie Sørensdatter, 2 år, datter

Else Sørensdatter, 1 år, datter

Jens Jensen, 31 år, ugift, tjenestekarl

Maren Mikkelsdatter 52 år, ugift, inderste

Ved folketællingen 1845 bor parret og de nævnte børn i gården, tillige med en ny søn Poul Chr. Sørensen, 5 år

Ane Mikkelsdatter er nu 84 år og aftægtskone og Mariane Mikkelsdatter, 65 år inderste. alle er født i sognet

Folketælling 1860, en gård

Søren Jensen, 53 år, født i Sjørring, gårdmand

Mariane Poulsdatter, 52 år, født i sognet, hans kone

Ane Katrine Sørensen, 9 år, født i sognet, datter

i samme gård 1860 :( se også et hus på fælleden fra 1871)

Folketælling Torsted 1860

Poul Ubbesen, 27 år, født i Vang, daglejer

Inger Sørensdatter, 28 år. født i sognet, hans kone

Ubbe Poulsen, 1 år, født i sognet

Søren Jensen sælger 1853 og 1864 sin gård, matr. no 16a og 16b

Han køber i stedet 1864 2 parceller matr. no 19 og 20c, sidstnævnte er bebygget - se videre under matr. no 19f,20

 


 

No. 13 på udskiftningskortet, der bruges sammen med no. 14


Annexgården, matrikel 1688 no 16

 

 Annexgården,  NordreThorstedvej 1.

Navnet stammer fra dengang gården hørte under Sjørring kirke. D.v.s at indtægterne fra dette annex til kirkegodset tilfaldt Sjørring kirke. I 1992 ejes gården af Jørgen Kappel, der bebor et stuehus fra 1902. Gården er blevet moderniseret flere gange siden dette billede blev taget. Alle udhuse er blevet fornyet i 1962. I skødet på gården findes den dag i dag stadig en bestemmelse om , at præsten fra Sjørring har ret til at få stillet staldeplads for 2 heste og et omklædningsrum til rådighed, når han skal prædike i Torsted kirke.)

 

1844

matrikel no 2

Matrikel 1664, Annexgården hartkorn 4 td., ejer præsten til Sjørring kirke, bruger Peder Christensen

 

Markbog Torsted 1683, ejer præstens annexgård. 1685, kirkens gods, bruger Peder Clemmensen: gården er forarmet og må anses for øde.

 

Matrikel 1688 no 16, hartkorn 2.7.3.2. (gl. 2.4.), ejer Annexpræstegården, bruger Peder Clemmensen

 

Amtets fortegnelse over præsternes annexgårde 1694, hartkorn 2.7.3.2., Sjørrring præstegårds annexgård, bruger Peder Clemmensen

 

Matrikel 1688b no 16, hk 2.7.3.2., ejer Annexgården, bruger Peder Clemmensen - nu Mourits Andersen

 

Matrirkel 1688c no 16, hk 2.7.3.2., ejer Annexgården, bruger Moust Andersen

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: Annexbonden Jens Mouritsen, afgift 8rd. for landgilde, ægt og arbejde, alle 3 korn og kvægtiender

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 16 hk 2.7.3.2., selvejer af no 12, Jens Mouritsen. No 12 og no 16 bruges samlet

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 11, hk 2.7.3.2., bruges af annexbonde Mourits Andreas Jensen - se også under gl. matr. no 12

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk. 2.7.3.2., ejer præsteembedet i Sjørring, bruger annexbonde Jens Christensen, ny matr. no2, nye hk 3.4.0.¾

 

Fæstere

Før 1664                      

Peder Christensen ( se også gl. matr. no 12, ny no 15)

 

Før 1680                      

Peder Clemmensen

 

1680 får Peder Clemmensen gårdens hartkorn nedsat, grundet sandflugt.

Peder Clemmensen nævnes i tingbogen fra 1666. 1667 nævnes at han er søn af Clemmen Pedersen i Ø. Vandet og har en bror Poul Clemmensen.

1666 er han og Hr. Poul Jensen i Sjørring udvalgt til syns afsigelse på et hussted og kålgårdssted i Torsted, synsmændene havde været østen Peder Clemmensens gård, der så de et nyt dige, 8 skaft (digetørv) langt og somme steder 5 skaft og somme steder 8 digetørv høj, og vesten for dette stykke nyt dige stod der åbent 4 skaft. Nør ad var begyndt et stykke dige 2 digetørv højt og intet gammelt hus eller værested eller gammelt dige var kendeligt.

Samme år bliver Peder Clemmensen beskyldt for at have slået Jens Christensen med en vognkæp i Dollerup, da han kørte på alvejen mellem Skårup og Sjørring. Peder Clemmensen stævnes siden , hvor der blev givet last og klage over ham for sår og skade. (sagen udsættes)

1667 tiltales Peder Clemmenen for kornskade, idet hans hest havde været løs og forvoldt skade må en bygmark. 1678 tiltales Peder Cleemmensen for gæld på 2 sldl. for en vadmelsskjorte.

1678 lader sognepræsten i Sjørring Poul Jensen Snedsted tiltale Peder Clemmensen i Annexgården i Torsted for penge for sædebyg og penge til et par støvler. Dom: hans skal betale.

1687 blev Poul Clemmensen i Sjørring og Peder Clemmensen i Torsted, (der havde tjent hos sin søster i Tvorup i 4 år for 28 år siden) indkaldt som vidner. Sagen drejede sig om et stk. jord til fælles græsning, hvor der var blevet gravet fladtørv.

Ifølge markbog 1683, bruger Peder Clemmensen desuden et hus.

 

Før 1704                      

Ove Pedersen, annexbonde under pastor Anders Harding. Han stævnes 1704 2.9. v. retten, tiltalt for at have udlejet en del af sin i fæste havende gårds jord, tilsået med sort havre, ud til Anders Bertelsen i Stentoft, Anders Jensen i Tandrup og Søren Nielsen Baun i Skinnerup. Derved havde han overtrådt både sit fæstebrevs bestemmelser og kongens lov og fradømmes gården. ( se hus gl. matr. no 4

 

Før 1710

Mourits Andersen (der er selvejer af gl. matr. no 12, ny matr. no 15, se der søn af Anders Nielsen Ulgård i gård no 10

 

før 1740                       

Jens Mouritsen (der er selvejer af gl. matr. no 12, ny no 16, se der)

 

Før 1789                      

Mourits Andreas Jensen, gift med Helle Christendatter Stentoft, flyttet til Nørtorp og derefter til Nebel. ( selvejer af gl.no 12)

se gård no 12

Iflg .skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 185, har Christen Jensen 1798 skøde på hk. 1.5.0.0., resten haves i fæste af præsten Hr. Steeenstrup

 

Før 1801                      

Christen Jensen (1763-1829), der også kaldes Mouritsen (er selvejer af gl. matr. no 12 og no 8) Han har haft gården matrikel no 8, som sælges i småparceller 1797,1798

se tillige gård no 8 og 12 - søn af Jens Mouritsen den yngre

 

Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 185, hartkorn 2.7.3.2., ny matr. no 2.

anmærkning:

efter nedenstående er hjemmel for hartkorn 1.5.0.0. - resten (hk 2.7.3.2.) haves i fæste af præsten Hr. Steenstrup- se fol. 206 er hk 4.4.2.2.”

(ejerforhold m.v. for hartkornet 1.5.0.0. og huset 0.0.2.½ har jeg flyttet til gl. matr. no 12 - se der)

Hk 1.5.0.0. og et hus hk 0.0.2.½ (sælges 1813)

her fra fol. 185:

 

1820          

gårdforlig    

Christen Moustsen i Torsted og Mourits Andreas i Nebel, deres inden Hillerslev Hundborg Herreders forligskommission den 12.7. indgåede forlig, hvorefter de skal betale gæld med .... Peder Jensen 45 rbd. sedler - se register for Vandet fol. 69 - udslettes som forældet

 

1824          

forlig                           

Christen Jensens indgåede forlig hvorefter han skal betale assessor Lützhoff 61.3.1. rd.s. - udslettes som forældet

 

Folketælling 1801

Christen Jensen, husbonde, 38 år, gift 1. gang, gårdmand

Mette Jespersdatter, hans kone, 39 år, gift 2. gang (Lars Sørensen Elskjær i gl. matr.no 8)

Jens Christensen, 12 år, deres søn

Laurids Christensen, 10 år, deres søn

Mads Christensen, 4 år, deres søn

Mette Larsdatter, 23 år, ugift, barn af 1. ægteskab

Jens Larsen, 23 år, ugift, søn af 1. ægteskab

Dorthe Jensdatter, mandens søster, 36 år. enke 1. gang, syr og strikker

 

1830          

fæstebrev   

Jens Christensen (1789-1880) på Sjørring præstekalds annexgård i Torsted af hk. 2.7.3.2. og andel besætning og inventarium. ( = selvejr af gl. matr. no 12)

 

1854          

skøde                          

Jens Christensen eller Moustsen, fra pastor Madeling i Sjørring, på ovenstående annexgård i Torsted, hartkorn 3.4.0.¾ for 1300 rd. og årlig afgift af 2 td. rug, 2 td. byg og 2 td. havre, aftrædelseslokale og staldrum i gården og skal køber vedblive at svare alle 3 tiender og småredsel af gården.ydelse og skal herunder skøde fra Jens Christensen eller Mouritsen til Christen Jensen på bl.a.

 

a. sælgers efter skøde 17.6.1854, en gård i Torsted mat. no 2, hk 3.4.0.¾ for 2100 rd., kornafgift aftrædelsesydelse etc. for præsten (solgt matr. 2b ¼ album)

anm. “se fol.206” ( som også er Christen Jensens ejendom): aftægtskontrakt hvorved bl.a. er bestemt at Christen Jensen skal indbetale i arv til Jens Christensen eller Mouritsens børn 2050 rd. Herfor er givet 1.pr. i ovenn, ejendom, næst kornafgift og det præsten er resterende til aftrædelsespenge - udslettet 1884 - se også gård no15

 

1883          

“altså tiende til præsteembedet af matr. no 2 er ansat til 8 td. 5 skp. byg      

(1884 sælges, matr. 2b ¼ album til “Statskassen”, nyt tingblad, matr. 4f -

 se også gård no 12, ny mar. no 15

 

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 2. matr. no 2a hk 3.2.1¾ (solgt: 1888 1 alb., 1934 1ee 0.1.1.1¼, 1936 2f, 1936 2i ¼ alb.) 34a k 1 alb, ( 34b ½ alb. solgt. 1935 består ejendommen af matr. no 2a hk 3.0.3.2¼, 34a 1 alb

 

1888          

skøde                          

Niels Nielsen Rask, matr. no 2a, 2d med bygninger og præstationer til sælger og hustru. Kornafgift bem,ærket (udslettet 1922) - fra Christen Jensen.. . . . . Pantegæld 1888 9000 kr.

 

1925          

skøde

do. no 34 - fra et udvalg af Torsted sogns beboere

 

Folketælling Torsted 1890, en gård

Niels Nielsen,, 28 år, født i Hundborg, gårdejer

Dorthe Jørgensen, 31 år, født i Skjoldborg, hans hustru

Nancy Andersen, 19 år, født i Skinnerup, tjenestepige

Folketælling Torsted 1921, matr. 2a, landbrug

Niels Nielsen Rask, født 1861 i Hundborg, gift

Dorthea Rask, født 1858 i Kallerup, gift

Nikoline Rask, født 1892 i Torsted, barn

Niels Rask, født 1892 i Torsted, barn

 

1930          

skøde                          

Niels Nielsen Rask, søn. no 2a, 2f, 34. - Sælger og hustru Dorthea har ret til at blive boende i det nyopførte stuehus - aflyst 1955

 

Matr. 2i

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 132, matr. no 2i hk ¼ album, 34b hk ½ album

 

1936          

skøde                          

Johannes Jespersen, - sælger Niels Nielsen Rask

 

 Udskiftningskortets no 14 og no 13  bruges samlet


Bjerregård, matrikel 1688 no 12
,  ny matr. no 15.

 

Matrirkel 1664. hartkorn 5½ td., ejer Ejler Jacobsen, bruger Peder Christensen

1682 afkortning 5½ til 2 td. hk (Peder Cchristensens ødegård

 

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ejler Jacobsens arvinger, bruger Niels Madsen Bjerregård, forrige Peder Christensen, en gård

 

Matrikel 1688 no 12, hartkorn 1.5.0.0. (gl. hk 2.0.), ejer Ejler Jacobsens medarvinger, bruger Niels Madsen

 

Matrikel 1688b no 12, hk 1.5.0.0., ejer Ulstrup, bruger Niels Madsen - nu øde

1720 skifte efter P.M. Selle til Ulstrup, Niels (Madsen) Bjerregård og Niels Mortensen, nu Jens Thomsen

 

Matrikel 1688c no 12, hk 1.5.0.0., selvejer Moust Andersen

 

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted, selvejer Jens Mouritsen i en liden plads kaldet Bjerregård, forrenter derpå 160 rd.

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 12 hk 1.5.0.0., selvejer Jens Mouritsen - no 12 og no 16 hk 2.7.3.2.bruges samlet

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 11, hk 1.5.0.0., selvejer Mourits Andreas Jensen, der også bruger 2.7.3.2., som annexbonde

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 1.5.2.½, ny matrikel no 15, hk. 2.7.3.0., ejer Jens Christensen.

 

Fæstere

Før 1664                      

Peder Christensen, der nævnes i tingbogen 1668, hvor det bevidnes at den gård i Torsted, som Peder Christensen beboede og var Ejler Jacobsens bonde, er øde og ubeboet.

 

Før 1665                      

Niels Madsen Bjerregård,

I matriklen 1688 nævnes gården som øde. Jorden bruges sammen med den ½ gård af matr. no 10.

 

1695 

bruges Niels Bjerregårds bolig af Niels Mortensen og medfæster i gården gl. matr. no 10, ny no 7 ( nævnt tingbog )

 

1707                                             

af Jens Nielsen, stedet her er uden bygning. ( se også gård no 10

 

før 1720                       

Jens Thomsen (ca 1655-1730)~Maren Christensdatter (ca 1648-1732)

en datter Else født ca 1691

 

Selvejer

før 1730                       

Mourits Andersen (ca 1684-1748), der tillige har Annexgården i fæste, gl. matr. no 16, ny matr. no 2 ~1708 Else Jensdatter, død 1726, forrige fæsters datter ~2, Maren Salmansdatter (ca 1687-1763)

Mourits Andersen var søn af Anders Ulgård i gård no 10

Børn: Maren født 1710, Thomas, senere i Tinggård i Sjørring, Anders født 1714 i gård no 5, Maren født 1717

Christen født 1719 senere i Nors Søgård Havreland

Jens Mouritsen den ældre født 1722 i gård no 17

Maren Salmansdatter var datter af Salman Jensen i Gjersbøl, Snedsted

Børn: Jens født 1729 se nedenfor

Salman født 1731, kom til Skårup Sjørring

Laurits født 1733

 

Før 1778                      

Jens Mouritsen (1729-1785) “den yngre”, søn der også bruger Annexgården, se også der ~1756 Maren Christensdatter (1728-1784)

Hun var datter af Christen Christensen Vigh i gård no 17

Børn:

Anne født 1758 ~1786 Christen Ubbesen på Holm

Mourits Andreas - se nedenfor

Christen født 1763- se nedenfor

Dorthe Marie født 1766 ~1795 Poul Christensen, enkemand, hus no 1

Karen født 1769

 

Før 1787                      

Mourits Andreas Jensen (1759-, der tillige bruger Annexgården, se også der ~Helle Kirstie Christensdatter Stentoft søn af Jens Mouritsen den yngre

 

Folketælling, Torsted 1787

Mourits Andreas Jensen, mand, 28 år gift 1. gang, fæstebonde og gårdbeboer

Helle Christensdatter, hans kone, 27 år, gift 1. gang

Envold Nielsen, tjenestefolk, 30 år, ugift, nationalsoldat

Jens Jensen, tjenestefolk, 15 år

Karen Jensdatter, tjenestefolk, 19 år

Parret flytter til Nørtorp og derefter til Nebel

Deres børn: Jens 1788-1794, Ingeborg født 1791, Christen Stentoft født 1791, Kirsten født 1792, Maren født 1794.

 

Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 206, (nyt reg. fol. 68) hartkorn 1.5.2.½., matrikel no 15 hk. 2.7.3.0., nyt register fol. 68 ejer Jens Christensen

 

Skøde og panteprotokol 1823-46, fol 185, 206, (nyt reg. fol.68), hartkorn 1.5.0.0., ejer Christen Jensen, også kaldet Mouritsen.

anmærkning: efter nedenstående er hjemmel for hartkorn 1.5.0.0. - resten (hk 2.7.3.2.) haves i fæste af præsten Hr. Steenstrup- se fol. 206 er hk 4.4.2.2.

 

1798          

skøde                          

Christen Jensen, hk. 1.5.0.0. for 1399 dl. -fra Mourits Andreas Jensen , se også annexgården

 

1804          

skøde                          

Christen Jensen Mouritsen, auktionsskøde hk. 0.0.2.½ for 210 dl. fra Christen Jepsens enke-(fra reg. fol 190)

 

1812          

tiendeskøde  do., kirke korn og kvægtiende til hk. 1.5.1.½ - se også gl. matr. no 8. . . . . Pantegæld: 1798 199 dl. 3 mk.1. prioritet i hk 1.5.0.0. og besætning til præsten hr. Steenstrup. 1804 60 rd. 2. prioritet i samme, til præsten Steenstrup. ps. 1820 Christen Mouritsen og Mourits Andreas i Nebel, deres inden Hillerslev Hundborgherreder indgået forlig, hvorefter de skal betale gæld med ... til Peder Jensen 45 rbd sedler. sagen forældes dog.

                                                                                      

1824

Christen Jensens indgåede forlig, hvorefter han skal betale assessor Lütchof rd. 61.3.1. - udslettet som forældet

Ejede først gård no 8, desuden no 12, 16 - se data v. gård no 8.

 

1811          

skøde                          

Jens Christensen (Mouritsen) (1789-1880), søn hartkorn 1.5.0.0. og et hus hk 0.0.2.½ for 1000 rd. med ind og udbo (anm. se reg. fol 185 (annexgården) og Tilsted reg. fol. 153)

 

1813          

tiendeskøde  Jens Christensen, kirke korn og kvægtiende til hk. 1.5.2.½, 30 rbd,n.v. - fra Christen Jensen. . . . . Pantegæld: 1811 600 rd, med 2. prioritet i hk. 1.5.0.0. med ind og udbo, til Jesper Laursen - udslettet 1821. 1812: rd. 559. 48, 1. pr. i hk. 1.5.0.0. med ind og udbo, til præsten Steenstrup i Vang. 1813: rd.206.0.3.,med 1. pr. i hk 0.0.1.2/3 ( til hvilket skøde?), deraf 1/3 kirkekorn og kvægtiende af hk 1.5.2½. -  udslettet 1846.

se tillige Annexgården gl. matr. no 16, ny no 2

 

1815          

skøde                          

Jens Christensen, samme hk for 166 rbd. 4 s. n.v., samt besætning og inventar ( må være tilbagesalg, senere betegnet Jens Christensen Mouritsen). . . . . Pantegæld: 1815 400 rbd.n.v. 1. pr. i hk1.5.0.0., besætning m.v., til Jens Christensen Kappel - udslettet 1855. 1818: 125 rbd 8s. n.v. og 70 rbd n.v. 2. pr. i debitors gård af hk 1.5.0.0. og 1. pr. i hus af hk 0.0.2.½ og 1. pr. i besætning, og indbo- noter vedrørende pantet, tidligere pantsat.

                                                                                      

1821:

50 rbd. sedler 2. pr. i gården (tekst tabtgået) næst efter 1. pr. 400 rbd. sølv - udslettet 18?

                                                                                      

1837:

panteobl. til Jens og Peder Thomsen, pr. næst efter 400 rbd.n.v. i debitors gård hk 1.5.0.0. og et hus hk 0.0.2.½., besætning, bohave, sæd og avl - udslettet 1844. 1844:Jens Christensen eller Mouritsens panteobligation til justitsråd Tøfting på Tandtrup 400 rd.s. prioritet næst.  400 rbd. - udslettet 1855

 

1822          

forlig          

Jens Christensen Mouritsen under Thisted Amts Forligskommission, skal betale kbmd. N. Reese ... - udslettet

ps. der nævnes flere forlig: 1834, udslettet 1835. 1837, udslettet 1838, 1838, udslettet forældet.

“I det fæstebrev anført på dette registers fol. 185 har Jens Christensen tilsagt sognepræsten for Sjørring og Torsted forkøbsret til hans ejendoms sted af hk 1.5.0.0. ( uden dato).

Jens Christensen Mouritsen (1789-1880) søn af Christen Jensen og Mette Jespersdatter

~1811 Johanne Jensdatter Ramsgård

 

Folketææling 1834, en gård

Jens Christensen, 45 år. gårdmand

Johanne Jensdatter. 51 år, hans kone

Jens Jensen, 22 år, ugift, søn

Christen Jensen, 20 år, søn

Søren Jensen, 19 år, søn

Anders Jensen, 11 år, søn

Andreas Jensen, 9 år, søn

Christiane Jensdatter, 15 år, datter

Johanne Jensdatter, 13 år, datter

Mette Jensdatter 7 år, datter

Dorthe Jensdatter, 68 år, enke, inderste

Folketælling Torsted 1845, en gård

Jens Christensen, 55 år, født i sognet, gårdmand

Johanne Jensdatter, 62 år, født i Sjørring, hans kone

Christen Jensen, 31 år, ugift, født i sognet,søn

Anders Jensen, 22 år, født i sognet, søn

Andreas Jensen, 19 år, født i sognet , søn

Christiane Jensdatter, 26 år, ugift, født i sognet, datter

Mette Jensdatter,17 år, datter

Poul Christian Jensen, 19 år, tjenestedreng

(sønnen Anders Jensen, født 1824 er døbt “Anders Ramsgård” - han bliver gift med Inger Marie Thomasdt. dt. af Thomas Vestergård i Thorsted.- parret boede først på Kronens hede i Vang sogn og derefter i Østergård i Brund. Deres eneste barn Jens Andersen, kaldet Moustsen er født i Vang. Anders Ramsgård s forældre (ovenn. Jens Christensen Moustsen),” havde en god gældfri gård. Den skulle bevares, og de øvrige søskende fik intet, så da bedstefar skulle giftet, købte han en husmandslod på Kronens Hede i Vang sogn og byggede sig et hus med et par småstuer, plads til et par får, et par grise og en flok høns - bedstemor passede bedriften, bedstefar gik på arbejde, mest på Nystrup, en stor gård, der havde været endnu større, før en stor del af dens jorder blev begravet under sandflugten.( fra “Thyboer” fortalt af Otto Andersen, Hov 1975)

 

1857          

skøde                          

Christen Jensen (søn), sælgers efter skøde 1815,

a.gård no 15 hk 2.7.3.0. med tiender, ind og udbo,b

gård no 2, kornafgift  aftrædelse, staldruin og tiende (2b ¼ alb. frasolgt).

 

1857          

aftægtsk.    

ang. Jens Christensen eller Mouritsen og hustrus aftægt og underholdning for Christen Jensen, herfor er givet 1.pr. i ovenn, gård matr. no 15, hk. 2.7.3.0. med tiender, besætning m.v. - udslettet 1884 - “se også fol.185” (= ny matr. no 2)

Nyt register fol 68 matr. no 15c hk 2.7.3.0. m.fl., 2a m.fl.

 

Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 68 matr. 15a, 2a ( gl. register fol 185, 206, 230)

matr.no 15 hk 2.7.3.0 (frasolgt 15 b,c,d,e,- rest 15a hk 2.1.2.2¼.

Matr. no 2a hk 3.4.0.½ (solgt 2a 1888 3.2.1.¾ og 2d) rest 2c hk 0.1.2.1¾. Matr. 24b 2½ album Matr. 2h¾ album (solgt1929)

matr. 8r hk 0.0.1.1½, 11,o hk ¾ alb, 19e hk 0.0.3.2¾, 15e 0.4.2.¼ (solgt 1945)- Gård no 2 - se også under gl. matr. no 16

 

Folketælling Torsted 1860, en gård

Christen Jensen, 46 år, født i sognet, gårdmand

Maren Kirstine Nielsdatter, 33 år, født i sognet, hans kone

Jens Christensen, 71 år, født i sognet, aftægtsfolk, søger bord med familien

Johanne Jensdatter, 48 år, født i sognet, hans kone

Andreas Jensen, 36 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk

Johanne Marie Jensen, 38 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk

Mads Jensen, 13 år, født i Sjørring, tjenestefolk

Folketælling Torsted 1880, en gård

Christen Jensen, 66 år, født i Torsted, gårdejer

Maren Kirstine Nielsen, 52 år, født i Torsted, hans kone

Niels Nielsen, 18 år, født i Hundborg, deres plejesøn

Jens Christensen, 90 år, enkemand, gårdejerens far, der af ham forsørges

Aane Katrine Sørensen, 28 år, ugift, født i Torsted, tjenestefolk

Jens Andersen, 15 år, født i Sjørring, tjenestefolk

 

1888          

skøde                          

Jens Christian Jørgensen, a. matr. no 15 med tiender, b. matr. no 2c og c leje iflg. kontrakt 1865 til grundstykke af no 24 i 35 år.  

d. bygninger. (Lejeretten udsl.. 1892, 15b frasolgt) 

 

1893          

skøde                          

do., parcel 24b med tiender - mageskifteskøde fra Clemmen Pedersen

 

1916          

adkomst     

Maren Kirstine Jørgensen, enken, iflg. skifte til 15a hk. 2.7.1.2, 2c, 24b med tiender m.m. . . . . Pantegæld 1888 betingelser om præstationer til sælger Christen Jensen og hustru Maren Kirstine Nielsen, med 1.  pr. næst 11000 kr og afgiften m.v. 1888 obl. til Chr. Jensen i Thisted 11000 kr. 1. pr. i matr. no 15 og 2c - udsl.. 1913

 

Folketælling Torsted 1890, en gård

Jens Christian Jørgensen, 34 år, født i Skjoldborg, gårdejer

Maren Kirstine Møller, 23 år, født i Jannerup, hans hustru

Jørgen Jensen Jørgensen, under 1 år, født i Torsted, søn                       

Peter Jørgensen, 23 år, født i Vang, tjenestekarl

Ane Jepsen, 17 år, født i Torsted, tjenestepige

 

1916          

skøde                          

Lars Christensen, samme ejendom

=? Carl Christiansen - der i skøde og panteprotokol oftest kaldes Christensen

Folketælling Torsted 1921, matr. 15a, en gård

Carl Christensen, født 1871 i Hillerslev, gift, ankom 1873 derfra ( som plejesøn) gårdejer

Maren Christensen, født 1873 i Torsted, gift, husmor

Søren Skårup Christensen, født 1905 i Torsted, barn, tømmerlærling hos Stefan Christensen

Ane Katrine Christensen, født 1906 i Torsted. barn

Magda Kristine Christensen, født 1907 i Torsted, barn

Ana Christensen, født 1910 i Torsted, barn

Christian Møller Christensen, født 1912 i Torsted, barn

Karen Margrethe Christensen, født 1915 i Torsted, barn

Poul Jensen Østergård, født 1890 i Tilsted, derfra 1916, tyende

                                                   

1922          

skøde                          

Chr. Kjærgård Simonsen Tousgård, samme ejendom

 

1929          

skøde                          

do., 8r - sælger Jens Chr. Jensen

 

1929          

skøde                          

do., 11,o og 19e - sælger kommunen

 

1934          

skøde                          

Christen Albert Jensen, 2a,8r,11,o,15a,19e,24b

 

1944          

skøde                          

Christen M. Christensen

 

1946          

skøde                          

Peter Nielsen Dahlgård, 15a,24b,2c,8r,11,o ,19e

solgt ny tingbog blad 2c 1953

 


 

No 15 på udskiftningskort

 

En gård, matrikel 1688 no 14,  1844 matrikel 1844 no 17. (1869: et hus no 17b) , 1879 matr. 17a fra gl. reg. fol 165

 

Matrikel 1664, hartkorn 5 td. 2 skp., ejer Ejler Jacobsen til Ørum, bruger Mourits Andersen

 

Landgolde 1664: 4 td. byg, 1 pund smør,1 svin, 4 td. havre =5.2. td. hartkorn                                                                    

 

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Maria sl. Iver Jacobsens, bruger Salmand Madsen Holmbo

 

Matrikel 1688 no 14. hatkorn 3.0.2.0. (gl. hk 3.0.), ejer Iver Jacobsens arvinger, bruger Salmand Madsen

 

Tingbog 1688 gården udlagt til “De fattiges Direktion i København fra sl. Marie, Iver Jacobsens., bruger Salman Madsen

 

Amtets hospitalgods 1689: ejer Københavns hospital, bruger Salman Madsen, gl. hk. 3.0., nu 3.0.2.0.

 

Matrikel 1688b no 14, hk 3.0.2.0., ejer Todbøl, bruger Salmand Madsen - nu Christen Isaksen

 

Matrikel 1688c no 14, hk 3.0.2.0., ejer Todbøl, bruger Christen Isaksen - do 1762

 

Hartkornsspecifikation 1778, Todbøl hovedgård: Torsted matr. no 14, hk 3.0.2.0., bruger Christen Christensen

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 1. hk 3.0.2.0., ejer Todbøl, bruger Christen Christensen

 

Todbøl strøgods 1791, hartkorn 3.0.2.0., solgt til kammerråd Thagård, bruger Christen Christensen

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 2.6.1.1., ejer Jens Andersen Bechs enke, ny matrikel no 17, hartkorn 3.4.2.2., ejer Peder Jensen

 

Gårdens bygninger 1822: brandforsikring, en gård ejes og bruges af Jens Andersen Bechs enke, hartkorn 2.6.1.1.

a. stuehus i nord, 10 fag, 9 al., dels eg, dels fyr overtømmer, dels muret og dels klinede vægge,, stråtag, indrettet til 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, over hele huset loft, fornødne vinduer og døre samt en bilægger kakkelovn, kobberkedel i gru ½ tønde og jernplade i skorsten, skorsten og bageovn i brændte sten. takseret til n.v. 500 dl., er sølv 300

b. det vestre hus 20 fag, 11 al dyb, fyrre over og undertømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til lo, lade, stald og fæhus. Takseret nv. 375 rd = sedler

c. Det søndre hus, 3 fag, 7 al., dels eg og dels fyrre under tømmer, fyrre overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet ltil vognhus og fåresti. n.v. 125 sølv

1841: en gård ejes og bebos af Peder Pedersen

a. stuehus i nord, 13 fag 9 alen dyb, indrettet med 3 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilæggerr kakkelovn, kobberkedel, skorsten og bageovn

b. hus påbygget stuehuset fra vestre ende i sønder, 8 fag 9 alen dyb med murede vægge, indrettet til stald og fæhus

c. hus i øster fra sønderende af b, 13 fag 9 alen dyb, indrettet til lo og lade

d. hus østen i gården, 8 fag 6 alen dybm indrettet til fåresti, hugkammer og vognhus

ej tilforn forsikret.

(udflyttet ?)

 

Fæstere

Før 1664                      

Mourits Andersen

 

Før 1680                      

Salman Madsen Holmbo.

1680 blev gårdens hartkorn nedsat fra 5.2 til 3.3., på grund af sandflugt. Salman Madsen i Torsted nævnes i tingbogen fra 1687, hvor han en del gange tiltales for gæld, hovedsagelig til ejeren af hans gård, Københavns Hospital.( også benævnt Københavns Børnehus og “De husarme i Kbhn”.)

