1664-1957: Komplet oversigt over
Torsted-ejendommenes historie


(Denne oversigt fylder 175 sider og kan
udskrives i en pdf-print version her)

 
Vejhuset i Torsted

Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup

- sandsynligvis under ny matr. no 1

 

Fæstere

ca 1735      

Hans Pedersen Veje ca 1687-1741), søn af Peder Christensen Veje, hus no 8

~1735 i V. Vandet, Maren Madsdatter, død 1791 97 år i Sjørring

 

1743          

Christen Jensen af Hørsted, kaldet Veje (ca. 1702-1786) ~Maren Madsdatter, Hans Vejes enke.

 

ca 1776      

Niels Jensen Hørdum (ca 1726-1820)~i Vejhuset 1776 Maren Christensdatter, dt. af Christen Jensen Hørsted

 

Folketælling 1787 i Torsted, et hus

Niels Pedersen (fejl for Jensen), mand, 58 år, i 1. ægteskab, fæstebonde og husmand

Maren Christensdatter, hans kone, 46 år

Maren Madsdatter, konens mor, 87 år, enke , aftægtskone

Folketælling Torsted 1801, husmand

Niels Jensen Hørdum, 73 år, husmand

Maren Christensdatter, 56 år, hans kone

 


 

Præsteembedet. i Sjørring -.

u. matrikel for Sjørring præsteg., ny matr.Torsted no 1 hk. 0.6.0.2¾

 

Huset 1834, brandforsikringsprotokol side 253, Et hus på byens mark, ejes og bruges af Niels Jensen Rask.

Huset i øst-vest 16 fag 10 alen dyb, indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn og kobberkedel samt lo, lade, fæhus og fåresti. 1851 ændres forsikringen. Huset er udbygget med 7 fag. 1853 forsikres yderligere et hus i vester ende af stuehuset, på 6 fag, indrettet til vognhus, fåresti og lade.

 

Skøde og Panteprotokol 1823-46, fol. 20 ( solgt fol. 163)

 

1812?         

Fæstebrev                    

Niels Jensen Rask, en udlod af Sjørring pråstegårds ejendom fra pastor Fabricius - resten af teksten tabtgået

 

Skøde og panteregister 1823-46 fol. 163, matr. no 1 i Torsted hk 0.6.0.2¾

 

1853

skøde                          

Niels Jensen Rask s enke Maren Poulsdatter, en, den

 

Sjørring præstegård tilhørende marklod no 1 hk. 0.6.0.2¾. som hun hidtil har haft i fæste for 500 rdl. og årlig afgift for loddens tiendekorn 2 td. 3 skp. byg efter kapiteltakst til sognekaldet.

 

Folketælling Torsted 1834, et hus

Niels Jensen Rask, 56 år, afbyggerhusmand

Maren Poulsdatter, 43 år, hans kome

Jens Nielsen, 16 år, søn

Poul Nielsen, 13 år, søn

Niels Nielsen, 10 år, søn

Maren Kirstine Nielsdatter, 7 år, datter

Folketælling Torsted 1845, et hus

Niels Jensen Rask, 66 år, født i Sjørring, husmand, lever af sin jordlod

Maren Poulsdatter, 54 år, født i Sjørring, hans kone

Jens Nielsen, 26 år, ugift, født i sognet, søn

Poul Nielsen, 24 år, ugift, født i sognet, søn

Maren Kirstine Nielsdatter, 18 år. født i sognet

Maren Nielsdatter, 10 år, født i sognet

 

1854

Skøde        

Poul Nielsen, søn, matr. No. 1 med besætning m.v. 200 rdl. og afgift til sælgerinden, der har 1. prioritet i det afhændede hus - afgift for tiendekorn bemærket

 

1855

Skøde                          

Poul Nielsen i Torsted på boet efter Hans Christian Pedersen i Skinnerup tilhørende kærskifte i Dollerup no 8 hk. 0.0.2½ - /solgt igen)

 

Folketælling Torsted 1860, et hus

Poul Nielsen Rask, 39 år, født i sognet, jordbruger

Ane Pedersdatter, 28 år, født i Hillerslev, hans kone

Maren Poulsdatter, 69 år, enke, født i Sjørring. hans mor, der af ham forsørges

Jens Nielsen Rask, 41 år, ugift, født i Snedsted, snedker

Folketælling Torsted 1880, en gård

Poul Nielsen sognefoged, 58 år, født i Torsted,

Ane Pedersen, 47 år, født i Brund, hans kone

Niels Poulsen, 19 år, født i Torsted, søn, sømand

Peder Poulsen, 16 år, født i Torsted, søn, medhjælper

Christen Poulsen, 10 år, født i Torsted

Jens Poulsen, 7 år, født i Torsted, søn

Maren Poulsen, 5 år, født i Torsted,datter,

 

Ved folketælling 1890 bor parret i gården tillige med børnene Jens og Maren

 

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 1 ( fra gl. register Sjørring fol. 163)

matr. no 1 hk 0.6.0.2¾, no 29 hk 0.1.1.2½, no 21c hk 0.1.2.1¼. -

 

1915          

adkomst     

Arvinger efter Poul Nielsen Rask og hustru, iflg. skifte, samme ejendom

 

1915          

skøde         

Chr. Poulsen Rask, fra arvinderne til medarving, samme ejendom

 

1919          

skøde         

Niels Chr. Nielsen, matr. no 1, 29, 21p med bygninger

 

Folketælling Torsted 1921, matr. no 1,

Niels Christian Nielsen, født 1886 i Sjørring, gift, husmand

Vilhelmine Antonie Nielsen, født 1883 i Snedsted, gift, ankom 1912 fra Snedsted, husmor

Erna Katrine Nielsen, født 1913 i Sjørring, barn

Aksel Krogsgård Nielsen, født 1914 i Sjørring, barn

Lars Krogsgård Nielsen, født 1917 i Sjørring, barn

Magda Kirstine Nielsen, født 1919 i Sjørring, barn

Christian Andersen Dragsbech, født 1899 i Vandet, ankom 1919 fra Klitmøller, tyende

 

1923          

skøde         

Mads Kudsk Christensen, samme ejendom

 

1946          

adkomst     

Enken Birgitte Christensen, iflg. skifte, matr. no 1, 29, 21c

 

nyt tingbog 1957, blad 1

 


 

Annexgården, matrikel 1688 no 16

( no 13 på udskiftningskortet, der bruges sammen med no 14)

 Annexgården,  NordreThorstedvej 1.

Navnet stammer fra dengang gården hørte under Sjørring kirke. D.v.s at indtægterne fra dette annex til kirkegodset tilfaldt Sjørring kirke. I 1992 ejes gården af Jørgen Kappel, der bebor et stuehus fra 1902. Gården er blevet moderniseret flere gange siden dette billede blev taget. Alle udhuse er blevet fornyet i 1962. I skødet på gården findes den dag i dag stadig en bestemmelse om , at præsten fra Sjørring har ret til at få stillet staldeplads for 2 heste og et omklædningsrum til rådighed, når han skal prædike i Torsted kirke.)

 

1844

matrikel no 2

Matrikel 1664, Annexgården hartkorn 4 td., ejer præsten til Sjørring kirke, bruger Peder Christensen

 

Markbog Torsted 1683, ejer præstens annexgård. 1685, kirkens gods, bruger Peder Clemmensen: gården er forarmet og må anses for øde.

 

Matrikel 1688 no 16, hartkorn 2.7.3.2. (gl. 2.4.), ejer Annexpræstegården, bruger Peder Clemmensen

 

Amtets fortegnelse over præsternes annexgårde 1694, hartkorn 2.7.3.2., Sjørrring præstegårds annexgård, bruger Peder Clemmensen

 

Matrikel 1688b no 16, hk 2.7.3.2., ejer Annexgården, bruger Peder Clemmensen - nu Mourits Andersen

 

Matrirkel 1688c no 16, hk 2.7.3.2., ejer Annexgården, bruger Moust Andersen

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: Annexbonden Jens Mouritsen, afgift 8rd. for landgilde, ægt og arbejde, alle 3 korn og kvægtiender

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 16 hk 2.7.3.2., selvejer af no 12, Jens Mouritsen. No 12 og no 16 bruges samlet

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 11, hk 2.7.3.2., bruges af annexbonde Mourits Andreas Jensen - se også under gl. matr. no 12

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk. 2.7.3.2., ejer præsteembedet i Sjørring, bruger annexbonde Jens Christensen, ny matr. no2, nye hk 3.4.0.¾

 

Fæstere

Før 1664                      

Peder Christensen ( se også gl. matr. no 12, ny no 15)

 

Før 1680                      

Peder Clemmensen

 

1680 får Peder Clemmensen gårdens hartkorn nedsat, grundet sandflugt.

Peder Clemmensen nævnes i tingbogen fra 1666. 1667 nævnes at han er søn af Clemmen Pedersen i Ø. Vandet og har en bror Poul Clemmensen.

1666 er han og Hr. Poul Jensen i Sjørring udvalgt til syns afsigelse på et hussted og kålgårdssted i Torsted, synsmændene havde været østen Peder Clemmensens gård, der så de et nyt dige, 8 skaft (digetørv) langt og somme steder 5 skaft og somme steder 8 digetørv høj, og vesten for dette stykke nyt dige stod der åbent 4 skaft. Nør ad var begyndt et stykke dige 2 digetørv højt og intet gammelt hus eller værested eller gammelt dige var kendeligt.

Samme år bliver Peder Clemmensen beskyldt for at have slået Jens Christensen med en vognkæp i Dollerup, da han kørte på alvejen mellem Skårup og Sjørring. Peder Clemmensen stævnes siden , hvor der blev givet last og klage over ham for sår og skade. (sagen udsættes)

1667 tiltales Peder Clemmenen for kornskade, idet hans hest havde været løs og forvoldt skade må en bygmark. 1678 tiltales Peder Cleemmensen for gæld på 2 sldl. for en vadmelsskjorte.

1678 lader sognepræsten i Sjørring Poul Jensen Snedsted tiltale Peder Clemmensen i Annexgården i Torsted for penge for sædebyg og penge til et par støvler. Dom: hans skal betale.

1687 blev Poul Clemmensen i Sjørring og Peder Clemmensen i Torsted, (der havde tjent hos sin søster i Tvorup i 4 år for 28 år siden) indkaldt som vidner. Sagen drejede sig om et stk. jord til fælles græsning, hvor der var blevet gravet fladtørv.

Ifølge markbog 1683, bruger Peder Clemmensen desuden et hus.

 

Før 1704                      

Ove Pedersen, annexbonde under pastor Anders Harding. Han stævnes 1704 2.9. v. retten, tiltalt for at have udlejet en del af sin i fæste havende gårds jord, tilsået med sort havre, ud til Anders Bertelsen i Stentoft, Anders Jensen i Tandrup og Søren Nielsen Baun i Skinnerup. Derved havde han overtrådt både sit fæstebrevs bestemmelser og kongens lov og fradømmes gården. ( se hus gl. matr. no 4

 

Før 1710

Mourits Andersen (der er selvejer af gl. matr. no 12, ny matr. no 15, se der søn af Anders Nielsen Ulgård i gård no 10

 

før 1740                       

Jens Mouritsen (der er selvejer af gl. matr. no 12, ny no 16, se der)

 

Før 1789                      

Mourits Andreas Jensen, gift med Helle Christendatter Stentoft, flyttet til Nørtorp og derefter til Nebel. ( selvejer af gl.no 12)

se gård no 12

Iflg .skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 185, har Christen Jensen 1798 skøde på hk. 1.5.0.0., resten haves i fæste af præsten Hr. Steeenstrup

 

Før 1801                      

Christen Jensen (1763-1829), der også kaldes Mouritsen (er selvejer af gl. matr. no 12 og no 8) Han har haft gården matrikel no 8, som sælges i småparceller 1797,1798

se tillige gård no 8 og 12 - søn af Jens Mouritsen den yngre

 

Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 185, hartkorn 2.7.3.2., ny matr. no 2.

anmærkning:

efter nedenstående er hjemmel for hartkorn 1.5.0.0. - resten (hk 2.7.3.2.) haves i fæste af præsten Hr. Steenstrup- se fol. 206 er hk 4.4.2.2.”

(ejerforhold m.v. for hartkornet 1.5.0.0. og huset 0.0.2.½ har jeg flyttet til gl. matr. no 12 - se der)

Hk 1.5.0.0. og et hus hk 0.0.2.½ (sælges 1813)

her fra fol. 185:

 

1820          

gårdforlig    

Christen Moustsen i Torsted og Mourits Andreas i Nebel, deres inden Hillerslev Hundborg Herreders forligskommission den 12.7. indgåede forlig, hvorefter de skal betale gæld med .... Peder Jensen 45 rbd. sedler - se register for Vandet fol. 69 - udslettes som forældet

 

1824          

forlig                           

Christen Jensens indgåede forlig hvorefter han skal betale assessor Lützhoff 61.3.1. rd.s. - udslettes som forældet

 

Folketælling 1801

Christen Jensen, husbonde, 38 år, gift 1. gang, gårdmand

Mette Jespersdatter, hans kone, 39 år, gift 2. gang (Lars Sørensen Elskjær i gl. matr.no 8)

Jens Christensen, 12 år, deres søn

Laurids Christensen, 10 år, deres søn

Mads Christensen, 4 år, deres søn

Mette Larsdatter, 23 år, ugift, barn af 1. ægteskab

Jens Larsen, 23 år, ugift, søn af 1. ægteskab

Dorthe Jensdatter, mandens søster, 36 år. enke 1. gang, syr og strikker

 

1830          

fæstebrev   

Jens Christensen (1789-1880) på Sjørring præstekalds annexgård i Torsted af hk. 2.7.3.2. og andel besætning og inventarium. ( = selvejr af gl. matr. no 12)

 

1854          

skøde                          

Jens Christensen eller Moustsen, fra pastor Madeling i Sjørring, på ovenstående annexgård i Torsted, hartkorn 3.4.0.¾ for 1300 rd. og årlig afgift af 2 td. rug, 2 td. byg og 2 td. havre, aftrædelseslokale og staldrum i gården og skal køber vedblive at svare alle 3 tiender og småredsel af gården.ydelse og skal herunder skøde fra Jens Christensen eller Mouritsen til Christen Jensen på bl.a.

 

a. sælgers efter skøde 17.6.1854, en gård i Torsted mat. no 2, hk 3.4.0.¾ for 2100 rd., kornafgift aftrædelsesydelse etc. for præsten (solgt matr. 2b ¼ album)

anm. “se fol.206” ( som også er Christen Jensens ejendom): aftægtskontrakt hvorved bl.a. er bestemt at Christen Jensen skal indbetale i arv til Jens Christensen eller Mouritsens børn 2050 rd. Herfor er givet 1.pr. i ovenn, ejendom, næst kornafgift og det præsten er resterende til aftrædelsespenge - udslettet 1884 - se også gård no15

 

1883          

“altså tiende til præsteembedet af matr. no 2 er ansat til 8 td. 5 skp. byg      

(1884 sælges, matr. 2b ¼ album til “Statskassen”, nyt tingblad, matr. 4f -

 se også gård no 12, ny mar. no 15

 

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 2. matr. no 2a hk 3.2.1¾ (solgt: 1888 1 alb., 1934 1ee 0.1.1.1¼, 1936 2f, 1936 2i ¼ alb.) 34a k 1 alb, ( 34b ½ alb. solgt. 1935 består ejendommen af matr. no 2a hk 3.0.3.2¼, 34a 1 alb

 

1888          

skøde                          

Niels Nielsen Rask, matr. no 2a, 2d med bygninger og præstationer til sælger og hustru. Kornafgift bem,ærket (udslettet 1922) - fra Christen Jensen.. . . . . Pantegæld 1888 9000 kr.

 

1925          

skøde

do. no 34 - fra et udvalg af Torsted sogns beboere

 

Folketælling Torsted 1890, en gård

Niels Nielsen,, 28 år, født i Hundborg, gårdejer

Dorthe Jørgensen, 31 år, født i Skjoldborg, hans hustru

Nancy Andersen, 19 år, født i Skinnerup, tjenestepige

Folketælling Torsted 1921, matr. 2a, landbrug

Niels Nielsen Rask, født 1861 i Hundborg, gift

Dorthea Rask, født 1858 i Kallerup, gift

Nikoline Rask, født 1892 i Torsted, barn

Niels Rask, født 1892 i Torsted, barn

 

1930          

skøde                          

Niels Nielsen Rask, søn. no 2a, 2f, 34. - Sælger og hustru Dorthea har ret til at blive boende i det nyopførte stuehus - aflyst 1955

 

Matr. 2i

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 132, matr. no 2i hk ¼ album, 34b hk ½ album

 

1936          

skøde                          

Johannes Jespersen, - sælger Niels Nielsen Rask

 

 


 

 

En gård, matrikel 1688 no 1

(no 3 efter udskiftningskortet), ny matrirkel no 4a m.fl.

 

Matrikel 1664, hartkorn 8.7., ejer Albert Baltzer Brends arvinger af Ørum gods, bruger Christen Jensen ved kirken

 

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Poul Klingenberg til Ørum, bruger Mikkel og Mads Christensen i en gård

 

Matrikel 1688, no 1 hartkorn 6.6.3.1. (gl. hk 6.0.) ejer Ørum, bruger Mikkel og Mads Christensen

 

Matrikel 1688b no 1, hk 6.6.3.1., ejer Ørum bruger Mikkel og Mads Christensen - nu Christen Mikkelsen

 

1722 sælges gården af Poul Klingenberg til Mikkel Jensen, Skårupgård, V. Vandet, brugere Chr. Mikkelsen og Jep Pedersen

 

Matrikel 1688c no 1, hk 6.6.3.1., ejer Mikkel Tøfting i Skårup, bruger Christen Mikkelsen og Jep Pedersen

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 1, hk 6.6.3.1., bruger Christen Christensen Kirk

rapport 1778,sognefogeden i Torsted: hk. 6.6.3.1., ejer enken i Skårup, (V.V) bruger Christen Christensen, landgilde 11rd.

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 9, hk 6.6.3.1., ejer Peder Skårup i Kåstrup, bruger Christen Kirk

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk 6.6.3.1, ejer Jens Pedersen Skårup (ell. Jannerup), ny matr. no 4a hk 7.6.3.¼

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk 0.2.0.2.., ny matr. no 4b hk 0.2.0.2 , ejer skolelærer Christen Jensen

 

Landgilde 1664:6 td. byg, 2 pund smør, 1½ pund flæsl, 1 får, 6 td. havre, 1 gås, 2 høns, 3 snese ål = 8.7.

 

Gårdens bygninger 1801:

Brandforsikringen, taksationsprotokol for Hundborg herred 1800- 36, fol. 36 Torsted by

1801. En gård ejes og bruges af Mikkel Skårup hartkorn 6.6.3.1.

a. Stuehuset i sønder 21 fag, 10 alen dyb, dels eg og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer, dels murede, dels klinede vægge og stråtag, indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og brygers. I stuen et fiel gulv, loft, vinduer og døre samt en jern bilægger kakkelovn, og i bryggersen er indmuret kobberkedel på 1 tønde, en dito ½ tønde. Skorsten og bageovn er af brændte sten:. 850

b. Det nordre hus 14 fag, 14 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede væge og stråtag, indrettet til lo og lade: 550

c. Det vestre hus 19 fag, 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til stald, fæhus og karlekammer: 550.

d. Det østre hus 2 fag, 8½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til lynghus: 50.

e. En brønd opsat af planker med fiel skur, trisse og spande: 50

Forsvarlig mod ildsfare og ikke tilforn forsikret, ialt :1900

1828 forhøjes forsikringen, bygningerne er de samme, dog uden brønden. forsikret for ialt 2040, ejeren er Jens Pedersen

1849 foretages en ny brandforsikring, idet gården er forandret, ejeren Jens Pedersen Skårup

a. Stuehuset i sønder, nu 23 fag 8½ alen dyb med udskud 15 fag i nordre side og med do for 9 fag i søndre side, samt ibygget kvist i syd 4 fag 9 alen dyb, opbygget dels af grundmur og del af bindingsværk med mur, fyrre overtømmer og stråtag, er således indrettet fra østre side til gæstekammer, storstue, gang, spisekammer, dagligsture, sovekammer, køkken og bryggers med forsvarlig skortsten og ovn samt tørveplads, ooveralt er loft - blev nu takseret 900 rdl., forhen 450.  Forhøjelse 450

b. Det nordre hus består nu af 16 fag 7½ alen dyb, dels grundmur, dels klinede vægge, fyrre over og undertømmer samt stråtække. Indrettet til lade, nu takseret til rdl., forhen 300. Forhøjelse 400

c. Vestre hus består nu af 25 fag 10 alen dyb, hel grundnur, fyrre overtømmer og stråtække. Indrettet fra nordre ende til hestestald, karlekammer og fæstald samt fåresti. Over 20 fag fra nord er indsat loft. Blev takseret til 300 rdl., før 200. Forhøjelse 100

d. Østre hus består nu af 8 fag 8½ alen dyb, dels grundmur, dels klinede vægge, fyrre overtømmer og stråtag med loft over det hele. Indrettet til fra søndre ende til tømmerstue, vognhus. Nu takseret 100, forhen 50. Forhøjelse 50

Ialt forhen 1000 rbd., nu 2000

 

Fæstere:

før 1664     

Christen Jensen ved Kirken, omtales i tingbogen i årene 1667- 1674, dels som vurderingsmand, vidne m.v.                                  

                                  

1668:

Christen Jensen ved kirke og Christen Jensen på Bach fremstilles af Anders Moustsen og Mogens Smed i Torsted, i anledning, at de har skiftet en gård i Torsted. Til Anders Moustsen er tilfalden den søndre part som er lo og stald, Mogens Christensen fik ralingshuset. Markjorden blev ligeledes delt.

 

før 1678     

Mikkel Christensen, der nævnes som sendemand, 1676 en søn født ca 1685: Peder Mikkelsen

Mads Christensen gift 1674 Rær med Bennet Mikkelsdatter, nævnt i tingbogen 1676, hvor Mads Christensen gav afkald på sin hustrus vegne, på efterhendes far Mikkel Christensen i Sårup

 

Gårdens hartkorn blev 1678 nedsat til 5.0, da en del af jorden var ødelagt ved sandflugt

Amtet 1678 hartkorn: 5.0., grundet sandflugt, brugere Mikkel og Mads Christensen

                                                   

før 1722       

Chr. Mikkelsen ~1709 med Maren Hansdatter

Børn:

Mikkel, født 1709

Maren, født 1718

Peder, født 1721

Hans, født 1729

desuden 3 børn døde

 

Jep Pedersen,(1688-1734) ~1721 i Nors, Mette Jensdatter Skårup fra Nors

Jep Pedersen Skårup var søn af Peder Sørensen Smed, fæster af Skårupgård i Vester Vandet og Birgitte Sørensdatter., skifte 1721 efter Peder Sørensen Smed. Jep Pedersen † 1734, enken Mette Jensdt., blev 1735 gift med Jens Jensen. Mette Jensdt.† 1741. =skifte 1749 Kølbygård, fol 657 efter Jens Pedersen Skårup i Skinnerup, hvis bror Jeppe Pedersen, forhen boende i Torsted Kirkegård, † og efterladt

Peder Jepsen, 26 år*

Jens Jepsen, 22 år *

Christen Jepsen 14 år*

Birgitte Marie Jepsdatter, gift i sin fars fradøde gård med Christen Christensen (Kirk)

Maren Jepsdatter, 20 år, i Øster Skårup

Anna Jepsdatter, 18 år værende i stervboen i Skinnerup.

