Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1907

Indholdsfortegnelse

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1915

Indholdsfortegnelse

Christensen, Severin: Klage til Kong Frederik den Fjerde fra Sennels Sogns beboere

Christensen, Severin: Om de gamle degne

Ditlevsen, S.: Sagn fra Thy og Mors

Ditlevsen, S.: Skude- og Strandhandel

Hald, P. L.: Minder fra det gamle Thisted

Hansen, C. B. V.: Hjælpens Bjerg i Kobberød, Gjettrup Sogn

Jensen, Otto: Det gamle pengeskrin i Kettrup Kirke

Musæet for Thy og V. Han Herred

Sodborg, N.: Præsterne i Øsløs, Vesløs og Arup siden reformationen

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1919

Indholdsfortegnelse

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1920

Indholdsfortegnelse

Christensen (lærer): Gildesskikke og folkeliv i middthy

Christensen, C. Petresch: Visitatsindberetninger Vester Han Herred og Thy 1739-63

Ditlevsen, S.: Synsforretning over Snedsted præstegård

Hald, P. L.: Vig gods i Thy

Hald, P. L.: Kæmnervæsen og kæmnere i Thisted

Skadhauge, Povl: Sagn fra Thy

Smidt, P. P.: Gamle minder fra Tilsted Sogn

Sodborg, N.: Krejlerliv på Limfjorden

Sodborg, N.: Anders Møller i Tovsig Veteran fra Treårskrigen

Sortfeldt, S. C.: Flyvesandets ødelæggelser i Thy

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1921

Indholdsfortegnelse

Behrend, C.: Thisted og Thy for 100 år siden

Billeskov-Jansen, H.: En ligsten fra Thisted kirke

Christensen, A.: En foregangsmand i Thy

Christensen, Chr. Petresch: Visitatsindberetninger. Han Herred og Thy 1739-63

Hald, P. L.: Indskrift fra Nors Kirke

Hald, P. L.: Sjørring Volde

Hald, P. L.: Vestervig Kirke

Jakobsen, Anton: Spøgeri i Mellem Mølle. Tømmerby Sogn

Klitgård, C.: Et gammelt bryllupsdigt

Larsen, Anthon: Minder fra barndoms- og ungdomsårene i min fødeby Thisted

Sortfeldt, S. C.: Gamle stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1924

Indholdsfortegnelse

Hald, P. L.: Besættelseshistorien

Hald, P. L.: Forskellige lister

Hald, P. L.: Havnen og Limfjordssejladsen

Hald, P. L.: Kongebesøg i Thisted

Hald, P. L.: Købstadens Jorder

Hald, P. L.: Medlemmer af Borgerrepræsentation og Byråd 1838-1924

Hald, P. L.: Præstegården

Hald, P. L.: Rådhuset

Hald, P. L.: Skolevæsenet i Thisted

Hald, P. L.: Thisted By 1550-1769

Hald, P. L.: Thisted By 1769-1840.

Hald, P. L.: Thisted Bys historie til ca. 1550

Hald, P. L.: Thisted Bys Topografi

Hald, P. L.: Thisted efter 1840

Hald, P. L.: Thisted Kirke

Hald, P. L.: Thisted Latinskole

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1927

Indholdsfortegnelse

Christensen, A.: Rosholms saga

Ditlevsen, S.: En Thylands rejse

Hansen, C. B. V. F. T.: Nogle minder, navnlig som medlem af Thisted byråd

Jacobsen, J. C.: En veteran fra 64

Knudsen, P. C.: Taterkvinden Sirena fra Grup. Et blad af taterfolkets historie i Thy (fortsat)

Larsen, Henrik: Agerbruget i Thisted Amt 1683 

Sortfeldt, S. C.: Om de gamle degne

Svalgaard, A. C.: Fra de gamle sognearkiver. Fattigforsørgelse i Tømmerby og Lild