1695 udstedes der forbud mod at afføre afgrøde fra Christen...... (Isaksen?) “, som bor i gård med Salman Madsen

 

Før 1710                      

Christen Isaksen (ca 1688-1767)~1718 i Kallerup, Kirsten Jensdatter, død 1732, 85 år  ~Mette Andersdatter (ca 1707-1762)

skifte under Claus Caspersens gods (Todbøl strøgods), protokol 1758-1773

hans børn:

Isak Christensen i Gundtoftegård i Gettrup

Christen Christensen, her i gården

Poul Christensen, 26 år, tjener i Jannerup hos Jens Sø

Peder Christensen, 23 år, hos sin bror Christen.

Christen Isaksen døde hos sin søn Christen, der havde overtaget fæstet efter faderen, ved skifteeforretningen efter hans død, var der derfor kun hans personlige klæder at vurdere.

Boet blev vurderet til en værdi af ialt 3 rd.5 mk 1 sk.

Christen Christensen havde besørget sin fars begravelse, selv krævede han ingen arv, men  det var hans fars sidste vilje at hans 2 brødre Poul og Peder skulle have klæderne.  se vurdering tillæg)                          

 

1763          

fæstebrev   

Christen Christensen (1722-1799), søn af forrrige fæster,  ~ 1.Maren Nielsdatter (1733- 1772) ~ 2. Mette Madsdatter.

 

1787, synsforretning over Todbøl underliggende bøndergods: Christen Christensen i Torsted, hk. 3.0.2.0

Bygningernes beskaffenhed: 11 fag stue og tørvehus. - 15 par spænder lade, stalt og fæhus, de 9 fag spænder af laden er af nye opbygt siden orkanen, mens endnu mangler 6 par spænder lade, som vil koste pr. fag 3 rd., er 18 rd., som beboeren ikke kan bekoste. De øvrige hus i beboelig stand

Besætningens tilstand: 4 bæster og 1 føl, 3 køer, 2 kvier, 2 kalve, 6 får med lam, 2 grise. 1 beslagen vogn, 1 trævogn, 1 plov, 2 harver, med øvrige redskaber i nogenlunde brugelig stand. Indboet nogelunde god, såsom 4 senge, 1 jern kakkeloven, 1 stueur, 1 grukedel.

Besidderens økonomiske forfatning: En gammel skrøbelig mand, som har skade på sine øjne, en skikkelig stræbsom kone. Børn 4, alle døtre.

Restancer til dato ialt 10 rd. 5 m. 15 sk. - til april 88 ingen.

Når har fæstet:4. aug. 1763. - ikke hoverigørende.

Udsæden årlig:2 td. rug, 4 td. byg, 6 td. havre, 1 td. ærter. -

Har ingen fællig med andre.

Folketælling Torsted 1787

Christen Christensen, mand, 67 år, gift 2. gang, bonde og gårdbeboer

Mette Madsdatter, hans kone, 46 år, gift 1. gang

Anne Christensdatter, dt. af 1.ægteskab, 18 år

Maren Christensdatter, dt. af 2. ægteskab, 14 år

Mette Christensdatter, dt. af 2. ægteskab, 12 år

Graves Madsen, tjenestekarl, 31 år, ugift

af børnene blev Maren Katrine ¨, født 1774 ~Jens Andersen Bech

Christen Christensen nævnes 1796 som selvejer -se nedenfor

 

Selvejere

Før 1796     

test.          

Christen Christensen - se også ovenfor.

 

Ejerliste, skøde og panteprotokol fol. 196,221, (nyt register fol. 73), hartkorn 3.0.2.0., solgt hk. 0.2.1.2., rest hk 2.6.1.1., ejer Jens Andersen Bech

anmærkning “ ejer dette hartkorn efter selvejertestamente af 2.2. 1796, se justitsprotokol for herredet fol. 667”. Solgt til Mikkel Mikkelsen i Sjørring, nu Torsted hk. 0.2.0.2- se fol 179 (hvor Jens Andersen Bech 1808 sælger hk. 0.2.0.2 for 164 rd).

 

1796          

adkomst     

Maren Cathrine Christensdatter, datter, ifgl. selvejertestamente fra Christen Christensen i Torsted, der overdrager sin gård med ... videre  til sin datter. Begæret læst til hjemmel og adkomst på bemeldte gård, der har stået for hk. 3.0.2.0., men hvorfra der er afkommet hk 0.2.0.2.

Præsteattest 29.6. 1824, der beviser, at pigen Maren Katrine Christensdatter er gift med Jens Andersen Bech, læst som hans adkomst til gården

 

o. 1799

adkomst            

Jens Andersen Bek (1760--1812) iflg. vielse, hk 3.0.2.0.

 

1812          

tiendeskøde 

do., kirke korn og kvægtiende til hk. 2.6.1.1., 180 rd. - fra Johannes Birch

 

1813          

skifteforr.    

efter do., i hartkorn 2.6.1.1. m. anpart af tiende, besætning er overdraget enken, læst som hendes adkomst

 

1822          

afkald                          

fra Niels Jensen af Gjersbøl, som er gift med Ane Christensdt. og fra Peder Bech af Giærup, som er gift med Kirsten Christendatter, for deres hustruers tilkommende arv. . Pantegæld: 1802 til herredets overformynderi 600 rd. 4 mk. 12/3 s., 1. prioritet i hk. 3.0.2.0.(må være udsl.. 1808) 1803, til Lars Holst i Thisted, 99 rd, 2. pr. i samme hartkorn 1808, til herredets overformynderi, 643 rd. 3m. 13 11/12 s. 1. pr. i hk 3.0.2.0. - udslettet 1811.811 til herredets overformynderi, 913rd.80m. 1/108 s., 1. pr i hk. 3.0.2.0. - udlsetet 1824. 1814 enkens panteobligation til kbm. Reecen, 70rbd. nv., 1. pr. i tiendet. til hk. 2.6.1.1., - udsl.. 1837.1816, til herredets overformynderi, 66rbd. 4s., 2.pr. i ovenstående hk. - udslettet 1823. 1820, til overformynderiet, 240 rbd.40 s. sølv - note ang. det pantsatte, ikke tinglæst adkomst. - udslettet 1824. 1824, til do., 231 rd.1.4 11/20 sølv og 175.2.14 2/3 sølv, 1. pr. i debitors gård, hk. 2.6.1.1. m.v. - udsl.. 1837