* Jens Jepsen bliver fæster i gård no 4, Peder bliver gårdmand i Kallerup, Maren bliver ~ med Niels Frost i Øster Skårup., Anne bliver ~ Jens Mikkelsen i Skinnerup

* Christen Jepsen flytter til Nors, men vender tilbage til Torsted på sine ældre dage - se et hus af hk 0.0.2.½, gl. matr. et boel no 9

 

1735

Jens Jensen, der bliver gift med forrige fæsters enke~Mette Jensdatter, † 1741

 

ca 1742      

Christen Christensen (Smed) Kirk (ca. 1712-1796), han kom fra Smedegårde i Tved~ Birgitte Marie Jepsdatter (1722-1785), datter af Jep Pedersen, her i gården~ Mette Madsdatter

Børn af 1. ægteskab:

Dorthe, født 1745, ~Niels Nielsen fra Tved

Mette født 1747, ~Jens Christensen Skriver fra Kallerup

Kirsten født 1752, ~1790 Peder Pedersen Svendsen af Hundborg

Jeppe Christia Kirk født 1761, ~Anna Andersdatter

Christen, født 1764 ~Anna Andersdatter                                

 

Folketælling 1787, Torsted

Christen Christensen, 67 år, gift 2. gang, bonde og gårdbeboere

Mette Madsdatter, hans kone 46 år,gift 1.gang

Anne Christensdatter dt. af 1. ægteskab,18 år

Maren Christensdatter, dt. af 2. ægteskab,14 år

Mette Christensdatter,dt. af 2. ægteskab, 12 år

Graves Madsen, tjenestekarl,31 år, ugift

 

Ejerliste

Skøde og panteregister Torsted sogn 1823-46, fol. 179, 282, ( nyt register fol. 6) hartkorn 6.6.3.1., ejer Mikkel Skårup

ny matrikel no 4a hartkorn 7.6.3.¼

 

1795          

skøde                          

Mikkel Mikkelsen Skårup på hartkorn 6 tdr. 6 skp.3 fjk. 1 album, gården Kjærgård for 799 rdl. - fra Peder Mikkelsen Skaarup

Peder Skårup har ifl. skødet, arvet gården efter sin mor Johanne Pedersdatter, Skårupård, V. Vandet.

 

1808          

skøde                          

do. hk. 0.2.0.2. for 164 rd. - fra Jens Andersen Bech ( solgt igen 1825)

 

1812          

tiendeskøde  do, kirke korn og kvægtinede til hk. 7.0.1., 486 rd.

Mikkel Mikkelsen Skårup var søn af Mikkel Skårup, Skårupgård i V. Vandet, født 1749, død 1828

 

Folketælling Torsted 1801

Mikkel Mikkelsen Skårup          husbonde         52       begge i 1. gårdmand

Karen Christensdatter           hans kone        30    ægteskab

Niels Christensen Munch         tjenestekarl     24    ugift

Jens Christian Andersen                              23    ugift             enrolleret matros

Niels Lauridsen                     tjenestefolk      14

Maren Christensdatter           tjenestefolk      28    ugift

Jens Christensen                  til ophold         22    ugift             tømmermand

 

. . . . . Pantegæld i gården:

1795 990 rd. til sin bror Peder Skårup i Kåstrup ( herredstinget)

1799 1250 rbd. 1. pr. i hk 6.6.3.1. med ind og udbo - til Niels Tøfting i Jølbygård ( ikke noteret afmeldt)

1820 100 rd. sølv, omskrevet til 500 rd. sedler til søsterdt. Zidsel Pedersdt.. 1. pr. hk. 6.6.3.1. - udsl.. 1828

1828 375 rbd sedler 1. pr. i gården hk 6.6.3.1. med tiener - udslettet 1832

1820          

adkomst     

Jens Pedersen Jannerup, (1796-1884) plejesøn, iflg. testamente oprettet af Mikkel Mikkelsen Skaarup, læst som adkomst og hjemmel forskud på gården af hk. 6.6.3.1., med kirke korn og kvægtiende.

 

1821          

kontrakt     

Jens Pedersen Jannerup med sin moster Maren Christensdatter om aftægt og underhold. Udslettet 1869

 

1837          

skøde                          

Jens Pedersen Skaarup en parcel af Salman Jensens gård hk. 0.5.0.1½ med tiender , 300 rbd. sedler, sælger Niels Pedersen Find.       

 

1854          

skøde                          

Jens Skaarup, en englod parcel , ¾ album, 50 rd, kommer fra Hundborg, solgt igen til Hundborg

 

1854          

tiendeskøde  Jens Pedersen Skaarup eller Jannerup, halve komgetiende til gård hk 6.6.3.1. og en parcel hk 0.5.0.1½, 50 rd.

 

1856          

skøde                          

do., en parcel matr. no 35f ¾ album med tiende, 100 rd. - sælger Poul Stensgård i Hundborg - solgt igen til Hundborg

 

1857          

skøde                          

do., hk. 0.2.3.¼ med tiender, 400 rd. - fra fol.216 matr. 6ac fra Christen Nielsen Søndergård

Jens Pedersen var søn af Peder Christensen Gade, sognefoged i Jannerup og Anne Christensdatter, der var søste til Mikkel Skårups hustru

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Jens Pedersen Skorup, 38 år, gift, gårdmand

Maren Madsdatter, 33 år, gift, hans kone

Mikkel Jensen, 4 år, søn

Peder Jensen, 3 år, søn

Ane Katrine Jensdatter, 1 år, datter

Johannes Pedersen, 24 år, ugift, tjenestefolk

Erik Nielsen, 19 år, ugift, tjenestefolk

Peder Christian Mortensen, 16 år, tjenestefolk

Johanne Christensdatter, 24 år, ugift, tjenestepige

Ingeborg Nielsdatter 15år, tjenestepige

Folketælling Torsted 1845, en gård

Jens Skorup, 50 år, gift, født i Jannerup, gårdmand, sognefoged og lægdsmand

Maren Madsdatter, 44 år, gift, født i Ø.Vandet, gans kone

Peder Jensen, 13 år, født her i sognet, deres søn

Mikkel Jensen, 10 år, født her i sognet, søn

Mads Jensen, 4 år, født her i sognet, søn

Ane Jensen, 8 år, født her i sognet, datter

Karen Marie Jensen, 5 år, født her i sognet, datter

Nicoline Jensen, 1 år, født her i sognet, datter

ved folketøllingen 1860, er de 5 børn stadig hjemme og ugifte

desuden 3 tjenestefolk:

Mikkel Jensen, 33 år, gift, født i Sennels

Anders Poulsen, 17 år, født i Sjørring

Søren Pedersen, 17 år. født i Rær

 

1869          

skøde                          

Mikkel Jensen Skaarup, fra sin far Jens Pedersen Jannerup eller Skårup, på a. hovedparcel matr. no 4a hartkorn 6.1.2.½ med bygninger, kirke og kvægtiende og halve kongetinede, b. parcel no 4d hk. 0.4.2.0. med tiende. c. matr. no 6ac, hk. 0.2.3.¼ med tiender. Sælger har for livstid forbeholdt sig brug af matr. no 6ac i Torsted.

                                                                     

. . . . . Pantegæld: 1869, til kreditforeningen 5000 rd, 1. prioritet i matr. 4a og 4d med tiender ind og udbo med mere.

til sin søster Karen Marie Jensen, 4000 rd med prioritet, næst 5000 rd. i samme gård og tiende.                                                                 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Mikkel Jensen Skårup, 44 år,født i Torsted, gårdejer

Karen Andersen, 35 år, født i Hvidbjerg vesten å. hans kone

Jens Mikkelsen Skårup, 6 år, født i Torsted, søn

Christen Mikkelsen Skårup, 4 år, født i Torsted, søn

Hans Tavsen Mikkelsen Skårup, 3 år, født i Torsted, søn

Johannes Mikkelsen Skårup, 1 år, født i Torsted, søn

en dreng, under et år(Johannes)

Jens Pedersen, 83 år, enekemand, født i Jannerip, gårdejerens far, der af ham forsørges

Marie Andersen, 27 år, ugift, født i Nørhå, tjenestetyende

Mette Krogsgård Christensen, 19 år, født i Tilsted, tjenestetyende

Johanne Nielsen, 21 år, født i Sønderhå, tjenestetyende

Martin Pedersen, 14 år, født i Vang, tjenestetyende

Peder Christensen, 19 år, født i Grurup, tjenestetyende

Anders Oddershede Pedersen, 31 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende

Niels Jensen, 26 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende

1890:parret bor med de ovennævnte børn i gården, desuden

Christian Mikelsen Skårup, 10 år, født i Torsted, søn

Frederik Mikkelsen Skårup8 år, født i Torsted, søn

Maren Mikkelsen Skårup, 5 år, født i Torsted, datter

Holger Mikkelsen Skårup, 4 år, født i Torsted, søn

Svend Mikkelsen Skårup, 3 år, født i Torsted, søn

Jens Nielsen Sørensen, 23 år, født i Svendborg, tyende, lærer,

Martha Jensen, 19 år født i Skallerup, tjenestepige

Inger Kristine Christensen, 23 år, født i Torsted, tjenestepige

Else Marie Nebel, 19 år, født i Ø. Vandet, tjenestepige

 

Ejerliste, skøde og panteregister 1846-1957 fol. 6, matr. 4a hk 5.3.1.2¾, (4h frasolgt), 6ac 0.2.3.¼ underlagt 4a)“Kirkely”

 

1916          

skøde                          

Christen Mikkelsen Skårup , 4a, 6ac fra sin far

 

1943          

adkomst     

Jutta Skårup født Hamborg, 4a, 6ac, iflg. skifteudskrift

 

Folketælling Torsted 1921, landbrug, matr. 4a

Christen Mikkelsen Skårup, født 1875 i Torsted,gift, tro:frimenighed

Jutta Skårup, født 1884 i Torsted , gift, tro: frimenighed, husmor

Karen Skårup, f’dt 1917 i Torsted. tro frimenighed, barn

Signe Skårup, født 1918 i Torsted, tro:frimenighed, barn

Dorthe Skårup, født 1920 i Torsted, tro:frimenighed, barn

Oluf Grønkjær, født 1892 i Sjørring, ugift,, ankom 1894 fra Silstrup, tyende

Jens Jensen, født 1901 i Vang, ankom 1905 derfra, tyende

Marta Kusk, født 1902 i Hundborg, ankom 1920 fra Nors, tyende

Astrid Mikkelsen, født 1905 i Hansted, ankom 1912 derfra, tyende

Mikkel Skårup, ødt 1835 i Torsted, gift, tro:frimenighed, fhv. landbruger

Karen Skårup, født 1844 i Nørhå, gift, ankom 1870 fra Nørhå, tro frimenighed, husmor

Holger Skårup, født 1885 i Torsted, ugift, barn

 

1948          

adkomst     

arvinger efter do og tidl. afdøde ægtefælle Christen Mikkelsen Skårup, 4a, 6ac

 

hæftelse 1948: fredlysning af gravhøj på 4a under nationalmusæet

 

1948          

skøde                          

Svend og Holger Skårup, 4a, 6ac - arveudlægsskøde

 

1948          

skøde                          

Svend Skårup - fra Holger.

 

1955 består ejendommen af matr. no 4a hk 5.3.1.2.

ny tingbog 1956 4a

 


 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk 0.2.0.2.., ny matr. no 3 og 4b hk 0.2.0.2 , ejer skolelærer Christen Jensen, Skolebygningen,

opført 1828/29, brandforsikres 1829, Brandtaksationsprotokol, Hundborg Herred 1801-36, fol.223:

 

Skolebygningen ejes af distriktet og af nye opført sidste sommer.

Bygningen i øst og vest, 19 fag, 10½ alen dyb, opført af grundmur med fyrre overtømmer og stråtække. Indrettet fra østre ende til skolestue, gang, skolekøkken, dagligstue, gæstekammer, spisekammer, sovekammer, børnekammer, køkken, bryggers, saltkammer, tørvehus og hønsehus, fæ og fårestald, lo og lade

I skolestuen er gulv af brændte sten og i gangen af kampesten og i stuen og kammerene fielgulv, dog mangler samme i sove og børnekammeret, mene fielen var tilstede og blev forevist. Over 12 fag er loft og i huset fornødne vinduer og døre. Skillerummet imellem køkkenet og 2 kamre mangler, såvelsom køkken køkken, skorsten og bageovn, men materialerne blev forevist. I skolestuen er en bilægger kakkelovn og forsvarlig skoleskortsten opført - alt er særdeles godt og forsarlig og grundmuren opført i ren kalk. forsikringssum 760 rd. sølv. - Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret.

Ligger “Skolehuset”på Christen Jensens egen grund? - på hartkornsspecifikationen 1820/39 anføres : hidtil uden særskilt hartkorn, ny matr. no 3 hk 0.5.0.¾, som kirkesanger og skolelærer Christen Jensen bruger, 1834 sælger skolelærerembedet det nævnte hartkorn 0.2.0.2 til Niels Ravn, der sælger det videre til Chr. Jensen

 

En lade 1851, brandtaksationsprotokol side 192, et hus ejes af skolelærer Jensen

Huset i øst-vest, 10 fag, 12 alen dyb, indrettet til lade - ej tilforn forsikret

 

Ejerliste

Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 220 (nyt reg.fol. 61)

 

1834          

skøde                          

Christen Jensen, en jordlod hk 0.2.0.0. 100 rd fra Niels Pedersen Ravn som Niels Raun havde købt samme år, “ på en del af sognet, ved udskiftningen tillagt skolelod, hk 0.2.2.0 med tiender - mageskifte fra Torsted sogns skolekommission.

 

1850          

skøde                          

do., skolelærer, en parcel matr. 21b af sælgeren Poul Nielsen Højs hus hk 0.3.2.1½ med kirketiende, 400 rd.

 

1854          

tiendeskøde  do, halve kongetiende til 21b og 4b, hk 0.2.2.1¾, 25 rd.

 

1871          

adkomst     

Ane Andersdatter Hove, enke efter Christen Jensen og svigersøn Peder Christensen jordlod gl. hk 0.2.0.2, ny matr. 4b hk 0.2.2.1¾, parcel 21b hk 0.3.2.1½ med kirkekorn og kvægtiender og halve kongetiender og derpå stående bygninger.

 

1876          

skøde                          

Peder Christensen matr. 3b, hk 0.2.2.¾ - fra Sjørring Torsted sogneråd

. . . . . Pantegæld 1871: 500 rd 1. pr. i ejendommen - udsl. 1876

1873: 300 rd. næst 500, pr. i huset 4b og 21b, til unkarl Jens Kr. Andersen - udsl. 1876

 

Folketælling Torsted 1834 “Skolehuset”

Christen Jensen, 39 år, gift, skolelærer

Ane Andersen, 30 år, hans kone

Kirsten Christensen, 2 år, datter

Anders Christensen, 1 år, søn

Ane Marie Nielsdatter, 33 år, ugift, tjenestepige

Folketælling Torsted 1845 “Skolehuset”                 

Christen Jensen, 50 år, gift, kirkesanger, skolelærer

Ane Andersdatter, 44 år, født i Vandet, hans kone

Anders Hove Christensen, 12 år, født i sognet, søn

Jens Christensen, 9 år, født i sognet, søn

Kristine Christensen, 13 år, født i sognet, datter

Folketælling Torsted 1860, sognets skolehus

Chr. Jensen, 63 år, født i Vang, skolelærer

Ane Jensen født Hove, 56 år, født i Vang, hans kone

Kirstine Jensen, 28 år, ugift, født i sognet, datter

Anders Hove Jensen, 24 år, født i sognet, søn

Niels Jensen, 19 år, født i Sjørring, tjenestekarl.

 

Christen Jensen(1795-1862) var født i Vang, søn af Jens Madsen Smed.

Ane Andersdatter Hove (1804-1877), født i Vang, var datter af Anders Christensen Hove

Ifølge mindeplade i Torsted Kirke demiterede Christen Jensen 1828 fra det Kongelige Skolelærer-Seminarium i Snedsted, og ansattes samme år som fast skolelærer og kirkesanger i Torsted.

Se også matr. no 19b, skolelærerembedet

 

1876          

skøde                          

Jens Pedersen Kjærgård, samme lod matr. 3b

. . . . . Pantegæld 1876 Jens P. Kjærgård til Kreditforeningen, 20000 kr i matr. 4b og 21b hk 0.6.11.1¼ med tiende + 3b hk 0.2.2.¾ - udsl. 1883 ( se fol 197 )

 

1876 4000 kr til Niels Fårtoft i Torsted, pr. næst 20000.

se videre matr. no 13 Jens Pedersen Kjærgård


 

 

Matrikel 1844 no 4c, 6ab, 6g

Ejerliste skøde og panteregister 1846- 1957 fol. 8, 4c hk 1.0.1.1½, 6ab hk 0.6.3.2½, 6g 0.6.0.½

1875          

skøde                          

Jesper Larsen, 4c med bygninger, 6ab, der deltager i ydelsen af kornafgift til degnen - fra Mads Jensen Skårup. . . . . . Pantegælde kr. 4000 overtages. 1886: 3000 kr, næst 4000 kr. til Chr. Vestergård i Ø. Vandet - udsl.. 1890

1885: 4000 kr., næst 7000 - udsl.. 1890. 1890: 11000 kr. til kreditf. - udsl.. 1922

 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Jesper Larsen, 45 år, født i Hillerslev, gårdejer

Ane Marie Madsen, 49 år, født i V. Vandet, hans kone

Martin Larsen, 16 år, født i Arup, søn

Else Marie Pedersen, 30 år, ugift, født i V. Vandet, tjenestepige

Folketælling Torsted 1890, en gård

Jesper Larsen, 55 år, født i Kjelstrup, gårdejer

Hanne Larsen, 53 år, født i Østrild, hans hustru

Niels Andersen, 22 år, født i Harring

Otto Christensen, 15 år, født i Næstrup, tjenestedreng

Mariane Sørensen, 14 år, født i Torsted, tjenestepige

 

1911          

skøde                          

Niels Christian Bjerregård, samme ejendom m. tiende

Folketælling Torsted 1921, matr. 4c, landbrug

Niels Chr. Bjerregård, født 1880 i Heltborg gift, tro:frimenighed

Katrine Bjerregård, født 1883 i Villerslev, gift, tro:frimenighed, husmor

Anders Chr. Bjerregård, født 1910 i Heltborg, tro: frimenighed, barn

Ejlif Bjerregård, født 1912 i Torsted, tro: frimenighed, barn

Poul Kjeldgård Bjerregård, født 1913 i Torstedm, tro: frimenighed, barn

Asger Bjerregård, født 1914 i Torsted, tro: frimenighed, barn

Eva Bjerregård. født 1919 i Torsted, tro: frimenighed, barn

Vilhelm K. Nielsen, født 1898 i Klitmøller, ugift, tyende

Jens Peter Jensen, født 1905 i Sjørring, tyende

 

1932          

skøde                          

Niels Chr. Sindberg, samme ejendom

 

1935          

skøde                          

Chr. Kjærgård Simonsen Tousgård

 

1937          

skøde                          

do., 6g - fra Chr. Andersen Sø

 

1949          

skøde                          

Holger Visby, 4c, 6ab, 6g.

 


 

Matrikel 1844 no 4e, 1869

Ejerliste, skøde og panteregister 1846-1957 no 4e hk 0.0.1.1¾, 2d hk 1 album (2d solgt 1910)

1869          

skøde                          

Peder Jensen Skårup, parcel no 4e fra sin far Jens Pedersen Jannerup eller Skårup (forenes med 5d)

 

1888          

skøde                          

do., parcel 2d - fra Niels Nielsen Rask

 

Folketælling Torsted 1880, et hus

Peder Jensen, 48 år, ugift, født i Torsted, husmand

Kristiane Madsen, 43 år, ugift, født i V. Vandet, husholderske

 

1890:

Peder Jensen Skårup, 58 år, ugift, particulier

Maren Kirstine Jørgensen, 42 år, født i Vang, husholderske

 

1917          

skøde                          

Christen Jensen Bonnerup, 4e

 

1919          

skøde                          

Hans Holm, samme ejendom

 

1921          

skøde                          

Ingvard Poulsen, udlægsskøde fra fogeden

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 4e

Ingvard Martinus Poulsen, født 1889 i Vang, gift, ankom 1920 fra Silstrup, husmand

Dorthe Poulsen, født 1895 i Vang, gift, anko m 1920 fra Silstrup, husmor

Jenny Marie Poulsen, født 1915 i Sjørring, barn

Ejnar Verner Poulsen, f’dt 1920 i Silstrup, barn

 


 

 

Matr. 4f, Parceller solgt til Statskassen fra forskellige lodsejere 1884 ½ album fra Mikkel Jensen Skårup, matr. no 4f

 

1883                           

2½ album fra Niels Jensen Fårtoft matr. 5e

 

1884                           

¼ album, matr. 6d fra Christen Nielsen Søndergård

 

1889                           

u. hartkorn, 6e, fra Else Marie Justesen

1884                           

½ album fra 7m Jens Nielsen Nordentoft

 

1883                           

matr. no 12b 1¾ album - sælger Niels Christensen

 

1919                           

Sandflugtskommissionens protokol: matr. 12c hk 0.1.1.2¼, indraget til beplantning på statskassens vegne.                

 

1884                           

matr. 14c fra Christoffer Andersen

 

1883                           

matr. no 17e, hk ¾ album - fra Niels Rysgård

 

1884                           

matr. no 26b , ¼ alb. -fra F. C. C. Bach

 

 


 

 

Matr. 4g, fra år 1900

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 111, matr. no 4g hk 0.1.2.1½, 2g hk ½ album, 15c hk 0.0.2.1¼

 

1900          

skøde                          

Peder Christensen, parcel 4g med tiender ( pant i bygningrer)- sælger Mikkel Jensen Skårup

 

1921          

skøde                          

Søren Peter Salmansen, samme ejendom

 

1928          

skøde                          

do., no 2g

 

1921          

skøde                          

do., 15c

 

1946          

skøde                          

Otto Hundahl 4g, 15c, 2g

 

1946          

skøde                          

Svend Åge Andersen, samme ejendom

 

1948          

skøde                          

Niels Tingstrup Christensen, samme ejendom

nyt tingbogsblad 1957 4g

 


 

 

Matr. 4i

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 143, matr. 4i hk 0.1.1.0.

 

1949          

skøde                          

August Skårup og J. K. Poulsen (i 5d)

nyt tingogsblad 1957 4i

 

______________________________________________________________________________

 

 

En gård, matrikel 1688 no 20 ( under ny matr. no 5a)

 

Matrikel 1664, hartkorn 4.0, ejer Erik Hardingberg Gyldenstrjerne, bruger Anders Laursen

1680, hartkornsnedsættelse, gr. af sandflugt, bruger Christen Enevoldsen, før Anders Laursen

Markbog Torsted 1683, ejer Jens Sehested, bruger Christen Enevoldsen, ½ gård

Matrikel 1688 no 20, hartkorn 2.4.1.1. (gl. hk 2.4.), ejer Jens Sehested, bruger Christen Enevoldsen

 

Tilkøbt Ullerupgård 1691, hk 2.4.1.1., sælger fru Sofie Gyldenstjerne, bruger Envold Christensen

Matrikel 1688b no 20, hk 2.4.1.1., ejer Ulstrup, bruger Christen Enevoldsen - nu Salmand Jensen

Matrikel 1688c no 20, hk 2.4.1.1., ejer ?, bruger Envold Jensen - se også gård no 2

Specifikation 1778, amtets strøgods, hk 2.4.1.1., bruger Peder Nielsen Kjærgård sammen med no 3.

se videre gl. matr. no 3

 

Fæstere

Før 1664                      

Anders Laursen, nævnt i tingbogen 1666, hvor der holdes syn på hans gård. Der var intet boskab i husene uden et gammelt bord. Anders Laursen udlagde godvillig det korn, der fandtes og det gamle bord.

