Om Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune


SLA - Sammenslutningen af Lokalhistoriske arkiver bragte i maj 2016 et portræt af arkivet i bladet Omslaget. Læs artiklen her!

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune varetager den samlede lokalhistoriske indsats i Thisted Kommune, men delt i to afdelinger i Thisted og Hurup. De to afdelinger under Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune har til opgave at pleje det lokalhistoriske arbejde i hver deres geografiske område. Thisted afdelingen med base i J.P. Jacobsens Hus har til opgave at dække den nordlige del af kommunen, medens Hurup afdelingen har til opgave at dække den sydlige del af kommunen.

Dkningsomrde LokalhistoriLokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune varetager også en funktion som et særligt paragraf 7 arkiv, hvilket betyder, at de kommunale arkivalier ikke længere afleveres til det statslige arkivvæsen, men til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
Hvorledes arkivet systematisk registrerer arkivalierne fremgår af denne oversigt!
Hurup afdelingen fokuserer på sognene markeret med blåt. Thisted afdelingen fokuserer på sognene markeret med hvidt.
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, Thisted afd. bor i J.P. Jacobsens fødehjem på J.P. Jacobsens Plads nr. 8.

Foreningsarkiver

En lang række foreninger har afleveret deres gamle forhandlingsprotokoller, kassebøger, medlemslister, scrapbøger m.m. til arkivet, der opbevarer arkiverne for eftertiden. Medlemmerne kan til enhver tid komme og studere foreningens historie - og samtidig kan andre også have glæde af de oplysninger, der ligger gemt i foreningsarkivet.
Netop foreningerne har haft afgørende betydning for egnens udvikling. I deres arkiver finder vi oplysninger om tidligere tiders græsrodsbevægelser i referaterne fra f.eks. andelsmejeriets, sygekassens og partiforeningens generalforsamling. Foreningsarkivet afspejler ofte mere end noget andet tidens strømninger og holdningsændringer, der er vigtige at kortlægge for at kunne forstå samfundsudviklingen.
Gennem kampagner er der gjort en særlig indsats for at indsamle lokale arkiver og en lang række foreninger har benyttet sig af tilbuddet.

Virksomhedsarkiver

Også i virksomhedsarkiverne er der vigtigt stof at hente om den lokale historie. Det gælder, hvad enten virksomheden er en fabrik, en købmandsforretning eller en håndværksmester.

Arkiver fra private

Om hvert eneste menneske kan der »opstå« et arkiv af personlige papirer: dåbsattest, soldaterpapirer, ansættelsespapirer, breve, scrapbøger, erindringer og lignende, der er med til at tegne et billede af det enkelte menneske – og dermed det omgivende samfund. Lokalhistorisk Arkiv har gennem årene modtaget værdifulde private arkiver og er til stadighed interesseret i afleveringer fra private.

Lokale bøger og aviser

Biblioteket har gennem årene samlet bøger og andet trykt materiale, der vedrører egnen i fortid og nutid, så brugerne kan være sikre på at finde al relevant materiale fra egnen. Denne samling kan benyttes på Lokalhistorisk Arkiv.
På Lokalhistorisk Arkiv fortages en daglig registrering af lokalstoffet i Thisted Dagblad. Registreringen omfatter både personer og emner.
Men også de ældre aviser er helt eller delvist registeret efter emner og personer.

Gammel billede af J.P. Jacobsens HusFotografier og film

I de sidste hundrede år har fotografiet hjulpet os til en sikker fornemmelse af forandringer i vore omgivelser. Og siden 20'erne har filmen været et supplement til det faste billede.

Lokalhistorisk Arkiv råder over en omfattende samling af fotografier og film. Fotosamlingen vokser støt, dels gennem gaver fra privatpersoner og foreninger - og arkivets egne affotograferinger af de fotografier, som vi låner.
Billedsamlingen dækker hele kommunen og er registreret på en sådan måde, at det via et index er muligt at søge både på emner og personer.
Samlingen af film er digitaliseret.

Det kommunale arkiv

Thisted Rådstuearkiv og de gamle sognekommuners arkiver er for de ældste deles vedkommende afleveret til Landsarkivet i Viborg.

Af hensyn til privatlivets fred er alle offentlige arkiver ikke tilgængelige før 50 år efter deres oprindelsestidspunkt. For særligt følsomme oplysninger gælder det, at arkivalierne skal være 80 år gamle, før de er tilgængelige for udenforstående.
Men en del arkivalier, f.eks. vedrørende ejendomme, planforhold og lignende er tilgængelige for offentligheden i det omfang, de har været det på tilblivelsestidspunktet.
Selv om hovedparten af de kommunale arkivalier er afleveret til Landsarkivet i Viborg, er der siden 1985 sket en sanering af Thisted Kommunes fjernarkiv, således at de ældste - og i administrativ henseende »døde« arkivalier - er opbevaret og registreret på Lokalhistorisk Arkiv, der også har udarbejdet registrant over de kommunale arkivalier på Landsarkivet i Viborg. Og siden 2007 har arkivet fungeret som §7 arkiv for Thisted Kommune. Dvs. nu afleverer de kommunale forvaltninger ikke længere deres arkivalier til Statens arkiver, men til os.

Registrering

Alt materiale, der indleveres til opbevaring på Lokalhistorisk Arkiv, bliver registreret via edb, og der udarbejdes fortegnelser over indholdet i de enkelte arkiver, så de besøgende har mulighed for at finde frem til det ønskede arkivmateriale. Hvad der findes fremgår af den elektroniske registrant, der findes her på webstedet.

Læsepladser

Lokalhistorisk Arkiv har sin egne læsesale i Hurup og Thisted. Her kan alle komme, hvad enten de har et bestemt emne, de vil undersøge, eller de blot ønsker at orientere sig i arkivets samlinger. Arkivets personale vejleder de besøgende i brugen af arkivets materialer.

Da store dele af arkivet opbevares på et fjernmagasin, må man være forberedt på, at det kan tage lidt tid, inden det ønskede materiale kan benyttes.

Fra lsesalen i ThistedKopier af arkivalier af de statslige arkiver

Det kan være vanskeligt at sige, hvor langt tilbage i tiden arkivalierne på arkivet rækker, men de ældste bevarede kilder til egnens historie vil typisk kunne findes i Rigsarkivet i København og Landsarkivet i Viborg.

l landsarkiverne skal alle lokale stats- og amtslige forvaltninger - aflevere deres arkivalier - det gælder f. eks. sognepræster, dommere, politimestre, distriktstoldkamre m.v.
I Rigsarkivet opbevares alle lokale arkiver før 1559 samt centraladministrationens arkiver, heriblandt de reviderede regnskaber for lokale embedsmænd.
For at kunne hjælpe de besøgende, der ønsker viden om egnens ældre historie, samt slægtshistorikere, hvis familie har tilknytning til Thy, har arkivet købt kopier af de mest benyttede arkivalier, bl.a. folketællinger, kirkebøger, brandtaksationer, tingbøger o.s.v. Kopier erhverves dels i form af fotokopier, dels som mikrofilm til læsning i mikrofilmapparater.

Forskning og formidling

Det er et af Arkivets mål selv at bidrage til skabelsen af ny viden om byens og egnens historie ved at foretage undersøgelser af dens udvikling. Denne forskning er også helt nødvendig for at give arkivets medarbejdere den indsigt, der er nødvendig for at kunne yde de besøgende kvalificeret vejledning i brugen af samlingerne. Resultaterne af denne forskning bliver så vidt muligt publiceret som artikler, bøger og foredrag.

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler