Torsted Frimenighed og friskole

Indvielsen af Torsted Frimenighed i 1906

Med vedtagelsen af grundloven i 1849 blev der skabt mulighed for at danne selvstændige foreninger. Der blev også større frihed inden for den danske folkekirke. Fra 1873 blev det tilladt at mindst 20 husstande kunne danne en menighed og vælge egen præst. Den første  såkaldte “frimenighed” i Danmark blev dannet på mors i 1883. Den fik tilslutning fra en kreds mennesker i Torsted, Tilsted og Thisted sogne. Man var inspireret af Grundtvigs tanker om en levende og personlig kristendom. Valgmenighedspræst Rasmus Lund holdt gudstjeneste for denne kreds i Tilsted kirke, desuden samledes kredsende til møder, der blev afholdt i hjemmene. I Torsted ønskede valgmenigheden at bygge sin egen kirke. Og den skulle ligge i Torsted. Ønsket blev til virkelighed i 1906, da den lille kirke stod færtig. Frimenighedspræsten fra Mors kom regelmæssigt til Thy for at holde gudstjenester. Da Kr. Anker-Møller, der var præst for Thy valgmenighed, udtrådte af folkekirken i 1962, blev han fulgt af nogle af valgmenighedens medlemmer, der kom fra Hundborg. Snart enedes man alle om at samles i en fælles menighed, Thy menighed. Kr. Anker-Møller fra Hundborg blev menighedens præst. Han flyttede til en ny opført præstebolig i Torsted i 1927. Her døde han i 1931, og hans efterfølger blev Frede Frederiksen, der havde været friskole lærer. Han blev i 1939 Valgmenighedspræst i Træden, og frimenigheden deltes derefter, idet kredsen i Torsted valgte Jørgen Andersen til præst medens Hundborg kredsen dannede en ny frimenighed, der valgte Enrico Bjerre til præst. Det var altså kun kort tid fra 1926 til 1939, at der var forbindelse mellem Torsted frimenighed og valgmenigheden i Hundborg. Torsted frimenighed og Thy valgmenighed er således af forskellig oprindelse, og de har forskellige kirkelige traditioner. Torsted friskole er oprettet i ca.1875.  I 1928 opførtes en ny skolebygning, der i tidens løb er udvidet mange gange.

 

Om skolevæsen - og degne.

Christen Mouritsen - der deltog i mødet om udskiftningen i 1801 - var degn i Torsted, men vi skal helt frem til 1875, for der bliver bygget en skole i Torsted - nemlig friskolen. Som der fremgår af udskiftningskortet, havde der også været planer om at bygge en skole. Eftersom Torsted, i gejstlig henseende, hører til Sjørring, var byen også underlagt skolevæsnet her. Torsted-mændene protesterede så tidlig som i 1555 over, at der ikke var skole i Torsted, idet de anså det boelsted, der i Torsted var lagt under Thisted skole, som det boelsted der burde forsørge deres egen degn. I 1737 var der stadig ingen skole i Torsted , men man foreslog myndigheder, at der skulle opbygges et skolehus af 6 fag -”som bekvemmelig kan opsættes vesten kirken på Fællinggade- og” fortsatte man “ - samme skole er højst fornøden, siden børnene i Skårup by, Sjørring sogn ej andetsteds kan samles til skoleundervisning, og i Torsted fandtes ingen person, som var skikket til at blive skoleholder. Det førte umiddelbart til at der blev bygget et skolehus, men om vinteren holdt Christen Mouritsen omgangsskole.

 Torsted Friskole, Torstedvej 152. Denne skolebygning blev nedrevet og er erstattet af en ny 1925. Personerne er set fra bageste række fra venstre: Ejner Kappel Jeppesen, ? , Agnes Sunesen, Gunner Christensen, Anne Christensen(Madsen), Stinne Christensen. Der på er en del uidentificerede, men nr. 16 fra venstre er Alfred Skårup og nr. 18 er Johannes Skårup. I forreste række fra venstre ses lærerinde Sofie Winter, Aage Skårup, ? , Frode Jepsen, Harald Kappl, Marius Nordentoft,?,?, Johannes Jepsen.