 

Før 1672                      

Christen Enevoldsen, søn af Enevold Christensen Juul og Karen Poulsdatter, V, Vandet

Han nævnes i tingbogen fra 1672 -97. 1672 og 1677 nævnes han i en arvesag, som søster til Maren Enevoldsdatte gift med Jens Salmansen i Torsted

( gård no 3), de nævnes begge som søsterbørn til Poul Salmansen i V. Vandet. Han omtales også som købmand og stævner folk for gæld. 1697 fremlægges et skøde på det hus i Thisted som sal. Christen Enevoldsens hustru Else Bisgård iboede og fradøde                                                                                                                                                                                         

Før 1691

Enevold Christensen

 

1707 holdtes besigtigelse over Ulstrups gårde og underliggende gods. Gården af hk 2.4.1.1., bruger ” Envold Christensen, nu Salmand og Envold Jenssønner som bruger til deres iboende gårde, som er på hr. Etatsråd Klingenbergs gods, dog fører avlingen på gårdstedet, hvor på bygningen findes nogenlunde forsvarlig, har svaret kongl. skatter og hosbonden sin landgilde..

 

Før 1710                      

Salman Jensen              

 

1720          

fæstebrev   

Poul Salmansen, fæstebrev fra Ulstrup gods til Poul Salmansen og Enevold Jensen, begge af Torsted, “den gård i bemeldte Torsted, som Enevold Christensen tilforn har haft i fæste og i mindelighed forflytter”, hartkorn 2.4.1.1. Enevold Jensen og Poul Salmansen svarer i samme gård alle kongelige skatter som allerede er påbudt eller påbudt bliver. Herudover skal fæsterne vedligeholde gårdens bygninger og dyrke markerne forsvarligt , gøde m.v. og til hvert års Martini betale husbonden landgilde og arbejdspenge.

se gård no 2 og 13.

se videre gård no 3

 

 

En gård, matrikel 1688 no 3 (no 2 på udskiftningskortet).

1844 matriklen no 5a

 

Før 1406

gården tilhørte Vig Gods i Øster Vandet. hvor den tilskødes kronen af Thorkel Myg og hustru Bodil Gunnesdatter.

 

1661 tilhører Kronen, fæstere Laurs Pedersens enke og Jens Salmansen, hk 7.2., nedsat 1678, grundet sandflugt

 

Matrikel 1664,en gård, hartkorn 7.2., ejer Ørum, bruger Jens Salmansen

Landgilde 1664:6 td. byg, 1 pund smør, 1 svin, 6 td. havre = 7.2

 

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Jens Salmansen i en gård

 

Matrikel 1688, no 3 hartkorn 3.7.2.1 (gl. hk. 5.4.) ejer Ørum, bruger Jens Salmansen

 

Matrikel 1688b no 3, hk 3.7.2.1., ejer Ørum, bruger Jens Salmansen - nu Envold Jensen, sognefoged

 

1722 solgtes gården med det øvrige af Vig Gods til Niels Christensen Vestergård i Øster Vandet af Poul Klingenberg jun. Efter Niels Vestergårds død 1735 ejede hans enke Maren Pedersdatter Knakkergård gården. Ved hendes død 1765 var gården stadig hendes (Hun var søster til Enevold Jensens kone)

 

Matrikel 1688c no 3, hk 3.7.2.1., ejer Niels Vestergård i Vandet, bruger Jens Enevoldsen

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 3, hk 3.7.2.1., bruger Peder Nielsen Kjærgård, bruges samlet med no 20 hk 2.4.1.1.

 

Rapport 1778, sognefogeden i Thorsted: hk. 6.3.3.2, ejer Niels Dige i Tved, bruger Peder Kjærgård, landgilde 12 rd.

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 10, hk 6.3.3.2., ejer Niels Kjærgård i Tved, bruger Peder Kjærgårds enke

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 6.3.0.2, ejer Jens Pedersen Kjærgård, ny matrikel no 5a hk. 7.1.1.2., do., hk 0.0.3.0., ny matrikel no 5b, hk 0.1.1.¼, ejer Møller Enevold Andersen Torp

1801: Ved udskiftningen i 1803 ejedes gården af deres søn, Jens Pedersen Kjærgård (1763-1841), der er gift med Maren Nielsdatter Fårtoft (Tøfting) (1777-1841)

 

Ved udskiftningen i 1803 protesterede Jens Pedersen Kjærgård over den lod, som var foreslået ham, dels fordi han syntes, han beholdt for lidt jord inde ved sin gård, og dels fordi at lodden ikke trak sønden på til den vej, som går til Skinnerup. Ellers var han tilfreds med hedelodden.

 

Gårdens bygninger 1851, en gård ejes og bebos af Niels Jensen Kjærgård, forhen Jens Kjærgård, tidligere forsikret for 1250 rd.

nu ændret således:

a. stuehus i øst-vest, består nu af 21 fag, 11 alen dyb. Indrettet til gæstekammer, storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten og oven og tørveplads

b. laden i øst-vest består nu af 26 fag, 14½ alen dyb, indrettet til lade, heste og fæstald.

c. østre hus 19 fag, 10¾ alen dyb, indrettet til tømmerstue, vognhus og lade. forhen forsikret for 1250 rdl. nu 1900

forheb forsikret under Jens Kjærgård ( ingen forsikring her)

 

Fæstere

før 1661                       

Lars Pedersen og Jens Salmansen, der 1664 er fæster af hele gården, søn af Salman Pedersen og Mette Jensdatter.

Jens Salmansen (ca 1629-1711) ~gift med Maren Enevoldsdatter (ca 1729-1705), der nævnes i herredets tingbog 1672 i forbindelse med en arvesag, hun nævnes som søsterbarn til Poul Salmansen i V.Vandet. (Maren Enevoldsdatter var datter af Enevold Christensen Juul og Karen Poulsdt. i V. Vandet, hendes søster Karen var gift med Christen Moensen i Torsted og hendes bror Christen Enevoldsen boede ligeledes i Torsted)

 

1679

Jens Salmansen i Torsted fremlægger en kontrakt med sin mor Mette Jensdatter* og forplligter sig til at give hende ophold hendes livstid, med sko og klæder og alt og give hende en hæderlig begravelsen. Derimod skal Jens Salmansen efter hendes død beholde beholde alt hendes gods, undtagen hendes igangsklæder. Medunderskriver er hans bror Anders Salmansen i Vang.

Desuden 1692. hvor Jens Salmansens børn giver afkald på arv efter forældrene Jens Salmansen og hustru Maren Enevoldsdt.

Sønnerne Salmand, Enevold og Christen Jensen i Torsted. Datteren Anne Jensdatters mand, Jens Christensen af Tøfting giver afkald på sin hustrus egne

og datteren Ingeborg Jensdatters mand, Anders Nielsen i Øster Vandet på sin hustrus egne

* Det fremgår af tingbogen 1672 at Mette Jensdatter var gift med Salman Pedersen, som boede og døde i Torsted. Hendes søn Mikkel, født i Torsted, får skudsmål fra 24 personer i Torsted

 

før 1710                       

Enevold Jensen (ca 1666-1734), fæstebonde under Ørum, hartkorn 3.7.2.1., tillige sognefoged og søn af foregående fæster.~1693 i Ø. Vandet, Anne Pedersdatter Knakkergård (1672-1744), datter af Peder Olufsen Knakkergård

Deres søn Peder Enevoldsen, der var født i Torsted, døde i Øster Baun, Skinnerup, uden at efterlade sig livsarvinger. Ullerupgård gods afholder skifte 1743 fol. 138,, hvor hans arvinger nævnes:

Hans mor Anne Pedersdt. og søskende

Jens Enevoldsen i Torsted ( se nedenfor)

Jens Enevoldsen i Brund

Anders Enevoldsen på Mors( Jølbygård)

Mette Enevoldsdatter, gift med Christen Torsen af Holme, Øster Vandet

 

1734                                             

Jens Enevoldsen ( 1714-1762), søn, overtager fæstet efter sin fars død.

Han var gift med Anne Jensdatter Kappel ( 1711-1762), datter af Jens Kappel i gård no 10

En datter Sidsel (1742-1796 blev gift med Peder Nielsen Kjærgård fra Tved, se nedenfor.

Børn:

Enevold, født 1743,- senere i Silstrup

Anne født 1744,~Christen Munk på Nebel

Mette født 1749 ~Anders Pedersen af Silstrup

Jens født 1751

 

ca 1762                       

Peder Nielsen Kjærgård død 1783, svigersøn, fæstebonde, hartkornet 3.7.2.1 bruger han sammen med gård no 20 hk. 2.4.1.1. ialt hartkorn 6.6.3.2. Af sit hartkorn, hvis ejer nu er Niels Dige, Peder Kjærgård svarer 12 rd. i årlig landgilde

Peder Nielsen Kjærgård var født i Tved sogn og blev 1762 gift med Sidsel Jensdatter, født her i gården 1742, datter af forrige fæster Jens Enevoldsen.

 

Folketælling Torsted 1787, en gårdmand

Zidsel Jensdatter, madmoder, 46 år, enke 1. gang. bondeenke og gårdbeboer

Jens Pedersen, hendes søn, 23 år, ugift

Christen Pedersen, søn, 22 år, ugift

Niels Pedersen, 17 år, søn

Christen Pedersen, 7 år, søn

Karen Pedersdater, 14 år, datter

Christen Peitersen, 33 år, tjenestefolk, ugift

Dorthe Jensdatter, 21 år, tjenestefolk

Hun fortsætter fæstet af gården efter sin mands død. Sønnen Jens bliver selvejer af gården efter sin mors død.

 

1796          

skifte         

Sidsel Jensdt., Peder Nielsen Kjærgårds enke, Hill/Hundborg Herreders skifteprotokol 1796 fol. 170, 179.

hendes børn

Jens Pedersen, født ca. 1764

Christen Pedersen, født ca. 1765

Niels Pedersen, født ca. 1770

Christian Pedersen, født ca 1781

Karen Pedersdatter

Under skiftet udtalte den ældste søn Jens at han havde til sinds at ovetage stervbogården, enten til eje eller fæste. Husbonden Niels Dige i Kjærgård i Tved, indgård aftale om at han overdrager ham stervbogården og den derværende besætning på de vilkår at Jens Pedersen betaler gårdens gæld og giver hver af sine brødre 100 rd., en dyne og en hovedpude og lagen. Søsteren Karen 50 rd og en forsvarlig seng og betaler hendes bryllups bekostning.

Husbonden Niels Dige fremlagde en over stervbostedet og sammes besætning og inventar afholdt syn ogtaksation af 27.6. d..å.

Indtægten i boet udgør rd. 525.4.14

Niels Dige har tilgode i boet rd.145.0. 2, der tillige m. skiftets omkostning, udgør i alt rd. 160.4.13

hvorefter der bliver til skifte og deling  rd. 365.0. 0

Jens Pedersen forpligter sig til at betale sine søskende de nævnte arvelodder, til den yngste bror, når han bliver myndig og til Karen når hun gifter sig.

Af børnene blev Niels Pedersen Kjærgård bonde i gård no 17

og Karen blev 1801 ~Christen Pedersen fra Kallerup

 

Selvejere, ejerliste.

Skøde og panteregister Torsted sogn 1823 - 46, fol. 180 ( nyt register fol 12), hartkorn 6.3.3.3

 

1798          

skøde                          

Jens Pedersen Kjærgård, søn, hartkorn 6-3-3-2, 1250 rd. - sælger Niels Dige ( hk. 0.0.3.0. frasælges)

 

1812          

tiendeskøde  do., kirketiende til hk. 6.3.3.2 485 rd. - fra Johs. Birch

Jens Pedersen Kjærgård var gift med Maren Nielsdatter Fårtoft (Tøfting) (1777-1841), datter af Niels Pedersen Fårtoft i V. Vandet

 

Folketælling Torsted 1801

Jens Pedersen Kjærgård, husbonde, 38 år, i 1. ægteskab, gårdmand

Maren Nielsdatter, hans kone, 25 år

Peder Jensen, søn, 4 år

Anne Jensdatte, datter , 2 år

Christen Pedersen, mandens bror tjenestekarl. 36 år, ugift

Niels Pedersen, mandens bror og tjenestekarl, 32 år, ugift

Christian Pedersen, mandens bror og tjenestekarl, 21 år, ugift

Karen Pedersdatter, mandens søster og tjenestepige, 27 år, ugift

Mette Marie Sørensdatter, tjenestepige, 19 år, ugift

Folketælling 1834, Torsted, en gård

Jens Pedersen Kjærgård, 71 år, gift, gårdmand

Maren Nielsdatter, 57 år, gift, hans kone

Niels Jensen, 26 år, ugift, søn

Anders Christian Jensen, 21 år, ugift, søn

Zidsel Jensdatter, 31 år, ugift, datter

Else Marie Jensdatter, 28 år, ugift, datter

Anders Pedersen, 17 år, tjenestedreng

(Peder blev gårdmand i gård no 7. Sidsel blev gift med Jens Thomsen Vestergård)

 

1843

adkomst

arvingerne, iflg.attest fra skifteforvalteren for Jens Pedersen Kjærgårds arvinger til hk. 6.3.0.2. med tiener                 

. . . . . Pantegæld: 1802, 999 rd. med 1. prioritet i hk. 6.3.3.2, til fuldmægtig Rasmus Nielsen, Thisted- udl. 1827

 

 

1843          

skøde                          

Niels Jensen, (søn) en gård hk. 6.3.0.2. med kirketiende fra sine medarvinger (5c,, d, e frasolgt)

 

1855          

skøde                          

Niels Jensen, parcel no 3e, hk. ¾ album, 100 rd., sælger Peder Jensen af Todbøl.

 

1855          

tiendeskøde  do., på halve kongetiende til hans gård matr. no 5a, hk. 7.1.1.2, 50rd. - auktionsskøde

 

Fra gården sælges nogle jorder.

. . . . . Pantegæld: 1843 2000 rdl. sølv, 1. prioritet i hk. 6.3.0.2. med tiende ind og udbo, udslettet 1847

 

1878 3600 kr.1.pr. i matr. no 5a hk. 6.0.0.2¼ kirkekorn og kvægtiende, besætning m.v.- udsl..

1891

 

Folketælling Torsted 1845, en gård,

Niels Jensen, 37 år, ugift, født her i sognet, gårdmand

Inger Pedersdatter, 35 år, ugift, født i sognet, husholderske

Peder Christensen, 59 år, ugift født i Snedsted, tjenestefolk

Niels Jensen, 15 år, født i Skjoldborg, tjenestefolk

Johanne Pedersdatter, 24 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk

Folketælling Torsted 1860, en gård

Niels Jensen, 52 år, født i sognet, gårdmand

Inger Pedersdatter, 50 år,født i Hørsted, hans kone

Mariane Nielsen, 10 år, født i sognet, datter

Marie Nielsen, 7 år, født i sognet, datter

Niels Ch. Nielsen, 18 år, født i Hundborg, tjenestekarl

Andreas Jacobsen, 12 år,født i Hundborg, tjenestedreng

Folketælling Torsted 1880, en gård

Niels Jensen Fårtoft,71 år, født i Torsted, gårdejer

Inger Pedersen, 69 år, født i Hørdum, hans kone

Peder Andersen, 33 år,gift, født i Rær, svigersøn, gårdbestyrer

Dorthe Marie Nielsen, 26 år,gift, født i Torsted, datter, husbestyrer

Niels Fårtoft Andersen, 5 år, født iTorsted, barnebarn

Christen Vestergård Andersen, 3 år, født i Torsted, barnebarn

Jensine Marie Andersen, 30 år, ugift, født i Sjørring, tjenestetyende

Margrethe Nielsen, 16 år, født i V. Vandet, tjenestetyende

Thomas Jespersen Andersen, 18 år, født i Tved, tjenestetyende

Anders Christian Pedersen, 14 år,født i Grurup, tjenestetyende

Jens Jensen, 28 år, ugift, født i Sjørring, tjenestetyende

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 12, matrikel 5a hk 5.7.3.2¾ ( 5f 0.5.0.¼ solgt 1943)

 

1891          

adkomst     

Peder Andersen Frøkjær, iflg. skifte, 5a med tiender. . . . . . Pantegæld 3600 overtages

                                                                     

. . . . . Pantegæld 1891 20000 kr. til kreditforeningen,- udsl.. 1906

                                                                                      

1898, deklaration: en del af 5a pålagt fredskovsforpligtelse

                                                                                      

1899 obl. 5000 kr. til Niels Andersen Fårtoft - udsl.. 1914

 

Folketælling Torsted 1890, en gård

Peder Andersen, 44 år, født i Borup, gårdejer

Marie Nielsen, 37 år, født i Torsted, hans hustru

Niels Fårtoft Andersen, 15 år, født i Torsted, søn

Christen Vestergård Andersen, 13 år, født i Torsted, søn

Anders Tommas Andersen, 7 år, født i Torsted, søn

Martin Andersen, 6 år, født i Torsted, søn

Luise Andersen, 3 år, født i Torsted, datter

Mariane Andersen, 2 år, født i Torsted, datter

Niels Jensen Fårtoft, 81 år, enkemand, født i Torsted, aftægtsmand

Jens Martinus Nørby, 19 år, født i Hillerslev, tjenestekarl

Anton Skårup, 21 år, født i Rær, tjenestekarl

Kirsten Marie Havsgård, 15 år, født i Klitmøller, tjenestepige

Ane Marie Nebel, 21 år, født i Ø. Vandet, tjenestepige

 

1914          

skøde                          

Frederik Mikkelsen Skårup, samme ejendom

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 5a, landbrug

Frederik M. Skårup, født 1881 i Torsted, gift, tro:frimenighed

Marie Skårup, født 1891 i Torsted, gift, tro: frimenighed, husmor

Rigmor Kjærgård Skårup, født 1916 i Torsted, tro: frimenighed, batn

Gudrun Skårup, født 1918 i Torsted, tro: frimenighed, barn

Christiane Kjærgård Skårup, født 1919, tro: frimenighed, barn

Dreng, født 1921 i Torsted, tro frimenighed, barn

Ejnar Jensen, født 1900 i Tingstrup, tyende

Hans Nielsen, født 1902 i Sjørring, tyende

Marie Oddershede, født 1902 i Ø. Vandet, tyende

Helga Skårup, født 1905 i Tingstrup. tro: frimenighed, tyende

Mariane Hamborg, født 1865 i Hillerslev, tyende

 

1948          

skøde                          

Mikkel Skårup og Niels Kjærgård Skårup, sønner, 5a

 

1952          

skøde                          

Niels Kjærgård Skårup ½ fra sin bror

 

 

 

En gård, matrikel 1688 no 5, (gård no 4 på udskiftningskort), ny matrikel no 6aa

 

Matrikel 1664,

hartkorn 4.4. ejer Ørum, bruger Anders Jensen.

 

1664

Landgilde til Torsted Kirke 4 td. byg, og til husboden 1 svin, 4 td.havre gæsteri

 

1678: hartkorn nedsat fra 4.4. til 2.6 for sandflugt, bruger Niels Andersen ved Kirke

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Niels Andersen ved Kirken, en gård

 

Matrikel 1688 no 5 hartkorn 3.3.1.0. ( gl. hk 3.0., kirken heraf 2½ td), ejer Ørum, bruger Niels Anderen

Kgl. Majestæts kirkegods i amtet 1689: Niels Andersen hk. 2.4., nu 2.6.2.2., 1700: 2.6.2.2½

 

Matrikel 1688b no 5, hk 3.3.1.0., ejer Torsted kirke, bruger Niels Andersen ved kirken - nu Jens Pedersen

 

Matrikel 1688c no 5, hk 3.3.1.0., ejer Mikkel Tøfting, bruger Jens Pedersen, til Torsted kirke 2.6.2.2½, til husbond 0.4.2.0.½

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 5 hk 3.3.1.0., ejer Torsted kirke bruger Anders Sallingbo

 

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted, hk. 3.3.1.0. bruger Anders Nielsen, der ejer herlighedsskylden til Torsted kirke. han forrenter over 200 rd. på herlighedsskylden og svarer bygskyld til Torsted kirke, 26 mark årlig Hartkornsspecifikation 1789 no 14, hk 3.3.1.0., ejer Torsted Kirke, bruger Anders Sallingbo ikke på hartkornsekstrakt 1820/39 - se Skjoldborg register fol.169

 

Gårdens bygninger 1801, hk 3.3.1.0., brandtaksation, protokol s. 31

En gård ejes og bebos af Anders Sallingbo

a. Stuehuset i nord 19 fag 8 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. I stuerne er loft, vinduer og døre, en jern bilægger kakkelovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel ½ tønde. Skorsten og bageovn af brændte sten. Forsikringssum 350 rd.

b. Det søndre hus 16 fag 10 alen dyb, dels ege og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer og klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo og lade. Sum 250 rd.

c. Det vestre hus 13 fag 8½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til stald, fæhus, fåresti og vognhus. Sum 200 rd.

Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret. - Ialt 800 rd.

1831, ved brandtaksation, protokol s. 233, gården ejes nu af Peder Jensen Helleberg, forhen Peder Sallingbo

Stuehuset, det søndre hus og vestre hus udslettes af forsikringen

 

Fæstere

Før 1664                      

Anders Jensen ved Kirke, gift med Ingeborg Nielsdatter

Anders Jensen nævnes i tingbogen 1668, som tingsvidne 1653, læst 1668, en sag omhandlende jord i Silstrup.

En datter Ingeborg blev gift med Thomas Andersen i Tingstrup, nævnt tingbog 1689.

 

ca. 1666                      

Niels Andersen ved kirken (1630-1707)~ Maren Nielsdatter (1617-1704)

 

1681 giver Niels Andersen kirkelandgilde td. 2.4. til Torsted Kirke. Niels Andersen nævnes i tingbogen i årene 1666-1703,hvor han omtales. dels som vidne og synsmand. 1672 tiltales af delefogeden for Ørum gods for restance, men hævder at have betalt med græshavre.1666 nævnes hans søster Ingeborg Andersdt., enke efter Thomas Pedersen i Tingstrup og hendes børn.

1674 er han i retten, hvor han på egne og sognemænds vegne forbyder Torsted sognemænd og folk at slå eller oprykke lyng, som gror på deres tørvehede, fra den dysse der står norden Lagårds mark og nord til de veje, der løber vester ad Skårup og Vistis ...(koue?). De tilstædeværende sognemænd af Torsted bekræftede forbudet. Hvis nogen går derimod, skal han bøde 1 rdl. hver gang til byens mænd, og his pengene ikke straks bliver betalt, skal byens mænd pante den skyldige. Vil nogen ikke være med at pante, skal han bøde 3 mark til grandens bedste. Dernæst forbød de samtlige alle andre sognefolk deromkring fra Sjørring, Vang og Vandet at slå eller rykke lyng i tørveheden eller drive kvæg og andet fænomen i Torsted fællig eller grave tørv.

