Om kilderne ...

Matrikler
For at skaffe et grundlag for beskatning skred regeringen først i 1680´erne til en opmåling og taksering af al landets jord. Det resulterede i den såkaldte Christian V´s matrikel fra 1688.
Denne matrikel afløste tidligere knap så omfattende opmålinger, der var blevet gennemført i 1662 og 1664.
Efter landboreformerne var den gamle matrikel fra 1688 helt ubrugelig. Derfor begyndte man et nyt opmålingsarbejde af al Danmarks jord i 1804. Arbejdet med matriklen varede frem til 1844, hvor den nye matrikel trådte i kraft. Det er princippet numrene fra denne matrikel vi stadig bruger til a identificere ejendomme i Danmark. Kortet, der er gengivet på dette site om Torsted stammer fra ca. 1844, da Tegners Institut udgav de nye matrikelkort over Danmark. Som en del af arbejdet med matrikelen, blev der fremstillet markbøger, der er en uvurderlig kilde til oplysning om det rådende dyrkningsfællesskab, marknavne og landboforhold i det hele taget.

Hartkornsspecifikation
De såkaldte hartkornsspecifik
ationer stammer fra et cirkulære fra 1778, der bestemte at myndighederne skulle have oplysninger om forandringerne i hartkornet størrelse. Hartkorn betyder egentlig “hardt-korn”. Hartkorn udtrykker en værdi for, hvad der kan  avles på en ejendom. Denne hartkorns værdi blev benyttet ved skatteopkrævning. Med jævne mellemrum kom der påbud om, at der skulle udarbejdes hartkornspecifikationer, der således er blevet til en kilde om brugerne og størrelsen af gårdene de pågældende år. Når der tales om en "specifikation" i forbindelse med de enkelte ejendomme i Torsted, er der tale om en hartkornsspecifikation.

Fæstebrev
...

Skøder
.....

Skifter
.....

Brandforsikring
...

Folketællinger
....

Aftægtskontrakt
.....