Aaberg, M.: Østersfiskeriet i Limfjorden II

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1930

Indholdsfortegnelse

Billeskov-Jansen, H.: Hellig Kilde Kapellet i Rær

Ellekilde, Hans: Guldskibet i Hjælpensbjerg

Hald, P. L.: Nye Bøger vedrørende Egnens Historie

Historisk Møde i Fjerritslev

Hovmøller, Johan P. : Jomfru Anne Sehested til Sindbjerggaard

Jacobsen, J. C.: Aagaard og dens Ejere

Jensen, A. C.: Da Fjenden var i Nors i Aaret 1864

Sodborg, N.: For Vester Han Herreds Provsteret

Sortfeldt, S. C. : Bidrag til Kallerup Sogns Historie

Sortfeldt, S. C.: En Kæmpevise

Svalgaard, Anders C.: Et Marked der ønskedes flyttet

Svalgaard, Anders C.: Natmænd og Rakkere i Thy og Hanherred

 

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1932

Indholdsfortegnelse

Ellekilde, H.: En Møllerkarls Levnedsbeskrivelse

Gadegaard, A.: Gaarde i Søndbjerg Sogn

Heilskov, Chr.: En Indskrift i Heltborg Kirke

Jacobsen, J. C.: Aagaard og dens Ejere

Klitgaard, C.: Bidrag til Aagaards Bygningshistorie

Kristiansen, Kristiane: Barndomsminder fra Kjelstrup i Hillerslev

Pedersen, N. P.: Veir og Vind i Klitmøller 

Schmidt, August F.: Fra Klim Sogn

Schmidt, August F.: Lærer Johannes Nielsen Randrup og hans indsamling af folkeminder

Sodborg, N.: Landsbyspillemænd paa Hannæs

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1933

Indholdsfortegnelse

Ellekilde, Hans: Jens Glob den Haarde

Gadegaard, A.: Gaarde i Søndbjerg Sogn

Hald, P. L.: Kolds Hus

Klastrup, Kristen: Kvægpesten i Thy 1748-1749

Klastrup, Kristen: Sognefogder i Thy i Aaret 1774

Kristiansen, Kristiane: Barndomsminder fra Kjelstrup i Hillerslev

Pallesen, C.: Thybanens Indvielse for 50 Aar siden.

Sodborg, N.: Et gammelt Hus i Amtoft

Sodborg, N.: Just Jensen fra Klim

Sortfeldt, S. C.: Præsterne i Skjoldborg og deres Tid

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1940

Indholdsfortegnelse

Balle, Thorstein: Et Grandebrev fra Silstrup 1699 med For- og Efterspil

Dahl, Ejnar: En Pro memoria

Jørgensen, R.: Minder fra Kolds Skole

Laursen, Henr.: Anders Natmands Koglerier

Laursen, Henr.: Søndbjerg Bys Vide og Grandebrev

Meddelelse fra Bestyrelsen

Museet i Thisted

Overgaard, Anders: Gamle Talemaader Sejer og Vendinger fra Hillerslev sogn

Riis Olesen, H. A.: To thylandske Digtere

Schmidt August, F.: Agrarhistorikeren Provst C. Djørup

Sloth Odgaard, J. : Gravgaardslægten

Sodborg, N.: Et Begravelsesgilde i gamle Dage

Sodborg, N. : Præsterne i Tømmerby i den ældre tid

Sortfeldt, S. C.: De gamle Vandmøller i Thy

Sørensen, A.: Et Forslag til Arvefæste

Tandrup, A. C.: Sandskuder

Yde, Kirk J.: Gamle Minder fra Thy

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1941

Indholdsfortegnelse

Bæksted Anders: Flarup-Runestenen

Hald, P. L.: Da Jegindø fik en ny Skole

Hald, P. L.: St. Jørgensbjerg 1441

Jensen, A. C. : Af Nors Sogneforstanderskabs Protokol 1844

Laursen, Henr.: Hekseforfølgelse i Snedsted

Laursen, Henr.: Vestervig Marked

Pedersen, Henry E.: Agent Werner

Riis Olsen, H. A.: Karakteristiske linier i Kristen Kolds Liv

Schmidt, August F. : Skjoldborgiana

Sodborg, N.: En afskediget Skolelærers Kaar for ca. 100 Aar siden

Sodborg, N.: Jordskælvet d. 3. April 1841

Sørensen, Anders: Lidt om Hoveriet paa thylandske Herregaarde

Til Medlemmerne