1681 er han, tillige med andre, vidne i en sag om Klitmøllerboere, sejlingsfolk, angående deres ret til til deres næring med små sandskuder til fiskeri i havet og undertiden på Norge, enten for fragt eller for at hente bygningstømmer og andet, som de til bøndernes fornødenhed indfører, da sådant ikke findes her vesterlands. Der er i lang tid ikke fisket andet, end hvad skuderne har taget, og i disse besværlige tider siden fjendens indfald har de været til stor hjælp for købstadsmænd og andre formuende folk ved at overføre deress gods til Norge, og for det hele land, da der ikke for fjenderne kunne ske indførsel af gods og penge ad anden vej, og posten kunne i dentid ikke passere andre steder over til Norge for fjenderne.

Byfogeden svarede herimod at de der handler, skal tage borgerskav i Thisted eller opgive handelen og blive fiskere.

Klitmøllerboerne fører mange vidner på at de altid har brugt sejlads til Norge og fiskere,. bl.a. Niels Andersen v. kirke, der mindes 38 år tilbage i tiden

1687 bliver Niels Andersen og Jens Salmansen i Torsted, tillige med andre, tiltalt for restance på 11 mark, som de på sognemændenes vegne har lovet Thomas Mortensen i Nordentoft, for foder til deres inds

skrevne stodhest. Dom: de skal betale.

1703, justitsprotokollen tinglyses en aftægtskontrakt mellem Niels Andersen Kirk og hustru og Jens Christensen Kirk og hustru Karen Andersdatter,

Niels Andersen og hustru er nu begge gamle og skrøbelig, og da de ikke har efterladt sig levende livsarvinger, skal de have aftægt hos Jens Christensen og hustru. Til gengæld må Jens Christensen bebo, bruge og beholde Niels Andersen Kirkes påboende gård. (Se aftægtskontraktens indhold i tillægget)

 

1703,

ifl. aftægtsk. Jens Christensen, død 1707 ~ med Karen Andersdatter (ca 1671-1729)

Børn:

Anders født 1704, ~1736 i Vang med Anne Jespersdatter

Maren født 1705, ~Ove Christensen i Vang

                                                   

1707                                             

Jens Pedersen Kirk eller Hov (ca 1676-1739), der ægter forrrige fæsters enke~ 1707 Karen Andersdatter. død 1729~ 1729 Mette Jørgensdatter fra Dollerup

Børn:

Jens født 1708

Peder 1709-1743, død ugift i Sennels (skifte amtsskifteprotokol)

Johanne født 1712 ~1742 Peder Sørensen Landbo

Niels født 1715

Med Mette Jørgensdatter:

-Karen Jensdt. født 1733, gift med Peder Henriksen i Bromølle, Skovsted, Hillerslev

(nævnt i skifte efter Christen Jørgensen i Hillerslev, Ullerupgårds skifteprotokol 1767)

 

1739                                             

Anders Mouritsen (1714-1744), der ægter forrige fæsters enke~ 1739 Mette Jørgensdatter født 1706, datter af Jørgen Christensen og Anne Madsdatter i Dollerup

|-Jens Andersen i Torsted (kaldet Mouritsen, bliver fæster i gl. matr. no 17, ny no 10)

Anders Mouritsen var søn af Mourits Andersen i gård, gl. matr. no 16

 

1744                                             

Søren Christian Madsen, der ægter forrige fæsters enke ~1744    Mette Jørgensdatter, død 1746 ~ 1747 Anne Pedersdatter, gift i Tvorup~ 1763 Johanne Poulsdatter ( fattigprotokol fol. 35), datter af Poul Salmansen i gård no 2

 

Søren Christen Madsen fradømmes gården, 1770

Søren Christian Madsen var født i V. Vandet, Tandrup, søn af Mads Christensen Tandrup

Anne Pedersdatter, født 1721 i V. Djernæs, død 1759, dt. af Peder Christensen Vadskjær

Børn:

Peder 1748-1756

Mette født 1750

Else født 1753

Anne Kirstine født 1756

Niels Peiter født 1757, boede siden i Sjørring.

med Johanne Poulsdatter født 1732, datter af Poul Salmansen i gård no 2

Anne født 1764-1771

Mads født 1766

Poul født 1768

 

1770                                             

Anders Nielsen Hvidbjerg eller Sallingbo (ca 1735-1818)~Maren Christensdatter (ca 1742-1824) Han overtager gården efter Søren Christian Madsen

se nedenfor under selvejere

 

Selvejere

Ejerliste, skøde og panteregister, Torsted 1823-46, fol. 182, 216, nyt register fol. 17, ejer Anders Nielsen Sallingbo (ejer af  ps. skødet til Anders Sallingbo ikke nævnt her, men har 1. prioritet gæld i gårdens hk ,nævnt i pantet 1805

 

1773          

skøde                          

do., herlighedsrettigheden hk. 0.4.2.½ til en gård i Torsted, 152 rd. fra Peder og Chr. Salmansen (solgt 1815 m. tiender)

 

1793          

skøde                          

do., ½ part af et stk. jord hk. 0.3.3.1½ (andet ½ = Salman Sørensen) 99 rd. for hele stykket fra Nielw Jensby.

 

1798          

skøde                          

do., et stk. jord hk. 0.0.2.1. - fra Peder Brogård                      

. . . . . Pantegæld: 1805 741.24 rd. til Hillerslev Hundborg Herreders Overfomynderi, derfor pantsat med 1. pr. hk. 3.3.1.0. ( omskr. 1813 til 441.24.8 rbd.             udslettet 1821.

 

Folketælling Torsted 1787, gårdmænd

Anders Nielsen, 51 år, gift 1. gang, bonde og gårdbeboer

Maren Christensdatter, 44 år, hans kone, gift 1. gang

Niels Andersen, 14 år, søn

Peder Andersen, 9 år, søn

Christen Andersen, 2år, søn

Else Andersdatter, 13 år, datter

Anne Severine Andersdatter,5 år, datter

Niels Pedersen, tjenestefolk, 23 år, ugift

Kirsten Pedersdatter, tjnenestefolk, 25 år, ugift

Kirsten Jensdatter, har tilhold, 78 år, enke 1. gang, indsidderske

Folketælling Torsted 1801

Anders Nielsen Sallingbo, husbonde, 65 år, gift 1.gang, gårdmand

Maren Christensdatter, hans kone, 59 år, gift 1. gang.

Peder Andersen, søn, 21 år, ugift

Christen Andersen, søn 15 år

Else Andersdatter, datter 26 år, ugift

Anne Severine Andersdatter, datter, 17 år

Anne Marie Andersdatter, plejebarn, 10 år.

Datteren Else ~1804 med Peder Jensen Landbo ( i Skårup, Sjørring)

Anne Severine ~1810 med Søren Larsen (Eelskjær) i Klat Mølle

 

1808          

skøde                          

Peder Andersen Sallingbo, søn, herlighedshk. 0.4.2.½ til hk. 3.3.1.0., et hedestykke hk. 0.2.3.1½, ½part i en parcel af en gård i Tingstrup hk. 0.4.1.2½ (solgt 1815) og ½part i et skodtørv skifte 1000 rd. note skødet indeholder en del forpligtelser og navnlig kirkeskyld 4 td. byg.Note 1831 læst dødsattest til udslettelse af aftægt efter afg. Anders Nielsen Sallingbo og hustru. (solgt 1831 herlighedsværdien 0.4.2.½ til gården hk 3.3.1.0., samt kirkekorn og kvægtiende til samme gård. alt til 1450 rbd. sølv. køber har lovet at holde lejepligten til sælgers søster.

Peder Andersen Sallingbo var gift med Maren Jensdatter

 

1812          

skøde                          

Peder Sallingbo, hartkorn 1.3.0.1¾ for 690 rd. - fra Salman Jensen (1821 solgt hk. 0.5.0.1½, en parcel af Salman Jensens gård med anpart Torsted sogns kirkekorn og kvægtiende, 450 rbd sedler. + parcel no 5 hk. 0.0.3.1¾ for 50 rbd sølv (matr. 6c)

 

1812          

skøde                          

do., kirkekorn og kvægtiende til hk. 4.6.1.1¾ for 367 rbd.

 

1823          

oplysning Anders Nielsen Sallingbo og hustrus børn, hvor mange parret har efterladt, ifl. præsteattest vedlagt 4 afkald, udstedt af Peder Andersen Sallingbos brødre og søstre for arv efter forældre.

                                                                                      

1808 betinget årlig afgift til kirken 4 td. byg - aflyst 1829                           

. . . . . Pantegæld: 1818 350 rbd med 1. pr. i hk 1.3.0.1¾ og 2. pr. i debitors gård hk 3.3.1.1., næstefter 745.8 rbd. -r ettet                 

 

1821: 370 741. 24 rbd sølv, 1. pr. i debitors gård hk 3.0.3.1 og en parcel af Salman Jensens gård hk. 0.5.0.1½

 

1824: 125 rbd sedler, 2.pr. i gård hk 4.0.1.1½ og 1. pr. i besætning m.v. til kbmd. Matias Reesen - udslettet 1831

 

1829: til brødrene Christen og Niels for 50 rdl. sedler, 1. pr. i tiender til debitors gård, som står for hk. 4.1.0.1½ - udslettet 1831

Peder Andersen Sallingbo ~Maren Jensdatter

Børn:

Anders født 1815

Inger født 1812

 

1835          

skøde                          

Niels Pedersen Fisker (i Skjoldborg), parcel no 1 af Salman Jensens gård hk 0.5.0.1½ med tiender og ret til tørveskær i et skudtørveskifte sælger -Maren Jensdatter, Peder A. Sallingbos enke (sælges igen 1837 til Jens Pedersen Skårup, Torsted.

 

Skøde og panteprotokol 1823-46 fol 216, matr. no 6aa hk 4.0.0.1¾ , nyt reg. fol. 17 - fra fol 182- ejer Peder Jensen Helleberg

 

1831          

skøde                          

Peder Jensen Helleberg, a. herlighedshartkorn 0.4.2.½, tilhørende sælger Peder Andersen Sallingbos gård af hk 3.3.1.0., hvorunder er iberegnet bemeldte herlighedshartkorn, b. kirkekorn og kvægtiende til gården 3.3.1.0., alt for 1450 rd sølv, og under vilkår a. at svare årlig til Torsted kirke eller dens ejer 4 td byg b. og holde aftalen med sælgerens søster om beboelse hendes livstid, uden betaling.

. . . . . Pantegæld 1832 1000 rd.s., 1 pr. i debitors gård, herligheds hk 0.4.2½ og bondeskyld hk 3.3.1.0. med tiender, avl, besætning m.v. - udslettet 1855

 

1850          

bevilling      

Dorthe Andersdatter, Peder Jensen Hellebergs enke, til uskiftet bo, læst som hendes adkomst på en gård af gl. hk 3.3.1.0., ny hk 4.0.0.1¾. På ejendommen hviler afgift på 4 td. byg

Peder Jensen Helleberg (1789-1850) født i Torup, Vang sogn søn af Jens Pedersen Helleberg

Dorthe Andersdatter (1791-1883), født i Hundborg, datter af Anders Jensen Bang.

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Peder Jensen Helleberg, 45 år, gift, gårdmand

Dorthe Andersdatter, 43 år, hans kone

Maren Pedersdatter, 10 år, deres datter

Peder Christensen, 21 år, ugift, tjenestefolk

Jens Andersen, 19 år. tjenestefolk

Valdborg Christensdatter, 15 år, ugift, tjenestefolk

Maren Nielseatter, 21 år, ugift, syerske

Ane Severine Andersdatter, 52 år, enke

Folketælling Torsted 1845, en gård, 2 familier

Peder Helleberg, 56 år, gift, født i Vang, gårdmand

Dorthe Andersdatter, 54 år, født i Hundborg, hans kone

Maren Pedersdatter, 21 år, ugift, født i sognet, datter

Søren Berthelsen, 21 år, ugift, født i V. Vandet, tjenestefolk

Jens Peter Andersen, 17 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk

Else Kirstine Andersdatter, 63 år, eneke, født i sognet, indsidder

 

1850          

skøde                          

Christen Nielsen Søndergård (svigersøn) på ovenstående gård gl. hk 3.3.1.0., nyt hk 4.0.0.1¾ for 1000 rd. - fra Dorthe Andersdatter, på gården hviler kornafgift til Torsted kirke og beboelsesret for Ane Severine Andersdatter. (hk 0,2.3.¼ 6ac solgt 1857, og ¼ album no 6d solgt.)

 

1850          

kontrakt     

do. med Dorthe Andersdatter om hendes underhold med prioritet i gården næst efter 1000

 

1854          

skøde                          

do., halve kongetiende til gl. hk 3.3.1.0., 50 rd.( hk 0.2.3.¼ + ¼ frasælges)

 

1854          

tiendeskøde  do., kirketiende til matr. no 6a.a, hk 4.0.0.1¾, fra enken Dorthe Andersdatter

 

1857          

tiendeskøde  do., kirketiende til hk. 3.3.1.0., ny matr. no 6aa hk 4.0.0.1¾, nu hk 3.5.1.1½ .. Pantegæld 1879: 2000 kr 1.pr. i matr. no 6aa, hk 3.5.1.1½ med tiender, bygninger m.v. til Jensine Marie Hvidbjerg Ludvigsborg ( i Torsted) - udslettet 1884

                                                                                      

1884:

kreditforening 8000 kr. 1.pr. i samme pant - udsl. 1894

                                                                                      

1884: 1000 kr., næst efter 8000 kr. til Lars Jensen i Ø. Vandet, samme pant- udsl. 1893

                                                                                      

1893: 8000 kr, kreditforeningen - udsl. 1943

                                                                                      

1899: 6000 Spareks. Thisted Amt

 

Folketæling Torsted 1860, en gård

Christen Søndergård, 39 år, født i Sjørring, gårdmand

Maren Pedersdatter, 36 år, født i sognet (her i gården), hans kone

Peder Helleberg Christensen, 3 år, søn

Ane Christensen, 9 år, datter

Poul Christensen, 20 år, født i sognet, tjenestefolk

Christian Peter Baun, 12 år, født i sonet, tjenestefolk

Dorthe (Andersdt.) Bang, 69 år, enke, født i Hundborg. aftægtskone, søger bord med familien.

Ved folketælling 1880 bor parret med sønnen Peder Helleberg og Dorthe Andersdt, nu 88 år, samt

en tjenestepige Ane Hove Jensen, 19 år, født i V. Vandet

Ved folketælling 1890 bor Christen Søndergård og hustru i et hus - se matr. 8g

 

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 17, matr. no 6aa hk 3.5.1.1¼ (6f 0.0.2.½ solgt

 

1899, 6g 0.6.0.2¾ solgt 1932, 6h 0.0.1.½ solgt 1951)

 

1899          

skøde                          

Lars Jensen, svigersøn til sælger Christen Nielsen Søndergård, no 6aa med tiender gæld 1899 . . . . . Pantegæld 8000 overtages - udsl.. 1929

                                                                                        

1899 kr. 6000 til Chr. N. Søndergård - udsl. 1905

                                                                                      

1904 fredlyses en gravhøj på 6aa

 

Folketælling Torsted 1890, en gård

Lars Jensen, 41 år, født i Vandet, gårdejer

Ane Christensen, 38 år, født i Torsted, hans hustru

Jens Jensen, 12 år, født i Vandet, søn

Christen Søndergård Jensen, 10 år, født i Vandet. søn

Anton Chr. Jensen, 8 år, født i Vandet, søn

Dorthe Jensen, 6 år, født i Vandet, datter

Peder Helleberg Jensen, 4 år, født i Vandet, søn

Carl Martinus Jensen, 2 år, født i Vandet

en pige, under 1 år, født i Torsted, datter

Jens Jensen, 73 år, født i Vang, gift, aftægtsfolk

Karen Mikkelsen, 57 år, gift,født i Fjerritslev, aftægt.

Niels Jepsen, 29 år, ugift, født i Kallerup, tjenestekarl

Anders Christensen, 17 år, født i Sjørring, tjenestekarl

Folketælling Torsted 1921, matr. 6aa, landbrug

Lars Jensen, født 1848 i Ø. Vandet, enkemand

Jens Jensen, født 1877 i Ø. Vandet, ugift, barn

Marie Jensen, født 1894 i Torsted, ugift, barn

Johanne Marie Nielsen, født 1904 i Hjardemål, logerende

Marinus Chr. Andersen, født 1905 i Tingstrup, tyende

(se også matr. 6f)

 

1937          

skøde                          

Christian Andersen Søe, 6aa, 6g

 

1947          

skøde                          

Kaj Kappel , 6aa og 6g

nyt tingbogsblad 1957:6aa

 


 

1844 matr. no 6c

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 207, no 6c hk 0.0.3.1¾

1821          

skøde                          

Chr. Skjoldborg i Agerholm, parcel no 5 af Salman Jensens gård, 50 rd sølv

“se register for Vandet sogn, fol 102, hvor Chr. Skjoldborg har et hus”

 

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 21, matr. no 6c hk ¾ album

 

1885          

adkomst     

Else Marie Justesen, Niels Pedersens enke, no 6c med bygninger og kornafgift til degnen.

 

Folketælling Torsted 1890, et hus

Else Marie Justsdatter, 63 år, enke, født i Sjørring, husejer

Julius Nielsen, 20 år, født i Torsted, søn og medhjælper

Inger Nielsen, 33 år. født i Skårup, datter og medhjælper

 

1893          

adkomst     

Julius og Inger Nielsen, eneste arvinger efter Else Marie Justesen, samme ejendom

. . . . . Pantegæld 1886 600 kr. til husmandskreditforeningen 1. pr. - udsl.. 1902

                                                                                      

1886, 150 kr. til do. 2. pr. - udsl.. 1901

 

1898          

skøde                          

Martin Kjeldsen, samme ejendom

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 6c

Martin Kjeldsen, født 1854 i Nors, gift ankom 1898 fra Vandet, husmand

Else Kjeldsen, født 1856 i Vang, gift, ankom 1898 fra Vandet, husmor

 

1938          

adkomst     

Kjeld Chr. Kjeldsen, Johanne Andersen f. Kjeldsen, Valborg Christensen f. Kjeldsen, Dorthe Kjeldsen, Chr. H. Kjeldsen, Elise Margrethe Kjeldsen, Aksel Kjeldsen,

 

1938          

skøde                          

Jens Christensen, karetmager

 

1938          

skøde                          

Harald Marinus Simonsen, 6c

 

1949          

skøde                          

Niels Peter Christensen 6c

 

1952          

skøde                          

Jens Chr. Jensen Søe, 6c
 


 

Matr. 6f

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 133, matr. 6f hk 0.0.2.½

1899           skøde                           Lars Jensen 6f , det oprindelige 6aa - sælger Christen Nielsen Søndergård ( se også matr. 6aa)

 

1937           skøde                           Mikkel Mikkelsen, husejer, 6f ( se også andet sted)

 


 

En gård, matrikel 1688 no 10 ( no 5 på udskiftningskort) 1844 matrikel no 7

Matrikel 1664, hartkorn 15 td. 2 skp., ejer Ejler Jacobsen af Vestervig, bruger Niels Ibsen og Christen Mortensen

Landgilde 1664 14 td. byg, 1 pund smør, 1 svin, 5 rdl. gæsteri = 15.2 td. hartkorn

1680 grundet sandflugt hk nu 7.4., brugere Niels Ibsen og Christen Mortensen

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Niels Mortensen og Anders Nielsen

Matrikel 1688 no 10, hartkorn 5.7.2.1., (gl. hk 8.4.), ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Niels Mortensen og Anders Nielsen.

Matrikel 1688b no 10, hk 5.7.2.1., ejer Ulstrup, bruger Niels Mortensen og øde Anders Nielsen - nu Jens Christensen Kappel

1722 skøde fra Mads Jensen til Jens Christensen Kappel på hans iboende gård, hk 5.4.1.1½

Matrikel 1688c no 10, hk 5.7.2.1., selvejer Jens Kappel

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk. 5.7.2.1., Christen Kappel ejer en del, resten hans børns, svarer rente af kapital 1000 rd.

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 10 hk 5.7.2.1., selvejer Christen Jensen Kappel

Hartkornsspecifikation 1789 no 4, hk 5.7.2.1., selvejer Anders Kappel

Hartkornsekstrakt 1820/39 hk 5.7.2.1., ejer Peder Andersen Kappel, ny matr. no 7 hk 9.4.1.1¾, ejer Christen Andersen Færregård.

 

Gårdens bygninger 1801, brandforsikringsprotokol fol. 32:

En gård, ejes og bebos af Anders Kappel, hk 5.7.3.1.

a. Stuehuset i sønder 16 fag, 10 alen dyb, dels ege og dels fyrreundertømmer. dels murede og dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kamre, køkken og bryggers. I stuerne er loft, vinduer og døre samt en bilægger kakkelovn oh i bryggerset en indmuret kobberkedel på 1 td. og en anden på ½ td. Skorstenog bageovn af vrændte sten. forsikret for 400

b. Det østre nordre hus 20 fag, 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade og fåresti. Sum 300

c. Det vestre nordre hus 8 fag, 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til stald og fæhus. Sum 200.

d. Det vestre hus 14 fag, 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo og lade. Sum 200

e. Det østre hus 8 fag, 7 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til karlekammer og vognhus. Sum 150

f. En brønd opsat af planker med fiel skur, trisse og spande. Sum 50 - Ialt forsikret for 1300 rd.

1827, fol. 207, forsikringen forandret før 2080, nu 1000 rdl. sølv

Det østre hus nedrevet, brønden udgår.  (ps. beløb må være møntfodens ændring)

 

Fæstere

før             

1664                           

Niels Ibsen og Christen Mortensen (ca 1631-1704)

Niels Ibsen omtales i tingbogen i årene 1668-1681. 1668 stævnes han af Laurits Andersen i Næstrupgård for 27sldl., som han har lovet at betale i medgift med sin datter. Niels Ibsens søn kræver dog frifindelse, eftersom der tidligere har været forligsmål. 1672 bliver Niels Ibsen ( man har talt med Niels Ibsens svoger Moust Bertelsen) og Peder Jensen Krog, stævnet af Hr.. Poul Jensen i Sjørring, fordi de kom i sal. Kjeld Lauritsens hus i Torsted og krævede konge og kirketiende. Beboerne i huset, de lå på præstens jord bevidnede at de aldrig har betalt tiende. De to mænd havde da taget en salmebog, som Peder Jensen tog ned fra hylde i stuen og lagde den på kisten, hvorefter Jens Salmansen, Niels Ibsen og Niels Andersen ved kirke alle tog på bogen, hvorefter de gik med den. - Det bevidnes at jorden, huset står på, tilhører åræsten.

Medfæsteren Christen Mortensen nævnes i tingbogen fra 1667, som vidne og andet. 1668 er han i retten på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne i en sag om ødelagt klittag på hendes gård = søn af Morten Christensen, som må have boet i denne gård ( se nedenfor). 1678 fremlægger han et hjemmelsbrev fra Ejler Jacobsen til Nordentoft, hvorefter Chr. Mortensen skal nyde den gård i Torsted, som Niels Mortensen fraflyttede i 3 år, mod at svare skatterne fra Valborgsdag 1673, På hans vegne har Laurits Nielsen i Ås og Villads Jensen i Sjøring nu opsagt gården til fardag, som er Philippi Jacobi. Ved en kommissionsforretning 5.6. 1680 over sandføget gods i Thy, blev jorden i Torsted takseret.

“Torsted, hvis nordre mark er med sand overløben, deres enge og ildebrand er af gammel sandflugt fordærvet”. Sognets hartkorn i extraktmatriklen af 1680 bliver afkortet til ialt 68 td. hartkorn, Niels Ibsen og Christen Mortensens gård nedsættes til hk 8.4.

(er Christen Mortensen samme som Christen Moensen, nævnt i tingborg 1677 er gift med Karen Enevoldsdatter, enke efter Niels Madsen , se gl. matr. no 2 ny no 12. se også Christen Mortensen gl. matr. no 18 ny no 8a.

Niels Ibsens børn: Laurits i Ås, Anne i Næstrupgård ~med Laurits Andersen, Christen Nielsen Torsted (ca 1639-1711) i Thisted

Christen Mortensen var søn af Morten Christensen og Kirsten Nielsdatter, fællesfæster her i gården med Niels Ibsen.

broderen Niels Mortensen får fæste på den ½ gård 1672

en bror var Thomas Mortensen Farver i Nordentoft, Tingstrup, desuden Mads Mortensen, der blev fæster af gård no 11 og søsteren Dorthe (ca 1634-1679), gift med Isak Nielsen i Kallerup - se nedenfor under Niels Mortensen.

 

1672          

fæstebrev   

Niels Mortensen ( ca 1640-1704) fremlægger 1677 sit stedsmålsbrev i retten. Ejler Jacobsen har på egne og medarvingers vegne undet Niels Mortensen halvparten af den gård i Torsted, som Niels Ibsen ibor og som er 7½ td., 1 skp. hartkorn, for en afgif årlig af 3½ td. byg, men han skal svare alle skatter. Hans gårdpart er øde og ingen ville antage den, hvorfor Niels Mortensen nyder gården i 5 år fra 1672. Fra 1677 kan han nyde gården efter ny akkordering eller kvittere den, Han opsiger nu gården til Volborg dag. Samme år holdes der syn på den gård Niels Mortensen påboede, der var et ralingshus og et jordhus.

1674 16.3., får Niels Mortensen i Torsted afkald fra sine brødre Christen, Thomas og Mads Mortensen og fra deres svoger Isak Nielsen i Kallerup, for arv efter deres sal. far Morten Christensen som boede og døde i Torsted og deres mor Kirsten Nielsdatter, mod at Niels Mortensen beholder deres mor hos sig og sørger for hende. 1695 tiltales Niels Mortensen og hans medfæster for restance, landgilde af deres påboende gård og af Niels Bjerregårds bolig.( =gl. matr. no 12, ny no 15)

 

1675                                             

Anders Nielsen*, Niels Mortensens medfæster. er nævnt i tingbogen 1681, han fremkalder Niels Ibsen og Niels Mortensen i Torsted, der vidner, at da Anders Nielsen 1675 kom til den gård i Torsted, han bor i, blev han enig med sine stedbørns frænder og formyndere om, at han skulle give hver af stedbørnene, nemlig Maren og Inge Moustdatter, for deres fædrene arv 20 rdl. og derforuden skaffe dem ophol, øl og mad, sko og klæder, skolegang og anden lære, til de bliver 18 år. (se ovenfor v. Niels Ibsen, Moust Bertelsen).

1707 holdtes besigtigelse over Ulstrups gårde og underliggende gods. Gården her i Torsted brugt af Anders (Nielsen) Ulgård og Niels Mortensen - nu af Jens Kappel og Jens Nielsen .

“Jens Kappels ½ part befindes i god stand, kan dyrke sin jord uden hjælp af husbonden, Rester hverken kongelige skatter eller landgilde -

Jens Nielsens ½ part findes bygningen forfalden og behøver god reparation, kan ej drive sin jord uden hjælp, har hidtil svaret konglige skatter og noget af husbondens landgilde. Dito har et boels værested uden bygning og er ansat i matriklen for hk 1.5.0.0 (matr.gl. no 12)., hvorpå er ingen rest (gæld) og grunden bruges under forbemeldte gård”

1695 bruger Niels Mortensen og medfæster (tillige) gård no 11. 1707 af Jens Nielsen

*Anders Nielsen (Ulgård) kom fra gården Uldgård i Silstrup, blev gift med Mourits Bertelsens enke, Anders Ulgårds datter Sidsel blev gift med Jens Christensen Kappel, der overtog gården. Herudover en søn Mourits Andersen født ca 1684 - kom til gård no 16

 

ca 1707                       

Jens Nielsen - se også gård no 11

 

Selvejere

1722,

før fæste    

Jens Christensen Kappel (1663-1728) født i Rær, ( før fæstebonde - se ovenfor) gift med Zidsel Andersdatter (1678-1748), datter af Anders Nielsen Ulgård. Jens Kappel havde før sin tid som gårdmand, sejlet på Norge, foruden sin egen gård ejede han ved sin død flere ejendomme.

nævnt i justitsprotokol 1705 10.2., hvor Anders Nielsen har afstået gården til sin svigersøn Jens Christensen Kappel , der har betalt ham for afståelsen

Datteren Karen født 1709, blev 1731 gift med Ib Christensen i Skinnerup ( søn fra gård no 8 her i Torsted

Maren født 1703 ~1721 Poul Salmansen i gård no 2

Anne født 1711 ~1740 Jens Enevoldsen i gård no 3

Christen født 1717, her i gården

 

o. 1748                        

Christen Jensen Kappel (1717-1787), søn af foregående fæster.~1740 i Tvorup med Else Pedersdatter, død 1724, 24 år~1741 i Ø. Vandet med Karen Poulsdatter Knakkergård (1715-1754) ~1755 Ingefred Lauritsdatter, død 1778, 81 år

(Chr. Jensen Kappel sælger 1782 til Jens Christensen Kappel: Torsted halve kongetiende, hk. 9.0.0., 550 dl. 1810: Jens Christensen Kappels testamente som adkomst for Peder Andersen Kappel og Maren Cathrine Andersdatter på Torsted sogns halve konge korn tiende, læst 1832 som adkomst for Christen Andersen Færregård (skøde og panteprotokol fol. 203.))

Karen Poulsdatter var datter af Poul Pedersen i Ø. Vandet - nævnt Kølbygårds skifteprotokol 1752

Børnene iflg. amtsskifte 1754:

Peder født 1743 i Gisselbæk

Anders, se nedenfor

Else født 1747 ~Peder Nielsen Wadskjær (Frydsbrønd på Mors) og Ø. Djernæs, Tvorup

Jens 1763-1823, ugift

Børn med 3. hustru:

Laurits født 1756

Poul født 1758,~Else Andersdatter ( i Skjoldborg og Thistex)

 

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 191, 203 hartkorn 5.7.2.1.

 

1781          

skøde                          

Anders Christensen Kappel, søn, (1745-1823), auktionsskøde hartkorn 5.7.2.1., 550 rd.

 

1812          

tiendeskøde  do., kirkekorn og kvægtiende til hk. 5.7.2.1., 540 rd.

~1780 Thisted med Maren Pedersdatter (Fårtoft) (ca 1748-1817)

 

Folketælling Torsted 1787, gårdmænd

Anders Christensen, 42 år, gift 1. gang, bonde og gårdbeboer

Maren Pedersdatter (Fårtoft), hans kone, 39 år, gift 1. gang

Peder Andersen, deres søn, 4 år

Maren Andersdatter, deres datter, 2 år

Niels Salmansen, tjenestefolk, 39 år, enkemand 1. gang

Jens Christensen, tjenestefolk, 33 år, ugift

Inger Andersdatter, tjenestefolk, 25 år, ugift

Karen Larsdatter, tjenestefolk, 19 år

Niels Andersen, plejebarn, 13 år

Mikkel Nielsen, hyrde, 10 år

Folketælling Torsted 1801

Anders Christensen Kappel, husbonde, 56 år, gift 1. gang, gårdmand

Maren Pedersdatter, hans kone, 52 år, gift 1. gang

Peder Andersen, søn, 18 år

Maren Andersdatter, datter, 15 år

Jens Christensen, mandens bror, 50 år, ugift, lider af rygtæring

Christen Bertelsen, tjenestefolk, 25 år ugift

Jens Christensen, tjenestefolk, 20 år, ugift

Anne Marie Pedersdatter, tjenestefolk, 35 år, ugift

Ingefred Pedersdatter, tjenestefolk, 17 år

 

1814          

skøde                          

Peder Andersen Kappel, søn, hk. 5.7.2.1. med besætning, fra sin far, 1000 rbd n.v.

 

1821          

tiendeskøde  do., Torsted sogns kirke korn og kvægtiende af gården 5.7.2.1., 100 rbd. sølv - fra sin far.

. . . . . Pantegæld: 1823 til hattemager Frederik Højer i Thisted, 600 rbd sedler, 1. prioritet i gården 5.7.2.1., udsl..

1849

 

1832          

adkomst     

Christen Andersen Færregård på gården, hk 5.7.2.1. med anpart kirke korn og kvægtiende, iflg. arvelegitimation ( = gift med Maren Andersdatter Kappel, datter herfra gården)

 

1848          

skifteekstrakt                

efter afgangne Christen Andersen Færregård, læst som sikkerhed for børns arv 1319.61 6/9 rdl. s. med 1. prioritet i stærvbogården hk. 5.7.2.1., nye hk 9.4.1.1¾ med kirke tiende, besætning, ind og udbo. Panteobligation af 1825 på 200 rd sølv til Peder Andersen Kappel, med 1. prioritet i Chr. Færregårds ejende af Torsted sogns konge korntiende.

 

1848          

adkomst     

Ane Larsdatter, Christen Færregårds enke på stervboen gl. hk. 5.7.2.1., ny hk. 9.4.1.1¾ med kirketiende.                                                                                       panteobligation 1849 til proprietær Neergård af Momtoft med prioritet næst efter 1419.3.14 rd. i debitors gård, hk                                  9.4.1.1 med kirketiende, besætning og bohave.

Enkens gård sælges 1854, parcel no 7a og 7h, hk 5.6.3.¾ med bygninger. auktion til Niels Henrriksen i Sjørring og parcellerne 7b,7c,7d,7e,7f,7g til via skifteretten til Niels Christian Andersen i Torsted.

Christen Andersen Færregård (1792-1848) var født i Torup, søn af Anders Clemmensen.

Hans 1. hustru Maren Cathrine Andersdatter Kappel (1786-1831) var datter af Anders Christensen Kappel, her i gården

 

1831,

skifte efter Maren Andersdatter Kappel Christen Andersen Færregårds hustru. Herredets skifteprotokol fol. 135. Hun efterlod 3 børn: Anders 10 år, Anders 8 år, Jens 4 år

Boet opgøres:

Gården i Torsted hk 5.7.2.1., vurderet til 1800 rd sølv

besætning ud- og indbo                                      832 -  -

udestående fordringer                                                          167 -  -

købesum for Færregård                                       7000 -  -

Torsted sogns halve kongetiende                          600 -  -                       

ialt indtægter 10.399 rd. sølv

gæld på Færregård                                             3500 rd

gæld på gården i Torsted                   600 -

løs gæld                                                           299  -                                                            

                                                                      ialt udgifter    4.399 rd. sølv

Igen 6000 rbd. sølv, hvoraf enkemanden tilkommer det halve, børnene det halve.

Hans 2. hustru Ane Larsdatter (1797-1853), var datter af Lars Jacobsen her i Torsted (ny matr. no 22)

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Christen Andersen, 43 år, gift, gårdmand

Ane Larsdatter, 34 år, gift, hans kone

Anders Christensen, 13 år, søn

Jens Christian Christensen, 7 år, søn

Maren Christensdatter, 1 år, datter

Søren Poulsen, 27 år, ugift, tjenestefolk

Niels Sørensen, 21 år, tjenestefolk

Ane Nielsdatter, 37 år, ugift, tjenestefolk

Karen Marie Jensdatter, 58 år, ugift, tjenestefolk

Maren Sørensdatter, 21 år, ugift, væverske

Folketælling Torsted 1845, en gård

Christen Færrgegård, 52 år. gift, født i Thorup sogn, gårdmand

Ane Larsdatter, 48 år, gift, født her i sognet, hans kone

Anders Færgegård, 24 år, ugift, født i Thorup sogn, søn

Anders Kappel, 22 år, født her i sognet, søn

Jens Kappel, 18 år, født her i sognet, søn

Maren Christensdatter, 23 år, født her i sognet, datter

Mette Christensdatter, 10 år, født her i sognet, datter

Johanne Christensdatter, 6 år, født her i sognet, datter

Hans Mikkelsen, 29 år, ugift, født i Visby, tjenestefolk

Lars Nielsen, 41 år, ugift, født i Sjørring, tjenestefolk

Anders Sallingbo, 23 år, født her i sognet, tjenestefolk

Kirsten Klemmensdatter, 22 år, født i Sjørring, tjenestefolk

Johanne Marie Jensdatter, 24 år, født her i sognet, tjenestefolk

Karen Marie Jensen, 78 år, ugift, født i Thisted

Datteren Maren født 1833 blev gift med Hans Christensen i Klat Mølle

Mette Kirstine f. 1835 ~1860 med Jens Peter Kappel (lærer i Hurup)

Johanne f. 1839 ~1861 Lars Madsen Bjørndal Poulsen, lærer i Vorupør og Skjoldborg.

 


 

Matr. no 7a,b,c,h 1854

 

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol 170 (Sjørring)

 

1854          

skøde                          

Niels Henriksen, matr. no 7a hk 5.0.3.¾, 7b 0.6.0.½ med bygninger og tiender, autionsskøde fra Chr. Ferregårds enke Ane Larsdt-., 7100 rd.

 

1854          

skøde                          

do-. mtr. 7b hk 0.4.0.½, 7c hk 0.4.0.0. med tiender, 800 rd.( hk 0.0.2 frasolgt)

 

1854          

adkomst     

Ingeborg Jensdatter, Niels Henriksens enke i uskiftet bo.

 

1858          

tiendesk     

do. matr. no 7a,b,c,h

 

Folketælling Torsted 1860, en gård

Ingeborg Jensdatter, 59 år, enke, født i Sjørring

Jens Nielsen, 35 år, ugift, født i Skjoldborg, søn

Anders Nielsen, 25 år, født i Sjørring

Henrik Nielsen, 24 år, født i Sjørring, søn

Mariane Nielsen, 31 år, ugift født i Sjørring, datter

Ane Marie Nielsen, 27 år, ugift, født i Sjørring, datter

Helene Nielsen, 19 år, født i Sjørring, datter

Peder Andersen Nielsen, 16 år, født i Sjørring, søn

                

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 23, matr. no 7a hk 3.4.2.2., 7l 0.1.1.¾, 14e 0.0.1.1½

 

1883          

adkomst     

Jens Nielsen Nordentoft (søn) og Ane Marie Nielsen, iflg. skifte, matr. 7a, 7l,7h med bygninger på 7a og tiender(7h 0.6.0.½ solgt 1885, 7m fra 7l ½ alb. solgt) vejservitut på 7a

 

1884          

adkomst     

Jens Nielsen Nordentoft, Ane Maries andel, iglf. testament                                                                               egæld 1884 kreditforeningen 12000 kr. 1.pr. - udsl.. 1897,

                                                                                      

1890:

1800 kr. 2.pr. til Anine Møller, Ullerup - udsl. 1892

 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Jens Nielsen Nordentoft, 54 år ugift,, født i Skjoldborg, gårdejer

Ane Marie Nielsen, 46 år, ugift, født i Sjørring , husbestyrer

Ingeborg Jensdatter, 78 år, enke født i Sjørring, deres mor, får ophold i gården

Ane Katrine Andersen, 22 år, født i Hundborg, plejebarn, hørende til familien

Peder Andersen, 19 år, født i Hundborg, plejebarn, hører til familien

Mette Johanne Marie Nielsen, 17 år,født i Sjørring, tjenestetyende

Christen Pedersen, 15 år, født i Skjoldborg, tjenestetyende

Folketælling Torsted 1890, en gård

Jens Nordentoft, 64 år, ugift. født i Skjoldborg, gårdejer

Ane Marie Nordentoft, 56 år, ugift, hans søster

Peder Christensen, 21 år, født i Skjoldborg. tjenestekarl

Mariane Pedersen, 19 år, født i Torsted, tjenestepige

 

1895          

skøde                          

Christen Havsgård Pedersen, samme ejendom - . . . . . Pantegæld 14000 overtages

 

1897          

skøde                          

Jesper Christensen Kjær, samme ejendom

 

1907          

skøde                          

Maren Poulsen Rask, samme ejendom

 

1917          

skøde                          

do., 14e, fra Peder Poulsen Rask

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 7a

Martin P. Rask, født 1865 i Torsted,gift, ankom 1908 fra Vandet, tro:frimenighed, husfar

Sofie Rask, født 1876 i Østbirk Ydum, gift, ankom 1918 fra Ry, tro:frimenighed, husmor

Anna Rask, født 1897 i Vandet, ankom 1908 derfra, tro:frimenighed, barn

Johanne Rask, født 1899 i Vandet, ankom 1908 derfra, tro:frimenighed, barn

Ingeborg Rask, født 1906 i Vandet, ankom derfra 1908, tro:frimenighed, barn

Agnes Rask, født 1908 i Vandet, derfra samme år, tro:frimenighed, barn

Signe Rask, født 1910 i Torsted, tro:frimenighed, barn

Poul Rask, født 1892 i Vandet, derfra 1908, tro:frimenighed, barn

 

1923          

adkomst     

hendes arvinger, ifølge sskifte 7a,7l,14e

 

1923          

skøde                          

Poul Poulsen Rask, samme ejendom

nyt tingbogsblad 1957:7a

 


 

Matrikel 7c - skøde og panteregister 1846-1957 fol. 25, hartkorn 0.4.0.0.

 

Ejerliste

 

1879          

skøde                          

Henrik Nielsen, 7c med tiender - fra Ingeborg Jensen - se også matr. 7k . . . . . Pantegæld 1899 3000 kr til Chr. Fischers stiftelse - udsl.. 1910, 1000 kr til Ane Dahlgård, 2. pr. - udsl.. 1910

 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Henrik Nielsen Nordentoft, 43 år, ugift, født i Sjørring, gårdejer

Helene Nielsen Nordentoft, 38 år, ugift, født i Sjørring, søster og husbestyrerinde

Anders Christian Nielsen Nordentoft, 33 år, ugift, født i Sjørring,tjener sin bror

Folketælling Torsted 1890, en gård

Henrik Nielsen, 53 år, ugift, født i Næstrup, gårdejer

Helene Nielsen, 49 år, ugift, født i Næstrup, husbestyrerinde

Ottomine Pedersen, 12 år, født i Torsted, tjenestepige

 

1910          

adkomst     

Jens Nielsen Nordentoft og Helene Nielsen Nordentoft, iflg. skifte

 

1910          

Skøde                          

Christian Peter Nielsen, samme ejendom med vejservitut

 

Folketælling Torsted 1921, matr.7c, landbrug

Christian Peter Nielsen, født 1854 i Sjørring , enkemand,

Ane Nielsdatter, født 1831 i Skjoldb9rg, enke, slægtning

Christen Henning Nielsen, født 1887 i Sjørring, barn

Mariane Nielsen, født 1895 i Sjørring, barn

Christian Teodor Nielsen, født 1900 i Sjørring, barn

 

1921          

skøde                          

Christen Henning Nielsen, søn, samme ejendom

 

1922          

skøde                          

Niels Chr. Nielsen, samme ejendom

 

1922          

skøde                          

Peder Bisgård Larsen, samme ejendom

 

1924          

skøde                          

Andreas Hede, samme ejendom

 

1925          

skøde                          

Marinus Hyldahl, samme ejendom - lyst tvangsauktion 1934

 

1935          

skøde                          

Chr. Mouritsen, fogedudlægsskøde

 

1945          

skøde                          

Johs. G. Jensen, 7c

 

1946          

skøde                          

Johan Koberg Vigsø

 

1948          

skøde                          

Chr. J. Christensen, 7c

nyt tingbogsblad 1957: 7c

 


 

Matrirkel no 7i

 

Ejerliste, skøde og panteregister 1946-1957 fol. 31, matrikel no 7i hk 0.0.2.2¼

 

1858          

skøde                          

Niels Svendsen, en parcel med tiende - forenes med købers ejendom - sælger Ingeborg Jensdatter                                                                               . . . . . Pantegæld

1878 : 1600 kr til kreditf. 1.pr. i 7i med bygning - udsl.. 1888

 

1888:

2500 kr. 1.pr., til husmandskreditforening i Ålborg - udsl.. 1895

                                                                                      

1892:

200 kr til sagfører Lykke i Thisted

 

Folketælling Torsted 1880, et hus ( ikke på folketælling 1860 Torsted)

Niels Svendsen, 60 år, født i Skjoldborg, husfader

Valborg Katrine, 62 år, født i Vang, hans kone

Niels Nielsen, 13 år, født i Sperring, plejesøn

 

1890:

samme 3 personer

 

 

1895          

skøde                          

Niels Peter Nielsen Plougmann, samme ejendom med tiender - fogedudlægsskøde . . . . . Pantegæld 1895: 2500 kr til husmandskreditf. - udsl.. 1912

 

1895: 300 kr. til Landbospareks. for Thy i Vestervig - udsl. 1898

 

1898:

500 kr til Peder Jensen Skårup - udsl.. 1912

 

1916          

skøde                          

Martin Georg Rødbro parcel 7i med bygninger - fra arvingerne efter Niels Peter Plougmann

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 7i

Martin Georg Rødbro, født 1889 i Vesløs, gift, ankom 1910 fra Vesløs, husmand

Elisabeth Rødbro, født 1894 i Sjørring, gift, husmor

 

1924          

skøde                          

Jens Christian Mikkelsen, samme ejendom

 

1952          

skøde                          

Otto Andreas Jensen

nyt tingbogsblad 1957: 7i

 


 

Matrikel 7k, b, c. - Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 310,1846-57 fol. 32

 

1879          

skøde                          

Henrik Nielsen i Torsted, matr. no 7k med bygninger hk 1.2.0.¾, 7b hk 0.4.0.½, 7c hk 0.4.4.0. - fra Ingeborg Jensdatter med tiender, bygninger på 7k (7c overført særskilt matr. fol. 25)                                                                          . . . . . Pantegæld 1879 kr. 8400 til kreditforening 1. pr. - udslettet 1893

                                                                                      

1892,

kr. 8400, kreditforeningen, 2 pr, - udsl.. 1899

                                                                                      

1894

kr. 300 til A. K. Møller - udslettet 1895

                                                                                      

1896 kr. 8400 til Sparekassen Thisted Amt, næst 8400 - udslettet 1899

se også matr. 7c

 

1899          

skøde                          

Thomas Chr. Thomsen, 7k, 7b . . . . . Pantegæld 1899 kreditforening kr. 6900 1. pr. i 7k - aflyst 1933

 

1903          

skøde                          

Niels Christian Stentoft, samme ejendom

 

1904          

skøde                          

Hans Mikkelsen Skårup, samme ejendom

 

1915          

skøde                          

Otto Sørensen, samme ejendom

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 7k, landbrug

Otto Sørensen, født 1872 i Østrild, ugift, ankom 1915 fra Arup,

Petrine Eriksen, født 1878 i Kjeldstrup, ugift, tyende

Niels Jeppesen, født 1869 i Kallerup, ugift, tyende

 

1943          

skøde                          

Jens Hove Søe, samme ejendom

nyt tingbogsblad 1957: 7k

 


 

Matr. no 7d.e,f.g, 1854

 

Gården 1853 iflg. brandforsikringsprotokol side 254

En gård ejes og bebos af Niels Chr. Andersen

a. stuehus i syd og nord, 22 fag, 8 alen dyb, grundmur og stråtag., indrettet til storstue, dagligstue, køkken og bryggers, tørveplad og stald.

b. et hus norden for enden af stuehusets mod øst, 18 fag, 11 alen dyb, indrettet til lade - ej tilforn forsikret

 

Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 224, 288 (nyt reg. fol. 26)

 

1854          

skøde                          

Niels Christian Andersen, via skifteretten fra Chr. Andersen Færgegårds enke Ane Larsdatters ejendom iflg. skifte 1848 2850 rd., parceller m. bygninger: 7f hk 0.4.0.½, 7e 0.4.0.0., 7d 0.4.2.1¼, 7e 1.2.0.¼, f 0.3.1.1¼, 7g 0.3.2.¾ ( nogle parceller frasæslges)

 

1858          

tiendeskøde  do., til same prceller, 50 rd. gæld 1853: 1400 rd, 1.pr. i 7d,e,f,g, m. bygninger, tiende m.v., til enkefru Neergård - udsl.. 1858

                                                                                      

1856:

700 rd . bl.a. 1. pr. i besætning ind og udbo - til aftægtsmand Chr. Jensen Agerholm - udsl. 1861

 

1857          

købekontr.   Christen Andersen Baun overladt af Niels Chr. Andersen , 7d,e, m. tiende - skøde 1858 gæld 1858 forlig at betale til Anders Christensen Agerholm 2100 rd, 2. pant i ejendommen - forældet

                                                                                      

1858:

obligation 2000 rd til Hillerslev/Hundborg Herreders Overformynderi i 7d,e, m. bygn. udslettet 18?