 

Folketælling Torsted 1801

Jens Andersen Bech. husbonde, 42 år, gift 1. gang, gårdmand

Maren Cathrine Christensdatter, hans kone,28 år, gift 1. gang

Anders Jensen, deres søn, 5 år

Christen Jensen, deres søn, 1 år

Peder Christensen, tjenestefolk, 60 år, ugift

Mette Johanne Christensdatter, tjenestefolk, 26 år, ugift

Folketælling Torsted 1834

Maren Katrine Christensdatter, 63 år, enke, gårdmandsenke

Anders Jensen, 38 år, ugift, hendes søn, der driver gården

Mettemarie Jensdatter, 27 år, ugift, hendes datter, væverske

Mette Jensdatter, 25 år, ugift, hendes datter

Christen Jensen Bech bliver husmand i ny matr. no 23

desuden Jens født 1803, ~gårdmand i Tøttrup

Mette Marie ~1840 Peder Pedersen, her i gården

 

1835          

skøde                          

Anders Jensen Bech,søn, gården af hk. 2.6.1.1., med kirke korn og kvægtiende, besætning og bohave, fra sin mor 400 rd.

 

1835          

kontrakt     

med moderen om aftægt, med sikkerhed i gården

Registret fol. 221, hk 2.6.1.1.,ny matrikel no 17, nyt hk 3.4.2.2., (solgt 7d 1½ album, 7a hk 2.1.1.0., 7c hk. 0.5.2.¾ )- rest matr. no 17b, hk. 0.5.2.2¾ . Pantegæld: 1835 til kancelliråd Toft og hustrus dødsbo, 400 rd.s., 1 prioritet i hk 2.6.1.1. med tiende og besætning

 

1839          

skifte         

efter Anders Jensen Bech, søn, ugift, herredets skifteprotokol fol. 188b

Arvingerne var hans mor, enken Maren Katrine Christensdatter og hans søskende Christen Jensen, husmand i sognet, Jens Jensen i Tøttrup, Skyum sogn og en søster Mette Marie Jensdatter, ugift, hjemme i stervboet og Mette Jensdatter, ligeledes ugift og hjemme.

Anders Jensen Bech havde før sin død bestemt at hans ældste søster Mette Marie skulde, ved hans død, være ejer af gården og dens besætning og alt, hvad han efterlod sig, mod at tilsvare hans gæld, hvilken bestemmelse de øvrige arvinger agtede at bevise med tingsvidne, hvis retten forlangte det.

Boet: i dagligstue med fast sengested, dagligstue med senge, storstue, gæstekammer, et kammer, køkken og bryggers blev optalt. Tilligemed redskaber i gården, vogne m.v. i vognhuset, kornet i laden og dyrene i fæstalden: 3 køer til værdi rd. 129.4. 2 studungnød rd. 32.0, 2 studkalve rd. 12.0.,

i hestestalden 2 hopper 5 år rd. 130.0 og ½ bereden plag rd. 30.0 - ialt indbo, udbo og besætning rd. 333.4.

Stervbogården af hk. 2.6.1.1. efter skøde 1835, hvorpå hviler aftægt til den afdødes mor blev anslaget til rd. 1100.0

Gæld på panteobligation og til søskende udgjorde rd. 580.0. -

Ved skiftets slutning 1840 6.10 fremviste Peder Pedersen sin vielsesattest med Mette Marie Jensdatter og kgl. bevilling og anmodede om at boet ville blive tilstillet ham som ejendom.

 

1842          

adk.                            

Peder Pedersen, (gift med Anders Jensen Bechs søster) ifl. attest, Hillerslev/Hundborg Herreders skifteprotokol, læst som adkomst for Peder Pedersen på ovenmeldte gård, hk. 2.6.1.1. med kirketinde og forpligtelse til at holde aftægtskontrakten med Maren Cathrine Christensfatter (solgt matr. 17d 1½ album, 17a hk. 2.1.1.0., 17c hk. 0.5.2.¾ med tiender. Pantegæld: 1842 til Thisted kirke, 300 rd.,, 1prioritet i gårdens hk. 2.6.1.1. med avl og afgrøde m.v. - udslettet 1853

Peder Pedersen var født ca 1797, søn af Peder Andersen i Skårup

 

Folketælling Torsted 1845, en gård

Peder Pedersen, 49 år, gift, født i Sjørring, gårdmand

Mette Marie Jensdatter, 34 år. gift, født her i sognet, hans kone

Maren Katrine Pedersdatter, 4 år, født her i sognet

Maren Katrine Christensdatter, 72 år, enke, født her i sognet, husmandens svigermor

Jens Peter Pedersen, 23 år, født i Skinnerup, tjenestefolk

Christiane Christensen, 20 år, født i Sjørring, tjenestefolk

Ved folketælling 1860 boede parret med de to børn

og en tjenestekarl Lars Nielsen,