                                                                                      

1858: obl. til Niels Chr. Andersen 1679 rd imod uopsigelighed fra faderen og pr. næst 2000 rd og aftægt i ejendommen 7d, e m. bygn. og tiender - udsl. 1861

                                                                                      

1858 forlig 300 rd med gmd. Niels Sørensen i Hundborg -udsl.. 1861

                                                                                      

1859 forlig 700 rd med pr. i ejendom i Stagstrup m..v. næst 2700 rd, til Niels Chr. Andersen i Gjersbøl- udsl..1861

                                                                                      

1860 forlig 83 rd til Hans Christensen i Klatmølle - herfor givet 1.pr. i besætning og bohave

 

Folketælling Torsted 1860, en gård

Christen Baun, 40 år, født i Skinnerup. gårdmand

Else Pedersdatter, 32 år, født i Årup, hans kone

Sidsel Christensen, 11 år, født i Skinnerup, datter

Anders Christensen, 7 år, født i Skinnerup, søn

Inger Marie Christensen, 4 år, født i Stagstrup, datter

Niels Vestergård, 2 år, født i sognet, søn

Anders Baun, 79 ¨år, enkemand,født i Thisted, gårdmandens far, der af ham forsørges

 

1861          

skøde                          

Jens Andersen, 7d, 7e med bygninger og tiender, gæld 2000 rd og vejservitut bemærket . . . . . Pantegæld 1862 1000 rd til Christen Baun i Gjersbøl, 1000 rd 1.pr. i 7d og e m. tiender - udsl. 1867

                                                                                      

1867: 1000 rd 1.pr. i 7d og e til Niels Christensen i Sjøring

                                                                                      

1870:

50 rd. til Niels J. Fårtoft i Torsted, 2pr., næst 1000 i samme pant til Niels Christensen i Sjørring - udsl.. 1876

 

1875          

skøde                          

Christen Knakkergård, 7d og e hk 1.6.2.1½ m. tiende, gæld 2000 og 1000 overtaget, vejservitut bemærket . . . . . Pantegæld 1876 7200 kr 1.pr. i 7d,e til kreditforeningen- udsl. 1891

 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Christen Knakkergård, 41 år, ugift, født i Ø. Vandet, gårdejer

Ane Margrethe Christensen, 30 år, ugift, født i Nors, husholderske

 

1885          

skøde                          

Peder Andersen Søndergård, gården 7d, 7e med tiender og ret til fri færdsel og no 43 i Tingstrup med 10 alen vej, iflg. deklaration 1881 vejservitut til fordel for 7f og 7b i Torsted- . . . . . Pantegæld 7200 overtages - udsl.. 1897

                                                                                      

1892

7200 kr. til A. N. Kjærgård i Thisted - udsl. 1895

 

Folketælling Torsted 1890, en gård

Peder Søndergård, 29 år, født i Hundborg, gårdejer

Mette Søndergård, 29 år, født i Tilsted, hans hustru

Anders Pedersen, 4 år, født i Torsted, søn

Maren Søndergård, 3 år, født i Torsted, datter

Christen Jensen Søndergård, 2 år, søn

Ane Sofie Mikkelsen 16 år, født i Sjørring, tjenestepige

 

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 26, matr. no 7d hk 0.4.2.1¼, 7e 1.2.0.¼

 

1895          

skøde                          

Niels Christian Bløde, samme ejendom, . . . . . Pantegæld 7200 kr. overtages . . . . . Pantegæld 1895 til Chr. Fichers stiftelse 5000 kr. 1. pr., udslettet 1902

 

1902          

skøde                          

Christian Peter Lorentsen, samme ejendom

 

1903          

skøde                          

Jens Peter Overgård, samme ejendom

 

1905          

skøde                          

Chr. Olesen Pedersen, samme ejendom

 

1917          

skøde                          

Lars Chr. Brogård, samme ejendom

 

1917          

skøde                          

Salman Fink, samme ejendom

 

1918          

skøde                          

Jens Krogsgård Hove, samme ejendom

 

1919          

skøde                          

Jens Kanstrup Graversen, samme ejendom

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 7d, landbrug

Jens Kanstrup Gravesen, født 1888 i Hillerslev, gift, ankom hertil 1919

Laura Kristiane Gravesen, født 1892 i Hillerslev, gift, ankom hertil 1919

 

1929          

skøde                          

Niels Vestergård Jensen, samme ejendom

 

1929          

skøde                          

Niels Christian Munkholm, Jensen, samme ejendom  

 


 

Matr. 1844 no 7f, 7g, 1858

 

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol 238, parceller 7f,g. - fra fol 224.

 

1858          

skøde                          

Niels Christian Christensen, parcel no 7f hk 0.3.1.1.¼, 7g 0.3.2.¾ med tiender, 2000 rd. med vejret over 7a m.fl. - fra Niels Christian Andersen

 

1861          

adkomst     

Ane Marie Pedersen, enke efter Niels Chr. Christensen, samme ejendom m. bygninger pant 1858: 2000 til kreditforeningen 1. pr. 2000 rd.                                                                                ændret 1868 til 3000 rd.- udslettet 1890

 

Folketælling Torsted 1860, et hus (formodentlig hertil)

Niels Chr. Christensen, 33 år, født i Thisted, jordbruger

Johanne Pedersdatter, 28 år, født i Hjardemål, hans kone

Christen Nielsen, 1 år, født i sognet, søn

 

1868          

adkomst     

Lars Dahlgård Christensen Kortegård er gift med enken, hans adkomst samme ejendom

 

1885          

skøde                          

do., andel i udtørrede Sperring sø, parcel no 5 10250 kvadrat alen - fra Anders Madsen Hulgård

 

1874          

skøde                          

Lars Christian Kortegård, lod matr. 30b hk 0.1.3.1¾, skal bebygges, fra Peter Kjærgård,(skøde og pantereg. fol 103, kommer fra Skinnerup)

 

Folketælling Torsted 1880, et hus

Lars Dahlgård Christensen Kortegård, 46 år, født i Skovsted, husejer

Ane Marie Pedersen, 53 år, født i Hjardemål, hans kone

Christen Nielsen, 20 år, født i Torsted, søn

Ved folketælling 1890 bor parret alene i gården

 

Skøde og panteregister 1846-1957, matrirkel no 7f hk 0.3.1.1¼, 7g hk 0.3.2.2¾, 30b hk 0.1.3.1¾.

1899          

skøde                          

Jens Christian Nielsen, 7f, 7g, 30b med tiender og bygninger

 

1900          

skøde                          

Niels Christian Pedersen, samme ejendom, mageskifteskøde. . . . . . Pantegæld 6000 kr. overtages

 

1908          

adkomst     

Ane Katrine Pedersen, født Andersen, enken iflg. skifte

 

1908          

skøde                          

Anton Thøgersen, samme ejendom

 

1914          

skøde                          

Søren Chr. Sørensen Søe, samme ejendom

 

1918          

skøde                          

Just Jensen, samme ejendom

 

Folketælling Torsted 1921, landbrug, matr. 2f

Just Jensen, født 1880 i Hillerslev, gift, ankom 1918 fra Nors

Petrea Jensen, født 1888 i Kåstrup, gift, ankom 1918 fra Nors, husmor

Jens Larsen Jensen, født 1902, barn

Kristine Marie Jensen, født 1910, barn

Niels Iversen Jensen, født 1911, barn

Albert Christian Jensen, født 1914, barn

Henning Emil Jensen, født 1920, barn

 

1930          

skøde                          

Laurits Gammelgård Jensen, 7f, 7g, 30b

 

1939          

skøde                          

Harald Jørgensen Kappel, 7f, 7g, 30b

 


 

 

Matr. 1844 no 7h, fra 1883

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46 fol.346 - nyt reg. fol. 30

 

1883          

skøde                          

Peder Nielsen på en parcel 7h hk 0.6.0.¼ med bygning - fra Jens Nielsen Nordentoft og Ane Marie Nielsen

Skøde og panteregister 1946-1957 fol. 30, matr. no 7h hk 0.6.0.½, 43 b i Tingstrup hk 0.0.1.1¾

et hus Folketælling Torsted 1890

Peder Nielsen, 37 år, født i Næstrup, husmand

Kirsten Nielsen, 37 år, født i Sundby M., hans hustru

Ingeborg Henriksen Nordentoft, 8 år, født i Torsted, datter

Barbara Henriksen Nordentoft, 6 år, født i Torsted, datter

Maren Henriksen Nordentoft, 5 år, født i Torsted

Ane Henriksen Nodentoft, 2 år, født i Torsted, datter

 

1893          

skøde                          

Mads Nielsen, samme ejendom med tiende og bygninger - mageskifteskøde

 

1899          

skøde                          

Laurits Nikolaj Madsen, søn, samme ejendom

 

1915          

adkomst     

Ane Marie født Andersen, enken iflg. skifte

 

1915          

skøde                          

Carl Simon Lindegård Hansen, samme ejendom

 

1916          

skøde                          

Mads Christian Nielsen, samme ejendom

 

1917          

skøde                          

Jens Mikkelsen Skårup, samme ejendom

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 7h

Jens Skårup, født 1870 i Torsted, gift, ankom 1918 fra Thisted landsogn, tro:frimenigheden, husfar

Marie Skårup, født 1874 i Vandet, gift, ankom 1918 fra Thisted landsogn, tro:frirmenighed

Johannes Skårup, født 1899 i Sjørring, ugift, ankom 1918 fra Thisted landsogn, tr0:frimeninghed, barn, tømmersvend

Mikael Skårup, født 1911 i Thisted Landsogn, ankom derfra 1918, tro: frimenighed, barn

 

1923          

skøde                          

Christen Stentoft Jensen Skårup, 7h samt 43b i Tingstrup

skrivelse 1953, areal til fri offentlig vej samt skelforandring overført til 44 i Tingstrup

nyt tingbogsblad 1957 Torsted 7h

 


 

En gård 1688 matrikel no 18 ( no 9 på udskiftningskortet), 1844 matrikel gården no 8a, huset 8c

 

Matrikel 1664, hartkorn 4.0., ejer C. Dyre til Nystrup, bruger Niels Mikkelsen

1680 afkortning hartkorn 2,4 for sandflugt, ejer fru Cristence Due, bruger Christen Mortensen før Niels Mikkelsen.

 

Matrikel 1688 no 18, hartkorn 2.4.1.2., ejer Christen Kieldsens arvinger, bruger Christen Mortensen

1692, amtsforvalterens bonde: Christen Mortensen

 

Matrikel 1688b no 18, hartkorn 2.4.1.2., ejer Jens Hansen, bruger Christen Mortensen - nu Jens Nielsen

 

Matrikel 1688c no 18, hartkorn 2.4.1.2., ejer Niels Vestergård i Vandet, bruger Jens Nielsen

Strøgods 1778 no 18, hartkorn 2.4.1.2. selvejer Rasmus Pedersen, bruger desuden af no 8 i Tingstrup hartkorn 0.2.2.0.

 

Sognefogedens rapport 1778, selvejer Rasmus Pedersen forrenter 200 rd.

 

Hartkornsspecifikation 1789, gl. matr. no 18, nu no 5, hartkorn 2.4.1.2., selvejer Rasmus Pedersen.

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 2.1.0.2¾, ejer Anders Jørgensen, ny matr. no 8a hk 3.3.1.2., ejer Christen Andersen Færegård

do., gl. hk. 0.2.1.2., ejer Niels Raun, ny matr. no 8c hk 0.4.0.1¾, ejer Peter Andreas Rasmussens enke. hk. 0.6.0.2, ny matr. no 8d 1.2.0.0., ejer Peder Larsen Spanggård

 

Gårdens bygninger 1802 Brandforsikring Hundborg Herred 1800-36, fol 48

En gård ejes og bebos af Rasmus Pedersens enke

a. Stuehuset i nord 18 fag 7 alen dyb, fyrre under og overtømmer, deles murede, dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. I stuerne fiel gulv, lof, vinduer og døre og en jern bilægger kakkelovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel ¾ tønde, jernplade i skorsten. Skorsten og bageoven af brændte sten. forsikringssum 400 rd.

b. Søndre hus 23 fag 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade, stald og fæhus. 250 rd.

c. Et vestre hus 9 fag 7½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lynghus, fåresti og karlekammer. 100 rd.

d. Det østre hus 10 fag 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indretet til lo og lade. 150 rd.

Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret.

1822, brandforsikring , protokol side 198, hovedparcellen udflyttet

en gård, ejes og bebos af Anders Jørgensen- se 8a

a. stuehus i sønder 16 fag, 8 alen dyb, med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn, kobber kedel og 2 skorstene og bageovn

b. nordre hus 14 fag, 9 alen dyb, indrettet til lo, lade, stald og fæhus

c. vester hus, 10 fag, 9 alen dyb, indrettet til lade og fæhus

 

Fæstere

Før 1651                      

Niels Nikkelsen, der omtales i tingbogen 1656-1668. Der nævnes 2 gældsbreve, dateret til 1651 og 1660.

 

Før 1680                      

Christen Mortensen, død 1704 - se også gård gl. matr. no 10

1690 tiltales Christen Mortensen for resterende landgilde, tillige med andre af “Kongens bønder”. ( kronen ejer gården) Christen Mortensen nævnes 1695 tillige med flere Torstedfolk, som synsmænd.

 

1704                                             

Christen Pedersen, der havde fæste på gården efter Christen Mortensen, men frasagt 1709.

 

1709                                             

Jens Nielsen (Ås) (ca 1680-1743), ~Maren Christensdatter (ca 1685-1773).

Jens Nielsen får fæstebrev, dateret Ullerup på Mors 24.4. 1709 til Jens Nielsen Ås, på en gård som Christen Mortensen står for i matriklen hk 2.4.1.2., som Christen Pedersen i fæste havde og har sig frasagt.

Jens Nielsen var søn af Niels Andersen Skrædder i Skjoldborg

børn:

Karen f. 1707, Peder f. 1711 ~1737 i Sjørring, Dorthe Jacobsdatter, 1714 Jens i Tinggård i Sjørring, Ingeborg f. 1716 ~1755 Lars Nielsen Smed i Skjoldborg, Dorthe f. 1717 ~1762 Mikkel Larsen af Fårtoft, Anne f. 1725 ~1751 Jep Christensen i Skinnerup, Niels f. 1730 ~1751 i Sjørring Dorthe Næsgård.

 

1745                                             

Rasmus Pedersen, (1716-1799), der ægter forrige fæsters enke~1745 Maren Christensdatter (ca. 1685-1773) ~1773 Johanne Andersdatter Ramsgård i Sjørring

tillige selvejer, se nedenfor

 

Selvejere

Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 187,215, (nyt reg. fol. 37) hk. 4.1.3.2½, ejer Rasmus Pedersens enke

anmærkning: efter vedstående haves tinglæst hjemmel på hk. 4.0.3.2 og utinglæst skøde af Thomas Andersen i Torp 1.7.1782 hk 0.1.0.0. = 4.1.3.2½ - se register for Thisted sogn fol. 83-145. Har solgt hk. 0.3.2.0.

 

1776          

skøde                          

Rasmus Pedersen (Langgård) hk 2.4.1.2., 390 rd. - fra Niels Thomsen

 

1777          

skøde                          

do., hk 0.2.1.0., 80 rd. 1 m. - auktionsskøde

 

1798          

skøde                          

do., hk 1.2.0.½, med lade og stald 680 rd , incl. Maren Halds toft*- fra Christen Jensen ( i gl. matr. no 8)

 

1800          

skifte                           

efter Rasmus Pedersen i herredets skifteprotokol, enken af 2. ægteskab Johanne Andersdatter Ramsgård. Skiftet er næsten ulæseligt men parret havde 5 børn, hvoraf 4 er døde, Sønnen Peter Andreas er født 1785. Rasmus Pedersens 1. kone var Maren Christensdatter, død 1773.

 

1812          

tiendeskøde  do.s enke, kirke korn og kvægtinede til hk 3.6.2.0., 420 rd.

udat bevillingRasmus Pedersens enke Johanne Andersdt. til uskiftet bo, til gården hk 2.4.1.2¼, parcel hk 1.2.0.½, ialt 3.6.1.2½

 

1812          

tiendeskøde 

do., halve kongetiende til hendes gård, 275 rd

*( et hus der lå i bakken, nedenfor gl. matr. no 18 - oplyst af Torsten Balle)

Rasmus Pedersen var søn af Peder Christenen Langgård i Jannerup, ingen børn i 1. ægteskab

Johanne Andersdatter Ramsgård f. i Sperring 1744, datter af Anders Christensen Ramsgård

 

Folketælling Torsted 1787

Rasmus Pedersen, mand, 70 år, gift 2. gang, bnde og gårdbeboer

Johanne Andersdatter, hans kone, 44 år, gift 1. gang

Peter Andreas Rasmussen, søn i 2. ægteskab, 2 år

Mads Sørensen, tjenestefolk, 22 år,

Maren Larsdatter, tjenestefolk, 23 år

Folketælling Torsted 1801

Johanne Andersdatter, husmor, 56 år, enke 1. gang, gårdbeboer

Peter Andreas Rasmussen, hendes søn, 16 år

Jens Lauridsen, tjenestefolk, 34 år, ugift

Niels Christian Jensen, tjenestefolk, 30 år, ugift

Johanne Nielsdatter, tjenestefolk, 18 år, ugift

Salman Nielsen, tjenestefolk, 11 år                   

 

1813          

skøde                          

Peter Andreas Rasmussen, søn, (1785-1832), hk 2.4.1.2. og en parcel hk 1.0.2.½ med tiender og besætning - fra moderen. gift ned Anne Marie Andersdater Vestergård af Ø. Vandet, dt. af Anders Christensen Vestergård

(et hus, hk. 0.4.2.1¾ solgt 1828 med tiende 200 rd sølv, bygningerne er af ny opført af sælger, =8b)


1828          

skøde                          

do., et hus hk 0.2.1.2. m. tiender, 100 rd. sølv - fra Niels Ravn ( = matr. 8c)

 

Folketælling Torsted 1834, et hus

Anne Marie Andersdatter, 44 år, enke, husmandsenke og almisselem

Peder Petersen, 15 år, søn

Anders Petersen, 12 år, søn

Niels Petersen, 10 år, søn

Dorthe Petersdatter, 13 år, datter

Ane Marie Petersdatter, 10 år, datter

Maren Petersdatter, 8 år, datter

 

ps. herefter: huset 8c - Gården får ny matrikel no 8a - se nedenfor særskilt fra 1822 hovedparcellen udflyttes

Huset 8c, brandforssikring 1828, huset forhen ejet af Niels Raun ( oprindelig et ralingshus fra Anders Jørgensens gård), nuværende ejer Peder Rasmussen- Huset ligger i øster-vester. Værdien af huset nedsættes nu i forsikringen

 

1838          

registreringsforretning , Peter Rasmussens enkes ejendele som sikkerhed for almisse kan nydes af sognet - hun hedder Ane Marie Andersdatter

 

1854          

tiendeskøde  enken halve kongetiende til hendes hus hk 0.4.0.1¾,(8c) 25 rd . Det bemærkes at hun ikke har hjemmel og at indbo m.v. er prioriteret  . Pantegæld: 1815, 500 rbd n.v. med 1. prioritet i debitors gård til pastor Fries i Sjørring. - udslettet 1823

                                                                                      

1818:

600 rbd n.v. 2. pr. i hk 3.6.1.2½, til kbmd. Holst i Thisted - udsl.. 1823

                                                                                      

1820:

86 rbd. sedler til kbmd. Holst, sikkerhed i tiender - udsl. 1823

                                                                                      

1820:

110 rbd sedler - udslettet 1823

                                                                                      

1821:

100 rbd sedler 4. pr. i gård, besætning m.v. til Th. Vestergård i Torsted - udsl. 1823

                                                                                      

1822:

200 rbd sølv, prioritet i hk 0.4.2.1¾ med derpå opført husbygning og tiender - udsl. 1831

                                                                                      

1825: (beløb tabtgået), 1. pr. i debitors besætning, en del benævnt, intet uden indtægten undtaget, af hvad som i huset, af hvad navn nævnes kan - udslettet 1853, desuden forlig 1820, 200 rbd. - udslettet 1823.

 

Folketælling Torsted 1845, et hus (=8c)

Ane Marie Andersdatter, 57 år, enke, født i Ø. Vandet, husmandsenke, lever af sin jordlod

Anders Petersen, 28 år, ugift, født i sognet, søn

Ane Marie Pedersdatter, 21 år, født i sognet, datter

Maren Pedersdatter, 17 år, født i sognet, datter

Folketælling 1860 , et hus

Ane Marie Andersdatter, enke, født i Nors, husmandsenke, lever af sin jordlod

Anders Petersen 43, ugift, født i sognet, søn

Niels Petersen, 35 år, ugift, født i songet, søn

Anemarie Petersen, 37 år, ugift, født i sognet, datter

Folketælling Torsted 1880, et hus

Anders Petersen, 62 år, ugift, født i Torsted, blind

Anders Sallingbo Petersen, 57 år, ugift, født i Torsted

Ane Marie Petersen, 55 år, ugift, født i Torsted

Maren Petersen, 51 år, ugift født i Torsted

“Søskende, der ejer huset i fællesskab og lever af deres jordlod”

1890 bor Anders Petersen, Anders Sallingbo og Maren Petersen i huset

 

Skøde og panteregister 1846-1957 matrikel no 8c hk 0.5.0.1¾ (8m 0.0.2.¼ solgt 1899, 8r 0.0.1.1½ solgt 1929), 21a hk 0.2.2¼ (21f ½ alb. solgt 1925, no 32 hk 2¼ album (32b ½ alb. solgt 1927, 32d ¼ solgt 1957), 2h ¾ alb. 11n hk 0.0.1.½,, 19d hk 0.4.0.1¾ (19f ½ alb. solgt 1945, 21a hk 0.2.0.½

 

1855          

skøde                          

Anders Vestergård Pedersen, huset 8c med tiender - sælger Peter Andreas Rasmussens enke (hans mor? - se folket. ovenfor)

 

1892          

skøde                          

Jens Jespersen, samme ejendom

 

1895          

adkomst     

Kristine født Hobolt, iflg. skifte, samme ejendom

Jens Jespersen var skolelærer, se folketælling 1880 under skolehuset

 

1895          

skøde                          

Jens Jensen, 8c med tiende

 

1907          

skøde                          

do., matr. 21a med tiender - sælger Mikkel Skårup

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 8c, landbrug

Jens Jensen, født 1851 i Sjørring, gift, ankom 1871 fra Ø. Vandet,

Mette Katrine Jensen, født 1852 i Skinnerup, 1876 fra V. Vandet, husmor

Jens Chr. Jensen, født 1886 i Torsted, gift, husfar og murer

Nielsine Marie Jensen, født 1887 i Vang,gift, fra Vang 1909, husmor og syerske

Mette Katrine Jensen, født 1910 i Torsted, barn

Jens Alfred Jensen, født 1913 i Torsted, barn

Else Kirstine Jensen, født 1915, Torsted, barn

Maren Kirstine Nielsen, født 1854 i Sjørring, ugift, ankom hertil 1896, husmor, syerske

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 21a, 15. familie

Jensine Marie Jensen, født 1874 i Ødum, Randers, ugift, ankom 1920 fra Udby, lærerinde

 

1925          

skøde                          

Jens Chr. Jensen., matr. no 32- sælger udvalg for Torsted sogns beboere

 

1929          

skøde                          

do., 8c, 21a - fra Jens Jensen

 

1929          

skøde                          

do., 2h - sælger Chr. Kappel Tousgård

 

1929          

skøde                          

do., 11n, 19d. sælger Torsted kommune

 

1942          

skøde                          

Jens Kappel Jeppesen, 8c, 21a, 2h, 11n, 19d, 32a

 

1943          

skøde                          

Olav Kappel Jeppesen, samme ejendom, nyt tingbogsblad 1957:8c

 


 

Gården 8a (forsættelse- se øverst 8a, 8c gl. matrikel no 18)                      

Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 208, 272, fra fol. 187,( nyt reg. fol.35) hk 3.3.3¾ solgt 0.2.1.2., 0.6.0.2. - rest 2.1.0.¾)

 

1822 skøde                   

Anders Jørgensen (Frøkjær) på hovedparcellen af sælger Peter Andreas Rasmussens gård, parcel no 1 hk. 3.1.3.¾ med bygninger og anpart kirke korn og kvægtiende og halve kongetinede, 1875 rbd sedler (parcel no 2, hk 0.2.1.2. med tiender solgt 1825, parcel no 3 hk 0.6.0.2 med tiende solgt 1826 = matr. 8d) . . . . . Pantegæld:1822 150 rbd sølv, 1. prioritet i gård 3.1.3. med tiender, - udslettet 1926

                                                                                      

1822

1250 rbd. sedler, 2. pr. i samme gård med tiender, 1. pr. i inden og udendørs besætning, til hattemager Højer, - udslettet 1826/28. 1827 kirketiende oprykket t. 1. pr.               

 

1829          

skøde         

Peder Christensen Malle, gården hk 2.1.0.2¾ med tiender, 700 rbd. sedler. . . . . . Pantegæld: 1829 500 rd.sedler, 1. prioritet i gård og tiender, ind og udbo besætning og afgrøder, til hattem. Højer, udsletet 1838.

                                                                                      

1834

300 rbd. sedler, 2. pr. i gård med tiender, næst 500 rbd.sedler til N Tomsen, Skinnerup - udslettet 1838

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Peder Christensen Malle, 50 år, gift, gårdmand

Ingeborg Jensdatter, 42 år, gift, hans kone

Jens Christian Pedersen, 19 år, søn

Ane Marie Pedersdatter, 15 år, datter

Inger Pedersdatter, 14 år, datter

Ane Pedersdatter, 2 år, datter

                                                                                      

1838          

skøde                          

Christian Andersen Færgegård, en gård hk. 2.1.0.2¾ med halve kongetiende og hele kirke korn og kvægtiende, 700 rbd. sedler. . . . . . Pantegæld:1838 500 rbd.sølv, 1. prioritet i gården m. tiende, besætning, afgrøde til hattemageren- udsl.. 1845

 

1843          

købekontr,  

Thomas Christensen, et hedeskifte som hører under sælgers gård, 200 rbd s.  

 

1844          

skøde                          

Jens Rasmussen, gården hk. 2.1.0.2¾, nyt hk 3.3.1.2. med begge tiender, køber respekterer købekontrakten med Thomas Christensen (solgt hk 0.2.3.1¾, 0.3.0.1, 0.0.1.1½)  . . . . . Pantegæld: 1844, 500 rbd.s, næst 500 rbd. sølv, i hk. 3.3.1.2. m. tiender, besætn. m.v til Chr. Jensen i Tilsted og Chr. Storkjær i Sjørring.- udsl.. 1867.

                                                                                      

1844:

500 rbd sølv, 1.pr. i samme gård m. tiender og afgrøde til hattemager Højer - udsl.. 1854

 

1854: 500 rd til Peder Jensen Kjærgård, 1. pr i gården - flere parceller frasælges

 

1854          

tiendesksøde                 

do., halve kongetiende til matr. 8a, hk 3.0.2.½, 50 rd.

 

Folketælling Torsted 1845, en gård

Jens Rasmussen, 43 år, gift, født i Thisted, gårdmand

Ane Andersdatter, 42 år, gift, født i Tilsted, hans kone

Anders Chr. Jensen, 13 år, født i Sjørring, søn

Peder Jensen, 10 år, født i Sjørring, søn

Kirstine Marie Jensen, 2 år, født i Sjørring, datter

Poul Christian Pedersen, 24 år, født i Skinnerup, tjenestekarl

Ved folketælling 1860 bor familien i gården

nu uden tjenestefolk

 

1867          

skøde                          

Peder Christian Jensen, hovedparcellen, matr. 8a hk 2.1.0.¾

 

1884          

skøde                          

do., en lod 3950 alen i den udtørrede Sperring sø. Gæld 1867: 1000 rd. næst 500 - udslettet 1880. 1871:

1000 rd. 1.pr i matr. 8a hk 2.1.0.¾ til enkefru Kjærulf i Ålborg - udsl. 1880. 1880: 9000 kr i samme ejendom med tiender m.v. udslettet 1893. 1893: 9000 kr. til do. - udsl.. 1918

 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Peder Christian Jensen, 44 år, født i Sjørring, gårdejer

Ane Katrine Jensen, 45 år, født i Sjørring, hans hustru

Carl Christiansen, 8 år, født i Hillerslev, plejesøn

Otto Carlsen, 18 år, født i Sjørring, tjenestetyende

Margrethe Iversen Lyne, 26 år, yugift, født i Harring, tjenestetyende

Ved folketælling 1890: de samme familiemedlemmer, samt

Mariane Christiansen, 17 år, født i Sjørring, tjenestepige

 

Skøde og panteregister 1846-1970 fol. 35, matrikel no 8a hk. 2.1.0.¾ ( 8o hk. 0.2.3.1¼ solgt 1918 rest 1.6.0.2½ )

 

1909          

skøde                          

Carl Christiansen , no 8a med tiender og lod i Sperring sø og aftægt til sælger Peder Chr. Jensen

 

1913          

skøde                          

Hans Christensen samme ejendom med lod i Sperring sø

 

1918          

skøde                          

Kjeld Johannes Kjeldsen, samme ejendom og lod.

 

1919          

skøde                          

Peder Christian Nielsen samme ejendom med lod (lodden frasælges)

 

1923          

adkomst     

Maren Kristine født Vestergård, enken, iflg. skifte

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 8a

Peder Chr. Nielsen, født 1881 i Nors, gift, ankom 1919 fra Nors, landbrug

Maren Kristine Nielsen, født 1882 i Sjørring, gift, ankom 1919 fra Nors, husmor

Christen Vestergård Nielsen, født 1914 i Sjørring, ankom 1919 fra Nors.barn

Erna R. Vestergård Nielsen, født 1915 i Sjørring, ankom 1919 fra Nors, barn

Karla E. Vestergård Nielsen, født 1917 i Sjørring, ankom 1919 fra Nors, barn

Esta M. Vestergård Nielsen, født 1918 i Sjørring, ankom 1919 fra Nors, barn

Vera K. Vestergård Nielsen, født 1919 i Torsted. barn

Alfred Knudsen Andersen, født 1906 i Sjøring, tyende

 

1923          

skøde                          

Peder Nielsen Pedersen 8a

 

1929          

skøde                          

Christian Madsen


 

En ejendom i Torsted, 1844 matrikel no 8b,

 

Huset, Hundborg Herred brandtaksationsprotokol, 1822 s. 158, 1837 s. 8

( 1828 købt et hus fra Peter Rasmussen, opført ca. 1822, solgt hertil 1828):

Huset i øster og vester 14 fag 8¾ alen dyb, dels ege og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer, dels muret, dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, 3 kamre, køkken og bryggers samt lo, lade, fæ og fårehus, over 9 fag er loft og i huset fornødne vinduer og døre samt en bilægger kakkelovn.. Plade i skorsten og en indmuret kobberkedel ½ tønde, skorsten og bageovn af brændte sten.- takseret 400 rdl. sølv = 320

Tilbygget 1837:

a. Et sted forhen ejet af Peter Rasmussen, men nu ejes og bebos af sognefogeden Niels Raun, befandtes nu således forandret:

b. Et hus opført i sønder fra østre ende af litra a, 7 fag 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lade. takseret til 130 rd sølv

c. Et hus opført i vester, fra sønder ende af litra b, 4 fag 6 alen dyb, fyrre under og overtømmer, murede vægge og stråtag, indrettet til fåresti. Takseret til 50 rd - ialt 180

 

Ejerliste, skøde og pænteprotokol 1823-46 fol. 211, hk 0.2.1.2., ejer Niels Raun

hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 0.4.2.1¾, ejer Peter Andreas Rasmussen, ny matr. no 8b hk 1.0.0.1¼, ejer Niels Raun

 

1825          

skøde                          

Niels Pedersen Raun, parcel no 2 hk 0.2.1.2 af sælger Anders Jørgensens gård m. tiender, 400 rbd sedler. Item fulgte i købet et ralingshus.( solgt 1828)

 

1825          

skøde                          

do., en toft, hk 0.2.0.2 med tiender, 160 rbd sedler - fra Mikkel Mikkelsen Skårup - (solgt igen 1834)                                        

 

1826          

skøde                          

do.,, 1 stk. umatrikuleret hede, 4 td. land af Torsted bys ejendom, 48 rbd sedler - fra Enevold Aandersen Torp

 

1828          

skøde                          

do., et hus, hk 0.4.2.1¾ med tiender, 200 rd sølv- det er bemærket at huset er af nyt opført af sælger Peter Aandreas Rasmussen

 

1834          

skøde                          

do. parcel no 2 af Anders Poulsens gård (Sjørring) hk 0.4.1.0 med tiende, foreners m. købers jord, 300 rd sølv,

 

1834          

skøde                          

do., på en del af sognet, ved udskiftningen tillagt skolelod, hk 0.2.2.0 med tiender - mageskifte fra Torsted sogns skolekommission. . . . . . Pantegæld; 1825 200 rbd sedler, 1,pr, i et hus med hk 0.2.1.2., afgrøde tilbygninger og forbedringer, til hattemager Højer, udslettet 1828-1834, 200 rbd n.s., 1 pr. i hus hk 0.4.2.1¾ med tiender, sæd og avl, til skolelærer Thøger Hillerselv, Sjørring.- udsl. 1839.

 

Folketælling Torsted 1834, et hus

Niels Pedersen Raun, 42 år, gift, sognefoged

Zidsel Pedersdatter, 36 år, gift, hans kone

Peder Christian Nielsen, 9 år, søn

Niels Christian Nielsen, 6 år, søn

Mariane Nielsdatter, 2 år, datter

 

1843          

skøde                          

Christoffer Jensen Helleberg, hartkorn 1.0.2.1¾, som er en parcel hk 0.4.2.1¾ og parcel hk 0.4.1.0 m. tiender, tilligemed et umatrikuleret hedeskifte, 4 td. land med tiende. ( solgt 1845)

 

1854          

tiendeskøde  do., til matr. 8b hk 1.0.0.1¼ med tiende og parcel 25b hk 0.0.1.2., 50 rd (25b solgt til sognerådet) . . . . . Pantegæld 1843: til Niels Raun i Tvorup, pr. i hk 0.4.2.1¾

 

Folketælling Torsted 1845, en gård

Christoffer Jensen, 40 år, gift, født i Thorup, gårdmand

Ane Andersdatter, 34 år, født i Vang, hans kone

Maren Christoffersen, 10 år, født i Thorup, datter

Marie Christoffersen, 7 år, født i Thorup, datter

Jensine Christoffersen, 5 år, født i Thorup, datter

Karen Christoffersen, 3 år, født i Thorup, datter

 

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 233 ( nyt register Torsted fol. 36, Sjørring fol. 46) kommer fra fol. 211

 

1857          

skøde                          

Jens Nielsen Krogsgård, no 8b hk 0.7.1.2½ med tiender og 10b i Sjørring 0.4.1¼ m. tiende - fra Christoffer Jensen Helleberg. . . . . . Pantegæld 1857: 5000 rd, 1. pr. i hk med bygninger m.v - til kirkesanger Jensby i Hørdum - udsl. 1860. 1859: 1000 rd. i samme pant - til Chr. Nielsen Agerholm - udsl. 1860. 1860: 400 rd 2.pr. til. 1861/62 4 forlig, ialt 241 rd. - udslettet 1862. 1862: 160 rd. i 2 brune hopper som er hjemtaget af udlåneren Laurits Christensen - udsl.. 1862.

 

Folketælling Torsted 1860, en gård

Jens Krogsgård, 38 år, født i Hundborg, gårdmand

Sidsel Andersdatter, 36 år, hans kone

Kristine Jensen, 7 år, født i Skjoldborg, datter

Niels Chr. Jensen, 5 år, født i Skjoldborg, søn

Birgitte Broe, 20 år, født i V. Vandet, tjenestepige

 

1862          

skøde                          

Bertel Andersen, 8b m. bygninger og tiende, 10b i Sjørring med tiende. Gæld 1865: 600 rd., 1. pr i ejendommen - udsl.. 1871

 

1867          

adkomst     

Ane Christensen, Bertel Andersens enke, samme ejendom

 

1866          

adkomst     

Søren Christensen Skårup, gift med enken, samme ejendom

 

1879          

skøde                          

do., 8h i Torsted, hk. 0.2.1.2½ med tiender. Sælger Anders Møller

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 36, “Sønderlund” matr. no 8b hk 0.7.1.2½, 8h hk 0.2.1.2½. Sjørrring 10b hk 0.4.1¼ (offentlig vej og skelforandring 1956)

 

1893          

tiendeskøde  do., til matr. 8b 1¼ album. sælger Lars Jensen Christensen Visbys enke

 

1901          

adkomst     

Marie, Maren og Christen Skårup Christensen til 8b, 8h med tiender, iflg. skifte

 

Folketælling Torsted 1880, en gård

Søren Christensen Skårup, 42 år, født i Nors, gårdejer

Ane Christensen, 43 år, født i Rær, hans kone

Marie Christensen, 9 år, født i Torsted, datter

Maren Christensen, 6 år, født i Torsted, datter

Christen Skårup Christensen, 3 år, født i Torsted,søn

Jens Chr. Hansen, 24 år, født i Thisted, tjenestekarl

1890: samme familiemedlemmer, ingen tjenestefolk

 

1904          

skøde                          

Chr. Skårup Christensen fra Maren og Marie

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 8b

Christen Skårup Christensen, født 1876 i Torsted, gift, landbrug

Karoline Christensen, født 1888 i Tømmerby, gift, husmor

 

1924          

skøde                          

Niels Fruergård Nielsen, 8b, 8h

 

Folketælling Torsted 1921

Niels Fruergård, født 1871 i Tæbring, ankom til sognet 1917 derfra, tilhører frimenigheden, arb. v. landbrug

Else Fruergård, født 19? i Lund, ankom 1917 fra Tæbring, frimenigheden, husmor

 

1935          

skøde                          

Jens Peter Larsen, samme ejendom

 

1940          

adkomst     

do.s arvinger iflg. skifte - se også Sjørring register blad 10b

 

1940          

skøde                          

Sigurd Jørgensen, samme ejendom

 

1942          

skøde                          

Olav Kappel Jeppesen, 8b, 8h og 10b i Sjørring

 

1943          

skøde                          

Harald Ovesen Nygård, samme ejendom

 

1945          

skøde                          

Niels Peter Svendsen samme ejendom

 

1948          

skøde                          

Niels Chr. Mikkelsen, samme ejendom

 

1948          

skøde                          

Laurits Nelleeman Petersen, samme ejendom

nyt tingbogsblad 1957:8b

 


 

Ejendom i Torsted, matrikel 1844 no 8d, 1826

 

Huset 1835, iflg. brandtaksationsprotokol side 266. Et hus ejes og bebos af tømmermand Peder Larsen

Huset i øst-vest 18fag, 8½ alen dyb, indrettet med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn og kobberkedel samt lo, lade, fæhus og fåresti.

 

Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 212, nyt reg. f. 68 (kommer fra fol. 208), gl. hk 0.6.0.2., ny matr. no 8d hk 1.2.0.0. -solgt 0.5.0.2½, rest 8d 0.4.3.1

 

1826          

skøde                          

Peder Larsen Spanggård, parcel no 3 af sælger, Anders Jørgensen Frøkjærs gård, hk 0.6.0.2. (køber har opført husbygning) + tiende, 100 rbd sedler. note pantsat 850 rbd sedler - udslettet. . . . . . Pantegæld 1827 300 rbd sedler, 1.pr i hk med husbygning, tiende, besætning m.v., til hattemager Højer - udsl. 1855

 

1842          

skifte                           

efter Peder Larsen Spanggård, læst som sikkerhed for børns arv

 

1842          

adkomst     

Else Marie Madsdatters adkomst i hus og hartkorn 0.6.0.2, ny matrikel no 8d hk 1.2.0.0., iflg. sksifte

Det nævnte skifte indskrevet i Herredets skifteprotokol 1842 fol. 350. Ved skiftet var enkens lavværge, gårdmanden Anders Jørgensen af Vang, børnenes formyndere, deres farbror Christen Spanggård i Torsted og Christen Færregård, der er gift med den afdødes søster. Ejendommen blev vurderet til 540 rd. + indbo, 2 køer, 1 svin, 12 får og nogle redskaber, ialt 600 rd. Gæld og skifteomkostninger: Hattemager Højer havde panteobligation rd. 200, og Anders Jørgensen rd. 100, ialt 415.4.7. og til skifte og deling rd. 184.1.9. som blev stående i ejendommen

 

Folketælling Torsted 1834, et hus

Peder Larsen, 41 år, gift, hjulmand

Else Madsdatter, 36 år, hans kone

Mads Pedersen, 9 år. søn († før 1842)

Lars Pedersen, 5 år, søn

Lars Christian Pedersen, 2 år, søn

Maren Pedersdatter, 8 år, datter

Inger Christensdatter, 23 år, ugift, syerske

 

Før 1845     

adk.           

Christian Jespersen. iflg. vielsesattest, gift med enken., læst 1854

 

1854          

tiendeskøde  do., tiende til 8d, 50 rd.

 

1856          

skøde         

do., no 17h ½ alb. m. tiende - fra Christen Olesen i Hundborg. . . . . . Pantegæld 1854: 300 rd 1.pr. i 8d med bygninger hk. 1.0.1.0. til Jens Pedersen Østergård. - udsl. 1859. 1859: 1200 rd 1.pr i 8d til kreditforeningen - udsl. 1864. 1864:800 rd, 1.pr. i huset 8d hk 0.4.3.½ - udsl. 1878til Thisted Købstads Overformynderi

 

Folketælling Torsted 1845, et hus

Christian Jespersen, 45 år, gift, født i Ø. Vandet, husmand, lever af sin jord

Else Marie Madsdatter, 45 år, gift, født i Heltborg, hans kone

Lars Christian Pedersen, 13 år, født her i sognet, søn

Maren Pedersdatter, 19 år, ugift, deres datter.

Ved folketælling 1860, bor parret i ejendommen sammen med

datteren Maren Pedersdt., 34 år

Ved folketælling 1880 er Christian Jespersen blevet enkemand, lever af sine penge

og bor sammen med datteren steddatteren Maren Pedersen

 

1873          

skøde                          

Poul Christensen, huset 8d hk 0.4.3.½ med tiender - gæld 800 bemærket . . . . . Pantegæld 1878 til Peder og Lars Chr. Christensen 2000 kr, pr. næst 1600 - udsl. 1880. 1878: 1600 kr, 1.pr. til Overformynderiet

 

1879          

skøde                          

Christoffer Andersen, 8d m. tiender - gæld 1600 + 2000 kr. overtages- udsl. 1880.  Pant 1886: 1600 1.pr. i 8d til Overformynderiet- udslettet 1905

 

1879          

lejekontr.    

Poul Christensen på bygning på 8d med 3450 kvadrat alen, 49 år

 

Folketælling Torsted 1880, et hus

Poul Christensen, 39 år, født i Torsted, daglejer ved landbruget

Kirsten Christensen, 49 år, født i Vang, hans kone

Dorthe Christensen, 11 år, født i Torsted, datter

Christen Jensen Christensen, 8 år, født i Nors, søn

Folketælling Torsted 1890, et hus

Poul Spanggård, 47 år, enkemand, født i Torsted, ejer et jordløst hus

Dorthe Spanggård, 21 år, født i Torsted, datter

 

Skøde og panteregister 1946-1957 fol. 38, matrikel no 8d hk 0.4.3.½

 

1899          

skøde                          

Anders Korsgård Andersen- arveudlægsskøde fra Christoffer Andersen og hustrus arvinger.. Pantegæld 1899 5000 kr til Sparekassen for Thisted Amt - udsl. 1905. 1899: 1000 kr til Elvine Marie Jensen i Hundborg - udsl.. 1905

matr. 8d transporteret til matr. 14a 1906, registret fol. 65 ( nyt tingbogsbld 1957 8d)

 

 

Matrikel no 8g, 8h

Skøde og panteregister 1823-46 fol. 24, no 8g i Torsted, hk 0.2.0.3, 8h hk 0.2.0.1.2½ (nyt register fol 41.

 

1864          

skøde                          

Niels Rask, parcel 8g og 8h med tiender, 8g er bebygget og 8h er forenet

 

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957, matrikel no 8g hk. 0.2.3.0. (frasolgt 0.2.2.1¾ 1917, rest 8n 1¾ album

 

1867          

skøde                          

Anders Jensen Møller, 8g med bygninger, 8h - sælger Niels Rask (8h frasolgt). Obl. 1867 til skomager C. Hesseldal i Thisted, 500 rd. 1. pr. - udsl. 1877. Do 1877 til Peder Spanggård 2000 kr. 1.pr. i 8g,8h - udsl. 1880. Do til Chr. Krogh 400 kr. 1. pr. - udsl. 1883. . . . . . Pantegæld 1883 1000 kr. til Johanne Marie Nielsen - udsl.. 1888

 

Folketælling Torsted 1880, et hus

Anders Jensen Møller, 63 år, født i Sjørring, husejer

Karen Jensdatter, 62 år, født i Torsted, hans kone

Maren Andersen, 23 år, f’dt i Sjørrring, datter

 

1888          

skøde                          

Christen Nielsen Søndergård, 8g med tiender og bygninger

 

Folketælling Torsted 1890, et hus

Christen Søndergård, 68 år, født i Sjørring, husmand

Maren Helleberg, 65 år, født i Vang, hans hustru

Kirsten Larsen Viby, 25 år, født i Torsted, sypige

( se også gården 6aa)

                                                                                      

1901          

skøde                          

Mads Jensen Skårup, samme ejendom

 

1912          

adkomst     

Else Kirstne født Andersen, enken, ifl. skifte. samme ejendom

 

1919          

skøde                          

Peder Nielsen                 -matr. 8n med bygninger

 

1924          

adkomst     

Kirsten Nielsen, enken. 8n

 

Folketælling Torsted 1921

Peder A. Nielsen, født 1844 i Sjørring,gift, ankom 1917 fra Vandet, tro: frimeningheden, fhv.landmand

Kirsten Nielsen, født 1854, Sundby gift, ankom 1918 fra Vandet,, tro: frimenighed,, husmor

Niels Henriksen Nordentoft, født 1893 i Torsted, ugift,, tro frimenighed, barn, smedesvend

 

1926          

skøde                          

Jens Theodor Poulsen, samme ejendom

 

1927          

skøde                          

Karen Marie Mathiesen, samme ejendom

 

1955          

skøde                          

Poul Pedersen Rask, 8n

nyt tingbogsblad 1957: 8n

                


 

1844 matr. no 8i , fra 1867

 

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 279- nyt reg. fol. 43

 

1867          

skøde                          

Anders Christian Jensen, matr. 8i hk 0.3.3.¾ med bygninger og tiende 8 l, hk 0.0.2.1.(8 l frasolgt). . . . . . Pantegæld 1867 1400 kr 1.pr. til Maren Jensen, København - udsl.. 1891. 1889: 1200 kr. til Johanne Kirstine Jensen i Tilsted, næst 1600 i samme pant - udsl. 1903.

 

Folketælling Torsted 1880, et hus

Anders Christian Jensen, 47 år, født i Sjørring, husejer

Mette Jensen, 46 år, født i Tilsted, hustru

1890: samme personer

 

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 43, matrikel no 8i hartkorn 0.3.3.¾

 

1890          

skøde                          

Anders Christensen 9i med tiende og bygninger med aftægt til sælger Anders Chr. Jensen og hustru. . . . . . Pantegæld 1890 kr. 3000 til Mette Jensen - udsl.. 1891 3000 til kreditforeningen 1.pr. i 8i

 

Folketælling Torsted 1921, matr. 8i

Anders Christensen, født 1865 i Tilsted, gift,, ankom 1890 fra Sejerslev, tro:frimenighed, landbrug

Kristine Christensen, født 1865 i Skallerup,gift, ankom 1890 fra Sejerslev, tro:frimeninghede, husmor

Mette Jensen, født 1833 i Tilsted, enke, ankom 1874 fra Tilsted, aftægt.

 

1942          

skøde                          

Anders Chr. Madsen, 8i

nyt tingbogsblad 1954: 8i

 


 

1844 matr. no 8k, l, fra 1867

 

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 180 - nyt reg. fol. 44

 

1867          

skøde                          

Kirsten Marie Jensen, parcel 8k hk 0.3.0.0.½ med tiende,- fra Jens Rasmussen

 

1869          

adkomst     

Anders Hå Larsen er gift med Kirsten Marie, hans adkomst. samme ejendom med bygninger og tiender

 

1884          

skøde                          

do., parcel no 8 l, hk 0.0.2.1. m. tiende - fra Anders Christian Jensen

Skøde og panteregister 1846-1957 fol 44, matr. no 8k hk 0.3.0.½, 8 l hk 0.0.2.1½

 

1884          

skøde                          

Anders Hå Larsen, parcel no 8 l med tiende - sælger Anders Chr. Jensen

 

1924          

adkomst     

Kirsten Marie født Jensen, enken. . . . . . Pantegæld 1886 1000 kr. til Niels Christensens legat for værdigt trængende i Torsted - udsl.. 1921

 

Folketæling Torsted 1880, et hus

Anders Larsen, 36 år, født i Hundborg, husejer

Kirsten Marie Jensen, 37 år, født i Sjørring, hustru

Ane Andersen, 4 år, født i Torsted

Ane Andersen, 76 år, født i Tilsted, mandens mor, der får ophold i huset

Ved folketælling Torsted 1890, bor parret og datteren i huset, tillige med

Anders Hove Jensen, 55 år, ugift, født i Torsted, væver

Christen Søndergård Pedersen, 39 år ugift, født i Tilsted, væver

Folketælling Torsted 1921, matr. 8k

Anders H. Larsen, født 1844 i Hundborg, gift, ankom 1868 fra Tilsted, landbrug

Kirsten Marie Larsen, født 1842 i Sjørring, gift,, ankom 1844, husmor

Marie Christensen Andersen, født 1900 i Sjørring, ugift, barnebarn

Christen Søndergård Pedersen, født 1850 i Tilsted, ugift, ankom 1890 fra Tilsted, pensionær.

 

1924          

skøde                          

Marie Kristine Andersen, samme ejendom med aftægt til sælgerinden

 

1931          

adkomst     

Knud Christian Larsen, iflg. vielse, gift med Marie ( se også register for Kallerup)

 

1957          

adkomst     

Marie Kristine Søe-Larsen 8k, 8 l, 14d af Todbøl)

 


 

Matr. 8 o, fra 1918

Skøde og panteregister 1946-1957 fol. 120, matr. no 8,o, hk. 0.2.3.1¼

 

1918          

skøde                          

Svend Skårup - sælger Hans Christensen

 

1943          

skøde                          

Jens Thomsen Hamborg

nyt tingbogsblad 1957: Tingstrup 44

 


 

Hus ny matrikel no 8e m.fl. - særskilt ejendom fra 1847

 

Et hus på byens mark. Brandforsikret 1844, ejes og bebos af Thomas Christensen, protokol side 110

Stuehus i øst og vest 16 fag, 9 alen dyb, bindingsværk med mur. Indrettet til storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten og ovn, lade og stald - ej tilforn forsikret. 1851ændres forsikring, huset er tilbygget 8 fag og indeholder nu også tømmerstue og fåresti

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 222, 283 (nyt reg, fol 39) matrikel no 8e , f.

 

1847          

skøde                          

Thomas Christensen, et hedeskifte fra sælgeren Jens Rasmussens gård, hk 0.2.3.1½ matr. no 8e med tiende og forpligtelse til at bebygge parcellen. . . . . . Pantegæld 1847: 1. pr. i parcel og bygning besætning m.v. - til Christen Jensen 275 rd sølv - udsl.. 1857

 

1850          

skøde                          

Niels Christian Poulsen samme ejendom m. tiende, 175 rd og aftægt til Jens Peter Frandsen og hustru, for hvilken aftægt huset skal hæfte (aftægten udsl.. 1880)

 

1854          

skøde                          

do., parcel 8f hk 0.0.2.1¾, fra Christoffer Jensen Helleberg + tiender. . . . . . Pantegæld 1850: 250 rd sølv, prior. næst efter aftægten i huset hk. 0.2.3.½ m. tiender, til Anders Madsen HulgårdSkårup - udsl. 1856,.1854: 200 rd, næst 250 og aftægt i matr. 8e,f, til Anders Madsen Hulgård - udsl. 1856. 1855: 150 rd, næst 450 og aftægt og i hk 0.2.3.1½. 1.pr i 0.2.1¾ m. tiende

 

1856          

skøde                          

Christen Samuelsen hk 0.2.3.1½ m. bygninger og hk 0.0.2.1¾ m. tiender - aftægten bebeholdes. . . . . . Pantegæld 1856: 612 rd til Anders Madsen Hulgård, 1.pr. i 0.3.2.¼ - udsl.. 1857. 1857: 800 rd til Jydske Landejendomsbesidderes kreditforening, 1.pr. næst aftægt, i 8e,8f. hk 0.3.2.¼

 

1858          

skøde                          

Jens Christian Nielsen, 8e,8f m. tiender . . . . . Pantegæld 800 rd.

 

Folketælling Torsted 1860, et hus

Jens Chr. Nielsen, 34 år, født i Vestervig, jordbruger

Ane Marie Jensdater, 34 år, født i Vust, hans kone

Simon Jensen, 7 år, født i Thorup, søn

Jørgen Jensen, 1 år født her i sognet

Jens Peter Frandsen, 79 år, født i Thisted, aftægtsfolk, der forsørges af husejeren

Bodil Nielsdatter, 83 år, født i Ø. Vandet, hans kone

 

1860          

skøde                          

Lars Pedersen Visby, samme ejendom, gæld og aftægt overtages. . . . . . Pantegæld 1880 800 kr, 1. pr til Maren Jensine Rask - udsl. 1882

 

1881          

adk                             

Kirstine Christensdt., enke efter Lars Visby 8e,8f m. bygninger

 

Folketælling Torsted 1880, et hus

Lars Pedersen Visby, 53 år, født i Bested, husfader

Kirsten Christensen, 44 år, født i Snæsted, hans kone

Kirstine Larsen, 15 år, født i Torsted, datter

Søren Peter Larsen, 13 år, født i Torsted, søn

Johanne Kristine Larsen, 4 år, født i Torsted, datter

Ved folketælling 1890 bor enken og datteren hos Mikkel Larsen, her i ejendommen:

Kirstine Christensen, 54 år, enke, født i Snedsted, husmor

Johanne Kristine Larsen Visby, 14 åt, født i Torsted

 

1882          

skøde                          

Anders Christian Stentoft, samme ejendom med lejeret til et grundstykke til sælger, hendes livstid

 

1882          

adk                             

Ane Marie Christiansen, enke e. Anders Stentoft, samme ejendom. . . . . . Pantegæld 1882 2800 kr. til ovenn. enke, 1. pr. i ejendomme

 

1883          

skøde                          

Mikkel Larsen, samme ejndom, gælden overtaget med forpligtelse til Kirstens Christensdt. - mageskifteskøde. gælden aflyst 1907

 

Folketælling Torsted 1890, et hus

Mikkel Larsen, 67 år, født i Boddum, husmand

Ane Andersen, 67 år, født i Ginnerup, hans hustru

Anders Larsen,31 år, ugift, født i Kivstrup, søn

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 39, matr. no 8e (se også 11b m fl.) matr. 8e hk 0.2.3.1½, 8f hk 0.0.2.1¾

 

1901          

adkomst     

Anders Laustsen, samme ejendom, ( 8e og f) iflg. skifte

 

1911          

Skøde                          

Christen Nielsen Christensen, samme ejendom - se også “11b m.fl”

 

1922          

skøde                          

Gregers Carl Ejler Gregersen, samme ejendom -       

 

1924          

skøde                           J

Jens Jørgen Jensen, samme ejendom - se også 11b m.fl.

 

1929          

skøde                          

Charles Christian Madsen, samme ejendom - se og 11b mfl.

nyt tingbogsblad 8e (11e,k,l,25b underlagt 8e

 


 

En gård, matrikel 1688 no 15 “på Bakke”( no 8 på udskiftningskortet) 1844 matriklen no 9 og 10b

 

Matrikel 1664, hartkorn 13.2., ejer Peder Madsen i Thisted, af Erik Lunows gods, bruger Anne Jensdatter

 

Landgilde 1664:12 td. byg, 1 pund smør, 1 svin, 6 td. havre = 13.2. td. hartkorn

 

1680, ødegårde, som proprietær tilsvarer: forige Peder Madsens gods.

 

1680: ejer Kongen, bruger gamle og unge Niels Thomsen, svarer i landgildebyg 7 td.

 

Markbog Torsted 1683, ejer forrige Ludvig Lunovs gods, tildømt Kongen, bruger unge Niels Thomsen og gamle Niels Thomsen i en gård

 

Matrikel 1688 no 15, hartkorn 3.7.2.2. (gl. hk 7.0.), ejer Kongen, bruger Niels Thomsen

1685, no 15, hk 3.7.2.2., udlagt til rytterhold, bruger Anders Vig og Niels Thomsen

Amtet: Kgl. Majestæts rytterhold, der svarer til det Ålborgske regiment: no 15 hk 3.7.2.2.Niels Thomsen, fra nytår 1703

 

Amtet 1716, forhen udlagt ryttergods v. 3. regiment, solgt på auktion. No 15. hk. 3.7.2.2., ejer Hr. Anders Hardding i Sjørring, bruger Niels Thomsen

 

Matrikel 1688b no 15, hk 3.7.2.2., ejer ryttergods, bruger Niels Tommesen - nu Jens Bach

 

Matrikel 1688c no 15, hk 3.7.2.2., ejer Hr. Jens Langballe, bruger Jens Pedersen Bach

 

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk 3.7.2.2, ejer enken i Søgård, bruger Christen Vestergård, landgilde

14 rd.

 

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 15 hk 3.7.2.2., bruger Christen Larsen Vestergård

 

Hartkornsspecifikation 1789 no 16, hk 3.7.2.0., ejer Søgård, Nors, bruger Christen Vestergård

 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 3.7.2.2., nyt matrikel no 9 hk. 8.0.2.½, ejer Thomas Christensen Vestergård

 

Gårdens bygninger 1849, brandforsikringsprotokol side 156

En gård ejes og bebos af Erik Pedersen Nørgård

a. stuehus i nord 15 fag, 9 alene dyb, indrettet til gæstekammer, storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten og ovn samt tørvehus.

b. en kvist i stuehuset mod syd 5 fag 7 alen dyb, med grundmur og lift. Indrettet til sovekammer.

c. søndre hus 21 fag, 14 alen dyb, indrettet til lo, lade og hestestald

d. østre hus 15 fag 8¾ alen dyb, indrettet til fæstald, fåresti, brøndhus og tømmerstue - ej tilforn forsikret

                                                                                                                     

Fæstere

Før 1664                      

Anders Jensen på Bakke,

enken Anne Jensdatter

tingbog 1672: Laust Andersen i Næstrupgård på sin mor, Anne Jensdatter i Torsted hendes vegne, fremlægger en akkord mellem hendes husbond Erik Lunow og hende, hvorefter hun erklæres kvit og fri for restancer, bygfald, frarømmelse af gården og andet, som hun kunne søges for, da han har betalthusbonden til nøje efter forlig.

 

1677

vidnes om øde gods, bl.a. en gård i Torsted af Peder Madsens gods, som skylder af 13.1., som Anne Jensdt. påboede, der har ikke været betalt skat af den i nogle år. Samme år bliver den gård i Torsted som Anne Jensdatter sidst påboede, takseret

                                                                                                                               

Før 1676                      

Niels Thomsen, gamle og unge

Niels Thomsen nævnes i tingbogen i årene 1676-1688. 1676 er han indstævnet og beskyldes for at grave tørv. Der blev synet noget af det jord, som hører til den gård i Torsted, som sl. Anders Jensen på Bak før havde påboet. Der var gravet møntørv og digetørv i den grønne hove, der ligger vest for gårdstedet, sønder i marken ved floe (nu Fløj) var der gravet møntørv og brændtørv. På nogle havrelandsagre østen for samme fløj var slået lyng på adskillige steder i plettetal, hvilket alt sammen syntes af være gjort i forledne åringer. Det bevidnes at Niels Thomsen og hans datter Ingeborg har slået lyng der oog ført det hjem. Mogens Christensen vidnede at han så een gang at de slog lyng sønden til Sjørringhøj, som han ikke vidste rettere, end at det hørte til den nævnte gård. Mogens Christensen vidnede, at han så Niels Thomsen stå sønden floeden, hvor der står vand om vinteren, men som regel er tøt om sommeren og skar tørv, og han vidste ikke rettere end at det tilhørte nævnte gård Andre vidner at de har set Niels Thomsen, hans kone og datter, grave bådebrændtørv,vottørv og fladtørv og slået lyng på nævnte gårds grund, slået lyng. Dom: “Niels Thomsen har forset sig grovelig og bør til den gode frue (Helvig Krabbe til Spøttrup) betale 3 mk. for hver grøft og lyngslet årlig, indtil jorden på ejendommen bliver så god, som den vqarr, før han befattede sig dermed.”1677 tiltaler Niels Thomsen, Anders Olufsen i Torsted for en side flæsk han har fået. Iøvrigt tiltales han nogle gang for gæld til forskellige.

1680 fik Niels Thomsen, kgl. majestæts bonde, “ af højfornødenhed” leveret sæde- og brødkorn, 1½ td. rug, 2 td. byg, 1 td. havre

Gl. Niels Thomsen bruger også husebe gl. matr. no 3 og 4. Unge Niels Thomsen bruger også hus gl. no 6

 

1680 nævnes desuden medfæsteren Anders Vig

Anders Olufsen Vig nævnes i tingbogen fra 1677, bl. a. 1685 som tingsvidne,1698 som vidne i en sag om Nordentft, mindes han og Niels Vig, der er født i Vig, 26 og 28 år tilbage i tiden.

 

Før 1710                      

Jens Pedersen Bach (1676-1737)~ 1701 i Skinnerup, Anne Christensdatter (1667-1736)

Børn: Maren 1701-1761, Peder født 1704

Cristen født 1707, der overtger gården

Anne født 1712 ~1740 Mads Christensen af Skinnerup

 

ca. 1737                      

Christen Jensen Bach, søn (1707-1787)~ Maren Jepsdatter (1709-1746)        ~ 1750 Ingeborg Poulsdatter (1728-1750), datter af Poul Salmansen i gård no 2 ~Birgitte Mikkelsdatter Skårup

Maren Jepsdatter var datter af Jeppe Christensen Løfting i Silstrup

Børn: Anne- se nedenfor

Jens født 1741 ~1781 i Nors Maren Andersdatter

Christen født 1743, Peder født 1745

Birgitte Mikkelsdatter Skårup var født 1727, datter af Mikkel Jensen Skårup i Skårupgrd

 

Før 1778                      

Christen Larsen Vestergård (1731-1805)~Anne Christensdatter Bach (1739-1805), forrige fæsters datter

Selvejer fra 1793

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 193, hartkorn 3.7.2.2., ny matrikel no 9, hk. 7.3.0.0., no 10b hk 0.5.0.1¾, ejer Christen Larsen Vestergård

anmærkning:Ved utinglæst skøde fra Jeppe Jeppesen Søegård 17.6. 1793 har han hk 3.7.2.2, ligeså har han ved utinglæst skøde 1802 af Poul Jensen i Sjørring hk 2 2/3 album, ialt 3.7.3.1 2(3

 

1803          

skøde                          

Christen Larsen Vestergård, parcel no 1 af sælger Poul Jensens gård gård, hk 2 2/3 album for 99 rd.

Christen Larsen Vestergåd var søn af Lars Andersen Vestergård i Nors

 

Folketælling Torsted 1787

Christen Laursen, mand, 58 år, gift 1. gang

Anne Christensdatter, hans kone, 48 år, gift 1. gang

Laurids Christensen, søn, 26 åt, ugift

Thomas Christensen, søn, 21 år, ugift

Jeppe Christensen, søn, 7 år

Berthel Christensen, søn 5 år

Maren Christensdatter, datter, 23 år, ugift

Johanne Christensdater, datter, 15 år

Folketælling Torsted 1801

Christen Lauridsen Vestergård, husbonde, 71 år, gift 1. gang, gårdmand

Anne Christensdatter, hans kone, 61 år, gift 1. gang

Lars Christensen, søn, 39 år, ugift

Thomas Christensen, søn, 34 år, ugift

Maren Christensdatter, datter, 35 år, ugift

Johanne Christensdatter, datter, 28 år, ugift

Jeppe Christensen, søn, 20 år, ugift

Bertel Christensen, søn, 17 år

Lars ~1802 i Sjørring Anne Salmansdt.( enke) i Sixhøj, Sjørring

Maren ~1808 Bertel Pedersen Munk i Brund

Johanne ~1804 Anders Larsen Bådsgård, Bjerre

Jeppe i Skinnerup og Gjersbøl

 

1805          

adkomst     

Thomas Christensen, søn, på en gård hk 3.7.2.2. og en parcel hk 2 2/3 album, iflg. selvejertestamente vedhæftet afkald og præsteattester, læst som adkomst for hans søn

 

1812          

tiendeskøde  do., kirke korn og kvægtiende til hk. 3.7.2.2., 485 rd. - fra Johannes Birch

 

1845          

adkomst     

do.s enke til gården med kirketiende og parcellen i Sjørring iflg. arvelegitimations tingsvidne.*

Thomas Christensen Vestergård (1767-1842), boede først i Søndergård iTilsted, hvor han

1801 blev gift med enken i Søndergård med Ane Margrethe Pedersdatter Morsing ,(1771-1849) født i Skjoldborg, datter af Peder Poulsen Morsing. En søn af hendes 1. ægteskab Niels Christensen, kaldtes Vestergård efter sin stedfar, han blev gårdejer i Baun i Skinnerup.

 

Folketælling Torsted 1834, en gård

Thomas Christensen Vestergård, 67 år, gift, gårdmand

Magrethe Pedersdatter, 64 år, gift, hans kone

Peder Thomsen, 32 år, ugift, søn

Jens Thomsen, 31 år, ugift, søn

Christiane Thomasdatter, 29 år ugift, datter

Dorthe Thomasdatter, 22 år, ugift, datter

Hans Mikkelsen, 18 år, tjenestekarl

*Tingsvidne1845. Udover gården her ejede Thomas Christensen Vestergård en parcel i Sjørring 1 album, halvpart i en parcel no 43 i Todbøl af 1 album.

arvingerne var Peder Thomsen, Christiane Thomasdatter gift med Peder Nørgård, Jens Thomsen, Ane Katrine Thomasdatter gift med Erik Christian Pedersen Nørgård og Inger Marie Thomasdatter

(Inger Marie, født 1809 blev gift med Anders Ramsgård Jensen, født i Torsted - parret boede i Brund

Dorthe Marie ~Peder Jensen Kiielsgård

Jens født 1803 i Tilsted ~1844 Sidsel Jensdatter Kjærgård, boede Skinnerup oog Hundborg

Peder født 1802 i Tilsted~ Johanne Andersdatter Ton. Hillerslev gård no 32

Anne Margrethe Morsing medbragte 2 børn af hendes 1. ægteskab: Niels, senere i Baun kaldet Vestergård

Christen, senere i Tilsted, kaldet Søndergård

 

1845          

skøde                          

Erik Christian Pedersen, gården gl. hk 3.7.2.2., nyt hk 7.3.0.1½ med tiender og en parcel 2 2/3 album, nyt hk 1 album (frasælges)

fra Thomas Christensens enke Ane Magrethe Pedersdatter til sin svigersøn.Aftægtskontrakt af samme dato med pant 1. prioritet i gården.           

Iflg. skudsmålsbog 1823-1844 for Anne Katrine Thomasdatter, datter her af gården, kom hun og hendes mand Erik Chr. Pedersen Nørgård sammen med deres børn 1844 fra Skinnerup hertil Torsted.

 

1853          

skøde                          

do., parcel no 10b, hk 0.5.0.1¾ med halve kongetiende og hele kirketiende, 400 rd.- fra Niels Pedersen Kjærgårds udstrykkede gård

 

1854          

tiendeskøde  do., til købers gård matrikel no 9 hk. 72.0.2½ samt til 10b hk. 0.5.0.1.¾ 25 rd.

 

1862          

adkomst     

Ane Katrine Thomasdatter, enken efter Erik Christian Pedersen Nørgård. matr. no 9, 10b iflg skifte læst til sikkerhed for børn 2000 rd.med 1. prioritet i gård no 9 og parcel no 10b, med tiender. . . . . . Pantegæld: 1847 700 rbd. sølv, 2. prioritet i gård og parcel, til Peder Jensen Kjærgård, Torsted.- udsl.. 1860

                                                                                      

1870:

3600 rd, 1.pr. i matr. 9 og 10a med tiender,